Άρθρο 14

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ Α’23/07.02.1979), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 170/2013 (ΦΕΚ Α΄274/16.12.2013), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η ανα¬πλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρό¬πους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών. β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμε-ρων εκδρομών και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποι¬ούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί ανά βδομάδα το Σχολικό Συμβούλιο, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χα¬θεί.
Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το σχολικό συμβούλιο. Το σχολικό συμβούλιο υποβάλει πρόταση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, σχετικά με την διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Η διαδικασία αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα τρίμηνο/τετράμηνο από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερει¬ακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περι¬φερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης».
2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015, σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της διδακτέας ύλης με τους τρόπους που προβλέπονται στην παρ.10 του άρθρου 1 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ Α’23/07.02.1979) όπως αυτή αντικαθίσταται με την παρ.1 του παρόντος, παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας με αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.

 • 6 Απριλίου 2015, 12:47 | ΑΝΤΩΝΙΑ

  Κύριε Υπουργέ, στο παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει να υπάρχει σχετική ρύθμιση για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  Σύμφωνα, με την υπ.Αρ.Πρωτ. 178562/Δ1/22-11-2013/ΥΠΑΙΘ Υ.Α. και συγκεκριμένα η παράγραφος 7 αναφέρει»Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.»
  Ωστόσο ισχύει και η παρακάτω παρ. 9 της Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.: 81504 /Δ2/ 19-07-2011 που ορίζει πως « Οι διορισμοί, οι μεταθέσεις, οι υπεραριθμίες και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται με βάση την κύρια ειδικότητά τους. Κατ΄εξαίρεση σε λειτουργικά κενά που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή της ίδιας ειδικότητας μπορεί να αποσπώνται, με βάση τη δεύτερη ειδικότητας τους, εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολείο της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης όπου υπάρχουν τα κενά. Οι αποσπάσεις της περίπτωσης αυτής γίνονται μόνο ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών »
  Ζητούμε να αρθεί η παραπάνω παράγραφος και οι εκπαιδευτικοί που τους έχει γίνει απόδοση δεύτερης ειδικότητας να μπορούν να αποσπώνται, να μετατίθονται με βάση τη δεύτερη ειδικότητά τους σε όλα τα κενά που υπάρχουν στην πρώτη φάση και όχι στη δεύτερη βάση των κενών.
  Το παρόν υπόμνημα θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργεία των σχολείων,στην καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού αλλά και στην κάλυψη των κενών που δημιουργούνται στο χώρο της εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος.

 • 5 Απριλίου 2015, 11:05 | Δήμητρα

  Κύριε Υπουργέ,θα ήταν καλό να συμπεριλάβετε στο παρόν νομοσχέδιο, ρύθμιση σχετική με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.
  Συγκεκριμένα, η υπ΄Αρ.Πρωτ.178562/Δ1/22-11-2013/ΥΠΑΙΘ Υ.Α. και συγκεκριμένα η παράγραφος 7 αναφέρει:
  «6. Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.»
  Ωστόσο ισχύει και η παρακάτω παρ. 9 της Υ.Α. με Αρ. Πρωτ.: 81504 /Δ2/ 19-07-2011 που ορίζει πως « Οι διορισμοί, οι μεταθέσεις, οι υπεραριθμίες και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται με βάση την κύρια ειδικότητά τους. Κατ΄εξαίρεση σε λειτουργικά κενά που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή της ίδιας ειδικότητας μπορεί να αποσπώνται, με βάση τη δεύτερη ειδικότητας τους, εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολείο της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης όπου υπάρχουν τα κενά. Οι αποσπάσεις της περίπτωσης αυτής γίνονται μόνο ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών »

  Ζητούμε λοιπόν να αρθεί η παραπάνω παράγραφος και
  η απόσπαση η μετάθεση ή η διάθεση να μην γίνεται μόνο σε κενά που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με αποσπάσεις ή μεταθέσεις εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή της ίδιας ειδικότητας αλλά να αποσπώνται, να μετατίθενται ή να διατίθενται και με βάση τη δεύτερη ειδικότητα τους στο σύνολο των κενών (για παράδειγμα, Βρεφονηπιοκόμος που υπηρετεί σε ΕΠΑ.Λ. (με πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας) να αποσπάται, να μετατίθεται ή να διατίθεται σε Νηπιαγωγείο (με πτυχίο Νηπιαγωγού) σε όλα τα κενά που υπάρχουν, αξιολογούμενος με όλους τους Νηπιαγωγούς που αιτούνται απόσπαση ή μετάθεση σε Νηπιαγωγείο, και όχι σε δεύτερη φάση, μόνο για τα κενά που δεν καλύφθηκαν από τους Νηπιαγωγούς).
  Σας παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας το παρόν υπόμνημα καθώς θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και των δύο βαθμίδων αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού που ήδη υπηρετεί στο Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.

 • 4 Απριλίου 2015, 17:34 | Αντώνης Χαντζής

  Οι μονοήμερες ανά μήνα εκδρομές καθώς και οι διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα έχουν θεσπιστεί για την αποφόρτιση και χαλάρωση των μαθητών από την διαδικασία της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου η κατάργηση τους,για την αναπλήρωση χαμένων ωρών δημιουργεί ψυχολογική και πνευματική κούραση που είναι αντίθετες με το κλίμα της μάθησης. Εξάλλου μοιάζει και λίγο ως το σύστημα να εκδικείται για τις άνομες πράξεις των μαθητών. Η παράταση του σχολικού έτους κατά τόσες μέρες ώστε η ταχύρρυθμη εκπαίδευση να αποκαταστήσει τον χαμένο αριθμό ωρών πιστεύω πως είναι ο πιο δίκαιος και ταυτόχρονα αποδεκτός από την μαθητική κοινότητα τρόπος , όσο και αποτρεπτικός σε μελλοντικές ανάλογες πράξεις.

 • 3 Απριλίου 2015, 17:11 | Π.Τσουκαλάς

  Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιγράφει σχεδόν την ρύθμιση προηγούμενων κυβερνήσεων, η οποία απέτυχε να προασπίσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων, ενώ συνέβαλε στον εκφυλισμό των μαθητικών κινητοποιήσεων.
  Ο διδακτικός χρόνος δεν αναπληρώνεται με τις λύσεις αυτές, ενώ η ολοκλήρωση της ύλης μπορεί να γίνει μόνο προσχηματικά.

  Προτάσεις
  Η διαδικασία αναπλήρωσης απολεσθέντος διδακτικού χρόνου πρέπει να συμπεριλάβει και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες , με ευθύνη της υπηρεσίας , δεν τοποθετούνται εγκαίρως εκπαιδευτικοί στα σχολεία .
  Η αναπλήρωση θα πρέπει να αφορά το σύνολο των απολεσθεισών διδακτικών ωρών στο ακέραιο.
  Στις προτεινόμενες λύσεις , πρέπει να προστεθούν κατά σειρά (με την έννοια ότι η επόμενη λύση θα ενεργοποιείται με την εξάντληση των δυνατοτήτων της προηγουμένης)
  4) αξιοποίηση των περιόδων στις οποίες τα σχολεία παραμένουν κλειστά (Χριστουγέννων και Πάσχα) – μέχρι 4 ημέρες σε κάθε περίοδο
  5) παράταση του διδακτικού έτους μέχρι 25 Μαίου
  6) διδασκαλία μαθημάτων μετά την 7η ώρα και τα Σάββατα, με υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών και με τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων τους.
  Αν παρά την εξάντληση των παραπάνω ο απολεσθείς χρόνος δεν αναπληρώνεται, ο υπολειπόμενος χρόνος θεωρείται χρόνος απουσίας των μαθητών και συνυπολογίζεται στο γενικό σύνολο απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.
  Την διαδικασία αναπλήρωσης επικυρώνει και ελέγχει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος ευθύνεται για την εφαρμογή της όπως προβλέπεται στον νόμο.

