Άρθρο 14 – Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

1. Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διέπεται από αυτές και από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, στο μέτρο που δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος, έχει δε ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Η Ε.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ε.Ι.Π.Α. ή σε άλλα ελληνικά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ή να μετατρέπεται σε άλλης μορφής εταιρείας.
2. Το καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α., καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστον ιδρυτή φυσικό ή νομικό πρόσωπο και πρέπει να περιέχει διατάξεις για την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, τη διάρκεια της Ε.Ι.Π.Α., το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, τη διαχείριση και τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Εταιρειών (Ε.Ι.Π.Α.) Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρόντος.
3. Η Ε.Ι.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.
4. Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις «Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ε.Ι.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Έδρα της εταιρίας ορίζεται δήμος της ελληνικής επικράτειας. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.
Το κεφάλαιο της ΕΙΠΑ καταβάλλεται από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της εταιρείας και ορίζεται κατ’ελάχιστον σε 5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ). Η απόκτηση πλοίου αναψυχής από την ΕΙΠΑ γίνεται στο όνομα της εταιρίας, χωρίς το απαιτούμενο ποσό να συμπεριλαμβάνεται και να εγγράφεται υποχρεωτικά στο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ιδρυτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ή ο χρήστης του σκάφους ή και κάθε εταίρος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που διέπουν την αγορά και κατοχή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα.
5. Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση της Ε.Ι.Π.Α. εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Οι διαχειριστές της Ε.Ι.Π.Α. δεν υπάγονται σε κοινωνική ασφάλιση από μόνη τη διαχειριστική τους ιδιότητα. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
6. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Οι ΕΙΠΑ δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων οποιασδήποτε κατηγορίας, υποβάλλουν δε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, τον Δεκέμβριο κάθε έτους δήλωση διατήρησης και ετήσιο τέλος €800 (οκτακοσίων ευρώ)
Αν εντός δύο μηνών δεν υποβληθεί η δήλωση και δεν καταβληθεί το τέλος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιβάλλεται από την τελευταία πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.
Για τον τρόπο καταβολής και τον τύπο της δήλωσης καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με την δήλωση διατήρησης και την καταβολή του ετησίου τέλους, προβλέπεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Θ.Υ.Ν.ΑΛ.
7. Οι εταίροι δεν δικαιούνται μέρισμα και δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας εκτός οφειλών προς ο Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Πόρο της εταιρείας δύναται να αποτελούν οι κατά έτος εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η πτώχευση της εταιρείας δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων της εταιρείας.
8. Η εισαγωγή και η αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής από Ε.Ι.Π.Α. δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικού τέλους, που τυχόν του αναλογεί, ο οποίος δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί. Η παραπάνω υποχρεώση παραλείπεται σε περίπτωση, κατά την οποία ο αναλογών ΦΠΑ έχει νομίμως καταβληθεί σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος δεν έχει συμψηφισθεί ή επιστραφεί.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, νομίμως εισαχθέντος ή νομίμως ευρισκόμενου στην Ελλάδα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε ΕΙΠΑ της οποίας ιδρυτής και αποκλειστικός μέτοχος είναι το μεταβιβάζον ιδιωτικό πλοίο φυσικό πρόσωπο ή ο μοναδικός εταίρος ή μέτοχος της μεταβιβάζουσας εταιρίας, η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαιώματα τρίτου.

  • Η Ε.Ι.Π.Α. μπορεί να μεταβιβαστεί μαζί με το πλοίο σε περίπτωση πώλησης αυτού ή πρέπει ο αγοραστής να ιδρύσει νέα ΕΙΠΑ;
    Επίσης σε περίπτωση πώλησης του πλοίου η ΕΙΠΑ μπορεί να διατηρηθεί από τους εταίρους της με σκοπό τη μελλοντική απόκτηση νέου πλοίου (καταβάλλοντας το τέλος διατήρησης) ή λύεται υποχρεωτικά; Σε περίπτωση διατήρησης για πόσο χρόνο μπορεί να είναι σε ισχύ χωρίς πλοίο;

    Παραγρ.8
    Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω πώλησης του πλοίου – ή της εταιρείας – σε τρίτο η μεταβίβαση υπόκειται σε φορολόγηση ;;;