Άρθρο 01

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με τον αθλητισμό, όπως και κάθε αθλητικός φορέας, οφείλει να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια πρόληψης και αποτροπής φαινομένων βίας στο χώρο του αθλητισμού, εντός ή εκτός των αθλητικών χώρων.
2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός, με αιτιολογημένες αποφάσεις του, δύναται να επιβάλλει στα οικεία αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους, αλλά και μεμονωμένα σε φυσικά πρόσωπα, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000,00) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000,00) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις δύναται να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών προσώπων με τις Αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν ελαφρυντικές περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση του ύψους του προστίμου.
3. Στις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός δύναται επίσης, για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων γεγονότων και συμπεριφορών, να απαγορεύει προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, τη διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων, ή να διακόπτει οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις, ακόμη δε και να απαγορεύει τη συμμετοχή ελληνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις. Δύναται, εξάλλου, να απαγορεύει την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων και την εν γένει χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω απαγορεύσεων, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών και κυρώσεων, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή του και μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση, πρόστιμα ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) έως είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ.
4. Σε περιπτώσεις ρητής ή σιωπηρής άρνησης απάντησης σε υποβληθέντα ερωτήματα ή μη παροχής αιτηθέντων στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινήσεων σε θεσμοθετημένους κρατικούς φορείς ή εν γένει όργανα της Πολιτείας που ενεργούν στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών βίας ή άλλων παράνομων συμπεριφορών ή με σκοπό την αποτροπή τους, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός δύναται να επιβάλλει στα αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), αθλητικές ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους που κατά τα ανωτέρω δεν ανταποκρίνονται, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιμα ύψους από χίλια (1.000,00) έως εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ.
5. Σε περιπτώσεις παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας, από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο, πέραν των άλλων τυχόν ποινικών και λοιπών συνεπειών, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τα ΜΜΕ Υπουργού Επικρατείας και μετά από απλή γνώμη τόσο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) όσο και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), οι οποίες διατυπώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, δύνανται να επιβάλλονται στα υπαίτια μέσα, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή τους, πρόστιμα ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ.
Σε περιπτώσεις στις οποίες οι παραπάνω πράξεις ή ενέργειες λαμβάνουν χώρα μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να εισηγηθεί προς το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την επιβολή των κατά τα παραπάνω αναφερόμενα προστίμων.
6. Τα ποσά από την είσπραξη των προβλεπόμενων στις προηγούμενες παραγράφους προστίμων πιστώνονται σε ειδικό προς τούτο λογαριασμό και διατίθενται με αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού για την προώθηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας. Κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. Έως την έκδοση της προαναφερόμενης ΚΥΑ, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικώς όταν πρόκειται για πρόστιμα εις βάρος Α.Α.Ε., για την είσπραξή τους είναι δυνατή και η κατάπτωση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’ 121/17.06.1999), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3057/2002(ΦΕΚ Α’ 239/10.10.2002), εγγυητικής επιστολής, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
7. Κατά των παραπάνω αποφάσεων επιβολής προστίμου είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου σύμφωνα με το νόμο δικαστηρίου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους στους κατά περίπτωση υπόχρεους. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή βεβαιώνεται αμέσως από τις Οικονομικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. το πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου, το οποίο εν συνεχεία βεβαιώνεται και ταμειακώς και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως, σε περίπτωση δηλαδή μη άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, ολόκληρο το ποσό. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης που απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει προσφυγή ή ανακοπή, ο εκκαλών οφείλει να καταβάλει κατά την κατάθεση της έφεσης, με ποινή απαραδέκτου αυτής, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλομένου σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση ποσού. Για τον υπολογισμό και την καταβολή του ως άνω ποσού, συντάσσεται ατελώς ειδικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

