Άρθρο 02: Ορισμοί

1. Αριθμός καθήμενων επιβατών: Ο αριθμός των επιβατών που κάθονται και ο οποίος αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας και είναι μονοσήμαντα ορισμένος. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στο σύνολο των επιβατών, είτε μόνο νήπια, είτε μόνο μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τα σχολικά όλων των κατηγοριών που ταξινομήθηκαν πριν την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται από τις διατάξεις με τις οποίες ταξινομήθηκαν.
2. Αριθμός ζωνών ασφαλείας: Ο αριθμός των ζωνών ασφαλείας που ισούται με τον αριθμό καθήμενων.
3. Συστήματα συγκράτησης: Ο συνδυασμός καθίσματος, ατομικής ζώνης ασφαλείας και οι αγκυρώσεις τους.
4. Ζώνη ασφαλείας: Ατομική ζώνη ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 77/541/ΕΟΚ, όπως ισχύει, τοποθετημένη σύμφωνα τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης για τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών νηπίων και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τις προδιαγραφές των αντίστοιχων οδηγιών της Ε.Ε. για τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
5. Ειδικό παιδικό κάθισμα (ΕΠΑΙΚ): Κάθισμα που προορίζεται για τη μεταφορά νηπίων, οι προδιαγραφές – απαιτήσεις του οποίου θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
6. Τύπος ΕΠΑΙΚ: Ως τύπος ΕΠΑΙΚ θεωρείται κάθισμα των ιδίων διαστάσεων, κατασκευασμένο με τον ίδιο τρόπο και είναι ακριβώς όμοια μεταξύ τους.
7. Συστήματα Συγκράτησης Παιδιών: Εγκεκριμένα συστήματα συγκράτησης παιδιών (Child Restraint Systems – CRS) σύμφωνα με το Κανονισμό αρ. 44/04 της ΟΕΕ/ΗΕ ή την Οδηγία 77/541/ΕΚ, όπως ισχύει.
8. Σχολικό: Σχολικό λεωφορείο μεταφοράς μαθητών εκτός νηπίων. Τα λεωφορεία αυτά δύνανται να μεταφέρουν και νήπια εφόσον είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα Συστήματα Συγκράτησης Παιδιών.
9. Σχολικό νηπίων: Σχολικό λεωφορείο μεταφοράς νηπίων μόνο.
10. Βεβαίωση Καταλληλότητας Καθισμάτων – Ζωνών Σχολικών Λεωφορείων: Είναι η βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.ΙΙ.α. του άρθρου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υα 36144/3360/11 .