 • 3 Απριλίου 2015, 16:49 | Βασίλης

  Πολύ γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία. Προτείνω η αναπλήρωση των χαμένων ωρών να ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη των καταλήψεων, προσθέτοντας απλά μία διδακτική ώρα καθημερινά για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

 • ΑΙΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ & ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Προς
  Κύριο Υπουργό Παιδείας κ. Μπαλτά Αριστείδη
  Κύριο Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Κουράκη Τάσο
  Κύριο Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Κατρούγκαλο Γιώργο
  Κύριο Γενικό Γραμματέα κ. Χασάπη Δημήτρη
  Κύριο Πρόεδρο της νέας ΔΕΠΠΣ κ. Τσελφέ Βασίλη
  Κοινοποίηση: Κύριο Υπουργό Εσωτερικών, Πρυτάνεις Πανεπιστημίων και Καθηγητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, κ.κ. Βουλευτές, ΔΕΠΠΣ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΔΕΠ, ΣΕΕΔΔ, ΓΕΔΔ, ΜΜΕ

  Θέμα 1. : Αποκατάσταση όλων των διωχθέντων εκπαιδευτικών των Πειραματικών σχολείων, που είχαν οργανική θέση, έως την ψήφιση του Νόμου 3966/2011 και επιστροφή στις οργανικές τους στις 30-6-2015.
  Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, είχαν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, είχαν πάρει την οργανική τους θέση, βάσει επιστημονικών κριτηρίων, είχαν κριθεί από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ και αντιστάθηκαν στην εφαρμογή του αντιεπιστημονικού Νόμου 3699/2011.
  Από αυτούς τους εκπαιδευτικούς, α) άλλοι, δεν υπέβαλαν φάκελο, για να ενταχτούν στο νέο καθεστώς της 5ετούς θητείας, β) άλλοι, ενώ υπέβαλαν φάκελο και η κρίση τους, είτε διακόπηκε παράνομα, άλλοι κάτω από πιέσεις απέσυραν τον φάκελο υποψηφιότητας, άλλοι αγανάκτησαν και δεν πήγαν στην λεγόμενη επιλογή – παρωδία και γ) άλλοι, ενώ επιλέχτηκαν για 5ετή θητεία στην συνέχεια παραιτήθηκαν από αυτήν, είτε παραιτήθηκαν μετά από κάποιο διάστημα, γιατί δεν θέλανε να υπηρετούν ένα θεσμό παρωδία, των λεγομένων Προτύπων Πειραματικών σχολείων, σε συνθήκες πίεσης και εξευτελισμού τους, μέσα και έξω από το σχολείο. Τέλος άλλοι αναγκαστικά, πήραν σύνταξη. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχασαν την οργανική τους θέση,, είχαν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πρέπει να γίνει αποκατάσταση όλων των ανωτέρω και των αδικιών, όλων εκπαιδευτικών που εκδιώχτηκαν ποικιλοτρόπως από το 2011, με τον Νόμο 3966/ 2011, ενώ η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, πιθανά από παραδρομή, δεν περιλαμβάνει όλες αυτές τις κατηγορίες.
  Αιτούμαστε, να επιστρέψουν, όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οργανικές θέσεις με απόφαση του ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ και Υπουργική Απόφαση για τοποθέτηση στα Πειραματικά και οι οποίοι, με διάφορους τρόπους εκδιώχτηκαν από το 2011 και μετά, με την ψήφιση του Νόμο 3966/2011, (είτε δεν υπέβαλαν φάκελο, είτε υπέβαλαν και η αξιολόγησή τους διακόπηκε παράτυπα, είτε διακόπηκε για διάφορους λόγους, είτε πήραν 5ετή θητεία και στην συνέχεια παραιτήθηκαν) στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων έως τις 30-6-2015 με δική τους αίτηση και να συνεχίζουν να διατηρούν την οργανική τους θέση. Τονίζουμε, ότι για τις οργανικές τους θέσεις είχαν κριθεί από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ βάσει επιστημονικών κριτηρίων, κάτι που σκόπιμα το απέκρυψαν κάποιοι, για να τους διώξουν. Επίσης, όσοι από αυτούς διαθέτουν διδακτορικές σπουδές να δύνανται να τύχουν τριετούς συνεχούς απόσπασης σε