Άρθρο 12

Η περ. β της παραγράφου 22 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’121/17.06.1999) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.»