Άρθρο 4 – Ναυλοσύμφωνο

1. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για αναψυχή ή και περιήγηση. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγγράφως με την κατάρτιση ναυλοσύμφωνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Θ.Υ.Ν.ΑΛ., Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται υπόδειγμα του ναυλοσύμφωνου, ο τρόπος θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε λεπτομέρεια.
2. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσύμφωνου πριν από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης.
«Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής και έλεγχος αυτών.
β) Τα ναυλοσύμφωνα φυλάσσονται, με μέριμνα και ευθύνη του εκναυλωτή, επί μία πενταετία από την ημερομηνία θεώρησής τους.
γ) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν απαιτείται να πλεύσει προς άλλο λιμένα για την παραλαβή επιβατών ή αν επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης. Παρέκκλιση είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή εκτέλεσης ναυλοσύμφωνου που έχει συναφθεί εκτάκτως, για τους οποίους πρέπει να ενημερωθεί η αρχή που χορήγησε την άδεια.
δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ` εφαρμόζονται και για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από την αρμόδια λιμενική αρχή, να μεταβεί σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτήν η ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής αναφέρει και το είδος της βλάβης.
3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.
4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, αντίγραφο της οποίας, θεωρημένο από την ίδια αρχή, πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητα ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό με το οποίο πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία κεθενός από τους επιβάτες) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια λιμενική αρχή.
5. Η λιμενική αρχή, σε λιμένα αρμοδιότητας της οποίας είναι ελλιμενισμένο το πλοίο κατά την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, χορηγεί το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής». Με απόφαση του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ. καθορίζονται το αντίτιμο του εντύπου αυτού, που αποτελεί έσοδο ΕΚΟΕΜ ? που το χορηγεί, ο τύπος του, τα στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, τα θέματα ελέγχου και θεώρησής του και κάθε λεπτομέρεια.

 • 20 Μαΐου 2011, 14:42 | Ζωή Δρούγκα

  Προσπαθώ να καταλάβω την σκοπιμότητα των ελέγχων, των ταυτοπροσωπιών, των εγγράφων απόπλου και κατάπλου, δεδομένου ότι δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

  Μια εξήγηση θα ήτανε «λόγοι ασφαλείας»… Η χώρα μας έχει σοβαρά και συνεχή προβλήματα με τα θαλάσσια σύνορα, και έχουμε πολλές περιπτώσεις με λαθρομετανάστες κλπ.

  Πως θα αποτραπούν τέτοιες ενέργειες με την ταλαιπωρία των τουριστών?
  Πως απέτρεψαν οι μέχρι τώρα έλεγχοι και οι σφραγίδες στα crew list τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν?

  Πρέπει να γίνει κατανοητό στον νομοθέτη, πως οι πλοιοκτήτες πέφτουμε θύματα ανθρώπων που εμφανίζονται σαν τουρίστες, και σε κάποιο απόμερο κόλπο αποβιβάζουν την υποτιθέμενη παρέα τους, και εν συνεχεία επιδίδονται στις όποιες παράνομες ενέργειες.

  Ο μόνος τρόπος εξασφάλισης της ασφάλειας, είναι να υπάρχουν πλωτά μέσα, να είναι σε λειτουργία, και να κάνουν πραγματικούς ελέγχους εν πλω ή σε κόλπους. Όσα έγγραφα και σφραγίδες να μπούνε, αυτοί οι άνθρωποι δεν εμποδίζονται.

  Άμεση κατάργηση ανούσιων και γραφειοκρατικών άρθρων. Να αντιμετωπιστεί ο θαλάσσιος τουρισμός σαν τουριστικός κλάδος, με στόχο την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των τουριστών, και την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας τους με ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 • Άρθρο 4, παράγραφος 4
  Οι τουρίστες, μετά την ταλαιπωρία του ταξιδιού για να φτάσουν στην χώρα μας, θα συνωθούνται σε ατελείωτες ουρές στα λιμεναρχεία, προκειμένου να επιτευχθεί η ταυτοπροσωπία τους σε ένα έγγραφο που παραβιάζει τα προσωπικά τους δεδομένα, ποιος ταξίδεψε και που πήγε… Αντίστοιχα θα πρέπει αν καταλήγουν στην τουριστική αστυνομία όσοι νοικιάζουν δωμάτια σε ξενοδοχεία, για να επιτραπεί η είσοδος τους και η χρήση του δωματίου που ενοικίασαν, δηλώνοντας συγχρόνως τα στοιχεία ταυτότητος όσων θα τους επισκεφτούν στο δωμάτιο τους κατά την διάρκεια της παραμονής τους. Ανάλογα να συμβαίνει και σε όσους νοικιάζουν αυτοκίνητα, που θα πρέπει να θεωρήσουν την σύμβαση μίσθωσης του αυτοκινήτου στην τροχαία! Απαράδεκτο, ιδίως για ιστιοπλοϊκά σκάφη άνευ πληρώματος.

 • 18 Μαΐου 2011, 17:24 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Όταν η παραλαβή των επιβατών γίνεται σε άλλο λιμένα από τον λιμένα αφετηρίας μήπως πρέπει το σκάφος να ξεκινάει με ναυλοσύμφωνο για να
  μπορεί να πάρει και πετρέλαια ?(π.χ. λιμένας αφετηρίας Φλοίσβος και παραλαβή επιβατών Κροατία ή Τουρκία ).Επίσης γιατί να απαιτείται ειδική άδεια για τον απόπλου ανευ επιβατών ,όταν το σκάφος είναι υπό καθεστώς ναύλωσης αλλά ο πελάτης θέλει να μπει σε άλλο λιμάνι την επόμενη ημέρα? (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.2Γ)
  Τι μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που ένα σκάφος έρχεται από ένα ναύλο και φεύγει αμέσως σε επόμενο και πρέπει να κάνει πετρέλευση, που σημαίνει ότι για να προλάβει την διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει κάποιες ώρες πιο πριν σφραγίζοντας τα ναυλοσύμφωνα στο λιμεναρχείο προκειμένου να τα δεχτεί το τελωνείο ,και εννοείται ότι το λιμεναρχείο δεν σφραγίζει ναυλοσύμφωνα εάν δε δει το σκάφος στη μαρίνα?

 • 18 Μαΐου 2011, 15:44 | Ζωή Δρούγκα

  Οι ταυτοπροσωπίες και η ταλαιπωρία τουριστών, θα έχει σαν μοναδικό αποτέλεσμα την φυγή των τουριστών, και να γεμίσουν τα νησιά μας με Τούρκικες σημαίες.

 • 18 Μαΐου 2011, 08:43 | Mangos Antonis

  Άρθρο 4, παράγραφος 4

  Εξακολουθώ να προσπαθώ να φανταστώ την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Οι τουρίστες, μετά την ταλαιπωρία του ταξιδιού για να φτάσουν στην χώρα μας και εν συνεχεία στο λιμάνι αφετηρίας, να συνωθούνται σαν τα ζώα σε ατελείωτες ουρές, προκειμένου να επιτευχθεί η ταυτοπροσωπία τους σε ένα έγγραφο που παραβιάζει τα προσωπικά τους δεδομένα, ποιος ταξίδεψε και που πήγε…

  Φαντάζομαι αντίστοιχα να καταλήγουν στην τουριστική αστυνομία όσοι νοικιάζουν δωμάτια σε ξενοδοχεία, για να επιτραπεί η είσοδος τους στο δωμάτιο, έχοντας συγχρόνως τα στοιχεία ταυτότητος όσων θα τους επισκεφτούν στο δωμάτιο τους. Ανάλογα να συμβαίνει και σε όσους νοικιάζουν αυτοκίνητα…

 • 7 Μαΐου 2011, 08:58 | Mangos Antonis

  παράγραφος 4.
  Δεν αντιλαμβάνομαι που αποσκοπεί το εδάφιο αυτό. Μόνο σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατίας γίνονται τέτοιοι έλεγχοι, ταυτοπροσωπίες και καταγραφή ποιος κινείται και που πάει. Στην Γαλλία, στην Αγγλία και στην Ιταλία που έχω ταξιδέψει, δεν ζητήθηκε από κανέναν να καταγραφεί ποιος είμαι και που πάω. Μόνο στην Τουρκία έπρεπε να δώσω το διαβατήριο μου και να καταγραφούν τα στοιχεία μου σε αντίστοιχες καταστάσεις. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια έγγραφα και διαδικασίες? Όταν ενοικιάζεται κάποιο αυτοκίνητο, καταγράφονται οι φίλοι ή οι συγγενείς αυτού που νοικιάζει το αυτοκίνητο αυτό και που τυχόν θα επιβιβαστούν σε αυτό? Για ποιο λόγο πρέπει να καταγράφονται τα προσωπικά δεδομένα όσων ταξιδεύουν με ένα σκάφος?
  Αυτή η παράγραφος θυμίζει άλλες εποχές και άλλα καθεστώτα.