Άρθρο 9 – Διευθυντής

 1. O Διευθυντής του Ιδρύματος επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μια φορά. Η θητεία του Διευθυντή παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του διαδόχου του. Ο διορισμός νέου Διευθυντή γίνεται πάντοτε για πλήρη θητεία.
 2. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος επιλέγεται ως ακολούθως:

α. Το ΕΣ του Ιδρύματος δημοσιεύει, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και του Ιδρύματος, ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Διευθυντή. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής, καθώς επίσης και τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων. Τα προσόντα του Διευθυντή καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β. Το ΕΣ ορίζει, από τα μέλη της, τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η εν λόγω Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των κριτηρίων και της μεθόδου που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ και υποδεικνύει στο ΕΣ τους τρεις (3) υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, τους οποίους και καλεί σε ακρόαση. Με απόφαση του ΕΣ, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, επιλέγεται ένας εξ αυτών για τη θέση του Διευθυντή.

 1. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος προτείνει στο ΕΣ τον διορισμό δύο Αναπληρωτών Διευθυντών. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ιδρύματος διορίζονται από το ΕΣ για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μια φορά. Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάσει σε αυτούς ορισμένες από τις αρμοδιότητές του και αποφασίζει ποιος εκ των Αναπληρωτών Διευθυντών θα τον αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραίτησης ή έλλειψης. Το ΕΣ μπορεί οποτεδήποτε να παύσει τους αναπληρωτές, εφ’ όσον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
 2. Το ΕΣ, μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) μελών του, μπορεί να παύσει οποτεδήποτε από τα καθήκοντά του τον Διευθυντή, εφ’ όσον δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Για την αντικατάστασή του εφαρμόζεται εκ νέου η διαδικασία της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
 3. Η ιδιότητα του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:

α. Με την ιδιότητα του μέλους της ΓΣ ή του ΕΣ του Ιδρύματος.

β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηματοδότησης του Ιδρύματος ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου του Ιδρύματος.

γ. Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου.Σε περίπτωση που ο Διευθυντής είναι Καθηγητής ΑΕΙ ή Ερευνητής ερευνητικού ή τεχνολογικού κέντρου αναστέλλονται τα καθήκοντα του για όλη την διάρκεια της θητείας του. 

 1. Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ο Διευθυντής έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Διοικεί το Ίδρυμα, προΐσταται των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.

β. Προκηρύσσει τα έργα, τα οποία χρηματοδοτεί το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του ΕΣ.

γ. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

δ. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της ΓΣ και του ΕΣ σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε μέσω του Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις τους.

ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο ΕΣ του Ιδρύματος.

στ. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα. 

ζ. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.

 1. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του στους Αναπληρωτές Διευθυντές και να μεταβιβάζει σε αυτούς ή σε υπάλληλο του Ιδρύματος το δικαίωμα υπογραφής του.

8. Ο Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ιδρύματος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του Διευθυντή είναι ίσες με αυτές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ενώ οι αποδοχές των Αναπληρωτών Διευθυντών είναι ίσες με ποσοστό 80% των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οι ως άνω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

 • 6 Ιουλίου 2016, 12:05 | Δημήτρης Κομνηνός

  Θα ήταν προτιμότερο να υπάρξει αναλυτική περιγραφή των προσόντων που πρέπει να έχει ο Διευθυντής και οι Αναπληρωτές του.

 • 6 Ιουλίου 2016, 11:48 | ΔΣ Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  Άρθρο 10

  παρ.2:
  “με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού”. Να αντικατασταθεί ως εξής: “με πρόταση του εποπτεύοντος Υπουργού προς την ΓΣ και έγκριση από αυτή κατά τη διάρκεια τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασής της”.

  Το ΔΣ/ΣΕΠΑΑ

 • 6 Ιουλίου 2016, 11:47 | ΔΣ Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  Άρθρο 9

  παρ. 4:
  «Το ΕΣ, μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) μελών του, μπορεί να παύσει οποτεδήποτε από τα καθήκοντά του τον Διευθυντή, εφ’ όσον δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Για την αντικατάστασή του εφαρμόζεται εκ νέου η διαδικασία της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»
  Να αντικατασταθεί με:
  «Η ΓΣ μπορεί να παύσει, μετά από πρόταση του ΕΣ, οποτεδήποτε από τα καθήκοντά του τον Διευθυντή, εφ’ όσον δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Για την αντικατάστασή του εφαρμόζεται εκ νέου η διαδικασία της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

  παρ.8:
  “ενώ οι αποδοχές των Αναπληρωτών Διευθυντών είναι ίσες με ποσοστό 80%”
  Να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  “ενώ οι αποδοχές των Αναπληρωτών Διευθυντών, καθόσον χρόνο τεκμηριωμένα αναλαμβάνουν χρέη αναπλήρωσης του Διευθυντή, είναι ίσες με ποσοστό 80%”.

  Το ΔΣ/ΣΕΠΑΑ

 • 30 Ιουνίου 2016, 18:05 | Θεοδωρος Μπεσαλής

  – Πώς διασφαλίζεται η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ ενός μέλους EK/πανεπιστημίου (σε απαλλαγή καθηκόντων λόγω εκτέλεσης χρέους διευθυντή) και χρηματοδότησης του ιδίου ΕΚ/Πανεπιστημίου;

  – Ομοίως, ποια είναι η πρόβλεψη αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για ομότιμους/επίτιμους καθηγητές πανεπιστημίου;