Άρθρο 10

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
«δ) οι υποχρεώσεις των αθλητών προς τα αθλητικά σωματεία ή τις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των υποχρεώσεων. Επίσης ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων ή των Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. προς τους αθλητές, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών.
Στις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και η τήρηση τυχόν συμπεφωνημένων διακανονισμών εξόφλησης οφειλών μεταξύ Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή Σωματείων και αμειβομένων αθλητών.
Από της ισχύος των σχετικών διατάξεων περί διακανονισμών στον κανονισμό του παρόντος άρθρου και για όσο χρόνο οι οικείοι όροι αυτών τηρούνται, αναστέλλεται η υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 κατά το μέρος που αφορά οφειλές προς αθλητές καθώς επίσης αναστέλλονται τυχόν διώξεις ή πάσης φύσεως κυρώσεις εκ της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 118 Α του ν. 2725/1999 ευθύνης των διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα.
Κατά τον ίδιο χρόνο τήρησης των οικείων όρων των διατάξεων περί διακανονισμών αναστέλλεται η εκτέλεση των κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών».