Άρθρο 03 – Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Κοζάνη.
2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ε) η εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, στ) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, ζ) η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, η) η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, θ) η διασυνοριακή συνεργασία και ι) η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του,
β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του,
γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του,
ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
4. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) Ενεργειακής ανάπτυξης και μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, με έδρα την Κοζάνη
β) Ανθρωπιστικών ερευνών, με έδρα την Κοζάνη
γ) Παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με έδρα την πόλη της Καστοριάς,
δ) Πολιτικής προστασίας, με έδρα την πόλη της Πτολεμαΐδας,
ε) Οπτικοακουστικών τεχνών, με έδρα την πόλη της Φλώρινας,
στ) Ελληνικής γλώσσας, με έδρα την πόλη της Φλώρινας,
ζ) Αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών πόρων, με έδρα την πόλη των Γρεβενών.
5. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Διευθυντές επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.
γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ., εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 του παρόντος άρθρου και συντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, και ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Π.Ε.Κ.
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογισμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο, γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμβάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 και δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
6. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόεδρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Ινστιτούτου, ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολογισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του έργου του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 και δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ.
7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέχθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντονιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Α.Ε.Ι.
8. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ειδικά για τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υλοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ.
10. Η διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγματοποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
11. Στο Π.Ε.Κ. τοποθετείται προσωπικό του Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Στο Π.Ε.Κ. απασχολείται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου της παρ. 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του ίδιου νόμου.
13. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτούτων του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών επιτροπών,
δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ.,
ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημονικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού,
ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου,
η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας,
ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του ερευνητικού κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του.
14. Τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ. ιδρύονται, μετονομάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

 • 4 Μαρτίου 2019, 08:30 | ΦΩΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

  Με την λειτουργία των τριών τμημάτων υγείας στην Πτολεμαΐδα (Μαιευτικής, Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας) και έχοντας υπόψη την ύπαρξη του Μποδοσάκειου νοσοκομείου, ένα από τα πληρέστερα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως και τους σκοπούς του Π.Ε.Κ. (2α,2β,2γ,2δ,2ε) ίσως θα έπρεπε το Υπουργείο να δει θετικά την ίδρυση Ινστιτούτου Υγείας με έδρα την Πτολεμαΐδα.

 • 3 Μαρτίου 2019, 21:51 | Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

  Άρθρο 3, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, β) Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών ερευνών, με έδρα την Κοζάνη (σελ. 5).
  Η έδρα του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Ερευνών, που στο παρόν Σχέδιο νόμου έχει έδρα την Κοζάνη θεωρούμε ότι πρέπει να μεταφερθεί στην έδρα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, λόγω απολύτου συνάφειας του επιστημονικού αντικειμένου. Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται να αλλάξει ονομασία.
  Επίσης, ακολουθώντας το συνολικό πνεύμα του νόμου για ενίσχυση των Πανεπιστημιακών σχολών με Ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα θεωρούμε πως πρέπει όλες οι σχολές να ενισχυθούν με Ινστιτούτα που έχουν συναφές επιστημονικό αντικείμενο, που θα έχουν την ίδια έδρα με τις αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Σχολές. Έτσι προτείνουμε την ίδρυση ενός Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών στη Σχολή Οικονομικών με έδρα την Κοζάνη, καθώς και ένα Ινστιτούτο που άπτεται του επιστημονικού πεδίου της Σχολής Γεωπονίας, με έδρα τη Φλώρινα.

 • 2 Μαρτίου 2019, 21:34 | Π. Μητλιάγκα

  Τα Ινστιτούτα για να στηριχθούν θα πρέπει να υπάρχουν προπτυχιακά Τμήματα Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που θα εξυπηρετούν. Όλα τα Ινστιτούτα που προτείνονται πλην του πρώτου δεν δύναται να υποστηριχθούν διότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αλλά ούτε και εμπλεκόμενοι φορείς στην περιοχή.
  Προτείνω τη δημιουργία των κάτωθι:
  α) Ενεργειακής ανάπτυξης και μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, με έδρα την Κοζάνη
  β) Παλαιοντολογίας και Φυσικής Ιστορίας, με έδρα την πόλη των Γρεβενών
  γ) Ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς με έδρα την πόλη της Κοζάνης
  δ) Αγροδιατροφής με έδρα την πόλη της Φλώρινας
  ε) Ορεινής Τουριστικής Ανάπτυξης με έδρα την Καστοριά
  στ) Περιβαλλοντικών Μελετών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης

 • 2 Μαρτίου 2019, 20:21 | Έλενα

  Στο ΠΕΚ δεν υπάρχει ινστιτούτο για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα τρόφιμα. Όλα αυτά σε μία περιοχή που μεγάλο μέρος του πληθυσμού ασχολείται με την παραγωγή τροφίμων.

