Άρθρο 7 – Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) εγγυάται την ανεξαρτησία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση της αποστολής της. Ως μέλη της ΓΣ επιλέγονται προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το έργο και την εμπειρία τους στον χώρο της έρευνας ή της καινοτομίας.
 2. Η ΓΣ αποτελείται από ισάριθμα μέλη με τα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στην Ελλάδα και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. Κάθε Πανεπιστήμιο και κάθε ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας επιλέγουν από ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ερευνών κάθε Πανεπιστημίου και το Δ.Σ. κάθε ερευνητικού και τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους, καθώς και του αναπληρωματικού του, προκειμένου να στελεχώσει τη ΓΣ του Ιδρύματος. Η προκήρυξη απευθύνεται στους καθηγητές και τους ερευνητές/ΕΛΕ αντιστοίχως. Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου και το Δ.Σ. του ερευνητικού φορέα αντιστοίχως επιλέγουν το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος και ενημερώνουν σχετικά το Ίδρυμα. Τα πρόσωπα που επιλέγονται δεν ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 3. Ο διορισμός των μελών της ΓΣ γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της ΓΣ, και κοινοποιείται στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος μπορεί να υποβάλει στη ΓΣ αιτιολογημένη ένσταση κατά του διορισμού συγκεκριμένου μέλους της. Η ΓΣ αποφαίνεται με απλή πλειοψηφία. Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στον Υπουργό της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης, ο διορισμός μέλους ΓΣ καθίσταται οριστικός. 
 4. Η ιδιότητα του μέλους της ΓΣ του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:

α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Πανεπιστημίου.

β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

 1. Η διάρκεια της θητείας των μελών της ΓΣ είναι τριετής (3ετής) και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά.  Η σύνθεση της ΓΣ ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση της ΓΣ, τα μισά μέλη αυτής διορίζονται για διετή (2ετή) θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης, που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.
 2. Τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, ο Πρόεδρος της ΓΣ ζητεί από τον οικείο φορέα να επιλέξει νέα μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) για τη διαδοχή των αποχωρούντων. Αν ο φορέας παραλείψει να προβεί στην επιλογή, τα εν λόγω πρόσωπα επιλέγονται από τον αρμόδιο Υπουργό.
 3. Η ΓΣ μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο, εφ’ όσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον τα ¾ του αρχικού αριθμού. Στην περίπτωση που περισσότερο από το ¼ των μελών της ΓΣ κωλύονται ή ελλείπουν, οι φορείς από τους οποίους προέρχονται οι κωλυόμενοι ή οι ελλείποντες επιλέγουν νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας. Σε περίπτωση μη επιλογής ή ελλιπούς επιλογής, τα εν λόγω πρόσωπα επιλέγονται από τον αρμόδιο Υπουργό.
 4. Μέλος της ΓΣ του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, λόγω βαριάς παράβασης των καθηκόντων του ή εάν αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει δραστηριότητες ασυμβίβαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την ιδιότητα μέλους της ΓΣ του Ιδρύματος.
 5. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΓΣ εκλέγεται από τα μέλη της για τριετή (3ετή) θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια (1) φορά.  Ο Πρόεδρος συγκαλεί την ΓΣ σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της.
 6. Η Γενική Συνέλευση έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.

β. Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

γ. Διαβουλεύεται για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος και προτείνει μέτρα υλοποίησής τους στο Επιστημονικό Συμβούλιο.

 1. Η ΓΣ συνεδριάζει δύο (2) φορές τον χρόνο και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της ή από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. ή από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 50% τουλάχιστον των μελών της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΓΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ΓΣ και για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
 • 11 Ιουλίου 2016, 08:53 | Τζέσσικα Καννέλη

  Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ τελικά να εφαρμοστεί η προεκλογική δεύσμευση της κυβέρνσης για εννιαίο χώρο έρευνας της χώρας. Παρατηρώ συνεχείς αποκλεισμούς των ΤΕΙ από όργανα διοίκησης, και δη της έρευνας όπως θα είναι και η ΓΣ του προτεινόμενου Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Οι χώροι που φτιάχθηκαν ακριβώς για το βήμα της σύνδεσης της ακαδημίας με την βιομηχανία και την παραγωγή ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ χωρίς αιτιολογία από την διοίκηση του κατ’έξοχήν οργάνου χρηματοδότησης της έρευνας και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στην χώρα για τα επόμενα χρόνια. Οι λόγοι προφανείς: οι ελιτίστικες απόψεις μιας κάστας ανθρώπων (που μερικοί από αυτους έχουν h-index–>0) που νέμονται εδώ και χρόνια τα χρήματα της έρευνας (με πρακτικό αποτέλεσμα σχεδόν μηδενικό στην ανάπτυξη της χώρας) εξακολουθεί επί της ουσίας να κυβερνά. Οι ωραίες ιδέες των υπουργών με γνώση στο θέμα πίπτουν μέσα στην ρωμαϊκή αρρένα που έχουν στήσει και όπως φαίνεται δεν έχουν σκοπό να αφήσουν την μερίδα του λέοντος….

