Άρθρο 04: Προδιαγραφές πρωτοταξινομούμενων μεταχειρισμένων και μεταβιβαζόμενων σχολικών

1. Οι ζώνες ασφαλείας, ο τύπος τους, ο αριθμός τους και οι αγκυρώσεις τους, όπως και τα καθίσματα και οι αγκυρώσεις τους σχολικών λεωφορείων ακολουθούν τις προδιαγραφές της παρ 1 του άρθρου 1 της υ.α. 36144/3360/11.
2. Τα οχήματα του άρθρου αυτού ταξινομούνται ή μεταβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ …… (τίθεται ο αριθμός αυτής της απόφασης)». Η ταξινόμηση διενεργείται όπως παρακάτω :
2.1. τα πρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα ως σχολικά : εφαρμόζεται η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 29 της υ.α. 21504/1771/92 όπως ισχύει, με την κατάθεση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α. 36144/3360/11. Το ΚΤΕΟ που διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους της υ.α. 21504/1771/92 ελέγχει ότι δικαιολογητικά αναφέρονται στο συγκεκριμένο σχολικό λεωφορείο και στην Τεχνική έκθεση που εκδίδεται σύμφωνα με την υ.α. 21504/1771/92 όπως ισχύει θα τίθεται η αναφορά «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ …… (τίθεται ο αριθμός αυτής της απόφασης)».
2.2. τα μεταβιβαζόμενα ως σχολικά : πέραν των λοιπών απαιτήσεων εφόσον δεν υφίσταται έγκριση τύπου ή δελτιο κοινοποίησης που διασφαλίζει ότι το λεωφορείο καλύπτει τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της υ.α. 36144/3360/11 κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία ταξινόμησης τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 1 της υ.α. 36144/3360/11. Στην επιθεώρηση που διενεργείται ελέγχεται ότι αυτά τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο συγκεκριμένο σχολικό λεωφορείο. Αυτή η απαίτηση παρέλκει αν το λεωφορείο είναι ήδη εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ …… (τίθεται ο αριθμός αυτής της απόφασης)».
3. Σχολικά λεωφορεία μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για να μεταβιβαστούν θα πρέπει να μεταβιβαστούν ως σχολικά νηπίων ή ως σχολικά ακολουθώντας τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 3.2 του άρθρου 3 ή της υποπαραγράφου 2.2 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα.
4. Μετά την 30/4/2012 για τα οχήματα του άρθρου αυτού οι πρώτες ταξινομήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και οι μεταβιβάσεις θα γίνονται μόνο εφόσον τα οχήματα αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.