Άρθρο 18 – Φορολογικές και Δασμολογικές Απαλλαγές για τα Πλοία

1. Οι απαλλαγές από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά Κοινοτικές και Εθνικές περί Φ.Π.Α. διατάξεις, ισχύουν και για τα πλοία του παρόντος νόμου.
2. α. Επιπλέον, απαλλάσσεται από το δασμό και τις λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από τις Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις, η εισαγωγή και η παράδοση τροφοεφοδίων, καυσίμων και λιπαντικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων που εκτελούν επί κέρδει εργασίες, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εμπορική ναυσιπλοΐα και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα πλοία αυτά, ως και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.
β. Η απαλλαγή της προηγούμενης περίπτωσης α΄ αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματικών πλοίων:
1. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού.
2. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν μικτούς πλόες. Η απαλλαγή για τα τροφοεφόδια στα ανωτέρω πλοία αφορά μόνο εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τους πλόες τους στο εξωτερικό.
3. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εσωτερικού, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια.

4. Τα αναγνωριζόμενα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια, ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια.
H προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του εδαφίου β) του άρθρου 78 του ν.2960/01 απαλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης των ενεργειακών προϊόντων που παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Κοινότητας, δεν παρέχεται για επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν.2743/99 κάτω των είκοσι (20) μέτρων και για επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία κάτω των είκοσι (20) μέτρων.
5. Τα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, που εκτελούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες ή εργασίες εκμετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειού πλούτου, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια.
6. Τα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια.
7. Άλλα πλοία, πλωτά μέσα και εν γένει ναυπηγήματα υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθαρής χωρητικότητας πέντε τουλάχιστον κόρων, για τις επί κέρδη εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια.
3. Σχετικά με τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία έχει καταβληθεί ο αναλογών ΦΠΑ στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν αυτά λάβουν άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και για τα οποία ο παραπάνω φόρος δεν έχει συμψηφισθεί ή επιστραφεί κατά οποιονδήποτε τρόπο, δεν επιβάλλεται εκ νέου ΦΠΑ, κατά τη λήξη της ισχυος της άδειας.
4. Η σύμβαση σύστασης ναυτικής υποθήκης σε βάρος πλωτών ναυπηγημάτων, συντάσσεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4419/64.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας ή με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Θ.Υ.Ν.ΑΛ, κατά περίπτωση, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού».

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ – Π.Ε.Ε.Υ.)
  Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ: 1978
  ΕΔΡΑ: Αγίου Δημητρίου 326 Τ.Κ. 173 42 Νέο Φάληρο
  Τηλ.: 210 4831846-6977 502070 Fax: 210 4831847
  e-mail: secaplas@otenet.gr http://www.secaplas.gr
  Άγιος Δημήτριος 20 – Μαίου – 2011

  Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ – Π.Ε.Ε.Υ.)) μας με την υπερτριακονταετή εμπειρία του στα συναφή θέματα και έχοντας συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε όλες, σχεδόν, τις διεργασίες για την εκπόνηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με το θαλάσσιο τουρισμό, με αίσθημα ευθύνης και στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο συγκεκριμένο τομέα ο οποίος καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός ενόψει της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας θεωρεί ότι θα πρέπει να ρυθμισθούν στο σύνολό τους όλα τα συναφή θέματα, από το μικρό σκάφος έως και τα κρουαζιερόπλοια, που σήμερα αντιμετωπίζονται αποσπασματικά.
  Είναι γνωστό ότι ο προσφερόμενος με τη χρήση πλοίων τουρισμός (θαλάσσιος τουρισμός) διακρίνεται στους παρακάτω τομείς ανάλογα με την κατηγορία/κατάταξη των δραστηριοποιούμενων πλοίων:
  α) Τον τομέα των κρουαζιερόπλοιων (άρθρα 165 επ. του Κ.Δ.Ν.Δ., όπως ήδη ισχύουν),
  β) Τον τομέα των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ν. 2743/99, όπως ήδη ισχύει),
  γ) Τον τομέα των πλοίων που εκτελούν κυκλικά περιηγητικά ταξίδια μεταξύ ελληνικών λιμένων (π.δ. 122/95),
  δ) Τον τομέα πλοίων ή μικρών σκαφών που παραλαμβάνουν επιβάτες για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό (άρθρο 14 του ν. 2743/99) και
  ε) Τον τομέα των μικρών σκαφών ολικού μήκους από 4,30 μέχρι και 7 μέτρων δηλ. το RENT A BOAT (Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθ. 38, όπως ισχύει).
  Τέλος σημαντικό κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού είναι και τα ιδιωτικά πλοία/σκάφη που όλοι μας επιθυμούμε να υψώνουν την Ελληνική Σημαία και βεβαίως να ελλιμενίζονται στ η δε βασική ρήση του Γέρου της Δημοκρατίας ότι τα καράβια έχουν προπέλα ………, με ότι αυτό σημαίνει για το εθνικό μας νηολόγιο, είναι πάντα επίκαιρη.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας (νησιωτική συγκρότηση) πρέπει να διατηρηθεί και επαυξηθεί τοσούτω μάλλον που ζούμε συνθήκες απελευθέρωσης και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Προαπαιτούμενο είναι η συντονισμένη και συνεκτική δράση ενός ολοκληρωμένου δικτύου προβολής, προώθησης και δικτύωσης όλων των δράσεων που αφορούν στο θαλάσσιο τουρισμό συμπεριλαμβανομένης και της ναυπηγικής (ναυπήγηση/κατασκευή σκαφών) και βεβαίως των χώρων ελλιμενισμού (μαρίνες, καταφύγια κ.λπ.).
  Είναι προφανές από τις παραπάνω διαπιστώσεις ότι η πρωτοβουλία του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Γιάννη Διαμαντίδη κινείται ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση και γίνεται δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση από όλους μας.
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  1. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
  2. Απλούστευση διαδικασιών με ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων και του σφιχτού εναγκαλισμού του κράτους.
  3. Αναπτυξιακές/επενδυτικές διατάξεις
  4. Επιδοτήσεις επιχειρήσεων
  5. Φορολογικές μεταβολές/προσαρμογές.
  Ειδικότερα και ως προς την παραπάνω παράμετρο η κατάργηση του τεκμηρίου για τα σκάφη αναψυχής ολικού μήκους κάτω των δέκα (10) μέτρων το έτος 2002 (άρθρο 18 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α’) είχε, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ως άμεσο αποτέλεσμα τον υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων σκαφών ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων κατά την επακολουθήσασα πενταετία, ενώ το 70% αυτών ήσαν ελληνικής κατασκευής. Πλέον αυτού δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, δόθηκε σημαντική ώθηση στο θαλάσσιο τουρισμό ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα έσοδα από τον Φ.Π.Α.
  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
  1. Συμπερίληψη στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο των ρυθμίσεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 38 με την αύξηση του ανώτατου ολικού μήκους των υπό εκναύλωση σκαφών από τα επτά (7) στα δέκα (10) μέτρα.
  2. Αύξηση του ολικού μήκους των σκαφών αναψυχής από τα 7,5 στα 12 μέτρα στα οποία θα επιβάλλεται φόρος πολυτελείας με την τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
  3. Καταβολή του φόρου πολυτελείας (για τα εγχωρίως παραγόμενα σκάφη αναψυχής) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όχι στην Τελωνειακή Αρχή.
  4. Προσαρμογή της διάταξης για την αντικειμενική (τεκμαρτή) δαπάνη με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής έτσι ώστε να μη εφαρμόζεται στα ανοικτού τύπου (ΟΡΕΝ) σκάφη ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρων.
  5. Συμπερίληψη διάταξης σύμφωνα με την οποία κάτοχοι επί δύο τουλάχιστον χρόνια άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη, ολικού μήκους μέχρι δέκα μέτρων, για τη μεταφορά επιβατών για θαλάσσια εκδρομή ή λήψη θαλάσσιου λουτρού, εφόσον εκτελούν βραχυχρόνιο, συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας, πλου εντός ενός ή και άλλου συνεχόμενου προς αυτόν κόλπου, καθώς και σε προασπισμένες εντός ή εκτός κόλπων θαλάσσιες περιοχές και η απόσταση απομάκρυνσης από το σημείο αναχώρησης δεν είναι θα είναι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια και δεν θα απομακρύνονται από την πλησιέστερη ακτή σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι (6) ναυτικών μιλίων.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρεμφερής ρύθμιση προβλέπει το άρθρο 10 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 τ.Α΄/4-11-2005) για τις καταδύσεις αναψυχής.
  6. Πρόβλεψη εξουσιοδοτικής διάταξης για την έκδοση κανονιστικού διατάγματος για την καθιέρωση εθνικής ημέρας θαλάσσιας αναψυχής με σκάφος (Boating day), όπως ισχύει και εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
  7. Πρόβλεψη εξουσιοδοτικής διάταξης για την έκδοση κανονιστικού διατάγματος για τη ρύθμιση της Ελεύθερης κατάδυσης – Apnea στην οποία, παρά την απουσία νομοθετικού πλαισίου, δραστηριοποιείται ήδη, χωρίς κανονιστικό πλαίσιο με ότι αυτό για θανατηφόρα ατυχήματα συνεπάγεται, ικανός αριθμός προσώπων ενώ η δραστηριότητα αυτή σε άλλες χώρες του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.

 • Κοι είναι δυνατών να θέλετε να μαζέψετε όλα τα επαγγελματικά σκάφη όπως λέτε σε ένα αναμορφωμένο νομοσχέδιο
  και να αγνοείται τα επαγγελματικά σκάφη του Κ.Λ.38? τότε πως θα βάλετε μια τάξη σε όλα τα επαγγελματικά όπως ισχυρίζεστε? Κάντε κάτι λοιπόν να συμπεριλάβετε
  και των Κ.Λ.38 σε αυτό που πάτε να φτιάξετε τώρα προκειμένου να μπουν σε μια σειρά όλα τα πράγματα
  Γιατί πραγματικά ο Κ.Λ.38 είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία που μπορεί να δώσει και άνθιση στο θαλάσσιο τουρισμό αλλά και στους Έλληνες κατασκευαστές

 • Κοι είναι δυνατών να θέλετε να μαζέψετε όλα τα επαγγελματικά σκάφη όπως λέτε σε ένα αναμορφωμένο νομοσχέδιο, και να αγνοείται τα επαγγελματικά σκάφη του Κ.Λ.38? τότε πως θα βάλετε μια τάξη σε όλα τα επαγγελματικά σκάφη όπως ισχυρίζεστε? Κάντε κάτι λοιπόν να συμπεριλάβετε και των Κ.Λ.38 σε αυτό που πάτε να φτιάξετε, τώρα!! προκειμένου να μπουν σε μια σειρά όλα τα πράγματα
  Γιατί πραγματικά ο Κ.Λ.38 είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία που μπορεί να δώσει και άνθιση στο θαλάσσιο τουρισμό αλλά και στους Έλληνες κατασκευαστές