Άρθρο 23 – Κάλυψη ειδικών απρόβλεπτων εξόδων του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.

1. Για την κάλυψη των ειδικών απρόβλεπτων εξόδων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) εγγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου αυτού σε ξεχωριστό Κωδικό Αριθμού Εξόδων (ΚΑΕ).
2. Το ποσό της πίστωσης αυτής προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό και είναι δεκτικό αναπλήρωσης και ανάληψης με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής.
3. Οι δαπάνες των πιστώσεων της παραγράφου 1 ενεργούνται δια εντολών του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
4. Η δικαιολόγηση των δαπανών πραγματοποιείται βάσει πρακτικού, το οποίο συντάσσεται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρεις (03) Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου αυτού, Κλάδου Π.Ε. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής αυτής πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.
5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπή, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά διαθέσεως των δαπανηθέντων ποσών, βεβαιώνει σε πρακτικό την κανονική διάθεση αυτών χωρίς καμιά περαιτέρω αιτιολογία.
6. Το σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο πρακτικό αποτελεί το μόνο και οριστικό δικαιολογητικό στοιχείο για την διάθεση των χρηματικών ποσών από τις πιστώσεις του άρθρου 1.
7. Οι σύμφωνες με τις παραπάνω διατάξεις δαπάνες δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση ή τέλος χαρτοσήμου.