 • 6 Απριλίου 2015, 06:52 | nemesis

  Να απαγορευτεί «ρητώς και δια ροπάλου» η χρήση ηχητικών οργάνων (τούμπανα, κόρνες, αεροτενόροι) και το κάπνισμα, σε κλειστά γήπεδα. Στο κλειστό γυμναστήριο-γήπεδο του Δήμου Μαρκόπουλου, υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση παραγωγής εκκωφαντικού ήχου-θορύβου, με αεροτενόρους, ακριβώς στη μέση της εξέδρας, την οποία χειρίζεται …γυναίκα!!! Μία φορά πήγα στο γήπεδο του Μαρκόπουλου και έφυγα με φρικτό πονόκεφαλο! Επίσης, τα κύμβαλα των τούμπανων είναι επικίνδυνα, προς χρήση, κατά αντιπάλων παικτών και αστυνομικών! Η δε υβριστική συμπεριφορά είναι παγκοίνως γνωστή, από άτομα εκτός …εαυτού, που πάνε στα γήπεδα μόνο για να βρίζουν αντιπάλους και …φίλους, που δεν είναι αρεστοί στους χουλιγκάνους!

 • 6 Απριλίου 2015, 06:29 | nemesis

  Δεν υπάρχει διάταξη για τα εντός και εκτός γηπέδων κυλικεία, που πωλούν οινοπνευματώδη ποτά. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο και μάλιστα υπό το βλέμμα των αστυνομικών οργάνων πολλές φορές.
  Επίσης, η «κατ’ οίκον» παραμονή δεν είναι σωστή, αφού ο παραβάτης δεν θα ελέγχεται επαρκώς! Πρέπει να επιβληθεί εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και αναχώρηση μία ώρα μετά. Ειδικά, για τους παραβάτες διοικητικούς παράγοντες, ώστε να αναλογίζονται τη δημόσια λοιδορία, αν προκαλούν την κοινή γνώμη, με δηλώσεις ή πράξεις τους.

 • Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία προτείνω την ενσωμάτωση στη σχετική νομοθεσία των παρακάτω αρχών που επηρεάζουν καταλυτικά τα φαινόμενα βίας στους αθλητικούς χώρους
  • Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να αγνοούν εντελώς βίαια επεισόδια και να μην τα παρουσιάζουν. Όταν οι τηλεοπτικοί σταθμοί δείχνουν σκηνές επιθετικών ενεργειών, στην πραγματικότητα ενθαρρύνουν και ηρωοποιούν αυτές τις ενέργειες.
  • Να απαγορεύεται η προβολή βίαιων επεισοδίων σε αθλητικούς χώρους, έτσι απλά, και αυτή η απαγόρευση εφαρμόζεται. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται σε πολλές χώρες διεθνώς.
  • Δεν πρέπει να παρουσιάζουν προστριβή ή έχθρα ανάμεσα σε δύο ομάδες πριν από τον αγώνα.
  • Να αποφεύγουν την προβολή του σκληρού παιχνιδιού και την κάλυψη σκηνών βίας είτε με αθλητές είτε με θεατές.
  • Να αποφεύγουν δηλώσεις προπονητών, παραγόντων ή αθλητών που θεωρούν ότι αδικούνται.
  • Να προβάλλουν σκηνές που τονίζουν συναδελφικότητα μεταξύ αντίπαλων ομάδων.
  • Να προβάλλουν αθλητές-πρότυπα. Να μην προβάλλουν τη φανατισμένη κερκίδα και τους αρχηγούς της.
  • Αυστηρή νομοθεσία που θα απαγορεύει την προβολή από τα ΜΜΕ επικίνδυνων δηλώσεων και συμπεριφορών αθλητών, παραγόντων ή οπαδών.
  • Η αντιαθλητική συμπεριφορά αθλητών, προπονητών παραγόντων πρέπει να αποθαρρύνεται. Να κατοχυρωθεί νομοθετικά η εκπαίδευση όλων αυτών σε θέματα διαχείρισης θεμάτων βίας και επιθετικότητας στους αθλητικούς χώρους.
  (Cox, 2002; Tenenbaum, Stewart, Singer & Duda, 1997; Θεοδωράκης, Γούδας, & Παπαιωάννου, 2003).

  Θεοδωράκης Γιάννης, καθηγητής αθλητικής ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • 4 Απριλίου 2015, 16:28 | Γιώργος

  Επαγγελματική διαιτησία με πόθεν έσχες κλπ που να αναφέρεται διοικητικά στην ΕΠΟ και δεοντολογικά-ποινικά στον Άρειο Πάγο.Κώδικας δεοντολογίας αθλητικού τύπου ειδικά για τα πρωτοσέλιδα και αν είναι εφικτό να συμφωνήσουν να σταματήσουν το αίσχος που λέγεται ρεπορτάζ διαιτησίας.Κώδικας δεοντολογίας της ΕΠΑΕ για παράγοντες και ΠΑΕ.
  Εισιτήρια ονομαστικά μόνο ηλεκτρονικά είτε μέσω internet ή στα εκδοτήρια και να φυλάσεται η βάση δεδομένων μέχρι το τέλος του αγώνα.
  Ποινές για επεισόδια εντός ή εκτός γηπέδου Στέρηση γηπέδου,στέρηση -παρακολούθησης από ΜΜΕ με παρουσία στο τμήμα-επαγγελματικές συνέπειες κοκ
  Φυλλάδια,ηλεκτρονικές διαφημίσεις στο γήπεδο και στα σχολεία με τις ποινές που μπορεί να υποστεί η ομάδα ή ο οπαδός λόγω επεισοδείων
  Υποχρέωση όλων των ομάδων να φροντίζουν τις υποδομές για ομαλή είσοδο-έξοδο θεατών,αποφυγή ύπαρξης επικίνδυνων υλικών,συσκευές για έλεγχο μετάλλων και βέβαια βελτίωση των τριτοκοσμικών αποχωρητηρίων(ΟΑΚΑ θα κλάψεις με τόσους υπαλλήλους)
  Ειδικά κίνητρα για παρουσία πολλών παιδιών κ οικογενειών.
  Μείωση της διαφοράς φτηνών και ακριβών θυρών,κίνητρα σε συνδέσμους οπαδών να έχει ο καθένας τη θύρα του κλπ
  Τέλος σε όλα τα ντέρμπυ 5 διαιτητές και «κρυφός»παρατηρητής αλλά και παρατηρητής εξέδρας με αρμοδιότητες να κάνει παρατηρήσεις για θέματα ασφάλειας τόσο έξω όσο και μέσα στο γήπεδο

 • 4 Απριλίου 2015, 11:36 | Π.Δ

  Με την αυστηροποίηση των Νόμων για την βία μονόπλευρα εντός γηπέδων, υπάρχει ο κίνδυνος να μεταφερθεί η βία εκτός γηπέδων.

  Πως θα αποτρέψετε τα λεγόμενα ραντεβού θανάτου?

  Δεν μπορούμε να πούμε δεν μας νοιάζει να πάνε να βγάλουν τα μάτια τους οι χούλιγκανς.

  Τα παιδιά μας είναι. Πρέπει να προβλεφθούν και αυτά τα θέματα σε συνδυασμό και με την καταπολέμηση της ενδο-εξωσχολικής βίας κλπ

 • 4 Απριλίου 2015, 11:27 | Π.Δ

  Σχετικά με τα άρθρα για την καταπολέμηση της Βίας εντός και εκτός γηπέδων:
  1. ότι ισχύει για τα ρατσιστικά συνθήματα σε αθλητικούς χώρους πρέπει να ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο εμετικό σύνθημα. π.χ Σε κάθε αγώνα βρίζουν μανάδες (και τιμωρείτε η ομάδα με ένα μικρό πρόστιμο!) και κάθε φορά τα ίδια. Δηλαδή οι μητέρες μας έχουν λιγότερη αξία?

  2. Οι τιμωρίες σε ότι αφορά τα καπνογόνα, τα λέιζερ , τα εμετικά συνθήματα κλπ πρέπει να είναι αντίστοιχες με της Ε.Ε . Η εικόνα των ίδιων οργανωμένων οπαδών σε εγχώριο και Ευρωπαϊκό παιχνίδι τα λέει όλα.

