Άρθρο 07: Ειδικές διατάξεις μεταφοράς

1. Είναι δυνατή η μεταφορά νηπίων με το κατάλληλο Σύστημα Συγκράτησης Παιδιών (CRS ) ορθώς τοποθετημένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του CRS:
1.1 Σε καθίσματα ενηλίκων υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται Σύστημα Συγκράτησης Παιδιών (CRS ) κατάλληλο για την ασφαλή συγκράτηση του συστήματος με τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος.
1.2 Σε καθίσματα διαφορετικά από αυτά των ενηλίκων:
1.2.1 Νηπίων ηλικίας μικρότερης των 4 ετών η μεταφορά μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε κατηγορία σχολικού λεωφορείου. Το κατάλληλο Σύστημα Συγκράτησης Παιδιών (CRS ) που θα είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος από το εμπρόσθιο κάθισμα. Ο ελεύθερος χώρος ορίζεται ως η απόσταση από την ακμή της κάτω έδρας του ΣΣΠ και της πλάτης του εμπρόσθιου καθίσματος. Η απόσταση αυτή κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 15 εκατοστών.
1.2.2 Νηπίων ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 4 ετών η μεταφορά διενεργείται σύμφωνα με την παρούσα.
2. Μαθητές με ύψος μεγαλύτερο από 150 εκ. πρέπει να μεταφέρονται με καθίσματα ενηλίκων εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες ζώνες ασφαλείας, χωρίς τη χρήση Συστημάτων Συγκράτησης Παιδιών (συστήματα CRS).
3. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε καθίσματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά νηπίων.
4. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας σε καθίσματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Μεταφορά μαθητών 12 μήνες από την ισχύ της παρούσης γίνεται μόνο με λεωφορεία:
5.1 Υπεραστικά ή ημιαστικά που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις υ.α. 37492/1795/03 όπως ισχύει, ως καινούργια και την υ.α. 54847/2655/03 όπως ισχύει, ως μεταχειρισμένα. Για την τεκμηρίωση ότι τα λεωφορεία εντάσσονται σε αυτή την υποπαράγραφο, μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη, θα τίθεται παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ. 37492/1795/03 ή 54847/2655/03» μετά από έλεγχο του φακέλου του λεωφορείου από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αναφορικά με τα συστήματα συγκράτησης (καθίσματα – ζώνες – αγκυρώσεις).
5.2 Τουριστικά που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με την υ.α. 61841/4522/05/06. Για την τεκμηρίωση ότι τα λεωφορεία εντάσσονται σε αυτή την υποπαράγραφο, μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη, θα τίθεται παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ. 61841/4522/05/06» αναφορικά με τα συστήματα συγκράτησης (καθίσματα – ζώνες – αγκυρώσεις).
5.3 Υπεραστικά, ημιαστικά και τουριστικά που δεν υπάγονται στις υποπαραγράφους 5.1 και 5.2 αντίστοιχα καθώς και ΛΙΧ των δήμων που μεταφέρουν μαθητές, μπορεί μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη να υποβληθεί στις απαιτήσεις – διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υ.α. 54847/2655/03. Μετά την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής και εφόσον το λεωφορείο καλύπτει τις απαιτήσεις αυτές, αναφορικά με τα συστήματα συγκράτησης (καθίσματα – ζώνες – αγκυρώσεις), εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ. 54847/2655/03».
5.4 Υπεραστικά, ημιαστικά, τουριστικά, ΛΙΧ δήμων και σχολικά για τα οποία έχει εκδοθεί δελτίο κοινοποίησης σύμφωνα με την κυα 29949/1841/09 (Β2112). Μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη, θα τίθεται παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ. 29949/1841/09» αναφορικά με τα συστήματα συγκράτησης (καθίσματα – ζώνες – αγκυρώσεις).
5.5 Σχολικά και σχολικά νηπίων που μεταβιβάζονται ή ταξινομούνται σύμφωνα με την παρούσα και φέρουν την προβλεπόμενη τεκμηρίωση.
5.6 Σχολικά μεταφοράς νηπίων, Α βάθμιας και Β βάθμιας που κυκλοφορούσαν πριν την ισχύ της παρούσας και συνεχίζουν να κυκλοφορούν εφόσον συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας και φέρουν την προβλεπόμενη τεκμηρίωση.

  • 9 Φεβρουαρίου 2012, 17:17 | Δημήτρης

    Να προβλέπονται με σαφήνεια ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος για να μπορούν εύκολα και γρήγορα να τις βεβαιώνουν τα ελεγκτικά όργανα. (Ας μη ξεχνάμε ότι οι ανήλικοι πρέπει να προστατεύονται άμεσα από τη Πολιτεία και να τιμωρούνται παραδειγματικά όσοι θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα).