Άρθρο 10

1. α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής.
β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική και ξένη σημαία.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, καθώς και για τα σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής, τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα.
3. α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία ή αυτά τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β` του άρθρου 3, με ολικό μήκος μεγαλύτερο των δέκα μέτρων εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), που χορηγείται από οποιαδήποτε λιμενική αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη λιμενική αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
β) Οι πλοίαρχοι και κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με ελληνική ή ξένη σημαία, εφόσον τα πλοία δεν είναι υπόχρεα να διαθέτουν Δελτίο Κίνησης (TRANSIT LOG) ή Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), απαλλάσσονται από την υποχρέωση να θεωρούν τα ναυτιλιακά τους έγγραφα και να λαμβάνουν άδεια απόπλου για διάστημα τριών μηνών, από την τελευταία θεώρηση και χορήγηση άδειας απόπλου.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις θεώρησής του, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση και την ετήσια θεώρησή του, τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενική αρχής που το εκδίδει, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με απόφαση του Υπουργού θα καθορίζεται ο τύπος του Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ),.
4. Κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με ξένη σημαία εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β` του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο «Δελτίο κίνησης» (TRANSIT LOG), ως ακολούθως:
α. Όταν ο χρήστης του πλοίου, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του, όπως αυτή ορίζεται από την Δ.247/88 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 195/Β/6-4-88) σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός Ελβετίας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο κίνησης» , ισχύος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται χωρίς χρονικό περιορισμό και κάθε φορά για έξι (6) μήνες κατ` έτος, για να καλύπτει την παραμονή του πλοίου στη χώρα, είτε την εξακολούθηση της χρήσης του για ταξίδια αναψυχής από το πρόσωπο που το έφερε αρχικά ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον και αυτό έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα.
β. Όταν ο χρήστης του πλοίου, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελλάδα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο κίνησης» ισχύος κατ` ανώτατο όριο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής του, για την μέσα στην προθεσμία αυτή, διακίνηση και επανεξαγωγή του πλοίου. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται.
γ. Στην περίπτωση όμως που ο χρήστης του πλοίου, επιθυμεί να παραμείνει το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα, για μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών διάστημα, πρέπει να προβεί στον εκτελωνισμό του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ`αυτό δασμούς και φόρους έως τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Η υποχρέωση αυτή για τον εκτελωνισμό του πλοίου δεν δημιουργεί δικαίωμα για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον αυτό δεν επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

δ. Για την μετά τον εκτελωνισμό διακίνησή του στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφόσον το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής διατηρεί τη σημαία χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός Ελβετίας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με «Δελτίο Κίνησης» αορίστου ισχύος.
ε. Όταν ο κάτοχος-χρήστης, έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, αντίγραφο του χορηγούμενου στην περίπτωση αυτή Δελτίου Κίνησης Αορίστου Ισχύος καθώς και του ΔΕΚΠΑ, στην περίπτωση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία ή αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β` του άρθρου 3,διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια για τη φορολογία του χρήστη Δ.Ο.Υ.

 • 21 Μαΐου 2011, 08:59 | Mangos Antonis

  δεδομένου ότι υπάρχουν εκατοντάδες ιδιωτικά σκάφη με Ελληνική ή ξένη σημαία, που συστηματικά ή περιστασιακά ναυλώνονται παράνομα, απουσιάζουν από το νομοσχέδιο διαδικασίες και έλεγχοι που να αποθαρρύνουν τέτοιες δραστηριότητες.

 • 20 Μαΐου 2011, 22:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα βοηθήσει πολύ την τουριστική ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού να υπάρξει ρητή πρόβλεψη, που να αναφέρει ότι «…Σε περίπτωση που υπάρχει χωροθετημένος τουριστικός λιμένας σε απόσταση 1000 μέτρων/1681 μέτρων από εμπορικό λιμένα, τότε τα τουριστικά επαγγελματικά σκάφη αναψυχής υποχρεούνται να ελλιμενίζονται στον τουριστικό λιμένα, εφόσον η παραμονή τους υπερβαίνει τις 6 ώρες…».

