Άρθρο 3 – Ναύλωση

1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α` επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών(Ε.Ζ.Ε.Σ.) , εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα κράτη που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή και την περιήγηση. Ολική ή μερική ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
3. α) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους επαγγελματικά πλοία αναψυχής.
β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου.
4. Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη, από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση επιβαινόντων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επιβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο.
5. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών, το συνάλλαγμα που εισπράττεται διατίθεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
6. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε διακόσιες (200) ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε (75) ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Για τη συμπλήρωση των ορίων αυτών υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια, εφόσον αποδεικνύονται ή πιστοποιούνται, όπως προβλέπεται στην πα. Ε του παρόντος άρθρου. Οι ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής. β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση α` συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας.».
Σε περίπτωση κατά την οποία με τη συμπλήρωση της πενταετίας οι πραγματοποιηθείσες ημέρες ναύλωσης υπολείπονται κατά ποσοστό μέχρι 15% των οριζόμενων για την κατηγορία του πλοίου, λαμβανομένου υπόψη και του τυχόν πλεονάσματος της προηγούμενης πενταετίας , η άδεια επαγγελματικού πλοίου ανανεώνεται για μία πενταετία επιπλέον του ελαχίστου ορίου και ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις ημέρες ναύλωσης που υπολείπονται την επόμενη πενταετία ως προϋπόθεση ανανέωσης της άδειας του στο τέλος της επόμενης πενταετίας.
γ) Τα κατώτατα όρια της παρ. 6α του παρόντος, μειώνονται κατά ποσοστό 5% για κάθε πενταετία κατοχής άδειας επαγγελματικού σκάφους μετά την πρώτη πενταετία και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσοστό 30% συνολικά του ανωτάτου ορίου της πρώτης πενταετίας.
δ) Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, επιτρέπεται να εκτελεί πλόες χωρίς ναύλο για την μεταφορά του πλοιοκτήτη ή των μετόχων ή των εταίρων του ή των μελών του Δ.Σ. πλοιοκτήτριας εταιρίας και συγγενών των παραπάνω προσώπων μέχρι δευτέρου βαθμού, υπό την προϋπόθεση υπογραφής ναυλοσυμφώνου, μηδενικού ναύλου και καταβολής του Φ.Π.Α. που αναλογεί με βάση τον κατώτατο ημερήσιο ναύλο του εδαφίου ββ της παραγράφου στ, του παρόντος άρθρου.
Επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιών για λογαριασμό του Δημοσίου και Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σκοπό την προβολή του θαλάσσιου τουρισμού, κατόπιν άδειας της Λιμενικής Αρχής του λιμένα αφετηρίας.
Οι ημέρες των ναυλώσεων της παραγράφου αυτής, δεν προσμετρούνται για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ανά πενταετία για την ανανέωση της άδειας.
ε) Οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την Ελληνική Επικράτεια από επαγγελματικά πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται με ή χωρίς Πλοίαρχο και Πλήρωμα υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του κατωτάτου ορίου ημερών ναύλωσης ανά πενταετία κατά τις διατάξεις της παρ. 6 (α) του Άρθρου 3 του παρόντος νόμου ως ακολούθως:
αα. Χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα:
(i) Αν το σύνολο των ημερών ναύλωσης αφορά το ίδιο ναυλοσύμφωνο και η επιβίβαση και οριστική αποβίβαση των επιβατών πραγματοποιήθηκαν μέσα στην Ελληνική Επικράτεια. Στην περίπτωση αυτή εκτός από την εγγραφή των στοιχείων
του ναυλοσυμφώνου στο «Ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής» από την Λιμενική Αρχή επιβίβασης, απαιτείται και την εγγραφή της οικείας Λιμενικής Αρχής στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου για την οριστική αποβίβαση και για τις ημέρες ναύλωσης που έγιναν στο εξωτερικό.
(ii) Οι προς υπολογισμό ημέρες προκύπτουν από ναυλο σύμφωνα και τα αποδεικτικά καταβολής τελών (λιμενικών κ.λ.π.) στους λιμένες που προσέγγισε το πλοίο, και
(iii) Επιδεικνύονται τα πρωτότυπα των ανωτέρω δικαιολογητικών σε Λιμενική Αρχή Εσωτερικού με τον κατάπλου του πλοίου προς έλεγχο και καταχώρηση στο «Ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής» προ της καταληκτικής ημερομηνίας θεώρησης της άδειας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Σε περίπτωση που ο κατάπλους του πλοίου σε ελληνικό λιμένα δεν είναι εφικτός μέχρι την καταληκτική αυτή ημερομηνία, η προσκόμιση, ο έλεγχος και η καταχώρηση μπορεί να γίνει σε Ελληνική Προξενική Αρχή εξωτερικού υπό τον όρο ότι με μέριμνα του εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας εκδίδεται και βεβαίωση της Προξενικής αυτής Αρχής για το γεγονός ότι το πλοίο ευρίσκεται στη χώρα που αυτή εδρεύει ή στην περιοχή δικαιοδοσίας της και για τα προσκομισθέντα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη στην πράξη της καταχώρησης των ημερών ναύλωσης.

(iv) Ολα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο Α (iii) (ναυλοσύμφωνα, αποδεικτικά στοιχεία, βεβαιώσεις αν συντρέχει περίπτωση) προσκομίζονται μαζί με το «Ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής» κατά τη θεώρηση της άδειας του πλοίου σε
επικυρωμένα αντίγραφα προς καταχώρηση στον ατομικό φάκελο του πλοίου.
ββ) Με πλοίαρχο και πλήρωμα:
Οι ημέρες ναύλωσης έξω από την Ελληνική Επικράτεια υπολογίζονται για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις ως και στα επαγγελματικά πλοία χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, με τη διαφοροποίηση ότι στις Λιμενικές Αρχές κατάπλου του εσωτερικού ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές καθώς και κατά τη διαδικασία θεώρησης της άδειας, αντί αποδεικτικών καταβολής τελών (λιμενικών κ.λ.π.) υποβάλλονται:
i) Φωτοαντίγραφα σελίδων του Ημερολογίου του πλοίου που αντιστοιχούν σε εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της ναύλωσης έξω από την Ελληνική Επικράτεια, και
ii) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αντίστοιχων σελίδων ναυτολογίου.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Θ.Υ.Ν.ΑΛ.., Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., μπορεί:
αα) Να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ημερών ναύλωσης της περίπτωσης 6α του παρόντος
ββ) Να ορίζεται κατώτατο ημερήσιο όριο ναύλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανάλογα με την κατηγορία, τη χωρητικότητα, το μήκος ή τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες του πλοίου, μετά από πρόταση των επαγγελματικών ενώσεων που εκπροσωπούν την κατηγορία του πλοίου.

 • 20 Μαΐου 2011, 23:44 | Γιάπρος Σπύρος

  το παρόν άρθρο θα πρέπει να διορθωθεί και να προβλέπεται ρητά ότι :
  η χρονοναύλωση, υποναύλωση κτλ και οι ενδιάμεσες αλλαγές επιβαινόντων ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

 • Ακομη ενα δαιδαλωδες,πολυπλοκο και ασαφες νομοσχεδιο το οποιο εχει μονο ως στοχο την δηθεν διασφαλιση του δημοσιου συμφεροντος .
  Κυριοι αμα θελετε τουρισμο απλοποιειστε τις διαδικασιες ¨
  – Οποιος εχει προσπαθησει να παρει αποπλου μια καλοκαιρινη ημερα στο Λιμενικο σταθμο Καλαμακιου θα καταλαβει οτι δεν ειναι δυνατον να περιμενεις ουρα δυο ωρες για να γινει ελεγχος των ναυτιλιακων εγγραφων ενος σκαφους τα οποια ειχαν ελεγθει προ μιας εβδομαδος.
  ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΠΛΟΥ . ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΣΚΑΦΟΣ ΠΧ 12 ΜΕΤΡΩΝ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ .ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ ?
  -Χρησιμοποιηστε το προσωπικο του λιμενικου οχι για γραφειοκρατικες εργασιες αλλα για ελεγχους στο πεδιο- στη θαλασσα δηλαδη – εκει που ειναι ανυπαρκτοι.
  – Ποιο νοημα εχουν οι ελαχιστες ημερες ναυλου ?
  ΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ΄. Τα πραγματικα επαγγελματικα θα εχουν δικαιωμα να εκπιπτουν τον ΦΠΑ των εσοδων τους και κατ αυτον τον τροπο θα συμψηφισουν εν καιρω τον ΦΠΑ της αγορας.

  ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ . ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ «KEEP IT SIMPLE STUPID «

 • 20 Μαΐου 2011, 15:23 | CHARTERYACHTS

  Κεφάλαιο Β, Αρθρο 3, παραγραφος 6, στ,εδάφιο (ββ), με αυτό μήπως καταργείται εμμέσως ο ελεύθερος ανταγωνισμός!!

 • 19 Μαΐου 2011, 17:21 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

  Κύριοι,

  Όσον αφορά το άρθρο 3 παράγραφος 5 (ββ) σχετικά με »θεώρηση ναυλοσύμφωνου που έχει εκτελεστεί μερικά η καθ’ολοκληρία στο εξωτερικό και εγγραφή στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ έχουμε να προτείνουμε το εξής:

  Επειδή σε κράτη όπως Κροατία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Αίγυπτος, Ισραήλ κ.λ.π
  είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο στους λιμένες που προσεγγίζουν τα σκάφη μας να υπάρχει Ελληνική Προξενική Αρχή και να γίνει η θεώρηση ναυλοσυμφώνου και η εγγραφή των ημερών στο Ειδικό Έντυπο προτείνεται:

  Με την έναρξη του ναύλου σε λιμένα εξωτερικού έλλειψη Προξενικής-Λιμενικής Αρχής ο Πλοίαρχος του σκάφους εκτός από ημερολογιακή εγγραφή την έναρξης του ναύλου να μπορεί επίσης να κάνει αναγραφή των ημερών στο ειδικό έντυπο με δική του υπογραφή και με την επιστροφή του στην πρώτη λιμενική αρχή κατάπλου να θεωρείται η εγγραφή του (κάτι ανάλογο με τις ναυτολογήσεις πληρώματος που γίνονται έλλειψη λιμενικής αρχής)
  με απαραίτητα για την θεώρηση τα εξής δικαιολογητικά:

  α)ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ
  β)ΗΜΡΟΛΟΓΙΟ
  γ)ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ
  δ)ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΑΡΧΗ)
  ε)ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ Η’ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

  Διαφορετικά εάν κρίνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις να διαγράφεται η εγγραφή στο ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

  Στα προηγούμενα έτη έχει παρατηρηθεί ότι όταν εκτελέστηκε ναύλο που είχε εκκίνηση και τέλος σε λιμένα του εξωτερικού χωρίς Λιμενική/Προξενική αρχή με τον κατάπλου του σκάφους στον πρώτο Ελληνικό λιμένα και λιμένα κατάπλου (home port) ήταν αδύνατο να γίνει θεώρηση ναυλοσυμφώνου και εγγραφή των ημερών στο ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

  Με εκτίμηση,

  Νικόλαος Δεμερτζής
  ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε/Γ-Τ/Ρ O’NEIRO

  Γεώργιος Μουσερης
  ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε/Γ-Τ/Ρ O’CEANOS

 • Άρθρο 3, παράγραφος 6, εδάφιο α και γ: Ο κατώτατος αριθμός ημερών για τα σκάφη άνευ πληρώματος να διαμορφωθεί με βάση την ηλικία του σκάφους ως εξής:
  Πρώτη πενταετία: 300 ημέρες
  Δεύτερη πενταετία: 200 ημέρες
  Τρίτη πενταετία: 150 ημέρες
  Σκάφη άνω των 15 ετών: 100 ημέρες.

 • 19 Μαΐου 2011, 07:18 | Σωτήρης Κωνσταντάκης

  Η πολυπλοκότητα του τρόπου υπολογισμού ημερών στο Άρθρο 3.6, καθώς και οι πολλές και ασαφείς εξαιρέσεις (π.χ. ποιος ο σκοπός των μελών ΔΣ και συγγενών μέχρι 2ου βαθμού!!;;). Επιπλέον δημιουργεί έναν πολύπλοκο μηχανισμό υποστήριξης κι ελέγχου που κάθε άλλο παρά στο πνεύμα της εποχής είναι.

  Στην εισαγωγή αναφέρεται «Οι ρυθμίσεις αυτές περαιτέρω θα οδηγήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, του κλάδου από πραγματικούς επαγγελματίες, ενώ θα υποχρεώσει σε αποχαρακτηρισμό εικονικών επαγγελματικών σκαφών, που απλώς εκμεταλλεύονται τις διάφορες απαλλαγές.»
  Θα πρότεινα να εξεταστεί η κατάργηση των «υποχρεωτικών ημερών ναύλωσης» (αλήθεια σε ποιους άλλους κλάδους ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια καταστήματος σύμφωνα με την πληρότητα/πωλήσεις;;) με παράλληλη εναρμόνιση των ιδιωτικών και των επαγγελματικών σκαφών σε μειωμένο τουριστικό ΦΠΑ 9%, για όλες τις υπηρεσίες και υλικά.
  Εάν διαπιστώνονται εικονικά επαγγελματικά να επιβάλλεται, πέραν άλλων κυρώσεων, και απαγόρευση απόπλου για 12 μήνες.
  Θαλάσσιο τουρισμό, με την ευρύτερη έννοια, δεν παράγουν μόνον τα επαγγελματικά αλλά και τα ιδιωτικά σκάφη.
  Οι πραγματικοί επαγγελματίες θα συμψηφίζουν το ΦΠΑ εξόδων με αυτό από τα έσοδα από τα ναύλα Ενώ τα εικονικά, όπως αναφέρονται, επαγγελματικά δε θα διαφεύγουν της πληρωμής όπως πιθανό ισχύει στο σημερινό καθεστώς.
  Το δε μειωμένο ΦΠΑ, θα προσελκύσει από γειτονικές χώρες της Μεσογείου εκατοντάδες, εάν όχι χιλιάδες, ιδιωτικά σκάφη με πολλαπλά οφέλη για το σύνολο των επαγγελματικών κλάδων του τουρισμού, των νησιών και του γιώτινγκ καθώς πολλοί ξένοι ιδιοκτήτες, όχι εικονικοί, θα σπεύσουν να ελλιμενίσουν τα σκάφη τους στην Ελλάδα που θα προσφέρει το χαμηλότερο καθεστώς τουριστικού ΦΠΑ στην ΕΕ.
  Τα έσοδα από τον σημαντικά αυξημένο τζίρο θα τονώσουν τα ταμεία του Κράτους ενώ ταυτόχρονα θα ωφεληθούν όλοι οι κλάδοι σχετικοί με το γιώτινγκ (μαρίνες, καρνάγια, καύσιμα, μηχανικοί και τεχνίτες, πληρώματα, ναυτιλιακά καταστήματα, εταιρίες εμπορίας σκαφών και ανταλλακτικών, κ.α.) καθώς και όλες οι επιχειρήσεις σχετικές με τουρισμό (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, συγκοινωνίες, κ.α).

  Άρθρο 3.2 «Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή και την περιήγηση. Ολική ή μερική ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.»

  Γιατί μπαίνουν περιορισμοί και τι εξυπηρετούν; Γιατί 12 ώρες; Γιατί π.χ. οι επιβάτες από ένα κρουαζιερόπλοιο να μην μπορούν να νοικιάσουν ένα τέτοιο σκάφος για να κάνουν μίνι-κρουαζιέρα από Ρόδο στη Σύμη στις 8 ώρες που έχουν στη διάθεση τους;
  Εφόσον ένα επαγγελματικό σκάφος πληροί προϋποθέσεις ασφάλειας ας αφήσουμε ελεύθερο τον ιδιοκτήτη του να προσαρμόσει τη λειτουργία κι εκμετάλλευση του στη ζήτηση…
  Θα πρότεινα να εξετασθεί η πλήρης απελευθέρωση, ανεξάρτητα ωρών πλεύσης, λιμένων αφετηρίας – τερματισμού, κλπ. προς όφελος της προσφοράς-ζήτησης.
  Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας νέων επιχειρηματικών πλάνων που στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο είτε στραγγαλίζονται είτε, στην καλή περίπτωση, λειτουργούν παράτυπα με ρίσκο του ιδιοκτήτη.

 • 18 Μαΐου 2011, 08:45 | Mangos Antonis

  άρθρο 6 εδάφιο δ

  Η δυνατότητα υπογραφής μηδενικού ναυλοσυμφώνου, θα οδηγήσει σε παρεξηγήσεις όταν η ναύλωση είναι με πραγματικό αντίτιμο, παρόλο που ναυλωτές είναι συγγενείς του πλοιοκτήτη ή μέλη ή συγγενείς μελών της εταιρείας.

 • 18 Μαΐου 2011, 08:56 | Mangos Antonis

  παράγραφος 6, εδάφιο ε, υποεδάφιο iii

  Αυτό ήδη ίσχυε για τις ΝΕΠΑ εταιρείες μόνο, αλλά στην πράξη αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα, γιατί οι προξενικές αρχές αρνιόντουσαν να υπογράψουν τα ΕΕΠΣΕΠΑ για όσες ναυλώσεις συντελέστηκαν στην αλλοδαπή.