Πανεπιστήμια, Τμήματα και φορείς σχετικούς με το διδακτορικό τους δίπλωμα κατά προτεραιότητα των λοιπών αποσπασμένων. Τέλος, όσοι από αυτούς έχουν εκτός από τις διδακτορικές σπουδές και αξιόλογο διδακτικό έργο και ερευνητικό και συγγραφικό έργο δύνανται να μεταταχτούν με δική τους αίτηση σε Πανεπιστήμια και φορείς σε προσωποπαγείς ή οργανικές θέσεις εδικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού προς κάλυψη αναγκών των οικείων τμημάτων των Πανεπιστημίων σε ειδικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, σχετικό με το αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών τους,
  Θέμα 2 : Νέοι Διευθυντές στα Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία και επιστροφή στις οργανικές θέσεις, όσων εκπαιδευτικών εκδιώχτηκαν από το 2011 με τον Νόμο 3966/ 2011. Αποκατάσταση αδικιών και επιστροφή στην νομιμότητα. Αιτούμαστε ότι, όσοι Διευθυντές δεν είχαν οργανική θέση στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων – αλλά με τον νόμο Διαμαντοπούλου Νόμος 3966/ 2011 έγιναν Διευθυντές – δεν μπορούν να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα σε Πειραματικά των Πανεπιστημίων. Ας μην ξεχνάμε ότι για να εκλεγεί ένας εκπαιδευτικός Διευθυντής, σε Πειραματικό πριν τον Νόμο 3966/ 2011, χρειαζόταν τριετή προϋπηρεσία σε Πειραματικό και οργανική θέση σε Πειραματικό, κάτι που ο Νόμος 3966/ 2011 το εξαφάνισε σκόπιμα.
  Σωστά, ο κ. Αν. Υπουργός κ. Κουράκης, δήλωσε ότι την 1η Σεπτέμβρη θα έχουν όλα τα Σχολεία νέους Διευθυντές, που θα εκλεγούν από το Σύλλογο Διδασκόντων. Σωστά δήλωσε επίσης, ότι για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και τα τεχνικά για το κάθε σχολείο μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.
  Για τα νέα Πειραματικά και Πρότυπα που θα επανιδρυθούν με τον νέο Νόμο αιτούμαστε:
  Α) Να επιστρέψουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν οργανική θέση στα πρώην Πειραματικά και την έχασαν για διάφορους λόγους με την ψήφιση – εφαρμογή του Νόμου 3966/ 2011, στις οργανικές τους θέσεις στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων, έως τις 30-6-2015, (είτε δεν υπέβαλαν φάκελο είτε υπέβαλαν και η η επιλογή τους και η αξιολόγησή τους διακόπηκε παράτυπα ή διακόπηκε η επιλογή τους για διάφορους λόγους, είτε πήραν 5ετή θητεία και στην συνέχεια παραιτήθηκαν, είτε συνεχίζουν την 5ετή θητεία τους), με δική τους αίτηση, ανεξάρτητα αν επιλέχτηκαν ή όχι για 5ετή θητεία και συνεχίζουν να διατηρούν την οργανική τους θέση, με την προτεραιότητα που την είχαν αποκτήσει πριν το 2011. Η δήθεν επιλογή και αξιολόγηση του Νόμου 3966/ 2011, ήταν παρωδία και τα κριτήρια φαλκιδευμένα. Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, ήταν επιλεγμένοι από το ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΠΕ βάσει επιστημονικών κριτηρίων, κάτι που σκόπιμα το απέκρυψαν κάποιοι, για να τους διώξουν. Επίσης, όσοι από αυτούς διαθέτουν διδακτορικές σπουδές, να δύνανται να τύχουν τριετούς συνεχούς απόσπασης σε Πανεπιστήμια, Τμήματα και φορείς σχετικούς με το διδακτορικό τους δίπλωμα κατά προτεραιότητα των λοιπών αποσπασμένων. Τέλος, όσοι από αυτούς, έχουν εκτός από τις διδακτορικές σπουδές και αξιόλογο διδακτικό έργο και ερευνητικό και συγγραφικό έργο δύνανται να μεταταχτούν με δική τους αίτηση σε Πανεπιστήμια και φορείς σε προσωποπαγείς θέσεις εδικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, προς κάλυψη αναγκών των οικείων τμημάτων των Πανεπιστημίων σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, σχετικό με το αντικείμενο των διδακτορικών σπουδών τους.