 • 20 Μαΐου 2011, 22:45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

  Με μία γρήγορη ματιά το νέο Σχέδιο Νόμου είναι αντιγραφή του παλιού Ν 2873/1999. Το θετικό είναι η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των άρθρων 1-4 του Ν. 3790/2009, η οποία ΟΜΩΣ θα πρέπει να ισχύει ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
  Κατά τα άλλα, διαφαίνεται μία πρόθεση για τακτοποίηση και ρύθμιση καταστάσεων συμφερόντων ατόμων και ομάδων και όχι του ΚΛΑΔΟΥ του yachting. Αντί να εναρμονίζεται στην επικρατούσα τάση απελευθέρωσης των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων και την εφαρμογή του ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές, το Σχέδιο αυτό ενισχύει την συντεχνιακή αντίληψη της ανάπτυξης, με πλήθος απαλλαγών και περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών.
  Επιπροσθέτως, πολλές από τις διατάξεις του Σχεδίου όπως ενδεικτικά αυτές των άρθρων 2 παρ. 1 περ ζζ)[αν είναι δυνατόν !!!!], 10 παρ. 1β, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3844/2010 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123.

 • ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Προς: ΥΘΥΝΑΛ

  Αθήνα 20 Μαίου 2011

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Νόμου . . . Περί Πλοίων Αναψυχής και άλλες Διατάξεις

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης του νόμου θέματος και εκπροσωπώντας την Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) σας δηλώνουμε την θετική μας άποψη για τις βελτιώσεις, διευκρινήσεις και απλοποιήσεις που περιλαμβάνει το εν λόγω Σχέδιο καθώς κινείται στη σωστή κατεύθυνση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την τόνωση του ελληνικού yachting.
  Αναφορικά με τα θέματα των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (Μαρίνες) που φιλοξενούν σκάφη αναψυχής και αποτελούν τα μέλη μας, έχοντας ως γνώμονα την περαιτέρω βελτίωση του Σχεδίου, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις :

  1. Η κατάργηση των άρθρων 1-4 του Ν. 3790/2009 αναφορικά με το θέμα της έκτακτης εισφοράς και του ειδικού φόρου των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής θα είναι ευεργετική για το σύνολο του θαλάσσιου τουρισμού με την επισήμανση ότι θα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου και όχι από τον Οκτώβριο του 2011 (Άρθρο 28).

  2. Άρθρο 8. Ειδικές Ρυθμίσεις.
  Τα αναγραφόμενα ποσά ως κατ’ ελάχιστον ποσά καλύψεων των ασφαλιστικών κινδύνων να αυξηθούν ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στη φύση των κινδύνων από θαλάσσια συμβάντα (perils of the sea).
  Ειδικότερα στην περίπτωση (γγ) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, επισημαίνουμε ότι το ποσό των 90.000 ευρώ είναι πολύ μικρό. Η ρύπανση από ένα σκάφος μπορεί να προκαλέσει ζημιές τόσο σε παρακείμενα σκάφη και εγκαταστάσεις εντός του θαλασσίου χώρου της όσο και σε χρήστες και εν γένει εγκαταστάσεις της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας υψηλού κόστους στο θαλάσσιο περιβάλλον εντός ή εκτός λιμένος. Στην περίπτωση που το σκάφος δεν καλύπτεται επαρκώς ασφαλιστικά, τότε το υψηλό κόστος αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών καλείται να καταβάλει ο Φορέας Διαχείρισης της μαρίνας για την ανάγκη της επαναφοράς του θαλάσσιου αλλά και χερσαίου περιβάλλοντος στην προτεραία κατάσταση. Κατά συνέπεια, το αναφερόμενο ποσό είναι ιδιαίτερα χαμηλό, δεν ανταποκρίνεται στις περιστάσεις και θα προτείνουμε να αυξηθεί, λαμβανομένου υπόψη της φύσης του κινδύνου και του αριθμού των ζημιωθέντων από την πρόκληση ρύπανσης, τουλάχιστον σε €750.000,00.
  Ομοίως τα αναγραφόμενα ποσά των καλύψεων που αφορούν την αστική ευθύνη θα πρέπει να αυξηθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα ελάχιστα κατά νόμο ποσά αστικής ευθύνης για τα ΙΧΕ αυτοκίνητα (με μέγιστο αριθμό επιβατών τα 5 άτομα) ανέρχονται στο ποσό € 750.000,00 για θάνατο και σε ποσό € 750.000,00 για τις υλικές ζημιές.
  Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να γίνει ειδική μνεία στις διατάξεις αυτές, προς άρση κάθε αμφισβήτησης, ότι το προβλεπόμενες καλύψεις ισχύουν υποχρεωτικώς και καθόλη τη διάρκεια ελλιμενισμού τους.

