Άρθρο 09

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 β του άρθρου 49 του Π.Δ 104/2014 (ΦΕΚ Α΄ 171/28.8.2014) προστίθεται νέο εδάφιο (ιστιστ), ως εξής:
«(ιστιστ)Την τήρηση προσωπικού υπηρεσιακού φακέλου για κάθε υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του οικείου Τμήματος.»
2. Στο τέλος του άρθρου 55 του Π.Δ 104/2014 (ΦΕΚ Α’ 171/28.8.2014) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού μεταφέρονται και συστήνονται ως αυτοτελή τμήματα οι κάτωθι οργανικές μονάδες, με τις αρμοδιότητες και το προσωπικό αυτών:
Α. Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τομέα Αθλητισμού
Β. Τμήμα Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Προεδρικού Διατάγματος 104/2014 (ΦΕΚ Α’ 171/28.8.2014), προστίθεται το ακόλoυθο εδάφιο:
«Όλες οι αρμοδιότητες και οι στόχοι της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού ασκούνται μόνον κατά το μέρος και στο βαθμό που δεν υπερκαλύπτουν και δεν συμπίπτουν με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, οι οποίες σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν και ασκούνται από αυτήν και μόνον.»
4. Στην παράγραφο 3α του άρθρου 57 του Προεδρικού Διατάγματος 104/2014 (ΦΕΚ Α’ 171/28.8.2014), οι περιπτώσεις (αα), (ββ), (στστ) και (ζζ) καταργούνται, ενώ στην περίπτωση (ιβιβ) η φράση «την λήψη Διοικητικών Μέτρων κατά της βίας στα γήπεδα, τις ηθικές ή υλικές επιβραβεύσεις σε διοργανώτριες αρχές πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α. ή αθλητικά σωματεία ή αθλητές για πρότυπη αθλητική συμπεριφορά» διαγράφεται.
5. Στην παράγραφο 3β του άρθρου 57 του Προεδρικού Διατάγματος 104/2014 (ΦΕΚ Α’ 171/28.8.2014), οι περιπτώσεις (αα) και (ββ) καταργούνται.

 • 5 Απριλίου 2015, 22:14 | Π.Δ

  Στις λοιπές διατάξεις: Ενώ έχει θεσπισθεί η ελευθέρα είσοδος (χωρίς εισιτήριο)των Προπονητών για την παρακολούθηση αγώνων (για εκπαιδευτικούς κυρίως λόγους λόγω της ιδιότητας τους),για όλα τα γήπεδα και για όλα τα Ελληνικά παιχνίδια (πλην Ευρωπαϊκών), εντούτοις αυτό το δικαίωμα καταστρατηγείται. Παρακαλώ να προβλεφθεί νέα ξεκάθαρη διάταξη στον αθλητικό Νόμο που να κατοχυρώνει πλήρως αυτό το τόσο σημαντικό δικαίωμα των Προπονητών

 • 3 Απριλίου 2015, 12:48 | Ανδρέας Μητρόπουλος

  Στο άρθρο 9, που επιχειρεί «διορθωτικές» κινήσεις στον υπάρχοντα οργανισμό (πδ 104/2014), αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση:»…Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 55 και 49 του πδ 104/2014 (Α΄171) είναι η εξάλειψη οποιασδήποτε δυσλειτουργίας…». Θα παρακαλούσα να απαλειφθεί αυτή η διατύπωση ή να τροποποιηθεί επί το ορθότερο, ώστε να αποδίδει την εικαζόμενη αντίληψη του εισηγητή νομοθέτη (υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ). Ως διατυπώνεται, φαίνεται ότι τα άρθρα 55 και 49 (και ίσως όλο το 104/2014) στοχευε στην «…εξάλειψη οποιασδήποτε δυσλειτουργίας…». Ενώ σαφέστατα γνωρίζομε ότι αντικείμενο του 104/2014 και του πολιτικού περιβάλλοντος της εποχής ήταν όχι η λειτουργική αναμόρφωση και διοικητική αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Υπηρεσιών, αλλά οι απολύσεις προσωπικού, η υποβάθμιση της λειτουργίας, η παράτυπη στελέχωση των νέων οργανικών μονάδων, με δυο λόγια η μνημονιακή συμμόρφωση.
  Προτείνω να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Αντικείμενο της τροποποίησης των άρθρων ….είναι η μερική εξάλειψη….»
  Αναφέρομαι στην μερική εξάλειψη, γιατί η βασική δυσλειτουργία, που προέρχεται από την αποστέρηση της ΓΓΑ οργανικής μονάδας οικονομικού αντικειμένου , παραμένει και αγνοώ το γιατί. Γνωρίζω μόνο, πως ο αρχικός προβληματισμός των διοικητικών στελεχών της ΓΓΑ για τις υπαρκτές δυσλειτουργίες, είχαν να κάνουν πρωτίστως και κυρίως με την «μετακίνηση» οικονομικών αρμοδιοτήτων στον κορμό του τέως ΥΠΠΟ (Μπουμπουλίνας).
  Σημειώνω πως η διατύπωση των αρμοδιοτήτων της νέας οργανικής μονάδας (τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τομέα Αθλητισμού) οδηγεί στο πιθανό συμπέρασμα πως στο νέο αυτοτελές τμήμα συγκεντρώνονται όλες (?) οι αρμοδιότητες της τέως Διεύθυνσης Διοικητικού της ΓΓΑ.Επομένως ίσως μιλάμε για ένα υπερτροφικό τμήμα.
  Σε κάθε περίπτωση η ΓΓΑ, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια διασπάται, μετακινείται από υπουργείο σε υπουργείο, με σοβαρά κάθε φορά διοικητικά-λειτουργικά προβλήματα, ίσως θα πρέπει να «διέπεται» από ένα ενιαίο και λειτουργικά αυτοτελές οργανόγραμμα, ώστε οι πιθανές της μετακινήσεις να μη δημιουργούν τα μέχρι σήμερα προβλήματα. Και επειδή κάτι τέτοιο ασφαλώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την σύνταξη των νέων οργανισμών (κυβερνητική εξαγγελία) και όχι τώρα, στη σημερινή συγκυρία μπορεί να δημιουργηθεί και μια οργανική οικονομική μονάδα που μαζί με τα άλλα δυο τμήματα να δημιουργήσουν μια νέα Διεύθυνση στην υφιστάμενη αθλητική Γενική Διεύθυνση. Γενικά δεν είναι σωστή η ύπαρξη αυτοτελών οργανικών μονάδων.