Άρθρο 06

Ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός ή ειδικώς εξουσιοδοτημένα απ΄ αυτόν πρόσωπα, δύναται να λαμβάνει γνώση των υποβαλλομένων στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού από διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας επαγγελματικών πρωταθλημάτων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003(ΦΕΚ Α’309/31.12.2003), όπως κάθε φορά ισχύει, για τη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων.

 • 4 Απριλίου 2015, 20:19 | Γιώργος Λιανός

  Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης εμπεριέχουν προφανώς σωρεία προσωπικών δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία (π.χ. διαβίβαση σε τρίτον) είναι δυνατή μόνο υπό τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (συγκατάθεση υποκειμένου ή συνδρομή κάποιου λόγου εξαίρεσης του άρθρου 5 παρ. 2, συγκεκριμένος, σαφής και νόμιμος σκοπός επεξεργασίας, τήρηση της αρχής της αναλογικότητας κλπ).

  Η πρόσβαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού στα εν λόγω δεδομένα ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους είναι ήδη de lege lata δυνατή αν σωρευτικά «η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα» (άρθρο 5 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 2472/1997) και τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (συγκεκριμένος, σαφής και νόμιμος σκοπός επεξεργασίας, τήρηση της αρχής της αναλογικότητας κλπ).

  Όμως, η καθιέρωση του επίμαχου δικαιώματος του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού με τη γενικότητα της διατύπωσης της προτεινόμενης διάταξης είναι κατά την άποψή μου προβληματική και ενδέχεται να δημιουργήσει κανονιστικές αντινομίες, καθώς μολονότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 2472/1997 και του άρθρου 7 περ. ε΄ Οδ. 95/46/ΕΚ ορθώς δεν απαιτεί τη συγκατάθεση των υποκειμένων, φαίνεται να παρακάμπτει εσφαλμένα τις υπόλοιπες προϋποθέσεις επεξεργασίας των επίμαχων προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προσδιορίζονται στο ν. 2472/1997 και στην Οδ. 95/46/ΕΚ που έχει μάλιστα αυξημένη τυπική ισχύ (ανώτερη από αυτήν που θα έχει, αν ψηφισθεί, η προτεινόμενη διάταξη).

  Επισημαίνεται ιδίως ότι η αναφορά στο τέλος της διάταξης «για τη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων», μολονότι πληροί την προϋπόθεση του νόμιμου σκοπού επεξεργασίας, δεν φαίνεται να πληροί την προϋπόθεση του συγκεκριμένου και σαφούς σκοπού επεξεργασίας και ότι ερευνητέα σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι και η συνδρομή της προϋπόθεσης της πλήρωσης της αρχής της αναλογικότητας.

  Ορθότερο λοιπόν θα ήταν ή να προστεθεί στο τέλος της διάταξης η φράση «εφ’ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 2472/1997» ή ο επιδιωκόμενος σκοπός του νομοθέτη να επιτευχθεί με βάση το ήδη υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, που επιτρέπει κατά τα προαναφερθέντα στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό να λαμβάνει γνώση των επίμαχων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, ακόμα και χωρίς συγκατάθεση των υποκειμένων τους, εφ’ όσον όμως τηρούνται οι λοιπές (πέραν της συγκατάθεσης των υποκειμένων) προϋποθέσεις του ν. 2472/1997.

 • Δυστυχώς το άρθρο 6 δεν πρόκειται να προσφέρει κανένα όφελος στον έλεγχο της διαφθοράς για ένα λόγο. Όλες οι ύποπτες συναλλαγές γίνονται με μετρητά (και δη με μαύρο χρήμα).

  Στην εποχή της επιστήμης μπορούμε να σας προτείνουμε μια λύση ελέγχου της διαιτησίας μέσω της ανάλυσης των αποφάσεων του διαιτητή. Σύμφωνα με την εμπειρία μας (η οποία πηγάζει από δεκάδες μετρήσεις διαιτητών) πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός και αδιαμφισβήτητος τρόπος ελέγχου και πρόληψης των εμπλεκομένων.