  3. Στο Άρθρο 11 παρ. 1,
  τίθεται ο περιορισμός ότι (επί λέξει) «…Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 1 περίπτωση β’ του άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δε μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας.»
  Ο συγκεκριμένος περιορισμός (απαγόρευση) δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Θεωρούμε ότι το ισχύον καθεστώς αποκλεισμού των επαγγελματικών σκαφών με ξένη σημαία εκτός ΕΟΚ, ΕΟΧ και ΕΖΕΣ θα πρέπει να τροποποιηθεί/μεταβληθεί για τους παρακάτω λόγους :
  α. Για την εναρμόνιση του παρόντος Σχεδίου με την γενική διακήρυξη και εφαρμογή από την Χώρα μας της απελευθέρωσης όλων των κλειστών επαγγελμάτων με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.
  β. Για την αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση των σκαφών αναψυχής κάτω των 49 επιβατών, των διατάξεων του Ν. 3872/2010 (ΦΕΚ 148 Α) που αίρει το cabotage σε πλοία με σημαία τρίτων χωρών.
  γ. Για την αύξηση της προσέλευσης τουριστικών σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα, αφού την κρίσιμη αυτή περίοδο δυστυχώς αντί να έρχονται τέτοια σκάφη στην Ελλάδα, φεύγουν. Η μόνη ελπίδα είναι οι μεγάλοι Yachting Operators του εξωτερικού οι οποίοι, δηλώνουν έτοιμοι, αμέσως με την άρση του cabotage, να φέρουν σκάφη για μόνιμο ελλιμενισμό και επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα μας, κάτι το οποίο θα αυξήσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσει το εμπόριο.
  δ. Επειδή μέχρι τώρα, οι γειτονικές χώρες κυρίως η Τουρκία και η Κροατία επωφελούνται από την διατήρηση σε ισχύ της εν λόγω διάταξης – απαγόρευσης, προσελκύοντας πολλά επαγγελματικά σκάφη των προαναφερόμενων Yachting Operators αυτών στις μαρίνες τους.
  ε. Για τη δημιουργία νέου ρεύματος τουριστών, υψηλού βιοτικού επιπέδου και οικονομικής επιφάνειας, αφού η μέχρι σήμερα αδυναμία προσέλκυσης των σκαφών αυτών αναγκάζει τους υψηλής ποιότητας και οικονομικής επιφάνειας τουρίστες να επιλέξουν άλλους προορισμούς εκτός Ελλάδας.
  στ. Λόγω της ταλαιπωρίας που υφίστανται εξαιτίας της υποχρεωτικής επιβίβασης ή/και αποβίβασης από λιμένα εκτός Ελλάδος μειώνεται δραστικά το ενδιαφέρον των προαναφερόμενων τουριστών για την Χώρα μας ως τουριστικό προορισμό.

  4. Στο Άρθρο 9 ,
  θα πρέπει να συμπληρωθεί νέα παράγραφος με αριθμό 7, ως εξής : « …Η παραλαβή επιβατών με πλοία ή σκάφη ανεξαρτήτως μεταφορικής ικανότητας, για ημερήσια θαλάσσια περιήγηση ή εκδρομή από τουριστικούς λιμένες, επιτρέπεται μετά τη σχετική έγγραφη έγκριση του Φορέα Διαχείρισης του τουριστικού λιμένα (Μαρίνα)…»