 • 11 Ιουλίου 2016, 08:52 | Τζέσσικα Καννέλη

  Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ τελικά να εφαρμοστεί η προεκλογική δεύσμευση της κυβέρνσης για εννιαίο χώρο έρευνας της χώρας. Παρατηρώ συνεχείς αποκλεισμούς των ΤΕΙ από όργανα διοίκησης, και δη της έρευνας όπως θα είναι και η ΓΣ του προτεινόμενου Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Οι χώροι που φτιάχθηκαν ακριβώς για το βήμα της σύνδεσης της ακαδημίας με την βιομηχανία και την παραγωγή ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ χωρίς αιτιολογία από την διοίκηση του κατ’έξοχήν οργάνου χρηματοδότησης της έρευνας και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στην χώρα για τα επόμενα χρόνια. Οι λόγοι προφανείς: οι ελιτίστικες απόψεις μιας κάστας ανθρώπων (μερικοί από αυτους έχουν h-index–>0) που νέμονται εδώ και χρόνια τα χρήματα της έρευνας (με πρακτικό αποτέλεσμα σχεδόν μηδενικό στην ανάπτυξη της χώρας) εξακολουθεί επί της ουσίας να κυβερνά. Οι ωραίες ιδέες των υπουργών με γνώση στο θέμα πίπτουν μέσα στην ρωμαϊκή αρρένα που έχουν στήσει και όπως φαίνεται δεν έχουν σκοπό να αφήσουν την μερίδα του λέοντος….

 • 6 Ιουλίου 2016, 12:55 | Βασίλης Καλερίδης- ΓΓΕΤ

  Παρά την όποια αμφισβήτηση μπορεί να έχει κανείς σχετικά με το υφιστάμενο σύστημα σχεδιασμού, προκηρύξεων, αξιολόγησης και χρηματοδότησης προγραμμάτων, η δημιουργία παράλληλου σχήματος με αρμοδιότητα ανάλογες αποφάσεις στο πλαίσιο ενός ΝΠΙΔ και των αντίστοιχων προτεινόμενων οργάνων εμπεριέχει ένα σοβαρό πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικά, στην μικρή αναλογικά ελληνική επιστημονική κοινότητα δε μπορεί να υποστηριχθεί εύκολα η ανεξαρτησία ενός επιστήμονα, π.χ. από το Πανεπιστήμιο ή το Ερευνητικό Κέντρο που ανήκει.
  Επίσης, το ενδεχόμενο να αποφασίζουν επιστήμονες για το σχεδιασμό και τις διαδικασίες αξιολόγησης και χρηματοδότησης έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία του ΕΣΕΚ και άλλων επιστημονικών συμβουλίων τα οποία έχουν συμβουλευτικό / γνωμοδοτικό ρόλο με τον οποίο και συμφωνούμε.
  Τέλος, να σημειώσω ότι ανάλογη προσπάθεια λήψης αποφάσεων για ερευνητικά προγράμματα από επιστήμονες παρατηρήθηκε και στη νομοθετική δημιουργία ανάλογου ΝΠΙΔ στο παρελθόν (ΕΟΕΤ) στον αλήστου μνήμης ανεφάρμοστο Νόμο 3653 του 2008.

 • 6 Ιουλίου 2016, 12:10 | Δημήτρης Κομνηνός

  Πολύ σωστά και αποκλείονται οι εκπρόσωποι των ΤΕΙ. Επιτέλους να καταλάβει καθείς τη θέση του. Γιατί να συμμετάσχει στη ΓΣ καθηγητής του ΤΕΙ Μηχανολογίας, ενώ μπορεί να συμμετάσχει Καθηγητής του Πολυτεχνείου.

 • 6 Ιουλίου 2016, 11:42 | ΔΣ Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

  Αρθρο 7

  παρ. 2:

  -«…του άρθρου 13α του ν. 4310/2014». Να αντικατασταθεί με: «…του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 όπως τροποποιείται με το άρθρο 12 του ν. 4386/2016».

  -«στους καθηγητές και τους ερευνητές/ΕΛΕ αντιστοίχως”. Προτείνεται η αφαίρεση των ΕΛΕ.

  Το ΔΣ/ΣΕΠΑΑ

 • 6 Ιουλίου 2016, 11:36 | Νίκος Παριανός

  Υπάρχουν εξαιρετικοί ερευνητές και στα ΤΕΙ. Μάλιστα ορισμένοι είναι καλύτεροι από Πανεπιστημιακούς καθώς και επιστήμονες Ερευνητικών Κέντρων. Δεν είναι ώρα για αποκλεισμούς. Μόνο όλοι μαζί ενωμένοι θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Μόνο έτσι μπορεί να διαμορφωθεί Ενιαίος Ερευνητικός Χώρος.
  Προτείνω λοιπόν να εκπροσωπούνται και τα ΤΕΙ στη ΓΣ.

 • 6 Ιουλίου 2016, 10:53 | Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ του Ε.Κ. «Αθηνά»

  Παρ. 2 & Παρ. 4β. Πρέπει να προστεθεί η φράση «όπως ισχύει» στην αναφορά του άρθρο 13α του ν. 4310 καθώς έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 12 του ν. 4386/2016.

  Παρ. 9: Δεν περιγράφεται ο τρόπος εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΓΣ.

  Στις συνεδριάσεις της ΓΣ θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχουν και ο Διευθυντής του Ιδρύματος ή μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου.

 • 5 Ιουλίου 2016, 13:45 | AG

  Με τα λύπης μου διαπιστώνω πως και αυτή η Κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα.
  Αυτή είναι η Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση που οραματίζεται η παρούσα Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου;
  Δεν έχω να πω κάτι καινούργιο αναφορικά με το ποιους εξυπηρετεί αυτή η παράληψη.
  Απαιτώ ως πολίτης μίας χώρας που θέλει να υποστηρίζει το θεσμό του Κράτους Δικαίου, να γίνει η απαραίτητη Τροποποίηση.
  Όπου Πανεπιστήμια–> ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), όπου Πρύτανη–>Πρόεδρος ΤΕΙ κοκ.

 • 4 Ιουλίου 2016, 23:25 | Αθανάσιος Κακαρούντας

  Θα πρέπει να προβλεφθεί ώστε ο εκπρόσωπος κάθε φορέα στη ΓΣ να μην βρίσκεται στο όριο της συνταξιοδότησης. Συνεπώς μόνο άτομα που έχουν τουλάχιστον 3 έτη προ της συνταξιοδότησης να είναι επιλέξιμα.

 • 3 Ιουλίου 2016, 22:12 | Τάσος

  Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιπροσωπευτικότητας της ΓΣ του Ιδρύματος. Δεν είναι καθόλου λογικό τεράστια Ιδρύματα (π.χ. ΑΠΘ, ΕΚΠΑ) να έχουν την ίδια αντιπροσώπευση με άλλα πολύ μικρότερα. Μια απλή λύση, για να μην καταφύγουμε σε μια χαοτική ΓΣ, είναι υπάρχει η δυνατότητα αυτοτελούς εκπροσώπησης στην ΓΣ ΜΟΝΟ εφόσον το Ίδρυμα έχει πάνω από έναν ορισμένο αριθμό μελών π.χ. από 1500 ερευνητές/ΔΕΠ και πάνω. Έτσι, αρχικά μόνο δύο-τρία Ιδρύματα θα έχουν αυτοτελή εκπροσώπηση. Τα υπόλοιπα θα μπορούν να έχουν εκπροσώπηση σε σύμπραξη με άλλα συνορεύοντα και ομοειδή Ιδρύματα (Π.χ. το Π. Κρήτης με το Π. Αιγαίου κτλ). Αλλιώς, θα πρέπει οποσδήπτε να αυξηθεί η αντιπροσώπευση των μεγάλων Ιδρυμάτων.

 • 3 Ιουλίου 2016, 12:14 | Περικλής Χατζημίσιος

  Από το 2001, τα ΤΕΙ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα (σύμφωνα με τους Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.4009/2011, Ν.4386/2016). Συνεπώς η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να αλλάξει ώστε να συμπεριλαμβάνονται και τα ΤΕΙ στη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

  Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη «Πανεπιστήμιο» με «ΑΕΙ» (όπου αυτό πρέπει χρειάζεται).

  Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει αναντιστοιχία με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Ενιαίο Χώρο Έρευνας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στον οποίο ανήκουν και τα ΤΕΙ).

 • 30 Ιουνίου 2016, 18:23 | Γιώργος

  Απο τη στιγμή που δεν υπάρχουν αντιπρόσωποι ΤΕΙ, είτε τα ΤΕΙ καταργούνται ή γίνονται πανεπιστήμια.
  Επιτέλους, αναβαθμίστε τα τμήματα που αξίζουν και υποβαθμίστε τα υπόλοιπα!!