Άρθρο 16 – Ειδική ρύθμιση για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

1. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/99 (ΦΕΚ 211 Α΄), τα οποία έχουν εισαχθεί ή αποκτηθεί με απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τα οποία η χορηγηθείσα κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια επαγγελματικού πλοίου έπαυσε ή παύει με οποιονδήποτε τρόπο να ισχύει, δεν οφείλονται τέλη εκπροθέσμου καταβολής, πρόστιμα και προσαυξήσεις και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία λόγω της χρησιμοποίησης των πλοίων αυτών για ιδιωτικούς σκοπούς εφόσον:
α) υποβάλει ο ενδιαφερόμενος έως τις – -2011 αίτηση για την υπαγωγή του στην παρούσα ρύθμιση και
β) καταβάλλει εφάπαξ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ως άνω αίτησης τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής.
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί ενώπιον των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων εφόσον υποβάλει ο ενδιαφερόμενος υπεύθυνη δήλωση, ότι παραιτείται των προβλεπόμενων από το νόμο ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων.
2. Για σκάφη για τα οποία κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν.2743/99 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καταβάλλονται ταυτόχρονα με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και οι φόροι που αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής από το χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια έως το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση.
Για σκάφη για τα οποία δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν.2743/99 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος, εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους προς την αρμόδια διεύθυνση του ΥΘΥΝΑΛ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 5 εδάφιο β΄ του ν.2743/99, διαπιστωτική πράξη ανάκλησης της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης χωρίς περεταίρω έλεγχο.
Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής αυτής πράξης και την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση, καταβάλλονται ταυτόχρονα με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και οι φόροι που αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εφόδια για τους οποίους το σκάφος έτυχε απαλλαγής από 1-7-2010 έως το χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση.
Μαζί με την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλονται κατά περίπτωση η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν.2743/99 απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαπιστωτική πράξη ανάκληση της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Εφόσον πρόκειται για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών ή διοικητικών δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.
3. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας του σκάφους, εφαρμόζεται ο συντελεστής του φόρου που ισχύει κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση.
Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
α) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτική απόκτηση καινούριου σκάφους με βάση την αξία που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό τελωνισμού και
β) όταν πρόκειται για την εισαγωγή ή την ενδοκοινοτική απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους και για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας καινούργιου ή μεταχειρισμένου σκάφους με βάση την αρχική τιμή πώλησης του σκάφους κατά την κατασκευή του.
Οι προκύπτουσες κατά τα ανωτέρω αξίες μειώνονται λόγω παλαιότητας κατά το πρώτο έτος κατά ποσοστό 20%, το δεύτερο έτος κατά ποσοστό 10%, τα επόμενα έτη μέχρι και το όγδοο κατά ποσοστό 5% και με ανώτατο όριο 60%.
Μετά το πέρας εικοσαετίας από την κατασκευή του σκάφους, η φορολογητέα αξία μειώνεται κατά 90%.
4. Η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση για τα σκάφη που έτυχαν της απαλλαγής του Φ.Π.Α με την κατάθεση του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού, υποβάλλεται στην τελωνειακή αρχή του τελωνισμού του σκάφους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ασκείται ποινική δίωξη και η τυχόν ασκηθείσα παύει οριστικά, αίρεται η τυχόν επιβληθείσα δέσμευση ή κατάσχεση του σκάφους και οι σχετικές δίκες στα διοικητικά δικαστήρια καταργούνται.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που κατά το στάδιο του τελωνισμού προσκομίσθηκαν πλαστά τιμολόγια, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις σκαφών για τα οποία πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν.2743/99 Απόφαση παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και έχουν βεβαιωθεί οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 • 20 Μαΐου 2011, 01:01 | Γιώργος Γερωνυμακης