 • 2 Μαρτίου 2019, 17:12 | Φωκίων Παπαθανασίου

  Για την ενδυνάμωση της ακαδημαïκής ταυτότητας και της ερευνητικής δραστηριότητας αλλά και του εξωστρεφούς χαρακτήρα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών για περαιτέρω σύνδεση με την κοινωνία και γενικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα νέο Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών στο νέο ΠΕΚ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Φλώρινα. Το νέο Ινστιτούτο θα δώσει έμφαση στην έρευνα πάνω στην εξέλιξη, διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητας βασικών τοπικών καλλιεργειών σημαντικών για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όπως οπωροκηπευτικά, όσπρια, αμπέλι, σιτηρά, αρωματικά φυτά και νέες καλλιέργειες, διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητας τοπικών φυλών αιγοπροβάτων και βοοειδών, διατήρηση και αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης σε συνέργεια των δυο νέων Τμημάτων της Σχολής αλλά και έρευνα στην καλύτερη εμπορία και προώθηση των προϊόντων αυτών μέσω σύγχρονων εργαλείων μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας.

 • 1 Μαρτίου 2019, 15:47 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Το ΚΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι ορθότερο να ανταχθεί στο ΠΕΚ

 • 1 Μαρτίου 2019, 15:46 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Τα Ινστιτούτα για να στηριχθούν θα πρέπει να υπάρχουν προπτυχιακά Τμήματα Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που θα εξυπηρετούν ή αντίσοιχοι εμπλεκόμενοι φορείς της περιοχής. Όλα τα Ινστιτούτα που προτείνονται πλην του πρώτου δεν δύναται να υποστηριχθούν από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα Τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  Προτείνω στο Π.Ε.Κ. να ενταχθούν τα εξής Ινστιτούτα:
  α) Ενεργειακής ανάπτυξης και μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, με έδρα την Κοζάνη
  β) Παλαιοντολογίας και Φυσικής Ιστορίας, με έδρα την πόλη των Γρεβενών
  γ) Ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς με έδρα την πόλη της Κοζάνης
  δ) Αγροδιατροφής με έδρα την πόλη της Φλώρινας
  ε) Ορεινής Τουριστικής Ανάπτυξης με έδρα την Καστοριά
  στ) Περιβαλλοντικών Μελετών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 23:34 | Φαίδων

  Θα ήταν θετικό τα ΠΕΚ να ειναι ανοικτά οχι μόνο στα μελη ΔΕΠ του ίδιου Πανεπιστημίο αλλά και σε μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ. Ετσι θα επιτευχθεί κινητικότητα και ερευνητική όσμωση. Προτείνω η διατύπωση να είναι:
  7. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή άλλου ΑΕΙ, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας…..

  7β. Στα Ινστιτούτα του ΠΕΚ εντάσσονται με αίτηση τους και απόφαση του Συμβουλίου του ΠΕΚ καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυματων της αλλοδαπής. Οι καθηγητές Α βαθμίδας ως Διευθυντές Ερευνών, οι Αναπλ. Καθηγητές ως Κύριοι Ερευνητές και οι Επικ. Καθηγητες ως Εντεταλμένοι Ερευνητές.
  Σε καθε Ινστιτουτο μπορουν με απόφαση της τριμελούς συντονιστικής επιτροπης να συμμετέχουν κατοχοι Διδακτορικου Διπλώματος ως Ερευνητές. Στην απόφαση ορίζεται το ερευνητικό-γνωστικό αντικείμενο, η διαρκεια της συμμετοχής τους καθώς και η πιθανή συμμετοχή σε χρηματοδοτουμενο ερευνητικό έργο.

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 22:16 | Θ

  Το νέο Πανεπιστήμιο θα έχει 2 τμήματα σχετικά με πληροφορική (ΗΜΜΥ και Πληροφορικής) και δεν υπάρχει ένα Ινστιτούτο Τεχνολογίας στο σχέδιο αυτό.
  Ένα τέτοιο Ινστιτούτο θα μπορεί να παράγει έρευνα επωφελόντας την τοπική κοινωνία και την Περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 22:45 | Αλέξανδρος Κατσαούνης

  Η Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα η Καστοριά έχει έντονη δραστηριότητα στο χώρο των αγροτικών προιόντων και μάλιστα δραστηριοποιούνται συνεταιρισμοί με σημαντιkό βαθμό εξωστρέφειας. Ένα Iνστιτούτο με στόχο την υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων σε ερευνητικό επίπεδο (π.χ. Μακεδονικό Ινστιτούτο Αγροτικών Προιόντων, ΜΙΑΠ) θεωρώ πως θα είχε καταλυτική επίδραση στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
  Κύριες δραστηριότητες του Ινστιτούτου θα μπορούσαν να είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας στους τομείς:
  –> Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων και Εμπορία προϊόντων (υπάρχουν ήδη δομές όπως η Γεωργική εταιρεία οπωροκηπευτικών Καστοριάς (geok.gr)
  –> Γεωπονίας
  –> Διαχείρισης Περιβάλλοντος – Υδροβιότοπων (βλ. λίμνη Καστοριάς)
  –> Φυσικών Αγροτικών Προϊόντων (βλ. όσπρια περιοχής Πρεσπών – Καστοριάς)
  –> Διαχείρισης Ποιότητας Τροφίμων
  κ.α.

  Οδηγός για την ανάπτυξη ενός τέτοιου Ινστιτούτου θα μπορούσε να αποτελέσει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) που βρίσκεται στα Χανιά