Άρθρο 11 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 και την εγγραφή και μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:
α) η περίπτ. Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),
β) η περίπτ. β΄ της παρ. 1 και οι περίπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του π.δ. 178/1995 (Α΄ 94),
γ) το π.δ. 5/1996 (Α΄ 3),
δ) οι περιπτ. 8, 9, 10, 11, 18, 20 και 21 της παρ. 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του π.δ. 200/1999 (Α΄ 179),
ε) η παρ. 1 και οι περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 234/2000 (Α΄ 198),
στ) οι περιπτ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 και οι περιπτ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 247/2003 (Α΄ 222),
ζ) τα άρθρα 1 έως 3 του π.δ. 64/2008 (Α΄ 92),
η) η περίπτ. α΄ της παρ. 1 και η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2009 (Α΄ 44),
θ) το π.δ. 90/2013 (Α΄ 130).