Άρθρο 2 – Άδεια επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

1. α) Με άδεια του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ. η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου (ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ.) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, μπορεί να χαρακτηριστεί ένα πλοίο αναψυχής επαγγελματικό. Η άδεια ισχύει για μία πενταετία από την έκδοσή της με την επιφύλαξη της παρ. 3 εδ. α και β του παρόντος άρθρου και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, χωρίς περιορισμό εφόσον στο τέλος κάθε πενταετίας βεβαιώνεται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Ναυτιλίας και Αλιείας (ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ.) η πλήρωση των όρων ανανέωσής της, όπως αυτοί καθορίζονται στις παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, εκδιδομένης διαπιστωτικής πράξης της Υπηρεσίας αυτής.
Η πενταετία συμπληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους από την έκδοση ή ανανέωση της άδειας η δε διαπιστωτική πράξη εκδίδεται εντός εξαμήνου από την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της διάρκειας της άδειας.
β) Με την αίτηση έκδοσης της αδείας υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου αναψυχής, από το οποίο προκύπτει η οριστική νηολόγησή του σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 6 περίπτωση δ` του άρθρου 9.
ββ) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ασφαλείας, που είναι σε ισχύ και αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο αναψυχής είναι κατάλληλο για να χαρακτηριστεί επαγγελματικό κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Επιπρόσθετα δε για επαγγελματικά πλοία αναψυχής εγγεγραμμένος σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β` του άρθρου 3, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή των παραπάνω κρατών από την οποία θα προκύπτει ότι τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα παραπάνω κράτη.
γγ) Θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
δδ) Απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παράβολο.
εε) Βεβαίωση από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) περί εγγραφής σε αυτό και μη ύπαρξης οφειλών.
ζζ) Βεβαίωση εγγραφής του πλοιοκτήτη σε αναγνωρισμένο επαγγελματικό σωματείο, εφόσον είναι μέλος.
2. Για την ανανέωση της άδειας προσκομίζονται:
α) Αίτηση ανανέωσης προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ υποβάλλεται το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη
συμπλήρωση της πενταετίας και μέχρι και έξι (6) μήνες μετά την συμπλήρωση της πενταετίας από: αα) την έκδοση ή ββ) την προηγούμενη ανανέωση ή γγ) τη λήξη της παράτασης που τυχόν έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος Άρθρου.
β) απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παραβόλου,
γ)επικυρωμένο αντίγραφο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχειών Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. , με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη θεώρηση των ναυλοσυμφώνων και η απόδοση του Φ.Π.Α.. ώστε τα ναυλοσύμφωνα αυτά να λαμβάνονται υπόψη για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες ναύλωσης.
δ) βεβαίωση από το Ν.Ε.Ε. ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτό και
ε) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου.»
3. α) Η ολοκλήρωση της πενταετίας παρατείνεται μέχρι δύο έτη εφόσον κατά τη διάρκειά της ο πλοιοκτήτης δήλωσε στο αρμόδιο λιμεναρχείο και έλαβε βεβαίωση ακινητοποίησης του πλοίου για διάρκεια τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενων μηνών μέχρι συνολικά εικοσιτέσσερις μήνες στην πενταετία. Μετά τη λήξη της ακινητοποίησης ο πλοιοκτήτης θα υποβάλλει εκ νέου επικυρωμένο αντίγραφο επιθεώρησης του πλοίου στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ μαζί με τη δήλωση λήξης της διάρκειας ακινητοποίησης του πλοίου.
β) Η διάρκεια της άδειας παρατείνεται επίσης μέχρι δώδεκα μήνες συνολικά στην πενταετία σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται από βεβαίωση του αρμόδιου Λιμεναρχείου, ότι το επαγγελματικό πλοίο παρέμεινε παροπλισμένο για επισκευή το χρονικό διάστημα από Μάρτιο ως Οκτώβριο οποιουδήποτε έτους εντός της πενταετίας.
γ) Η άδεια που δεν ανανεώθηκε για οποιοδήποτε λόγο, ή ανακλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν χορηγείται εκ νέου στον κάτοχό της και το σκάφος αποχαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 (β) του παρόντος άρθρου
4. α) Η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) Μετά από αίτηση του δικαιούχου.
ββ) Αν διαγραφεί το πλοίο από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο.
γγ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20.
«β) Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αα, ββ, γγ ανωτέρω για την παύση ισχύος εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ., στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της παύσης. Με την άνω απόφαση παύσης ισχύος της άδειας του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ καθορίζεται και ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας παύσης της ισχύος της άδειας του επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής.
Στην περίπτωση μη ανανέωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ. όπως προβλέπεται στην παρ. 1 εδάφιο α και στην παρ. 3 εδάφια α, β, γ του παρόντος άρθρου.
5. α) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός ή μεταβληθούν τα στοιχεία του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, η μεταβολή σημειώνεται στην άδεια. Για τη σημείωση της μεταβολής αυτής κατατίθεται από τον δικαιούχο σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή, στην οποία επισυνάπτονται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις αα` και ββ` του άρθρου αυτού. Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις γγ`, εε` και ζζ’ του άρθρου αυτού.
β) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγουμένου, που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορούν τη συμπλήρωση του ορίου ημερών ναύλωσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού.
γ) Αν χαθεί η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, γεγονός που βεβαιώνεται με την υποβολή, από τον δικαιούχο, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, χορηγείται αντίγραφο της άδειας, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «Αντίγραφο λόγω απώλειας».
6. Η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εφόσον μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες δεν ανανεωθεί ή δεν ζητηθεί η καταχώριση αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους. Για την αυτοδίκαιη παύση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ.
Στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης καταχώρησης αλλαγών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 (β) για τον τρόπο υπολογισμού της ημερομηνίας παύσης της ισχύος της άδειας εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Οι δικαιούχοι που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να ενεργούν και με αντιπρόσωπο, στον οποίο έχουν χορηγήσει ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα. Αντίγραφο του πληρεξουσίου κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά.
8. Με απόφαση του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ.. καθορίζεται ο τύπος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν και μπορούν να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.
9. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ειδικό σήμα το οποίο υποχρεούνται να φέρουν εμφανώς τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ώστε να διακρίνονται από τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Το ειδικό σήμα χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ. με την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας. Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ.1, 2 του παρόντος νόμου.

