Άρθρο 11 – Ανεξαρτησία του Ιδρύματος

 1. Τα μέλη του Ιδρύματος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους λειτουργούν με πλήρη αυτονομία και δεν αναζητούν ή δέχονται οδηγίες από την ελληνική Κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό, εκπαιδευτικό ή ερευνητικό φορέα και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους επιρροή.  Οι αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματος δεν υπόκεινται σε έγκριση ούτε ελέγχονται με άλλο τρόπο από κυβερνητικούς ή άλλους κρατικούς φορείς.
 2. Το ΕΣ υποβάλει τον Οκτώβριο κάθε έτους στον αρμόδιο Υπουργό την ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος.
 3. Τα μέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύματος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Ιδρύματος έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν (ή φαίνεται ότι επηρεάζουν) την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύματος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Επίσης, τα μέλη της ΓΣ, του ΕΣ και το προσωπικό του Ιδρύματος έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ιδρύματος και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Τα θέματα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος.
 4. Τα μέλη της ΓΣ και του ΕΣ δεν αμείβονται για τις υπηρεσίας του προς το Ίδρυμα. Λαμβάνουν μόνο αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγω αποζημίωση επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
 5. Τυχόν παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων από μέλος της ΓΣ, του ΕΣ ή από το προσωπικό του Ιδρύματος συνιστά σοβαρό παράπτωμα και συνιστά λόγο παύσης από τη θέση τους.
 • 6 Ιουλίου 2016, 12:57 | Βασίλης Καλερίδης- ΓΓΕΤ

  Η εισαγωγική παράγραφος του Άρθρου υπονοεί την άποψη του Νομοθέτη για το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης της έρευνας που ίσως αποτελεί και το λόγο δημιουργίας του Ιδρύματος.
  Σημειώνεται ότι όλα τα στελέχη του Ιδρύματος (σ.σ. και όχι μόνο τα όργανα αποφάσεων στρατηγικής και διαδικασιών) θα είναι αυτόνομα και δε θα δέχονται οδηγίες και επιρροές από την Κυβέρνηση ή άλλους κρατικούς φορείς. Κατά την άποψή μου: α) ο Νομοθέτης πρέπει να επιχειρηματολογήσει για την ευθεία βολή στο υφιστάμενο σύστημα (σ.σ. που είναι δική του ευθύνη να μην επιτρέπει να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα) και β) δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν υπάρχει και τέτοια πρόθεση στο Σχέδιο που να εξασφαλίζουν ότι στο προτεινόμενο Ίδρυμα δεν θα συμβαίνουν τα φαινόμενα αυτά.
  Το δεύτερο σημαντικό σημείο της παραγράφου είναι το γεγονός ότι οι αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματος δεν εγκρίνονται αλλά ούτε ελέγχονται από το Κράτος. Με άλλα λόγια, τα μέλη των οργάνων δεν υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο και μπορούν να αποφασίζουν όπως νομίζουν. Ουσιαστικά, πρόκειται για απ’ ευθείας ανάθεση του σχεδιασμού και της διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων στην επιστημονική κοινότητα, δηλαδή υποκατάσταση του δημόσιου αντικειμενικού συστήματος από την κοινότητα των ωφελουμένων.
  Σε ό,τι αφορά στη σύγκρουση συμφερόντων ισχύουν τα σχόλια στο Άρθρο 7.

 • 6 Ιουλίου 2016, 10:55 | Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ του Ε.Κ. «Αθηνά»

  Παρ. 1: Ο εποπτεύων Υπουργός έχει καθοριστικό ρόλο καθώς αποφασίζει για τα προγράμματα χρηματοδότησης και την κατανομή τους.

  Παρ. 2: Εκτός από την ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος θα πρέπει να υποβάλλεται στο σχέδιο δράσης για τα επόμενα έτη. Δεν υπάρχει καμία τέτοια δέσμευση που θα λειτουργεί προβλεπτικά για να εξασφαλίζει τον ομαλό προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων.