Άρθρο 7 – Παράβολα

1. Για την έκδοση νέας άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, την κατ` ανανέωσή της, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε σαράντα (40) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.
2. Για την ανανέωση της άδειας για μια πενταετία, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.
3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, το κλάσμα μέτρου στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υ.Θ.Υ. Ν. ΑΛ. δύνανται να αυξομειώνονται τα ανωτέρω ποσά των παραβόλων των παραγράφων 1 και 2.