 • 20 Μαΐου 2011, 22:00 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

  Με μία γρήγορη ματιά το νέο Σχέδιο Νόμου είναι αντιγραφή του παλιού Ν 2873/1999. Το θετικό είναι η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των άρθρων 1-4 του Ν. 3790/2009, η οποία ΟΜΩΣ θα πρέπει να ισχύει ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
  Κατά τα άλλα, διαφαίνεται μία πρόθεση για τακτοποίηση και ρύθμιση καταστάσεων συμφερόντων ατόμων και ομάδων και όχι του ΚΛΑΔΟΥ του yachting. Αντί να εναρμονίζεται στην επικρατούσα τάση απελευθέρωσης των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων και την εφαρμογή του ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές, το Σχέδιο αυτό ενισχύει την συντεχνιακή αντίληψη της ανάπτυξης, με πλήθος απαλλαγών και περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών.
  Επιπροσθέτως, πολλές από τις διατάξεις του Σχεδίου όπως ενδεικτικά αυτές των άρθρων 2 παρ. 1 περ ζζ)[αν είναι δυνατόν !!!!], 10 παρ. 1β, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3844/2010 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123.

 • 20 Μαΐου 2011, 14:33 | CHARTERYACHTS

  Στο κεφάλαιο Β, Αρθρο 2 παράγραφος 3α,αναφέρεται η δυνατότητα και η διαδικασία για παράταση μέχρι δύο έτη, της διάρκειας της επαγγελματικής άδειας πλοίου αναψυχής. Για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης θα πρέπει τα προβλεπόμενα της παραγράφου 3α να ισχύουν και για επαγγελματικά πλοία τα οποία έχουν σε ισχύ επαγγελματική άδεια και είναι ήδη ακινητοποιημένα ευρισκόμενα σε χερσαίο χώρο οργανωμένης μαρίνας, όπου για την ανέλκυση των και την καθελκυσή των απαιτείται άδεια της Λιμενικής Αρχής.

 • Κοι προς διευκόλυνση σας σε συνέχεια του προηγούμενου email σχετικά με τον Κ.Λ38 σας παραθέτω παρακάτω ,
  Επεξεργασμένο νομοθετικά σχέδιο διάταξης το οποίο έχω επεξεργαστή με τον Απόστρατο Ναύαρχο του Λιμενικού σώματος Κο Άγγελο Αργυρακόπουλο ο οποίος ήταν και ο βασικός συντάκτης του νόμου 2743
  Είναι δυνατών να θέλετε να μαζέψετε όλα τα επαγγελματικά σκάφη όπως λέτε σε ένα αναμορφωμένο νομοσχέδιο
  και να αγνοείται τα επαγγελματικά σκάφη του Κ.Λ.38? τότε πως θα βάλετε μια τάξη σε όλα τα επαγγελματικά όπως ισχυρίζεστε? Κάντε κάτι λοιπόν να συμπεριλάβετε και των Κ.Λ.38 σε αυτό που πάτε να φτιάξετε τώρα προκειμένου να μπουν σε μια σειρά όλα τα πράγματα
  Γιατί πραγματικά ο Κ.Λ.38 είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία που μπορεί να δώσει και άνθιση στο θαλάσσιο τουρισμό αλλά και στους Έλληνες κατασκευαστές

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ …..
  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

  Άρθρο 1
  Άδεια εκμίσθωσης μηχανοκίνητων μικρών σκαφών–
  Γενικές Προϋποθέσεις
  1. Η εκμίσθωση ανοικτού τύπου μηχανοκίνητων μικρών σκαφών, ταχύπλοων ή μη, επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας κατά τόπο Λιμενικής Αρχής.
  2. Αίτηση για χορήγηση της άδειας μπορεί να υποβάλει όποιος:
  (α) Είναι υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.).
  (β) Δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση, ούτε είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκημα.
  (γ) Είναι κύριος σε ποσοστό 100% τριών έως πέντε (3-5) τουλάχιστον ανοικτού τύπου μηχανοκίνητων μικρών σκαφών ολικού μήκους τεσσάρων και τριάντα εκατοστών (4,30) μέχρι και δέκα (10,00) μέτρων, που έχουν εγγραφεί σε Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) και φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 4841/Φ.76/52/97 (Β 111/1997), όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθ. 4113.183/01/2004/18-10-2004 (ΦΕΚ 1613 Β’/2004), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι Οδηγίες 94/25/ΕΚ και 2003/44/ΕΚ, αντίστοιχα.
  Το εκμισθούμενο μηχανοκίνητο μικρό σκάφος θεωρείται ως επαγγελματικό και εφοδιάζεται με άδεια εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους.
  Για τη χορήγηση της άδειας εκμίσθωσης δεν πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος από της αρχικής εγγραφής κάθε σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ., ενώ μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου πέμπτου έτους (15) έτους της ηλικίας του το σκάφος αποσύρεται.
  3. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και νομικό πρόσωπο, εφόσον στο καταστατικό του προβλέπεται ρητά ως σκοπός η άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης μικρών σκαφών, συντρέχει η περίπτωση (γ) και στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου.
  4. Ο αιτών υποχρεούται να έχει καλύψει με ιδιωτική ασφάλιση φορέα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τους κινδύνους της αστικής ευθύνης του ιδίου, των μισθωτών, του κατόχου και οιονδήποτε προστηθέντων ή υπευθύνων των εκμισθούμενων μικρών σκαφών έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και πρόκληση ρύπανσης. Τα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε εκμισθούμενο σκάφος δεν είναι κατώτερα αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2743/99 (Α’ 211).
  5. Αντίγραφο της χορηγούμενης άδειας εκμίσθωσης κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ομοίως κοινοποιείται αντίγραφο της άδειας στις περιπτώσεις ανανέωσης ή επέκτασής της ή ανάκλησής της.

  Άρθρο 2
  Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων
  και ταχύπλοων μικρών σκαφών.
  1. Η εκμίσθωση των μηχανοκίνητων επαγγελματικών μικρών σκαφών επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή. Ολική ή μερική ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
  2. Για την εκμίσθωση μηχανοκίνητων μικρών σκαφών καταρτίζεται και υπογράφεται από τον εκμισθωτή και το μισθωτή ιδιωτικό συμφωνητικό.
  3. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό όροι που είναι αντίθετοι με τις ισχύουσες για την κίνηση, τη διακυβέρνηση και το χειρισμό των μηχανοκίνητων μικρών σκαφών διατάξεις, καθώς και όροι που θεωρούνται καταχρηστικοί από τις ισχύουσες για την προστασία των καταναλωτών διατάξεις.
  4. Για την απόδειξη της εκμίσθωσης εκδίδεται σχετική βεβαίωση και η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις απόδειξη παροχής υπηρεσιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  Άρθρο 3
  Εξουσιοδοτήσεις
  1. Με απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας εκμίσθωσης μηχανοκίνητων μικρών σκαφών ανοικτού τύπου, ο ελάχιστος σωστικός και πυροσβεστικός εξοπλισμός και η έκταση των πλόων τους, οι ειδικές απαγορεύσεις, υποχρεώσεις και περιορισμοί άσκησης της δραστηριότητας εκμισθωτή, οι υποχρεώσεις του μισθωτή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αίτηση για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και των προϋποθέσεων για την έκδοση, ανανέωση και επέκταση της άδειας, την ισχύ της η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών, την ανάκλησή της, το περιεχόμενο των βεβαιώσεων, την τήρηση μητρώου εκμισθωτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • Στα πλαίσια ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας, είναι απαραίτητο όπως και σε κάθε άλλον καταδυτικά ανεπτυγμένο προορισμό να μην υπάρχει περιορισμός στη χρήση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (μεγαλύτερων των 7 μέτρων) και για την εξυπηρέτηση καταδυομένων μέσω των παροχέων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής (Ν 3409/2005).

  Οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητο να παρέχονται είναι :

  Εκπαίδευση Αυτοδυτών ή/και Καθοδηγούμενες Καταδύσεις στη διάρκεια ημερήσιας θαλάσσιας περιήγησης ή στη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής μεγαλύτερου των 12 ωρών.

  Οι παραπάνω πρακτικές είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες σε προορισμούς όπως η Ερυθρά Θάλασσα, η Καραιβική, οι Μαλδίβες κ.α.

  Προτείνεται να ληφούν υπόψη λεπτομέρειες που αφορούν στις παραπάνω εφαρμογές κατά την έκδοση των αποφάσεων των κ. Υπουργών ΘΥΝΑΛ και ΠΡΟΠΟ όπως αυτές θα προκύψουν βάση των :

  Αρ 2 – Παρ 8
  «Με απόφαση του ΥΘΥΝΑΛ καθορίζεται …»
  Αρ 9 – Παρ 3
  «Με απόφαση του ΥΘΥΝΑΛ ορίζονται…»
  Αρ 9 – Παρ 5
  «Με απόφαση των ΥΘΥΝΑΛ και ΥΠΡΟΠΟ καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια…»

 • 19 Μαΐου 2011, 16:57 | Mangos Antonis

  Με αφορμή το σχόλιο της Ε.Σ.Α.μεΑ. το οποίο με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ένα επαγγελματικό ή ιδιωτικό σκάφος που φιλοξενεί και ταξιδεύει με ανθρώπους με κινητική αναπηρία, θα πρέπει να προβλεφτεί από τον νόμο, πέραν της ειδικής σήμανσης, να προηγείται (κατόπιν συνεννόησης με τις λιμενικές αρχές ή με τους φορείς διαχείρισης του τουριστικού λιμένος ή της μαρίνας) να προσδέσει σε θέση που θα διευκολύνεται η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβαινόντων με αναπηρία.

 • Άρθρο 2, παράγραφος 1, δικαιολογητικά: Προκειμένου να μην κατατίθενται συνεχώς ξανά και ξανά τα ίδια έγγραφα (επικυρωμένες ενάρξεις, μεταβολές, καταστατικά, νομιμοποιήσεις εταιρείας, κλπ), να αρχειοθετούνται όλα αυτά στο Μητρώο-Αρχείο του ΥΕΝ (του άρθρου 6 του παρόντος νομοσχεδίου) ανά εταιρεία, και να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ή του εκπροσώπου του, περί μη τροποποίησης των στοιχείων όταν εκδίδεται νέα άδεια για άλλο σκάφος του ίδιου πλοιοκτήτη.
  Άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο ζζ: Είτε να επιβληθεί υποχρεωτική εγγραφή σε σωματεία σε όλους, είτε να καταργηθεί τελείως αυτή η παράγραφος.
  Άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφιο γ: Η μη εμπρόθεσμη απόδοση του ΦΠΑ ή η μη εμπρόθεσμη θεώρηση ενός ναυλοσύμφωνου, επισύρει σχετικά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ποιος ο λόγος να μην λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ναυλοσύμφωνα αυτά για την ανανέωση της άδειας, εφ’ όσον έχει ήδη υποστεί ο πλοιοκτήτης της συνέπειες της καθυστέρησης?
  Πλοιοκτήτριες εταιρείες που εκμεταλλεύονται περισσότερα του ενός σκάφη, καταθέτουν συνολική δήλωση ΦΠΑ και όχι ανά σκάφος, και μάλιστα πρώτα αφού πρώτα συμψηφιστεί ο ΦΠΑ των εξόδων σύμφωνα με τον Νόμο 2859/00. Για να μπορέσουν οι αρμόδιες ΔΟΥ να βεβαιώσουν πάνω στο ΕΕΠΣΕΠΑ ότι έχει αποδοθεί ο ΦΠΑ των συγκεκριμένων ναύλων, θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο τόσο αναλυτικός έλεγχος στις εταιρείες αυτές, με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώσουν τα πάντα (και ο πλοιοκτήτης, και οι αρμόδιες Υπηρεσίες). Εάν ο έλεγχος αυτό αφορά απλώς το ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει υποβάλλει τις κατά νόμο απαραίτητες δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ, κ.λ.π, τότε αρκεί η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας που ήδη προβλέπεται στο εδάφιο ε της ίδιας παραγράφου.
  Άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο α: Δεν υφίσταται κανένας λόγος να υπάρχει όριο στην ακινητοποίηση ενός επαγγελματικού σκάφους, δεδομένου ότι μπορεί απλώς να είναι προς πώλησιν, και δεν είναι πάντοτε εφικτό αυτό να γίνει σε καθορισμένο χρόνο, ιδίως με τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες.
  Άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο γ: Δεν υφίσταται κανένας λόγος να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ξανά επαγγελματικό ένα σκάφος που «έχασε» την άδεια του για κάποιους τυπικούς λόγους, και καταβλήθηκαν όλοι οι αναλογούντες φόροι εξ αιτίας αυτού του γεγονότος. Μόνο σε περίπτωση που η άδεια ανακαλείται εξ αιτίας κάποιας παράνομης δραστηριότητας του πλοιοκτήτη, θα πρέπει να μην μπορεί ο ίδιος να ξαναχαρακτηρίσει το σκάφος του σαν επαγγελματικό.
  Άρθρο 2, παράγραφος 5, εδάφιο α: Η προθεσμία να γίνει τουλάχιστον ένα τρίμηνο και όχι 30 ημέρες. Μεταβιβάσεις σκαφών γίνονται πολλές φορές εκτός της περιόδου ναύλωσης των σκαφών, όταν το πιστοποιητικό ασφαλείας πιθανόν να έχει λήξει, ή το σκάφος ήδη βρίσκεται σε δεξαμενισμό για επισκευές. Σκεφτείτε απλά και μόνο την περίπτωση μεταβίβασης ενός σκάφους, που είναι για παράδειγμα είναι ακινητοποιημένο κατά την έννοια του Άρθρου 2, παράγραφος 3, εδάφιο α του παρόντος νομοσχεδίου.

  Άρθρο 2, παράγραφος 5, εδάφιο β: Σε περίπτωση που στον τελικό νόμο παραμείνει η υποχρέωση του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τότε θα πρέπει κατά την αλλαγή πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού να προσκομίζεται αντίστοιχο θεωρημένο αντίγραφο του ΕΕΠΣΕΠΑ από την ΔΟΥ, ώστε η αρμόδια Υπηρεσία να αρχειοθετεί το έγγραφο αυτό στην μερίδα του πλοίου (στο μητρώο και στον ατομικό φάκελο- αρχείο του πλοίου του άρθρου 6 του παρόντος νόμου), για να χρησιμοποιηθεί για την μελλοντική ανανέωση της άδειας. Αλλιώς θα είναι πρακτικά αδύνατο στον νέο πλοιοκτήτη μετά από κάποια χρόνια, όταν θα έρθει η στιγμή της ανανέωσης της άδειας να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά.

 • Βασική θέση της Συνομοσπονδίας είναι ότι το παρόν Σχέδιο Νόμου αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο, σωστά αξιοποιούμενο, μπορεί να συμπληρώσει και να προωθήσει ακόμη περισσότερο τις μέχρι σήμερα διαχρονικά αναληφθείσες πρωτοβουλίες των Υπηρεσιών του Υπουργείου σας και τη μεταξύ μας συνεργασία, με στόχο να αρθεί ο αποκλεισμός που υφίσταται επί σειρά ετών η μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα του 10% των πολιτών με αναπηρία της χώρας, και ιδιαίτερα των κατοίκων των νησιών με αναπηρία, στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Ειδικότερα, όσον αφορά στον θαλάσσιο και αλιευτικό τουρισμό, που αποτελεί και τον κύριο κορμό του προτεινόμενου νομοσχεδίου, και του οποίου σήμερα για πρώτη φορά επιχειρείται η θεσμοθέτηση και μεθόδευση, θεωρούμε ότι το όποιο θεσμικό πλαίσιο διαμορφωθεί δεν θα πρέπει να διαιωνίζει τις παλιές αντιλήψεις αποκλεισμού των πολιτών με αναπηρία από τις κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες του τόπου.
  Ως εκ τούτου, βασιζόμενοι στα ανθρώπινα και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρία, που υπαγορεύονται από:
  (i) το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το οποίο η «..ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται», το άρθρο 26 στο οποίο αναφέρεται ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινωνικό βίο» και το άρθρο 21 που απαγορεύει κάθε είδους διάκριση λόγω αναπηρίας.

  (ii) τα παρακάτω άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο έχει υπογράψει και αναμένεται άμεσα να κυρώσει και ως εκ τούτου να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο:

  – 9 «Προσβασιμότητα», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, ….και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές… Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές……. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα προκειμένου:…..β. να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις μορφές της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες»

  και
  – 30 «Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό», στο οποίο αναφέρεται τα εξής: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους στην πολιτιστική ζωή και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες: α. απολαμβάνουν την πρόσβαση….σε τόπους πολιτιστικών παραστάσεων ή υπηρεσιών, όπως ….τουριστικές υπηρεσίες…… 5. Με σκοπό τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, σε ψυχαγωγικές, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητικές δραστηριότητες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε: …..γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε αθλητικούς, ψυχαγωγικούς και τουριστικούς τόπους….ε. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες όσων εμπλέκονται στη διοργάνωση ψυχαγωγικών, τουριστικών, ελεύθερου χρόνου και αθλητικών δραστηριοτήτων»,
  (iii) τον «Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004» και ό, τι αυτός υπαγορεύει για τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία, η εφαρμογή του οποίου επισημαίνουμε ότι ξεκινά στις 18.12.2012, γεγονός που απαιτεί τη λήψη προαπαιτούμενων μέτρων από την Πολιτεία, όπως αυτά που προτείνουμε παρακάτω ως προσθήκη στο άρθρο 24 του παρόντος νομοσχεδίου αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Θ.Ε.,
  (iv) την παρ. 6, του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  και λαμβάνοντας υπόψη:

  (v) τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 (COM 2010 636 τελικό, 15/11/2010), η οποία ουσιαστικά «δρομολογεί μια διαδικασία ενίσχυσης της θέσης των ατόμων με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με όλους τους άλλους, καλώντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στο πλαίσιο της παρούσας στρατηγικής για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια για όλους»,
  προτείνουμε την ενσωμάτωση στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου των παρακάτω προτάσεών μας:
  1. Στο Άρθρο 2 «Άδεια επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» να προστεθεί παράγραφος 10 ως ακολούθως: «…10. Με ίδια απόφαση καθορίζεται αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 9 ειδικό σήμα για επαγγελματικά πλοία αναψυχής προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία και τις προϋποθέσεις που αυτά πρέπει να πληρούν» .

 • 17 Μαΐου 2011, 15:22 | STAYROS

  ΑΡΘΡΟ 2

  1)ΠΑΡ 2
  περ γ)επικυρωμένο αντίγραφο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχειών Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. , με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη θεώρηση των ναυλοσυμφώνων και η απόδοση του Φ.Π.Α.. ώστε τα ναυλοσύμφωνα αυτά να λαμβάνονται υπόψη για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες ναύλωσης.

  ΣΧΟΛΙΟ
  ΑΝΕΔΑΦΙΚΟ,ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ(Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ,ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ).ΕΠΙΣΗΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ,ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΦΠΑ(Ν.2859/00)!ΚΑΤΑ ΠΟΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΦΠΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ!ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2859/00 ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΩ ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΥ!ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΗΝΑ-ΤΡΙΜΗΝΟ, ΤΟ ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ!
  ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΟΡΙΑ, ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ α)ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔ.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ (ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ) ΚΑΙ β)ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΠΑ.ΕΤΣΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ.

  2)ΠΑΡ 3. α) Η ολοκλήρωση της πενταετίας παρατείνεται μέχρι δύο έτη εφόσον κατά τη διάρκειά της ο πλοιοκτήτης δήλωσε στο αρμόδιο λιμεναρχείο και έλαβε βεβαίωση ακινητοποίησης του πλοίου για διάρκεια τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενων μηνών μέχρι συνολικά εικοσιτέσσερις μήνες στην πενταετία. Μετά τη λήξη της ακινητοποίησης ο πλοιοκτήτης θα υποβάλλει εκ νέου επικυρωμένο αντίγραφο επιθεώρησης του πλοίου στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ μαζί με τη δήλωση λήξης της διάρκειας ακινητοποίησης του πλοίου.

  ΣΧΟΛΙΟ
  ΕΧΩ ΣΚΑΦΗ ΕΦΤΑΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΛΥΨΩ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.ΤΑ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ),ΑΟΡΙΣΤΩΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΡΩ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΩ,ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΠΑΛΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.ΩΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ.ΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΩ,ΘΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΤΕ ΣΕ ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ,ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΑ,ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΩ.ΔΗΛΑΔΗ ΑΦΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΘΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.

  3)5. α) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός ή μεταβληθούν τα στοιχεία του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, η μεταβολή σημειώνεται στην άδεια. Για τη σημείωση της μεταβολής αυτής κατατίθεται από τον δικαιούχο σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή, στην οποία επισυνάπτονται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις αα` και ββ` του άρθρου αυτού. Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις γγ`, εε` και ζζ’ του άρθρου αυτού.

  ΣΧΟΛΙΟ
  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΑΥΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΞ’ΑΙΤΙΑΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΚΩΛΥΜΜΑΤΟΣ,ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΔΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ,ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΝΑΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΙΛΩΝΤΑΣ ΚΑΤΟΥΡΗΜΕΝΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ(ΝΗΟΛΟΓΙΑ-ΑΔΕΙΕΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΠΑ ΚΛΠ).ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΟΥΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΓΧΟΣ!

  ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩ,ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ,ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

 • Όλη αυτή η διαδικασία που περιγράφεται σ’ αυτό το άρθρο αλλά και σ’ αυτά που ακολουθούν αποτελούν «Ύμνο στη Γραφειοκρατεία». Άραγε ο συντάκτης αυτού του νόμου δεν έχει ακούσει τίποτα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ευαγγελιζόμαστε?
  Όλα αυτά τα χαρτιά, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που καλείται να συγκεντρώσει ο πολίτης θα πρέπει να βρίσκονται από την υπηρεσία που τα απαιτεί on-line μέσα σε ένα ηλεκτρονικό φάκελο του πλοίου όπου θα τα καταχωρούνται αυτομάτως από τις διάφορες υπηρεσίες, οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. Όλα τα πιστοποιητικά του πλοίου και του ιδιοκτήτη, τα ναυλοσύμφωνα, οι καρτέλες καταχώρησης ναύλων, ακόμα και άδειες απόπλου και κατάπλου θα πρέπει να είναι καταχωρημένα σ’ αυτόν τον ηλεκτρονικό φάκελο και να είναι άμεσα προσβάσιμα από όλες τις Λιμενικές, Φορολογικές και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

 • 10 Μαΐου 2011, 06:37 | Καμπανας Στρατης

  Ονομα σκαφους..Διαφυγη ΛΜ 1436 (Λεσβος)

  Ειμαι μικρο-παραδοσιακο σκαφος (6,30μ) με αδεια μεταφορας 4 ατομων . Μεχρι σημερα δεν μου επιτρεπετε η χρηση ερασιτεχνικων εργαλειων αλιευσης, ουτως ωστε να δειξω τον ΄τροπο διαβιωσης΄ των αλειεων. Ουτε μια πετονια δεν μπορω να χρησιμοποιω. Θα αλλαξη αυτο, η απλα οι πελατες μου θα πρεπει να πηγαινουν με επαγγελματια αλειεα για να ζησουν, την εμπειρια? οποτε εγω θα ειμαι εκτος παιχνιδιου.
  Ευχαριστω.

 • 9 Μαΐου 2011, 17:45 | Δημητρης

  Θα έπρεπε να χάνεται η άδεια εαν δεν πραγματοποιείται ο σκοπος για τον οποίο δόθηκε. Αλλιώς όσοι έχουν σκαφη ανω των 7 μέτρων θα τα δηλώσουν επαγγελματικά. Πως γίνεται αυτός ο έλεγχος ώστε να μην δίνεται άδεια σε αυτούς που το χρησιμοποιούν για τη δική τους μόνο αναψυχή και δεν προσφέρουν έσοδα;

 • 7 Μαΐου 2011, 07:34 | Mangos Antonis

  Παράγραφος 5, εδάφιο α

  Σε πολλές περιπτώσεις η προθεσμία των 30 ημερών (που ίσχυε και στον προηγούμενο νόμο) έχει αποδειχτεί ανεπαρκής και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε συναδέλφους. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις που ο νέος πλοιοκτήτης επιθυμεί την μετανηολόγηση του σκάφους (που είναι χρονοβόρα διαδικασία) ή όταν το σκάφος έχει ζημιές και ο νέος ιδιοκτήτης πρόκειται να κάνει ο ίδιος τις επισκευές ή τις όποιες μετασκευές για την βελτίωση και την αναβάθμιση του, με αποτέλεσμα το σκάφος για ένα διάστημα να στερείται πιστοποιητικού ασφαλείας σε ισχύ. Προτείνω η προθεσμία να γίνει τουλάχιστον ένα τρίμηνο και όχι 30 ημέρες. Μεταβιβάσεις σκαφών γίνονται πολλές φορές εκτός της περιόδου ναύλωσης των σκαφών, όταν το πιστοποιητικό ασφαλείας πιθανόν να έχει λήξει, και το σκάφος ήδη βρίσκεται σε δεξαμενισμό προκειμένου να συντηρηθεί για την νέα περίοδο από τον νέο πλοιοκτήτη.

  Παράγραφος 5, εδάφιο β.

  Σε περίπτωση που στον τελικό νόμο παραμείνει η υποχρέωση του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τότε θα πρέπει κατά την αλλαγή πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού να προσκομίζεται αντίστοιχο θεωρημένο αντίγραφο του ΕΕΠΣΕΠΑ από την ΔΟΥ, ώστε η αρμόδια Υπηρεσία να αρχειοθετεί το έγγραφο αυτό στην μερίδα του πλοίου (στο μητρώο και στον ατομικό φάκελο- αρχείο του πλοίου του άρθρου 6 του παρόντος νόμου), για να χρησιμοποιηθεί για την μελλοντική ανανέωση της άδειας. Αλλιώς θα είναι πρακτικά αδύνατο στον νέο πλοιοκτήτη μετά από κάποια χρόνια, όταν θα έρθει η στιγμή της ανανέωσης της άδειας να βρίσκει τα στοιχεία αυτά.

 • 7 Μαΐου 2011, 06:04 | Mangos Antonis

  Παράγραφος 3, εδάφιο γ.

  Στο παρελθόν έχουν συμβεί πολλά περιστατικά που για διάφορους λόγους ανακλήθηκαν επαγγελματικές άδειες, και αφού καταβλήθηκαν οι αναλογούντες φόροι κλπ, οι πλοιοκτήτες συνέχισαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με τα σκάφη αυτά.

  Γιατί να μην μπορεί ένα σκάφος να επαναχαρακτηριστεί επαγγελματικό, εφ όσον ο πλοιοκτήτης πιθανόν να θεωρήσει ότι έχει λόγους να το κάνει, και αφού θα έχει ήδη καταβάλλει τους δασμούς και τους φόρους που πιθανόν θα βαρύνεται από τον αποχαρακτηρισμό του σκάφους αυτού?

 • 7 Μαΐου 2011, 06:39 | Mangos Antonis

  Παράγραφος 2, εδάφιο γ.
  Η θεώρηση του ΕΕΠΣΕΠΑ από την ΔΟΥ θα δημιουργήσει τεράστιο όγκο εργασίας, χαμένες εργατοώρες, και θα συντελέσει στην επιπλέον γιγάντωση της γραφειοκρατίας δεδομένου ότι οι πλοιοκτητικές εταιρείες υπόκεινται έτσι κι αλλιώς σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από τις αρμόδιες ΔΟΥ, και δεδομένου ότι το εδάφιο ε της αυτής παραγράφου έτσι κι αλλιώς προβλέπει την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας του αιτούντος της ανανέωση της άδειας πλοιοκτήτη.
  Φορολογικά ενήμερος πλοιοκτήτης σημαίνει πως έχει ελεγχθεί συνολικά και για τις τυπικές αλλά και για τις ουσιαστικές του υποχρεώσεις προς την ΔΟΥ.

  Η μη εμπρόθεσμη απόδοση του ΦΠΑ ή η μη εμπρόθεσμη θεώρηση ενός ναυλοσυμφώνου, επισύρει σχετικά πρόστιμα και προσαυξήσεις επί του ΦΠΑ. Μετά την πληρωμή τους, ποιος ο λόγος να μην λαμβάνονται υπ όψιν τα ναυλοσύμφωνα αυτά για την ανανέωση της άδειας?

  Πλοιοκτητικές εταιρείες που εκμεταλλεύονται περισσότερα του ενός σκάφη, καταθέτουν συνολική δήλωση ΦΠΑ και όχι ανά σκάφος, και μάλιστα πρώτα αφού πρώτα συμψηφιστεί ο ΦΠΑ των εξόδων. Για να μπορέσουν οι αρμόδιες ΔΟΥ να βεβαιώσουν πάνω στο ΕΕΠΣΕΠΑ έχει αποδοθεί ο ΦΠΑ των συγκεκριμένων ναύλων, θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο τόσο αναλυτικός έλεγχος στις εταιρείες αυτές, με αποτέλεσμα να βραχυκυκλώσουν τα πάντα.

 • 7 Μαΐου 2011, 06:04 | Mangos Antonis

  παράγραφος 1, εδάφιο ζζ: Εφ όσον κάποιος πλοιοκτήτης είναι μέλος κάποιου επαγγελματικού σωματείου, κατά την έκδοση της άδειας θα προσκομίζει σχετική βεβαίωση.

  Σε τι αποσκοπεί η προσκόμιση αυτού του εγγράφου? Μοναδικό αποτέλεσμα αυτού, είναι τα μέλη των σωματείων να επιβαρύνονται με την προσκόμιση περισσότερων δικαιολογητικών. Σαν να τιμωρούνται επειδή είναι μέλη στο σωματείο τους.

  Εάν ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι τα κατατόπους σωματεία να εγγράφουν μέλη και να έχουν κάποιον έλεγχο και ευθύνη για το εάν και ποιοί είναι όντως σωστοί επαγγελματίας, τότε ο περιορισμός της προσκόμισης τέτοιας βεβαίωσης μόνο στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη των σωματείων, ακυρώνει τον σκοπό της.

  Κατά την διαδικασία της ανανέωσης της άδειας (παράγραφος 2), απουσιάζει η προσκόμιση παρόμοιου δικαιολογητικού, άρα καθίσταται ακόμα πιο ανεξήγητη η προσκόμιση του στην έκδοση της αρχικής άδειας.

 • 6 Μαΐου 2011, 12:37 | Στέφανος

  Για να καταργηθεί (και όχι μόνο στα λόγια) η γραφειοκρατία, προτείνω:

  Αντί να ζητούνται δικαιολογητικά από τους πολίτες, αυτά να αναζητούνται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου (ΥΘ.Υ.Ν.ΑΛ.). Ο πολίτης θα πηγαίνει εκεί με ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

  Στέφανος
  Και αυτό να υιοθετηθεί και σε κάθε νέα διαβούλευση.