Άρθρο 05: Ειδικός έλεγχος αμαξώματος σχολικού νηπίων (ΕΕΑΣΧ)

1. Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος αμαξώματος σχολικού νηπίων (ΕΕΑΣΧ) για τα σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων.
2. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από δημόσιο ΚΤΕΟ που διαθέτει διάδρομο ειδικών ελέγχων. με την καταβολή των τελών της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της αριθμ. Φ23/51193/5992/18.5.2007 (Β 786) ΚΥΑ.
3. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου Τεχνική Έκθεση εις διπλούν σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της παρούσας υπογεγραμμένη από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα. Η δομή και τα περιεχόμενα της Τεχνικής Έκθεσης περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 9 της παρούσας.
4.Το ΚΤΕΟ ελέγχει το όχημα και συμπληρώνει τον Πίνακα Ελέγχου του Παραρτήματος Ι του άρθρου 9 εις διπλούν σημειώνοντας τα αντίστοιχα σημεία. Η έννοια της συμπλήρωσης του Πίνακα Ελέγχου υποδηλώνει ότι τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο σημείο της Τεχνικής Έκθεσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 9 ανταποκρίνονται στο λεωφορείο που ελέγχεται, επαληθεύοντας όπου αυτό είναι δυνατό την τεκμηρίωση της Τεχνικής Έκθεσης. Επισημαίνεται ότι για τον επιτυχή έλεγχο δεν επιτρέπεται ουδεμία απόκλιση (ΟΧΙ).
5.Μετά από επιτυχή έλεγχο εκδίδεται εις διπλούν «Βεβαίωση Καταλληλότητας Καθισμάτων – Ζωνών Σχολικών Λεωφορείων» που συνοδεύεται απαραίτητα από τον Πίνακα Ελέγχου του Παραρτήματος Ι του άρθρου 9 και την Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 9. Το ένα αντίγραφο της βεβαίωσης παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο.
6. Όποτε απαιτείται αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων καθισμάτων για την εφαρμογή της παρούσας τοποθετούνται καθίσματα ΕΠΑΙΚ σύμφωνα με το άρθρο 8.

  • 8 Φεβρουαρίου 2012, 16:26 | Κουτρούπης Πασχάλης

    Να προβλεφθεί επανέλεγχος και απόσυρση από την κυκλοφορία όλων των «σχολικών» που προέκυψαν από μετατροπές των αντίστοιχων μοντέλων επαγγελματικών οχημάτων 3,5 τόνων και πλέον, καθώς δεν είναι λίγα αυτά που έχουν σφραγίσει τις πόρτες ή τις αντικατέστησαν με απλή λαμαρίνα και έβαλαν και ένα κρύσταλλο (αμφιβάλλω αν είναι ασφαλείας) και πέταξαν μέσα και 12 καθισματα σε αμαξοποιέιο…
    Δεν είναι κρυφό (προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με Αντιπρόσωπο στη Θεσσαλονίκη) ότι μάλλον για εμπορικούς λόγους η Mercedes στην Ελλάδα δεν εισάγει Sprinter επιβατηγά καινούρια, αλλά έρχονται ως εμπορικά και η μετατροπή γίνεται με την κάλυψη και εγγύηση της αντιπροσωπείας σε βιοτεχνία αμαξωμάτων και ποιος ξέρει τι προδιαγραφές από τις αρχικές τηρούνται, ενώ όσα ήδη υπάρχουν έτοιμα είναι εισαγωγής μεταχειρισμένα.