  3. Να απαγορευτούν δια παντός (με αυστηρές τιμωρίες ακόμη και με κλείσιμο), τα εμπρηστικά, απαξιωτικά, απαράδεκτα, μηνύματα, άρθρα, πρωτοσέλιδα των οπαδικών κυρίως ΜΜΕ, σαιτ, καναλιών κλπ Ιδιαίτερα τα εμπρηστικά άρθρα κατά διαιτητών (ακόμη και αν έχουν κακή διαιτησία)αφού οι επιπτώσεις (με το μίσος που υπάρχει και καλλιεργείται μεταξύ των οπαδών αλλά και το αίσθημα της αδικίας κλπ) μπορεί να είναι απρόβλεπτες.

  4.Τέλος το θέμα των οργανωμένων, οι σύνδεσμοι ή οι λέσχες είναι μεγάλο θέμα και δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο άρθρο στον Νόμο. Απαγόρευση εισόδου σε λέσχες-συνδέσμους, οποιουδήποτε έχει συμμετάσχει ή καταδικαστεί για επεισόδια κλπ Αυστηρότατοι όροι και κλείσιμο -κατάργηση τους σε περίπτωση μη τήρησης, τουλάχιστον.

 • 3 Απριλίου 2015, 19:29 | ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΣΟΣ

  Θα πρέπει να υπάρξει σαφής και συγκεκριμένη αναφορά για δύο θέματα.
  1. Για τα «πολεμοφόδια» που ως δια μαγείας μπαίνουν στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
  Παράγραφος δηλ. που θα απαγορεύει την μεταφορά και εισαγωγή στους αγωνιστικούς χώρους , κροτίδων , φωτοβολίδων , στυλό εκτόξευσης κλπ., θα καθιστά γι’ αυτό αποκλειστικά υπεύθυνη την διοίκηση της γηπεδούχου ομάδας , που θα έχει και την ευθύνη για τον χώρο που χρησιμοποιεί ως έδρα και θα καθορίζει την ποινή που θα πρέπει να είναι αυστηρή (χωρίς να διαχωρίζει τα λίγα από τα πολλά).
  2. Για την είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο.
  Να προσδιορίζεται σαφώς ότι η είσοδος οποιουδήποτε στον αγωνιστικό χώρο αυτόματα συνεπάγεται διακοπή του αγώνα , χωρίς προειδοποιήσεις και άλλα τέτοια (η ψήφιση νόμου είναι προειδοποίηση). Ποινή να είναι ο μηδενισμός και η αφαίρεση βαθμών για την γηπεδούχο ομάδα.
  Επίσης για την περίπτωση επεισοδίων στις εξέδρες (για αγώνες που υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων) να προβλέπεται διακοπή του αγώνα και μηδενισμός και των δύο ομάδων.
  Καλό θα είναι οι ποινές γι’ αυτά τα θέματα να ορίζονται απ’ τον νόμο , και να μην επιδέχονται έφεσεις και οποιουδήποτε είδους αμφισβητήσεις.
  Και να επιβάλλονται ακόμα και αν ο διαιτητής για οποιονδήποτε λόγο δεν διακόψει το παιχνίδι οριστικά με παράλληλη παύση του διαιτητή.

 • 3 Απριλίου 2015, 11:48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ

  Έχει καταντήσει τραγικά κωμικό, σχεδόν κάθε χρόνο να γινόμαστε μάρτυρες επεισοδίων σε αγώνες ομαδικών αθλημάτων μεταξύ των ίδιων πάντοτε ομάδων: ΠΑΟΚ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΠΑΟΚ- ΑΡΗ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΑΕΚ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΠΑΟΚ- ΑΕΚ, ΑΕΚ –ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ & αντίστροφα κλπ κλπ
  ΟΙ τιμωρίες γνωστές μερικές χιλιάδες ευρώ πρόστιμο , μια- δύο-τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών. Πληρώνονται τα πρόστιμα από τους έχοντες ιδιοκτήτες, αγωνίζονται τις επόμενες αγωνιστικές με την πέρα Ραχούλα, την κάτω Ραχούλα κλπ και ούτε γάτα ούτε ζημία.
  Άποψή μου είναι ότι όταν μία ομάδα έχει την ευθύνη διακοπής αγώνα ή πρόκλησης επεισοδίων και προβλέπεται χρηματική ποινή, η προβλεπόμενη ποινή θα πρέπει να είναι διπλάσια και το 50% της ποινής να καταβάλλεται στα θύματα των επεισοδίων, ως ψυχική οδύνη, η δε ποινή της διεξαγωγής των αγώνων κεκλεισμένων των θυρών να προσαυξάνεται κατά μία και η υπαίτια ομάδα θα αγωνίζεται κεκλεισμένων των θυρών, στην επόμενη (το ίδιο έτος ή στο μέλλον) επίσημη αγωνιστική συνάντησή με την ομάδα θύμα των επεισοδίων.

 • 3 Απριλίου 2015, 07:07 | ολγα

  ΕΛΠΙΖΩ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΝΑ ΛΗΞΕΙ Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
  ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΧΑΡΑ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΧ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ, ΜΙΛΑΝ ΙΝΤΕΡ, ΚΛΠ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙ!!!!!
  ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗς ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑ «ΣΠΑΣΟΥΝ»
  ΓΙΑΤΙ!!!
  ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  Η ΘΑΤΣΕΡ «ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ » ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΠΕΚΡΗΔΕΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΗΣΥΧΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑΤΙ ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
  ΕΔΩ ΤΙΠΟΤΑ!!
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ
  ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΣΧΗΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΟΥΕΦΑ
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΟΥΡΦΑ!!!!!

 • 02.04.2015 17:48
  Συνάντηση για τις προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν στα ΜΜΕ (άρθρο 1, παρ. 5) του Νομοσχεδίου για την αθλητική βία, είχαν σήμερα τα Διοικητικά Συμβούλια της Ενώσεως Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) καθώς και εκπρόσωποι αθλητικών ΜΜΕ.
  Στη συνάντηση, που έγινε στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, η οποία είχε και την πρωτοβουλία για την πραγματοποίησή της, αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού Σταύρο Κοντονή, από την Ένωση Συντακτών, με την οποία θα εκφράζεται η αντίθεση στην προτεινόμενη διάταξη, θα ζητείται η απόσυρσή της και η πραγματοποίηση συνάντησης του Υφυπουργού με τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και του ΠΣΑΤ, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα.
  Στη συνάντηση μετείχαν η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου, τα μέλη του Δ.Σ. Αγγελική Γυπάκη, Χρήστος Κυρίτσης, Νανά Νταουντάκη και Δημήτρης Τρίμης, καθώς και η νομική σύμβουλος της Ένωσης Χρύσα Σαλαβράκου. Από τον ΠΣΑΤ μετείχαν ο Πρόεδρος Σωτήρης Τριανταφύλλου, η Ταμίας Αγγελική Βύζικα, ο Ειδικός Γραμματέας Γιάννης Κορακής και ο Έφορος Α’ Φάνης Σκύφτας.
  Παρόντες ήταν, επίσης, οι εκπρόσωποι των εφημερίδων «ΓΑΥΡΟΣ» Ολίβια Νικολούδη και «ΠΡΑΣΙΝΗ» Γιάννης Ιωακειμίδης.
  ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 • 2 Απριλίου 2015, 12:42 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

  AΑλήθεια έτσι φαντάζεστε τη δημοκρατία?
  Πλήρης σύγχυση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.
  Δυστυχώς, αυτού του τύπου οι νομοθετικές παρεμβάσεις θυμίζουν άλλες εποχές που δεν πρέπει να επανέλθουν ποτέ.
  Όλα όσα γράφονται είναι σωστά για την αντιμετώπιση της βίας, αλλά οι εξουσίες ΔΕΝ πρέπει να ταυτίζονται – διαφορετικά ανοίγει η κερκόπορτα για τη δημοκρατία μας.

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ, κατά τη συνεδρίασή του την 1η Απριλίου 2015, με ομόφωνη απόφασή του, εκφράζει την αντίθεσή του στις προτεινόμενες διατάξεις για τα ΜΜΕ (άρθρο 1, παρ. 5) του Νομοσχεδίου για την αθλητική βία.
  Για το σκοπό αυτό, αποφάσισε να αποστείλει στον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Σταύρο Κοντονή, την ακόλουθη επιστολή:
  «Κύριε Υπουργέ,
  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) χαιρετίζει τη βούληση της Πολιτείας να ασχοληθεί σοβαρά με το μεγάλο πρόβλημα της οπαδικής βίας στον Αθλητισμό και των αιτιών που την προκαλούν, δημιουργώντας μείζονα ζητήματα στην Κοινωνία.
  Ο ΠΣΑΤ θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των φαινομένων της βίας στον Αθλητισμό, μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση τόσο του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου όσο και με τη νομοθέτηση νέων και απαραίτητων, όπου χρειάζεται, βελτιώσεων του.
  Σχετικά με το νομοσχέδιο, που δώσατε στη δημοσιότητα, την Παρασκευή (27/3), οφείλουμε να τοποθετηθούμε επί συγκεκριμένων διατάξεων του, οι οποίες και άπτονται θεμάτων Τύπου και των εκπροσώπων του.
  Η διατύπωση στο Άρθρο 1, παράγραφος 5, έτσι όπως καταγράφεται στο κείμενο, βρίσκει τον Σύνδεσμο αντίθετο.
  Πρώτα και κύρια επειδή επιχειρείται ο κρατικός επηρεασμός στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, σε αντιδιαστολή με τις αρχές δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, όπως αυτές είναι διατυπωμένες από τις συνδικαλιστικές μας Ενώσεις (βλ. Κώδικας Επαγγελματικής και Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΣΗΕΑ, όπως εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ από τη Γ.Σ. του 1998), παρεμβαίνοντας στο ρόλο θεσμοθετημένων Οργάνων τους.
  Στα επί μέρους, οι παρατηρήσεις μας:
  1. Αναφέρονται οι λέξεις «παρότρυνση», «υποκίνηση», «ενθάρρυνση», «επιδοκιμασία», ως αιτιατοί λόγοι για τη λήψη μέτρων από πλευράς σας.
  Πως και ποιος οριοθετεί επακριβώς την έννοια των χαρακτηρισμών αυτών, σε ένα κείμενο, μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή, ώστε να θεωρηθεί παραβατική; Ο κ. υφυπουργός από μόνος του, όπως προκύπτει από την αναφορά στον προτεινόμενο Νόμο.
  2. Αναφέρεται ότι ο ΠΣΑΤ και κατ’ επέκταση τα συνδικαλιστικά μας Σωματεία, έχουν το δικαίωμα «απλής γνώμης» όταν διαπιστώνεται η παραβατικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ρόλος μας να είναι απλά διακοσμητικός από τη στιγμή που με την αναφορά «απλή γνώμη» γίνεται κατανοητό ότι, αφενός παρακάμπτονται τα θεσμοθετημένα Πειθαρχικά Όργανα των συνδικαλιστικών μας Ενώσεων και του Συνδέσμου και αφετέρου δεν διαπιστώνεται σε καμία περίπτωση ότι μπορεί – έστω κι αυτή – να ληφθεί υπόψη, μιας και ένας ουσιαστικά αποφασίζει.
  3. Σε ότι αφορά τα πρόστιμα που προβλέπονται για την παραβατικότητα των ΜΜΕ, οφείλουμε να τονίσουμε κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση αυτά δεν μπορούν να αναφέρονται στον εργαζόμενο αθλητικό συντάκτη και ούτε απλά στα «υπαίτια Μέσα», παρά αποκλειστικά και μόνον στους Ιδιοκτήτες και Εκδότες των Μέσων αυτών για τους οποίους θα μπορούσε να προβλέψει επιπλέον η πολιτεία το ασυμβίβαστο ιδιοκτήτη ΠΑΕ, ΚΑΕ και Μέσων Ενημέρωσης ταυτόχρονα.
  4. Διαπιστώνεται η ύπαρξη δύο μέτρων και δύο σταθμών ως προς την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, μεταξύ έντυπων Μέσων ενημέρωσης και ραδιοτηλεοπτικών Μέσων.