  5. Επίσης στο Κεφάλαιο Γ’, Άρθρο 10.4.α -γ,
  αναφορικά με τις διατυπώσεις περί δελτίου κίνησης (transit log) των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, θεωρούμε ότι θα ήταν σημαντική αλλαγή βελτίωσης, η εφαρμογή του άρθρου 562 περ. ε’ του Καν. ΕΟΚ 2454/1993 και η αύξηση του χρόνου παραμονής και κυκλοφορίας των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής σε δέκα οκτώ (18) μήνες, αντί των έξι (6) που προβλέπει το Σχέδιο, αφού με τον τρόπο αυτό, θα αυξηθεί και η δραστηριότητα των σκαφών αυτών εντός των λιμένων της Χώρας αντί να επιλέγουν τον ελλιμενισμό τους σε άλλες χώρες (Τουρκία, Κροατία). Επίσης, στην παρ. 4.β του ιδίου άρθρου, να υπάρξει πρόβλεψη έκδοσης Δελτίου Κίνησης 6μηνης διάρκειας, όταν ο χρήστης δεν επιβαίνει κατά τον πρώτο κατάπλου του σκάφους στα ελληνικά ύδατα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν οι Χρήστες να επισκέπτονται την Ελλάδα, σε βάθος χρόνου με αποτέλεσμα την δημιουργία πλαισίου μόνιμης παραμονής του σκάφους αυτού, αφού δεν θα υπάρχει πίεση χρόνου.
  Θεωρούμε ότι η εφαρμογή της ανωτέρω πρότασης θα προσελκύσει σκάφη αναψυχής με ξένη σημαία για διαχείμαση στις ελληνικές μαρίνες όπου εκτός των έμμεσων οφελών (απασχόληση ελλήνων, συνεργείων, επισκευών, προμηθειών, καυσίμων, τροφοδοσιών, κλπ.) για τη χώρα μας, ένα μέρος αυτών των σκαφών θα έχουν τον χρόνο να αξιολογήσουν την παραμονή τους και να αποφασίσουν θετικά τον εκτελωνισμό τους.

 • 20 Μαΐου 2011, 08:20 | Mangos Antonis

  παράγραφος 3, εδάφιο β: Τα ιδιωτικά σκάφη αυτής της κατηγορίας, προφανώς είναι τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής μέχρι 10 μέτρα.
  Μέχρι τώρα, δεν απαιτείτο η λήψη άδειας απόπλου για τα σκάφη αυτά.

  Με το άρθρο αυτό, προφανώς προκύπτει θέμα άδειας απόπλου, ανά τρίμηνο. Σε ποιό έγγραφο θα θεωρείται ο απόπλους? Η άδεια απόπλου χορηγείται σε κατάσταση επιβατών και πληρώματος.

  Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, επί τρίμηνο θα ταξιδεύουν με την ίδια σύνθεση των προσώπων που θα αναγράφεται στην άδεια απόπλου-κατάσταση επιβατών?

  Ποιός ο λόγος της ανά τρίμηνο λήψης άδειας απόπλου? Σε τι θα εξυπηρετήσει κάτι τέτοιο? Άσκοπη και άδικη ταλαιπωρία, και πιθανή αιτία για αντιδικίες και πιθανά πρόστιμα, άνευ λόγου και αιτίας.

 • 20 Μαΐου 2011, 08:18 | Mangos Antonis

  παράγραφος 3, εδάφιο α: το ΔΕΚΠΑ να απαιτείται για σκάφη άνω των 12 και όχι των 10 μέτρων.

  Όλα τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής μέχρι 12 μέτρα θεωρούνται μικρά σκάφη, και δεν νηολογούνται ή επιθεωρούνται όπως τα μεγαλύτερα, αλλά εγγράφονται στα Μητρώα μικρών σκαφών (λεμβολόγια) και ταξιδεύουν με την άδεια εκτέλεσης πλόων.

  Είναι παράλογο ένα χαρακτηρισμένο μικρό σκάφος 9,99 μέτρων να ταξιδεύει χωρίς διαδικασίες, ενώ ένα επίσης χαρακτηρισμένο σκάφος 10,01 μέτρων, να πρέπει να εφοδιάζεται με ΔΕΚΠΑ, απόπλους, κλπ.

 • 19 Μαΐου 2011, 15:12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – Πρόεδρος Ενωσης Αντιπροσώπων Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, όπως και σε προηγούμενα που έγιναν νόμοι, επιβεβαιώνεται η εμμονή της πολιτείας στη μιζέρια και την απαξίωση του τουριστικού προϊόντος μας που λέγεται θαλάσσιος τουρισμός και ο διωγμός των μεγάλων ξένων ιδιωτικών θαλαμηγών από τη χώρα μας.

  Για άλλη μια φορά επιχειρείται η αναίτια και καταχρηστική άρνηση της εφαρμογής από την Ελλάδα της παρ. Ε΄ του άρθρου 562 του Καν. ΕΟΚ 2454/93 , που αφορά την παραμονή και κυκλοφορία των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής στην Κοινότητα για δέκα οκτώ (18) μήνες αντί έξι (6). Κανονισμό που εφαρμόζουν τα μεγάλα τουριστικά κράτη της Ευρώπης (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Αγγλία) και επωφελούνται στο έπακρο την μακροχρόνια παραμονή των σκαφών αυτών στα λιμάνια τους.
  Προτείνεται λοιπόν, στο παρόν νομοσχέδιο, να νομοθετηθεί η επέκταση της προσωρινής εισαγωγής των νηολογημένων εκτός Ε.Ε. ιδιωτικών θαλαμηγών αναψυχής στους (18) μήνες αντί των (6) μηνών, εναρμονιζόμενη πλήρως με το κοινοτικό δίκαιο.
  Η έγγραφη ερμηνεία των υπηρεσιακών διευθυντών του Υπ. Οικονομικών, ότι το 6μηνο είναι αρκετός χρόνος για τον ξένο που έρχεται για αναψυχή στην Ελλάδα, προξενεί θλίψη και αγανάκτηση. Ο πρωθυπουργός πρόσφατα στην ομιλία του στο ΣΕΤΕ επεσήμανε τους «άγονους ατομικισμούς» που παρουσιάζονται σε παράγοντες των Υπουργείων και αποτελούν τροχοπέδη «στην πρώτη προτεραιότητά μας να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα μας στο τουριστικό προϊόν». Πως, λοιπόν, θα υπάρξει ανταγωνιστικότητα σε εκείνο το τουριστικό προϊόν των ανθρώπων της ελληνικής θάλασσας και των ακτών της, που ελκύει τους υψηλού εισοδήματος χρήστες των πολυτελών ξένων θαλαμηγών, τη στιγμή που οι μανδαρίνοι του Υπουργείου Οικονομικών απαγορεύουν την παραμονή αυτών των ιδιαίτερων σκαφών στη χώρα μας πέραν του 6μήνου. Αν δεν θέλουν αυτούς τους ξένους, που δεν είναι παράνομοι μετανάστες, αλλά πλούσιοι τουρίστες, που έρχονται να ξοδέψουν τα χρήματά τους και να διαφημίσουν τη χώρα μας, να παραμένουν και πέραν του εκτιμώμενου από τους υπαλλήλους διάστημα των έξι μηνών, τουλάχιστον να επιστρέψουν την παραμονή των σκαφών χωρίς τους ιδιοκτήτες τους. Οι χώρες της Ε.Ε. το εφαρμόζουν και οι οικονομίες τους έχουν κερδίσει πολλά (Μαρίνες, Ναυπηγεία, επισκευαστές, τροφοδοσίες, πληρώματα, ξενοδοχεία, μεταφορείς, υπηρεσίες ασφαλείας, τράπεζες κ.λ.π.). Οι δικοί μας κρατικοί φορείς γιατί αρνούνται αυτό το κομμάτι ? Γιατί, όπως λέει και ο πρωθυπουργός στο ΣΕΤΕ, « υπήρχε κράτος που τελικά δούλευε για τον εαυτό του και για κανέναν άλλο. ΄Η μάλλον είχε και έχει στηθεί σε μεγάλο βαθμό για να θέτει εμπόδια, εμπόδια που μετά εξαργυρώνονται σε ψήφους, διαφθορά, αντίτιμα δηλαδή ευτελή, που σταματούν την επιχειρηματικότητα και εγκλωβίζουν την ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία.»

  Ο ν. 2743/1999 και ν.3182/2000 έχουν προ πολλού πάψει να προσφέρουν υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό. Κοντά σε αυτούς και η εγκύκλιος Δ. 257/139/23.02.2000 Α.Υ.Ο. τερατούργημα και ταφόπλακα του ιδιωτικού yachting. Ο,τι πιο αντιεπαγγελματικό και εχθρικό για τον τουρισμό έχει να παρουσιάσει το ελληνικό κράτος. Πραγματικός διώκτης και εφιάλτης των ξένων σκαφών.

