Άρθρο 03

1.Από τη δημοσίευση του παρόντος, απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διάθεση εισιτηρίων στις λέσχες του άρθρου 41Β’ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’121/17.06.1999), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3057/2002(ΦΕΚ Α’239/10.10.2002) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4049/2012(ΦΕΚ Α’35/23.02.2012), οι οποίες δεν βρίσκονται σε νόμιμη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή οποιαδήποτε άλλη συλλογικότητα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, ακόμη και της άτυπης.
2. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω απαγόρευσης από Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., πέραν των άλλων συνεπειών, ποινών και κυρώσεων που ορίζονται στο νόμο, κάθε μέλος της διοίκησης του κατά περίπτωση υπαίτιου Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξη (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.
3. Το αδίκημα του παρόντος άρθρου διώκεται αυτεπαγγέλτως, οι δε επιβαλλόμενες για την τέλεσή του ποινές δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την αναστολή εκτέλεσης μόνον της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε με την πρωτόδικη απόφαση και ουδέποτε της χρηματικής ποινής. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χορήγηση προθεσμίας για την καταβολή της χρηματικής ποινής σε δόσεις, ή η έκτισή της με παροχή κοινωφελούς εργασίας, μη εφαρμοζομένων των παραγράφων 4 έως και 8 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα.
4. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, λύεται αυτοδικαίως και απαγορεύεται εφεξής η εκμίσθωση ακινήτων σε λέσχες του άρθρου 41Β’ του ν. 2725/1999(ΦΕΚ Α’121/17.06.1999), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3057/2002(ΦΕΚ Α’239/10.10.2002) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4049/2012(ΦΕΚ Α’35/23.02.2012), καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ομάδα προσώπων ή σύνδεσμο φιλάθλων ή σωματείο ή οποιαδήποτε άλλη συλλογικότητα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, ακόμη και άτυπη, εφόσον δεν έχει προσκομισθεί στον εκμισθωτή βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι βρίσκεται σε νόμιμη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραπάνω διατάξεως. Εις βάρος όποιου προβαίνει στην εκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή ανέχεται τη διατήρησή της κατά παραβίαση της παρούσας απαγόρευσης, ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόασή του εκμισθωτή, δύναται να επιβάλλει σε αυτόν πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000,00) έως εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, το οποίο αφορά πάντοτε στον μέχρι το χρόνο της επιβολής του χρονικό διάστημα, μη αποκλειομένης της εκ νέου επιβολής προστίμου, και μάλιστα όχι μόνο μία φορά, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Κατά τα λοιπά, για το πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος.

  • 31 Μαρτίου 2015, 20:16 | Αθανάσιος Καϋμενάκης

    Πολλολι οπαδοί έχουν συστήσει νομίμως και προσηκόντως Σωματεία του Αστικού κώδικα επικυρωμένης ιδρύσεως με Δικαστική Απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου. Βάσει του άρθρου 12 παρ.1 του Συντάγματος της Ελλάδος, απαγορεύεται η εξάρτηση της άσκησης του δικαιώματος της συστασης σωματείου από προηγούμενη άδεια. Ομοίως στο άρθρο 12 παρ.2, ορίζεται ότι τα σωματεία δεν μπορούν να διαλυθούν παρα μόνο με δικαστική Αποφαση. Σε ότι λοιπόν αφορά τα σωματεία του Α.Κ., οι όποιες αιτιάσεις για ρυθμιστικές πράξεις, αδειοδοτήσεις κλπ. είναι άκρως αντισυνταγματικές προσβάλλοντας το σκληρό πυρήνα του δικαιώματος της ελευθερίας ενώσεως και τα νομοθετίματα που τις επιβάλλουν θα καταπέσουν αφού το Σύνταγμα κατισχύει όλων των άλλων νομοθετημάτων.