Άρθρο 02

1. Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 απαγορεύεται η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σε εθνικό πρωτάθλημα ή Κύπελλο Ελλάδος των αθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η καλή λειτουργία στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της ομάδας των προβλεπομένων στα άρθρα 41 Ε’ και 41 Γ’ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’ 121/17.06.1999) συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στις αποφάσεις 62038/30.12.2005(ΦΕΚ Β’ 1983/30.12.2005) Υφυπουργού Πολιτισμού και ΠΟΛ.1094/22.7.2009 Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού είναι δυνατόν η παραπάνω απαγόρευση να αφορά μόνο σε ορισμένες κατηγορίες πρωταθλημάτων, καθώς και να επεκταθεί σε άλλα αθλήματα.
2. Τα ως άνω συστήματα που υπάρχουν σήμερα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, δυνάμει σχετικής σύμβασης που είχε συνάψει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παραχωρούνται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται στους χρήστες των εγκαταστάσεων αυτών, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., οι οποίοι οφείλουν, αφενός να φροντίσουν άμεσα για την έγκαιρη διασφάλιση της κατά τα ανωτέρω καλής λειτουργίας τους, αφετέρου, για την επέκεινα συντήρησή τους, βαρυνόμενοι οι ίδιοι με κάθε σχετική δαπάνη.
3. Σε αθλητικές εγκαταστάσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εγκατασταθεί, με πρωτοβουλία των χρηστών τους, αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα, δικής των επιλογής, οι χρήστες αυτοί, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., υποχρεούνται, με δική τους φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, να διασφαλίσουν, πέραν της καλής λειτουργίας των, τη συμβατότητα αυτών των συστημάτων και τη σύνδεσή τους με τα κεντρικά συστήματα που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 41 Ε’ και 41Γ’ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’121/17.06.1999)και των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων, έως την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016, εν συνεχεία δε, αντιστοίχως με τα οριζόμενα παραπάνω, στην παράγραφο 2 του παρόντος, βαρυνόμενοι με τη συντήρησή τους. Η εκπλήρωση των προαναφερομένων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
4. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες διοργανώτριες Αρχές και επαγγελματικοί σύνδεσμοι οφείλουν να επιβλέπουν την τήρηση και εφαρμογή των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους, προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία προς τούτο ενέργεια.
5. Χωρίς τη βεβαίωση των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α’ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’121/17.06.1999),όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3057/2002(ΦΕΚ Α’239/10.10.2002). Σε περίπτωση που οποτεδήποτε, πριν ή κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης, διαπιστωθεί η μη καλή λειτουργία ή η διακοπή λειτουργίας των ως άνω συστημάτων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, τότε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.
6. Η ύπαρξη και καλή λειτουργία των ως άνω συστημάτων σε αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί αγώνας που εμπίπτει στην απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 8 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’121/17.06.1999), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3057/2002(ΦΕΚ Α’239/10.10.2002),άδεια τελέσεως αγώνα.
7. Τα ζητήματα για τα οποία προβλεπόταν στην παράγραφο 6 του άρθρου 41 Γ και στην παράγραφο 6 του άρθρου 41 Ε’ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’ 17.06.1999), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3057/2002(ΦΕΚ Α’239/10.10.2002), η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και κοινών υπουργικών αποφάσεων, αντίστοιχα, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, όπως και των οριζομένων στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων 41Γ’ και 41Ε’ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’ 121/17.06.1999), ρυθμίζονται στο εξής με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.
8. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων και, ιδίως, το υλικό των βιντεοσκοπήσεων και των εν γένει καταγραφών με τα ηλεκτρονικά μέσα των άρθρων 41Γ’ και 41Ε’ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’121/17.06.1999), αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη στο πλαίσιο της ποινικής και της διοικητικής διαδικασίας που διενεργούνται σχετικά με τυχόν πράξεις βίας και άλλες αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων. Η παράγραφος 14 του άρθρου 41 Δ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’121/17.06.1999), η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4049/2012(ΦΕΚ Α’35/23.02.2012), καταργείται.
9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 41 Ε του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’121/17.06.1999), η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 6 του ν. 3057/2002(ΦΕΚ Α’239/10.10.2002), καταργείται. Οι δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί η ΓΓΑ, έως τη δημοσίευση του παρόντος, για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των προαναφερομένων συστημάτων, βαρύνουν τις οικείες διοργανώτριες Αρχές. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος και τα σχετικά με την αναζήτηση των σχετικών ποσών καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