  Aρθρο 16

  Η ίδια ακριβώς ρύθμιση για τον αποχαρακτηρισμό των επαγγελματικών σκαφών και την εν συνέχεια πληρωμή του ΦΠΑ ψηφίσθηκε πριν απο δυο έτη, κατα την εναρξη της κρισεως στη χωρα μας, με το άρθρο 4 του Νομού 3790/2009 η οποία ίσχυσε για τη μεταβατική περίοδο απο 7.8.2009 μέχρι την 31.12.2009. Καμμιά ανταπόκριση δεν υπήρξε απο τους ενδιαφερόμενους για το βασικό λόγο ότι η διαμορφωση της φορολογητεας αξιας του σκαφους με βαση τη παλαιοτητα δεν ανταπεκρινετο στη πραγματικοτητα. Μετα απο δυο έτη και ενω οι τιμες των σκαφων εχουν κατακρημνισθει, το άρθρο 16 του Σχεδίου Νομού προβλέπει την ίδια ακριβώς ρύθμιση για το προσδιορισμό της φορολογητεας αξίας των σκαφών. Πιστεύουμε ότι ο προσδιορισμός αυτός είναι εκτός πραγματικότητος και θεωρούμε τη ρύθμιση αυτη άδικη. Αντιθέτως όσοι ζουν στο περιβάλλον των σκαφών  γνωρίζουν ότι είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να αποχαρακτηρισουν το σκάφος τους, διότι δεν μπορούν να καλύψουν τις προβλεπόμενες ημέρες ναύλων λόγω της κρίσεως στην αγορά, με τη προϋπόθεση ότι ο προσδιορισμός της φορολογητεας αξίας του σκάφους θα είναι αντιπροσωπευτικος της σημερινής εμπορικής αξίας αυτού. Η άποψη μας είναι ότι μια επιπρόσθετη της προβλεπόμενης στο Σχέδιο Νομού μείωση της αξίας θα ανταποκρινεται στη  πραγματικότητα και θα αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους ούτως ώστε το Κράτος να εισπράξει σημαντικά ποσά.
  Επισης θεωρούμε εκτός νομιμοτητος τη προβλεπόμενη ρύθμιση ότι μετα τη παρέλευση της μεταβατικής περιόδου η απομείωση της αξίας των σκαφών λόγω παλαιοτητος θα είναι 20% ανα πενταετία, διότι βάσει υπάρχοντος Νομου προβλέπεται ότι η ετήσια λογιστικη απόσβεση της αξίας των σκαφών είναι κατα σημαντικα μεγαλύτερη.

 • 18 Μαΐου 2011, 17:56 | Κώστας

  Αρθρο 16

  Θεωρώ οτι στη παρούσα οικονομική συγκυρία αλλά και τη παρούσα εγχώρια αγορά σκαφών η οποία βρίσκεται στο Ναδίρ, (σκάφος του 2005 20 μέτρων πωλείται 500.000 Ευρώ) θα πρέπει να προβλευθεί ειδική ρύθμιση για το ΦΠΑ σε 24 δόσεις.
  Ας μη ξεχνάμε οτι υπέρχουν υπέρογκα δάνεια(από 2005-2007) στις Τραπεζες με αξίες υψηλές όπου οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν της αποπληρωμής των,λόγων των χαμηλών τιμών της αγοράς.
  Επίσης δεν είναι όλοι οι ιδιοκτήτες ΝΕΠΑ σκαφών ίδιοι, κάποιοι έχουν κάνει καλή χρήση της αδείας τους , δηλαδή και Επαγγελματική αλλά και Ιδιωτική χρήση όπως άλλωστε προέβλεπε η σχετική Νομοθεσία.

 • 18 Μαΐου 2011, 10:10 | Μιχάλης Ξωξάκος

  Κατά την καταβολή του ΦΠΑ θεωρώ ότι είναι σκόπιμο, δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, να δύνεται η δυνατότητα πληρωμής του σε δόσεις.

 • 16 Μαΐου 2011, 23:41 | ΑΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥ

  Η επιπλέον μείωση ΦΠΑ 2,5% από τα 8 ως τα 20 χρόνια ειναι δίκαια και λογική και θα δώσει κίνητρο να πουληθούν αφου αποχαρακτηριστούν από επαγγελματικά περισσοτερα σκάφη. Ετσι θα αυξηθούν και τα έσοδα του δημοσίου και θα κινηθει και η αγορά σκαφών, με οτι θετικό αυτο συνεπάγεται για τον κλάδο και τα συναφη επαγγέλματα (μηχανικοί συντηρητές κλπ)

 • Παράγραφος 3
  Δεν είναι καθόλου σαφές εάν τα ετήσια ποσοστά μείωσης της τιμής εφαρμόζονται στην αρχική τιμή ή στην τιμή που προκίπτει μετά την αφαίρεση του κάθε ποσοστού του έτους.
  Η λογική λέει ότι το κάθε ποσοστό αφαιρείται από την προηγούμενη τιμή – αυτή που προέκυψε μετά την αφαίρεση του ποσοστού του προηγούμενου χρόνου – όμως με βάση το max.60% φαίνεται ότι όλα τα ποσοστά (20%, 10%, 5%……μέχρι και τον 8ο χρόνο) εφαρμόζονται στην αρχική τιμή κτήσης.
  Παρακαλώ αυτό να διευκρινιστεί σαφώς.

 • H πραγματική αξία του σκάφους στην αγορά μειώνεται κατά 25% από την πρώτη στιγμή που αυτό θα πέσει στο νερό και όχι 20% μετά τον πρώτο χρόνο όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Τα υπόλοιπα ποσοστά απαξίωσης είναι σωστά με μόνη διαφορά το κενό μεταξύ του 8ου και του 20ου έτους ηλικίας. Εδώ η τιμή του σκάφους παραμένει σταθερή επί 12 ολόκληρα χρόνια μέχρι να γίνει 20 ετών? Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να διορθωθεί οπωσδήποτε.

 • Προκειμένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί ο κλάδος του σκάφους αναψυχής αλλά και μπορέσει το κράτος να εισπράττει αδιαλείπτως το ΦΠΑ και τους άλλους έμμεσους φόρους από την χρήση του, θα πρέπει ο συντελεστής ΦΠΑ των ιδιωτικών σκαφών να μειωθεί σε 10% – όπως έκανε και η Ισπανία για το νηολόγιο των Καναρίων νήσων – και να καταργηθεί εντελώς ο φόρος πολυτελείας (10%) για τις εισαγωγές νέων σκαφών, με την προϋπόθεση νηολόγησης του σκάφους σε Ελληνικό νηολόγιο και ιδιοκτησίας ΕΙΠΑ. Ήδη με τη θέσπιση της ακινησίας έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα.
  Σε διαφορετική περίπτωση τα σκάφη θα εκτελωνίζονται και θα πληρώνουν το ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη της E.E. με χαμηλό συντελεστή και χωρίς φόρους πολυτελείας, όπως είναι η Κύπρος και η Μάλτα με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο να στερείται αυτών των εσόδων.
  Η Ελλάδα μόνο θάλασσα έχει να πουλήσει και ο νόμος αυτός πρέπει να προσελκύσει σκάφη στην Ελληνική επικράτεια για την αύξηση της απασχόλησης, της προσέλκυσης εσόδων, αλλά και την αποδυνάμωση της φοροαποφυγής. Το σκάφος δεν περιορίζεται ούτε «στριμώχνεται» όπως τα ακίνητα ή τα αυτοκίνητα. Ήδη με την επιβολή του ειδικού φόρου του ν.3790/09 πάρα πολλά σκάφη έχουν φύγει και ελλιμενίζονται πλέον στις μαρίνες της Τουρκίας αφήνοντας πίσω τους στρατιές ανέργων, απώλεια εσόδων του κράτους, αλλά και τον σημαντικό περιορισμό της παρουσίας της Ελληνικής σημαίας στο Αιγαίο.
  Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ισπανίας που με τρία μόλις νησιά έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το σύνολο των σκαφών της Βόρειας Ευρώπης, ενώ εμείς με χιλιάδες νησιά να προωθούμε τα σκάφη στην Τουρκία ή να δημιουργούμε προϋποθέσεις φοροαποφυγής.

 • 9 Μαΐου 2011, 20:15 | NT

  Eίναι απαράδεκτο η μείωση της φορολογητέας αξίας του σκάφους από την ηλικία των 8 ετών μέχρι την ηλικία των 19 ετών να είναι μηδενική , την στιγμή που αυτά τα σκάφη είναι πολύ δύσκολο να βρούν ναυλωτές , ενώ η αγοραία αξία τους μειώνεται ραγδαία .

  Πρέπει η μείωση να συνεχίζεται προοδευτικά μέχρι το 90 % που έχουν τα άνω της 20ετίας .
  Ετσι μιά μείωση της τάξης του 2,5 % ετησίως γιά τα 12 χρόνια από 8 – 20 είναι λογικότατη και κυρίως δίκαιη .