  Καλώς επεκτείνεται σε όλους τους επαγγελματίες αυτή η δυνατότητα, αλλά να εξασφαλιστεί ότι θα τύχει εφαρμογής, δίνοντας κατάλληλες οδηγίες στις προξενικές αρχές.

 • 17 Μαΐου 2011, 16:04 | STAYROS

  6. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες (300) ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε διακόσιες (200) ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε (75) ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Για τη συμπλήρωση των ορίων αυτών υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια, εφόσον αποδεικνύονται ή πιστοποιούνται, όπως προβλέπεται στην πα. Ε του παρόντος άρθρου. Οι ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής. β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση α` συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας.».
  Σε περίπτωση κατά την οποία με τη συμπλήρωση της πενταετίας οι πραγματοποιηθείσες ημέρες ναύλωσης υπολείπονται κατά ποσοστό μέχρι 15% των οριζόμενων για την κατηγορία του πλοίου, λαμβανομένου υπόψη και του τυχόν πλεονάσματος της προηγούμενης πενταετίας , η άδεια επαγγελματικού πλοίου ανανεώνεται για μία πενταετία επιπλέον του ελαχίστου ορίου και ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις ημέρες ναύλωσης που υπολείπονται την επόμενη πενταετία ως προϋπόθεση ανανέωσης της άδειας του στο τέλος της επόμενης πενταετίας.
  γ) Τα κατώτατα όρια της παρ. 6α του παρόντος, μειώνονται κατά ποσοστό 5% για κάθε πενταετία κατοχής άδειας επαγγελματικού σκάφους μετά την πρώτη πενταετία και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσοστό 30% συνολικά του ανωτάτου ορίου της πρώτης πενταετίας.

  ΣΧΟΛΙΟ
  ΟΙ 300 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ,ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡ γ)5% ΚΑΘΕ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ 30%,ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Π.Δ 299/03 ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ,ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:1) ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ 15%,2-6 ΧΡΟΝΙΑ 7%ΚΑΙ 6 ΚΑΙ ΑΝΩ 3% 2)ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ 20%,2-6 10% ΚΑΙ 6 ΚΑΙ ΑΝΩ 5%.ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ Π.Δ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΩΤΑ,ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ.
  ΤΟ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ .
  0-5 ΧΡΟΝΙΑ 300 ΗΜΕΡΕΣ
  6-10 ΧΡΟΝΙΑ 200 ΗΜΕΡΕΣ
  10-15 ΧΡΟΝΙΑ 150 ΗΜΕΡΕΣ
  15 ΚΑΙ ΑΝΩ 100 ΗΜΕΡΕΣ

  ββ) Να ορίζεται κατώτατο ημερήσιο όριο ναύλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανάλογα με την κατηγορία, τη χωρητικότητα, το μήκος ή τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες του πλοίου, μετά από πρόταση των επαγγελματικών ενώσεων που εκπροσωπούν την κατηγορία του πλοίου.

  ΣΧΟΛΙΟ
  ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,ΑΛΛΑ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ.

  (iii) Επιδεικνύονται τα πρωτότυπα των ανωτέρω δικαιολογητικών σε Λιμενική Αρχή Εσωτερικού με τον κατάπλου του πλοίου προς έλεγχο και καταχώρηση στο «Ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής» προ της καταληκτικής ημερομηνίας θεώρησης της άδειας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
  Σε περίπτωση που ο κατάπλους του πλοίου σε ελληνικό λιμένα δεν είναι εφικτός μέχρι την καταληκτική αυτή ημερομηνία, η προσκόμιση, ο έλεγχος και η καταχώρηση μπορεί να γίνει σε Ελληνική Προξενική Αρχή εξωτερικού υπό τον όρο ότι με μέριμνα του εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας εκδίδεται και βεβαίωση της Προξενικής αυτής Αρχής για το γεγονός ότι το πλοίο ευρίσκεται στη χώρα που αυτή εδρεύει ή στην περιοχή δικαιοδοσίας της και για τα προσκομισθέντα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη στην πράξη της καταχώρησης των ημερών ναύλωσης.

  ΣΧΟΛΙΟ
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΝΑΥΛΑ,ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΤΟΥΡΚΙΑ)ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ TRANIST LOG ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΙΣ 15/03/2010 ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ ΜΕΧΡΙ 31/10/2010.ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΝΑΥΛΑ.
  ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ.

 • 14 Μαΐου 2011, 09:11 | Νικολαΐδης Γεώργιος

  Στην παράγραφο 1β έχουμε την αποδοχή επαγγελματικών πλόων στην Ελλάδα από σκάφη ξένης σημαίας. Απ’όσο γνωρίζω η Τουρκία δεν ανήκει σε καμία από τις 3 (ΕΕ, ΕΖΕΣ, ΕΟΧ)άρα επαγγελματικά υπό Τουρκική σημαία θα χρειάζονται επιπλέον γραφειοκρατεία ή θ’απαγορεύονται;

 • 13 Μαΐου 2011, 18:36 | LEOPARD II NEΠΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  1. Με απόφαση του Υπουργού Θ.Υ.Ν.ΑΛ. καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του νόμου αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών τους.
  2. «Ιστιοφόρα ολικού μήκους μέχρι είκοσι μέτρα και μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής μέχρι δεκαοκτώ μέτρα, , επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα.

  Αξιότιμοι κύριοι
  Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η διαφοροποίηση στα μετρά των επαγγελματικών σκαφών
  Μέχρι τώρα ήταν 20 μετρά και από ότι βλέπω το κάνετε 18
  Όλοι εμείς που έχουμε μέχρι σήμερα πραγματικά επαγγελματικά μηχανοκίνητα σκάφη μέχρι 20 μετρά τι θα τα κάνουμε ????????????? δεν νομίζω ότι προσφέρετε υπηρεσίες στον τόπο και στον κλάδο αν σε κάθε άρθρο ορίζετε ως πλοία αναψυχής ολική ναύλωση με διαφορετικά μετρά από αυτά που ισχύουν σήμερα

 • 9 Μαΐου 2011, 18:52 | Δημητρης

  Στο 6 δ ίσως θα έπρεπε να μπει κάποιο όριο το χρονο για την αναψυχή του πλοιοκτήτη. Ίσως μια εβδομάδας το χρόνο. Καλό θα ήταν να ανακοινώνονται και στο διαδίκτυο ώστε οι πολίτες να μπορουν να ελεγχουν αν κάποιος υπερβεί το όριο. Ίσως έτσι αποτραπεί από μερικούς να πάρουν επαγγελματική άδεις για το σκάφος τους. Επίσης με την ανάρτηση στο διαδίκτυο του ναυλοσυμφώνου καθώς και των αδειών που έχουν αναρτηθεί θα υπάρχει μια σχετική διαφάνεια και θα αποτρέψει φαινόμενα εκμετάλευσης επαγγελματικής άδειας προς ιδια αναψυχή.

  Η παρακάτω παράγραφος δεν είναι κατανοητή:
  Επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιών για λογαριασμό του Δημοσίου και Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σκοπό την προβολή του θαλάσσιου τουρισμού, κατόπιν άδειας της Λιμενικής Αρχής του λιμένα αφετηρίας.

  Για ποιο λόγο και γιατί όλοι; Αν επιτραπεί μόνο αυτών των οποίων εχουν σχέση με τον τουρισμό. Εν δυνάμει όλοι οι Έλληνες προάγουν τον τουρισμό. Δε χρειάζονται κρουαζιέρες οι υπάλληλοι για να προάγουν το τουρισμό. Απαράδεκτη η ανωτέρω παραγραφος

 • 7 Μαΐου 2011, 20:02 | ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

  Όσο αφορά την παράγραφο 6 για την διατήρηση της επαγγελματικής άδειας να μην ελέγχονται οι ημέρες ναύλωσης ανά πενταετία αλλά το ποσό των ναυλοσυμφώνων που το κάθε σκάφος έχει πραγματοποιήσει στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το οποίο θα πρέπει να είναι ποσοστό της τιμής αγοράς και των ατελών δαπανών του συγκεκριμένου σκάφους.
  Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να ορισθεί σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επαγγελματικούς συλλόγους.

  Προτείνεται δηλαδή να αντικατασταθεί η παράγραφος 6α με:

  α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο ποσό, ανά πενταετία, από ναυλοσύμφωνα το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 30% (επί του ποσού αγοράς σκάφους και εξοπλισμού ) , όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε 20% όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε 8% όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.
  Τα παραπάνω ποσοστά ( που είναι ενδεικτικά και θα μπορούσαν να ορισθούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επαγγελματικούς συλλόγους )μειώνονται κατά 10% (δηλαδή 27%,18% και6,4%) για κάθε πενταετία διατήρησης της επαγγελματικής άδειας .

  Σημ.Με τον παραπάνω τρόπο δεν υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης κατώτατου ημερήσιου ναύλου παρα μόνο έλεγχος της τιμής αγοράς.