Άρθρο 6 – Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

1. Το ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ. τηρεί για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής Μητρώο και Αρχείο ατομικών φακέλων τους.
2. το Μητρώο καταγράφονται το όνομα και ο αριθμός νηολογίου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου που αναγράφεται στην άδεια ως πλοιοκτήτης και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του. Στον ατομικό φάκελο κάθε πλοίου φυλάσσονται τα δικαιολογητικά που είναι σχετικά με την άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, αντίγραφο αυτής και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το πλοίο, σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
3. Όταν ο δικαιούχος του άρθρου 2 της παρούσας παραγράφου που αναγράφεται στην άδεια είναι Ν.Ε.ΠΑ. ή άλλης νομικής μορφής νομικό πρόσωπο τότε στο Μητρώο καταχωρούνται:
α) ο αριθμός καταχώρησης, της εταιρείας.
β) ο φάκελος κάθε εταιρείας,
γ) η μερίδα κάθε εταιρείας και
δ) το ευρετήριο των εταιρειών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ. ρυθμίζονται τα θέματα τήρησης του Μητρώου και του Αρχείου, πρόσθετων στοιχείων, χρόνου τήρησης των ατομικών φακέλων μετά την παύση της ισχύος της άδειας ή διαδικασίας κατά την μεταφορά στο ενιαίο αρχείο και μητρώο, από τα ως σήμερα τηρούμενα αρχεία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.