  Για τα πρώτα ουσιαστικά αποφασίζει μόνος του ο υφυπουργός Αθλητισμού, για την επιβολή μέτρων, σε συνεργασία με τον υπουργό Επικρατείας, αφού απουσιάζει κάθε ανεξάρτητη Αρχή και άλλο Εποπτικό Όργανο ελέγχου και καταλογισμού της παραβατικότητας.
  Σε αντίθεση με τα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα όπου οι υποθέσεις παραπέμπονται με σχετικές εισηγήσεις, στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ) για την επιβολή των κυρώσεων.
  Ο ΠΣΑΤ σε όλα αυτά, αφενός δηλώνει την κατηγορηματική του θέση να μην επιτρέψει σε καμία περίπτωση την καταπάτηση των αρχών της ελευθεροτυπίας και την καταστρατήγηση και υποβάθμιση του ρόλου θεσμικών μας οργάνων, τα οποία και δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.
  Αφετέρου προτείνει ουσιαστικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές μας Ενώσεις, με στόχο τη θεσμοθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής που θα αναλάβει πλήρως αιτιολογημένα να ασχοληθεί με τις παραβατικότητες που παρατηρούνται στα ΜΜΕ και από τις οποίες κάποιες, πράγματι, βοηθούν την έξαρση της οπαδικής βίας στον Αθλητισμό.
  Μιας Αρχής βέβαια που οφείλει να ασχοληθεί με ολόκληρο το πλέγμα της διαπλοκής στο χώρο των ΜΜΕ και πως αυτή διαχέεται στον Ελληνικό Αθλητισμό.
  Σε μια τέτοια κατεύθυνση, ο ρόλος και η συνδρομή του ΠΣΑΤ, θα είναι καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του πλαισίου εκείνου που απαιτείται ώστε πράγματι η οπαδική βία να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα και αποφασιστικά».

 • 1 Απριλίου 2015, 14:57 | Γιώργος

  Κ. Κοντονή ελπίζω να συζητήσετε με FIFA και UEFA κι όχι να πάτε σε ρήξη κι αποβάλλουν τις ομάδες μας και την εθνική μας ομάδα απ’ τις ευρωπαικές και διεθνείς διοργανώσεις …

 • 1 Απριλίου 2015, 09:10 | ΒΑϊΟΣ

  (Για τις παραγράφους 2,3,5 του άρθρου 1) οι ποινές πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο αυστηρές και ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ, και κατα την ταπεινή μου γνώμη, ΕΞΩΝΤΩΤΙΚΕΣ. Οι συμμετέχοντες σε επεισόδια (ακόμα και στα πιο απλά-προσωπικά: όπως ρίψη αντικειμένων αναπτήρων-φωτοβολίδων-κερμάτων- κ ότι άλλο), υποκινητές , διοργανωτές, αλλά και ηθικοί αυτουργοί σε παρακίνηση εκτρεπομένων, θα πρέπει να τιμωρούνται και ποινικά,και πειθαρχικά, και με μεγάλο οικονομικό πρόστιμο, και να ΜΗΝ έχουν δικαίωμα να ξαναεισέλθουν σε αγωνιστικούς χώρους.
  -Ποινικά (τουλάχιστον μια 3ετία), να τους στερείται το δικαίωμα της αδειας λειτουργίας επιτηδεύτος οποιασδήποτε εργασίας κ χώρου, ειδικά συνάθρησης ατόμων-πελατών, σε απόσταση 100 χλμ απο το σημείο της έδρας του συλόγου που »υποστηρίξαν» κατα τα γενόμενα επεισόδια.(αν είναι υπάλληλοι δημοσίου ή ΔΕΚΟ, άμεση μετάθεση στα 200χλμ).
  -Οικονομικά: μεγάλο οικονομικό πρόστιμο, και καταβολή μηνιαίου ή ετήσιου προστίμου στην εφορία.
  -πειθαρχικά: επιβολή σε εργασία κοινωνική. Αν είναι άνεργος 40 ώρες εβδομαδιαίως με μηνιάτικο 100€, ενώ αν εργάζεται κατακράτηση μισθού όπως ανωτέρω ανέφερα.
  -Στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για 5 χρόνια τουλάχιστον.
  *Αν υπαίτιοι γεγονότων είναι αθλητές ή παράγοντες-μέλη αθλ. σωματείων οι ίδιες ποινές όπως ανωτέρω, και στέρηση δια παντός της ιδιότητας που είχαν κατά το διάστημα του αδικήματος-επεισοδίου.
  **Αν υπαίτιο είναι το σωματείο-σύλογος, τότε να αποβάλεται απο κάθε αθλητικής δραστηριότητας δια παντός, να κατάσχεται η περιουσία του, και οι αθλητές κ μέλη του για 2 χρόνια στερούνται την ιδιότητα τους.
  (ολα πρέπει να επιβάλονται εφόσον αποδεδειγμένα έγινε παράβαση, ή επ’ αυτοφόρω σύληψη)
  –ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: Αν ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ οποιοσδήποτε χρημάτισε ή χρηματίστηκε, για νοθευμένο αποτελεσμα, βοήθεια, συνεργεία, στέρηση, κ ότι κακόβουλο: εκτός των προαναφερόμενων ποινών, κατάσχεση της περιουσίας του εμπλεκόμενου καθώς κ των μελών της οικογένειάς του μέχρι Α΄βαθμού συγγένειας, και μη δυνατότητα οπιασδήποτε αγοράς έκ μέρους των ή επένδυσής των, για μία 10ετία.