  Δυστυχώς, ο εκσυγχρονισμός που πιστεύεται ότι φέρνει το παρόν νομοσχέδιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, νηολογημένα εκτός Ε.Ε. είναι ανύπαρκτος και ακροβατεί σε επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς.

  Συγκεκριμένα : Αρθρο 10 :

  Παρ. 4 α : Λανθασμένα αναγράφεται ότι η 6μηνη κατ’ έτος παράταση χορηγείται για να καλύπτει την παραμονή του πλοίου στη χώρα. Το πλοίο στην προκειμένη περίπτωση είναι παρακολούθημα του χρήστη. Συνεπώς, κινείται μόνον όταν επιβαίνει σε αυτό ο χρήστης και δεν επηρεάζει καθόλου την παραμονή του. Δηλαδή το πλοίο μπορεί να παραμένει σε ακινησία, χωρίς το χρήστη του, για απεριόριστο διάστημα εφ’ όσον το Δελτίο Κίνησης έχει κατατεθεί για φύλαξη προ της λήξης του στο Τελωνείο.

  Επίσης, η παρ. 4 α, πρέπει να συμπληρωθεί ως εξής :

  « Δύναται να εκδοθεί Δελτίο Κίνησης από την Τελωνειακή Αρχή 6μηνης ισχύος και όταν ο χρήστης του πλοίου δεν επιβαίνει κατά τον πρώτο κατάπλου του πλοίου στα ελληνικά ύδατα. Σε αυτή την περίπτωση θα ακινητοποιείται το πλοίο και το Δελτίο Κίνησης θα κατατίθεται αμέσως για φύλαξη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και θα παραδίδεται μόνον κατά την άφιξη του χρήστη στην Ελλάδα και εφ΄όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας για την παραλαβή του Δελτίου Κίνησης».

  Ο βασικός λόγος της παραγράφου αυτής είναι να διευκολυνθεί κυρίως ο έξωκοινοτικός χρήστης, που επιθυμεί να στείλει, πολύ πριν της αφίξεώς του, το πλοίο του στην Ελλάδα για ελλιμενισμό και αναμονή του χωρίς να κινδυνεύει μετά ένα μήνα (ν.2743/99) ή δύο μήνες (νέο νομοσχέδιο) να διωχθεί από τα τελωνεία και να εξαναγκαστεί στον εκτελωνισμό.
  Ενας ακόμη σοβαρός λόγος είναι, ότι πολλοί ιδιοκτήτες που βρίσκονται στο εξωτερικό επιθυμούν μετά το τέλος της σεζόν να στείλουν τα πλοία τους στην Ελλάδα, επειδή είναι επανδρωμένα με ελληνικά πληρώματα, για ελλιμενισμό, διαχείμαση, τεχνικούς ελέγχους, επισκευές, δεξαμενισμούς κ.λ.π. χωρίς να είναι αναγκασμένοι να επιβαίνουν κατά τον πρώτο κατάπλου.

  Παρ. 4 γ : Επιβάλλεται η διευκρίνηση ότι η παρούσα αφορά τους χρήστες της παρ. 4 β και όχι της παρ. 4 α.

  Θα κλείσουμε με τη ρήση του Πρωθυπουργού στο προ ημερών συνέδριο του ΣΕΤΕ , η οποία μας εκφράζει απόλυτα και μας γεμίζει αισιοδοξία :
  « Αν δεν αναδείξουμε , όμως, με τόλμη και χωρίς ταμπού, παραδείγματα προσπαθειών, ώστε να γίνει η Ελλάδα ο τουριστικός προορισμός που θέλουμε, που μας αξίζει, δεν θα πείσουμε ποτέ ότι ξέρουμε τι έχει αξία στη χώρα μας» .- Φλοίσβος, 19.05.11
  Ευχαριστώ,
  Γεώργιος Δ. Παπαμιχαλόπουλος
  Πρόεδρος Ενωσης Αντιπροσώπων Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

 • 14 Μαΐου 2011, 09:38 | Νικολαΐδης Γεώργιος

  Τα πλοία που περιλαμβάνει η παράγραφος 4β δεν μπορούν να παραμείνουν άνω των 2 μηνών χωρίς επανεξαγωγή από τα σύνορα, ακόμη και όταν βρίσκοντε στην Ελλάδα για επισκευές;