 • Αιτιολογία προσθηκών και αλλαγών στο Άρθρο:

  Στην Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου και ειδικότερα στο Άρθρο 2, ορθώς αναφέρεται ότι «η εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε συνδυασμό με τα συστήματα ηλεκτρονικής εποπτείας μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση των εκδηλώσεων βίας».

  Στο Σχέδιο Νόμου ρητώς επίσης αναφέρεται ότι «Σε αθλητικές εγκαταστάσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εγκατασταθεί, με πρωτοβουλία των χρηστών τους, αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα, δικής των επιλογής, οι χρήστες αυτοί, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., υποχρεούνται, με δική τους φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, να διασφαλίσουν, πέραν της καλής λειτουργίας των, τη συμβατότητα αυτών των συστημάτων…» κλπ

  Η καθολική πλέον εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου, και ιδιαιτέρως μέσω συστημάτων επιλογής των Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., πλέον της δυνατότητας διασύνδεσης με κεντρικά συστήματα της ΓΓΑ, οφείλει να λάβει υπόψη τις πρόσθετες τεχνολογικές δυνατότητες καθώς και τους ήδη διατιθέμενους τρόπους διάθεσης και πληρωμής ηλεκτρονικών εισιτηρίων μέσω κινητών εφαρμογών, μέσω Διαδικτύου, μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών (mobile wallets) κλπ. που ήδη παρέχονται στο Ελληνικό κοινό, όπως άλλωστε και πανευρωπαϊκά. Οι εν λόγω δυνατότητες προφανώς ΔΕΝ είχαν συμπεριληφθεί σε προγενέστερους νόμους που συντάχθηκαν πριν 10 και πλέον χρόνια και οι οποίες αφορούσαν στις προδιαγραφές ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

  Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να ληφθούν απαραιτήτως υπόψη όλες οι εξελίξεις που έχουν ήδη ενσωματωθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, όπως ενδεικτικά του Ν. 3862/2010 περί Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών για την πραγματοποίηση πληρωμών έναντι τρίτων, καθώς και του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που ισχύει από 01.01.2015, και οι οποίες άμεσα συνδέονται με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Το ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο καθώς και οι πρόσθετες τεχνολογικές δυνατότητες που αφορούν στην εύρυθμη εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου ΔΕΝ καλύπτονται από τον ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/17.06.1999) και τις αποφάσεις 62038/30.12.2005 (ΦΕΚ Β’ 1983/30.12.2005) Υφυπουργού Πολιτισμού και την ΠΟΛ 1094/22.07.2009 στο οποίο κάνει αναφορά το νέο σχέδιο Νόμου και ειδικότερα το Άρθρο 2. Τα δε συστήματα της ΓΓΑ, προερχόμενα από τεχνικό σχεδιασμό του 2004-2005 και τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2009, πριν καν τη μετάβαση στο νέο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο πληρωμών που εισήγαγε ο Ν. 3862/2010 ως μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/64/ΕΕ, δεν καλύπτουν αυτές τις σύγχρονες δυνατότητες.

  Συνεπώς, το Άρθρο 2 δεν θα μπορέσει επ’ ουδενί να καταστεί λειτουργικό, χωρίς τις απαραίτητες πιο κάτω προσθήκες που θα λαμβάνουν υπόψη τους τη νέα πραγματικότητα και το ήδη ισχύον στη χώρα μας νομοθετικό πλαίσιο. Χωρίς τις παρακάτω προβλέψεις, το Άρθρο 2, ιδιαιτέρως λόγω των αναφορών σε προγενέστερους νόμους, δεν θα μπορέσει πρακτικά να καταστεί ποτέ εφαρμόσιμο στην πράξη σε επίπεδο τεχνικό και λειτουργικό, ώστε να επιτύχει το στόχο της πάταξης της βίας.

  Σε αυτό το πλαίσιο, και προς άρση μελλοντικών στρεβλώσεων, καθυστερήσεων και πρόσθετων νομοθετικών παρεμβάσεων και Υπουργικών αποφάσεων που αναπόφευκτα θα απαιτηθούν αν το Άρθρο 2 παραμείνει ως έχει, επισημαίνονται οι ακόλουθες απαραίτητες προσθήκες που θα καταστήσουν το νόμο λειτουργικό, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο:

  Άρθρο 2 – παράγραφος 3 προσθήκες:

  3. «Σε αθλητικές εγκαταστάσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εγκατασταθεί, με πρωτοβουλία των χρηστών τους, αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα *ηλεκτρονικού εισιτηρίου και/ή ηλεκτρονικής εποπτείας*, δικής των επιλογής, οι χρήστες αυτοί, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε., υποχρεούνται, με δική τους φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, να διασφαλίσουν, πέραν της καλής λειτουργίας των, τη συμβατότητα αυτών των συστημάτων και τη σύνδεσή τους με τα κεντρικά συστήματα που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις…»

  Οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έχουν την αρμοδιότητα και την υποχρέωση έγκαιρης κοινοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενη Τ.Α.Α και Α.Ε.Ε. καθώς και στους επιλεγμένους από αυτούς παρόχους ηλεκτρονικού εισιτηρίου, των Ανοικτών Προτύπων για τη Διασύνδεση τόσο με την Κεντρική Βάση Δεδομένων, όσο και με το Σύστημα Διαχείρισης Ονομαστικών Εισιτηρίων, ώστε να καθίσταται δυνατή η έκδοση και διάθεση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, καθώς και Καρτών Φιλάθλων, με το ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίου επιλογής των Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε.

  Άρθρο 2 – νέα παράγραφος 4

  Λόγω της έκδοσης και διάθεσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου με πολλαπλά εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα και σε πολλαπλές μορφές (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κινητό τηλέφωνο, εκτύπωση σε ίδια εκτυπωτικά μέσα κλπ.), δεν εφαρμόζεται η πρόβλεψη του Άρθρου 2 παρ.1 της Απόφασης 62038/30.12.2005 (ΦΕΚ Β’ 1983/30.12.2005) Υφυπουργού Πολιτισμού, περί ενιαίας εμφανίσεως του εισιτηρίου.

  Άρθρο 2 – νέα παράγραφος 5

  Η πραγματοποίηση πληρωμών καθώς και η εκκαθάριση των συναλλαγών που αφορούν σε ηλεκτρονικά εισιτήρια των Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε. πραγματοποιείται υποχρεωτικώς μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010, που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα συστήματα ηλεκτρονικών εισιτηρίων επιλογής των Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε. παρέχουν υποχρεωτικώς δυνατότητες ανοικτής διασύνδεσης με κάθε ενδιαφερόμενο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, που επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες είσπραξης έναντι τρίτων. Η Κεντρική Αρχή Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) δύναται να λαμβάνει στοιχεία που αφορούν στις εκκαθαριζόμενες συναλλαγές των Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε., βάσει προδιαγραφών Ανοικτών Προτύπων που κοινοποιεί σε αυτές.

  Άρθρο 2 – νέα παράγραφος 6

  Λόγω της από 01.01.2015 εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που εκδίδονται από τις Τ.Α.Α. και Α.Ε.Ε. διασφαλίζουν την ακεραιότητα και την αυθεντικότητά τους, με οποιαδήποτε μέθοδο εμπίπτει στις προβλέψεις του Άρθρου 15 του Ν.4308/2014.