 • 31 Μαρτίου 2015, 22:58 | TNT

  Διαβάζοντας όλα τα άρθρα του Νομοσχεδίου βλέπω μόνο κατασταλτικά μέτρα και καμία διάθεση να χτυπηθεί η διαφθορά που στις περισσότερες των περιπτώσεων προκαλεί Βία.
  Καμία αναφορά στην ΠΑΡΑΓΚΑ που λυμαίνεται το ποδόσφαιρο εδώ και 20 χρόνια και περιλαμβάνει;
  1)Διαιτησία
  2)Αθλητικούς Δικαστές
  3)Στημένα μάτς

  Το να τιμωρήσεις αυστηρά έναν χουλιγκάνο είναι σαν να κουκουλώνεις το πρόβλημα Όταν στημένοι διαιτητές στερούν τη Νίκη και καταστρέφουν το «ευ αγωνιζεσθαι» για να παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι Πρωταθλήματα και κυρίως τα δεκάδες εκατομμύρια του Champions League, μετά όλοι αναρωτιούνται γιατί γίνονται επεισόδια.
  Βέβαια ο Χουλιγκανισμός αποτυπώνεται σε ματς Βόλει,Χάντμπολ γυναικών κτλ όπου εκεί δεν υπάρχουν παράγκες απλά καθορισμένα ραντεβού για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μέτρα κατά του Χουλιγκανισμού έχουν βάση.

 • 31 Μαρτίου 2015, 21:26 | Ανέστης

  Γράφει αυτό : ΄΄Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων΄΄

  Το σημείο όμως που αναφέρει ΄΄παρότρυνσης΄΄ ελπίζω να τιμωρηθούν και αυτοί που παροτρύνουν τους οπαδούς με πλάγια μέσα.. Με παρασκηνιακό ποδόσφαιρο με ομάδες δορυφόρους κτλ… Όλο οι μικροί την πληρώνουν, και βέβαια να δούμε τώρα αν η κυβέρνηση έχει τη βούληση όπως λέει να στρώσει το ποδόσφαιρο. Να υπενθυμίσω ότι για να γίνει αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αποδοθεί δικαιοσύνη και στους μεγαλοκαρχαρίες…. Άντε να δούμε

 • 31 Μαρτίου 2015, 20:02 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ο υπουργός θα είναι δηλαδή και δικαστής και τιμωρός, κατά την προσωπική του άποψη, επιβάλλοντας και εκτελώντας ποινές.
  Πλήρης σύγχυση των δημοκρατικών εξουσιών.
  Οι δικαστές μπορούν να πάνε σπίτι τους.
  Κύριοι προσοχή γιατί ο σκοπός ΔΕΝ αγιάζει τα μέσα.