  Β) Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχτηκαν επί πενταετή θητεία, – με αδιαφανείς διαδικασίες – για τα Πρότυπα Πειραματικά με την εφαρμογή του Νόμου 3966/2011 και δεν είχαν πριν το 2011, οργανική θέση σε αυτά, κανονικά θα πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία της πρώην οργανικής τους θέσης ή να παραμείνουν στην Περιφέρεια, αφού τα πρώην Πρότυπα Πειραματικά αλλάζουν, πλέον νομικό πλαίσιο και οι εκπαιδευτικοί επί 5ετή θητεία είχαν επιλεγεί, με διαβλητά κριτήρια, για να υπηρετήσουν τον θεσμό αυτό. Αυτοί, ας παραμείνουν προσωρινά μόνο όσοι χρειάζονται να συμπληρώσουν τις ώρες στα οργανικά κενά, αλλά χωρίς οργανική θέση. Για να πάρουν οργανική θέση στα νέα Πειραματικά, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση επιλογής με το νέο καθεστώς που θα ψηφιστεί και με τα νέα κριτήρια μεταθέσεων και αξιολόγησης, όπως ίσχυε πριν το 2011.

  Γ) Οι Διευθυντές στα Πρότυπα Πειραματικά, που επιλέχτηκαν για να εφαρμόσουν τον νόμο 3966/2011, που η θητεία τους λήγει στις 30-6-2015 και δεν είχαν οργανική θέση στα Πρότυπα πειραματικά σχολεία που είναι τώρα Διευθυντές, επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις στις 30-6-2015. Την Διοίκηση ασκεί είτε ο Υποδιευθυντής είτε ο αρχαιότερος είτε ο Σύλλογος συλλογικά, ώσπου να εκλεγούν νέοι Διευθυντές κατά το σχέδιο του κ. Κουράκη στις 1-9-2015 ή στις 10-9-2015. Όμως όσοι Διευθυντές δεν είχαν οργανική θέση στα Πειραματικά των Πανεπιστημίων – αλλά με τον Νόμο 3966/ 2011 έγιναν Διευθυντές – δεν μπορούν να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα στα νέα Πειραματικά.
  Δ) Να απαλειφθεί η διάταξη του Νόμου 3966/ 2011 που επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων, να διδάσκουν σε Πρότυπα και Πειραματικά και να γίνονται Διευθυντές σε αυτά.
  Με τιμή, Αθήνα, 3-4-2015
  Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος
  Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.
  Κολοκοτρώνη 7, Πεύκη, Τ.Κ. 15121 Αθήνα. Τηλ. 6980203968

 • 2 Απριλίου 2015, 23:00 | Δημήτριος Κουματζιδης

  Θα πρέπει στο νομοσχέδιο να προβλεφθεί και η τροποποίηση των απουσιών. Καταργήση απόλυτου αριθμού και να ισχύει ποσοστό επί των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν.(Λύκειο).
  Ηλεκτρονική καταχώριση των απουσιών από τον καθηγητή. Καταργήση θεσμού απουσιολόγου.

 • 2 Απριλίου 2015, 19:08 | Π.Τσουκαλάς

  Εκ παραδρομής ορθογραφικό λάθος:
  αντί του σωστού «υποβάλλει» , αναφέρεται » Το σχολικό συμβούλιο υποβάλει πρόταση …»

 • Κατ’ αρχήν τα τυπικά.
  Στην παράγραφο 1: … η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους. Μήπως η σιγουριά του συντάκη που «εξασφαλίζεται», μήπως πρέπει να μετατραπεί στο ηπιότερο «γίνεται»;
  «Το σχολικό συμβούλιο υποβάλει πρόταση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Όσο αστείο και μπορεί να φαντάζει, πολυήμερες καταλήψεις έγιναν στο παρελθός καί σε Δημοτικά! Μπορεί να μην είναι τόσο ασφυκτικά τα πράγματα ως προς την ύλη στα Δημοτικά, αλλή μήπως να παραλείπαμε τη λέξη «Δευτεροβάθμιας», ώστε να αναφέρεται η φράση σε όλους;
  Ως προς τα ουσιαστικά τώρα. Το όλο σκεπτικό του συγγραφέα εστιάζεται σε καταλήψεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οπότε και προτείνει διαφόρους τρόπους αναπλήρωσης των ωρών. Προφανώς δεν έχει σκεφτεί τί θα γίνει εάν ξεκινήσουν καταλήψεις την περίοδο πρίν ή μετά το Πάσχα. Οι εκδρομές έχουν γίνει κανονικά και για όλες τις ημέρες, οι ημέρες σχολικών εορτών έχουν περάσει, η ύλη πιθανό να έχει ολοκληρωθεί, άρα δεν υπάρει ούτε λόγος αλλά ούτε και δυνατότητα αναπλήρωσης! Δηλαδή μία τέλεια ευκαιρία, για παρατεταμένες διακοπές σε όσους «κουράστηκαν» ή για διάβασμα για μαθητές της Γ’ Λυκείου που δεν θα χρειάζεται να μετρούν απουσίες.
  Μήπως να αφήναμε, έστω απλώς για να υπάρχει και ας μην εφαρμοστεί ποτέ, ότι είναι δυνατή και η παράταση του σχολικού έτους κατά 1-2 ημέρες;

 • 2 Απριλίου 2015, 17:34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ

  Ανούσια συμβούλια για την αναπλήρωση των ωρών τα πράγματα είναι απλά κάθε ώρα και όχι ημέρα που χάνεται αναπληρώνεται εντός της ιδίας εβδομάδος η εντός της επομένης με συμπλήρωση του καθμερινού ωρολογίου προγράμματος με απόφαση του Διευθυντή. Τα άλλα συνεδριάσεις και χαρτιά είναι για να γίνονται οι καταλήψεις και του χρόνου το φαινόμενο θα αυξηθεί.

 • 2 Απριλίου 2015, 16:51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΛΟΣ

  Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:
  α) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα) για αναπλήρωση μαθημάτων μέχρι τεσσάρων ημερών,
  β) Τέσσερις ημέρες κατά τις διακοπές του Πάσχα και συγκεκριμμένα τη Μ. Δευτέρα και άλλες τρις τη δεύτερη εβδομάδα για αναπλήρωση μαθημάτων επιπλέον τεσσάρων ημερών
  γ) Μετά τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους και πριν την έναρξη των εξετάσεων για επιπλέον πέντε ημέρες.

 • 2 Απριλίου 2015, 15:43 | Σχολικός Σύμβουλος

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που οι καταλήψεις διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, πχ. 15 εργάσιμες ημέρες.
  Είναι προφανές ότι δεν αρκούν για την αναπλήρωση των χαμένων ωρών η ματαίωση των περιπάτων εκδρομών και τα μαθήματα τις μέρες των γιορτών.

 • Στο Άρθρο 14ο προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 3:

  3. «Προβλέπονται οι μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές μαθητών στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει τον απαραίτητο αριθμό συνοδών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, σε ίδια αναλογία, ώστε να διασφαλίζεται η μετακίνηση και διαμονή των μαθητών. Καταργείται κάθε προηγούμενη διάταξη που αφορά στις μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές μαθητών στις ΣΜΕΑΕ αυτές.»