 • 4 Απριλίου 2015, 11:57 | Π.Δ

  Όσο αφορά την ασφάλεια των γηπέδων εκτός των άλλων είναι αναγκαίο να προστεθεί υποχρεωτικά στα πιστοποιητικά καταλληλότητας τους από την αρμόδια Επιτροπή :
  1. η Ύπαρξη αντικεραυνικής προστασίας
  2. η Ύπαρξη κατάλληλης απόστασης όλων των περιφράξεων και εμποδίων (ιδιαίτερα στα μικρά γήπεδα 5χ5) , από την γραμμή του αγωνιστικού χώρου
  3. η Καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου
  (Εννοείται πως η ΓΓΑ πρέπει πρώτα να έχει καθορίσει τις προδιαγραφές)

 • 4 Απριλίου 2015, 11:23 | Π.Δ

  1. Πριν από κάθε αγώνα η Ελληνική Αστυνομία να ελέγχει την λειτουργία των ηλ. συστημάτων παρακολούθησης και αν δεν λειτουργούν δεν θα αρχίζει ο αγώνας.
  2. Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα που γίνονται τα αίσχη, για αποτρεπτικούς κυρίως λόγους, να ξαναμπεί η Ελληνική Αστυνομία στους χώρους.
  Βρείτε επίσης τρόπους να σταματήσουν στα γήπεδα αυτά και οι απαράδεκτες βωμολοχίες-βιαιοπραγίες κυρίως κατά ανυπεράσπιστων διαιτητών, που συνήθως λαμβάνουν χώρα μπροστά σε μικρά παιδιά. Τα οποία γαλουχούνται από τέτοιες συμπεριφορές! οι αυριανοί χούλιγκανς.
  Λίγοι ανεγκέφαλοι κάθε Κυριακή και συνήθως οι ίδιοι, που ποτέ κανείς δεν τους αγγίζει.
  Μήπως σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν και φορητές κάμερες από την Αστυνομική Αρχή, ως το καλύτερο τεκμήριο και αποτρεπτικότερο μέσο?

 • 3 Απριλίου 2015, 12:55 | Ανδρέας Μητρόπουλος

  Έχει ελεγχθεί από τον συντάκτη του νσχ, η δυνατότητα από τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΓΓΑ να ανταπεξέλθει στον έλεγχο για «…τήρηση όλων των προαναφερομένων υποχρεώσεων…» . Σημειώνουμε την τραγική έλλειψη τεχνικού επιστημονικού προσωπικού στην ΓΓΑ. Πως εννοεί ο συντάκτης του κειμένου τον προειρημένο έλεγχο? Έχει γίνει σχετική συνεργασία με τη Δνση ΤΥ της ΓΓΑ και ιδίως με τα εξειδικευμένα υπηρεσιακά στελέχη?

 • 31 Μαρτίου 2015, 22:31 | TNT

  Θέλετε σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα και ηλεκτρικό εισιτήριο αλλά ΠΟΥ;Σε Γήπεδα τραχανοπλαγιάδες;Για να λειτουργήσουν όλα αυτά που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση χρειαζόμαστε ΥΠΟΔΟΜΕΣ.Σύγχρονα ΓΗΠΕΔΑ.Σαν το Καραϊσκάκη ή το νέο Γήπεδο της ΑΕΚ που αντί η Πολιτεία να έχει βάλει πρώτη πλάτη για να χτιστεί υποστηρίζει τους γνωστούς γραφικούς Οικοταλιμπάν με πρώτο το Δήμαρχο οι οποίοι με πρόσχημα δήθεν το περιβάλλον προσπαθούν να αποτρέψουν επενδύσεις και αναπτυξιακά Έργα για να ικανοποιήσουν τις ιδεοληψίες τους.