Άρθρο 13 – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

  1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι προσκλήσεις για την πλήρωση των θέσεων των μελών της ΓΣ, του ΕΣ και του Διευθυντή δημοσιεύονται ως εξής:

α. Εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού συγκροτείται πενταμελής (5μελής) Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και κύρους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Ο εποπτεύον Υπουργός ενημερώνει τα Πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 για την υποχρέωσή τους να επιλέξουν, εντός ενός (1) μηνός, ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, για τη ΓΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

γ. Με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει τα ειδικότερα προσόντα των μελών του ΕΣ και του Διευθυντή. Βάσει των κριτηρίων αυτών, δημοσιεύει προσκλήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΕΣ και τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων, η Επιστημονική Επιτροπή παύει αυτοδικαίως να υφίσταται.

  1. Έως την συγκρότηση της ΓΣ, του ΕΣ και το διορισμό του Διευθυντή του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Από την συγκρότηση ή το διορισμό του κάθε οργάνου ξεχωριστά, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτό οι προβλεπόμενες με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες, τις οποίες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός.
  2. Για την άσκηση των προσωρινών αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου, ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τριμελή τεχνική γραμματεία.
  3. Έως τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Ιδρύματος.
  4. Έως τη συγκρότηση της ΓΣ και του ΕΣ και το διορισμό του Διευθυντή, και πάντως το αργότερο έως την 31.12.2016, οι προκηρύξεις χρηματοδότησης δημοσιεύονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από κατανομή των κονδυλίων χρηματοδότησης. Η αξιολόγηση, διαχείριση, υλοποίηση των προκηρύξεων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
  • 6 Ιουλίου 2016, 12:58 | Βασίλης Καλερίδης- ΓΓΕΤ

    Στο Άρθρο υπάρχει η μοναδική αναφορά στη ΓΓΕΤ. Το σημείο αποτελεί κατά τη γνώμη μου το ισχυρότερο επιχείρημα για την ανυπαρξία αναγκαιότητας δημιουργίας παράλληλων δομών διαχέιρισης έρευνας.