Άρθρο 07 – Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αντιστοιχία της της παρ. 1 του άρθρου 6, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Εάν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Ειδικότερα: α) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, β) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, γ) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ή στο τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δ) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η ένταξη των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παρ. 1 του άρθρου 10 και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Ε.ΔΙ.Π. – Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημάτων, στα οποία έχει δικαίωμα ένταξης σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται από τις 1-1-2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

 • 3 Μαρτίου 2019, 02:47 | Γιώργος Τασκασαπλίδης

  Τα προσόντα, τα ωράρια και τα καθήκοντα των μελών ΕΔΙΠ στα ΤΕΙ και στα Πανεπιστήμια είναι ίδια. Δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες – διατάξεις της Κυβέρνησης για την ίδια οικονομική αντιμετώπιση όλων των μελών ΕΔΙΠ έπεσαν στο κενό. Δήθεν μετέπειτα αναμέναμε Προεδρικό Διάταγμα που θα έπραττε αυτό. Τώρα στο νομοσχέδιο προβλέπεται μισθολογική προσαρμογή το 2020. Λιγη αιδώς. Προσαρμογή με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Άλλως το ίδιο ίδρυμα θα πληρώνει διαφορετικά το ίδιο προσωπικό.

 • 2 Μαρτίου 2019, 18:44 | Γιάννης

  Ένα προς ένα όλα τα ΤΕΙ ενοποιούνται με κάποιο Πανεπιστήμιο.

  Με αυτό το νομοσχέδιο και ένα-δυο σχετικά ακόμα, στις 1/1/20 θα έχει λυθεί από μόνο του και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που είχε προκύψει, λόγω του ειδικού μισθολογίου του 2017, με την ελλιπή μισθοδοσία των ΕΔΙΠ ΤΕΙ και τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

  Έχει αναλυθεί πλήρως πολλές φορές και σε προηγούμενες διαβουλεύσεις και σε αρθρογραφία. Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε άλλη μια ευκαιρία για
  την επίλυση του, υπάρχει τόση μελέτη, αναγνώριση και σχετική προσπάθεια από όλους, είναι κρίμα να πάει χαμένη. Η θέληση για κανονικότητα μπορεί να νικήσει την τυπολατρική γραφειοκρατία και τα πλοκάμια της.

 • 1 Μαρτίου 2019, 16:38 | Παρασκευή Μητλιάγκα

  Να προστεθεί: Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας ή στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Να προβλεφθεί ένταξη μελών ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ της ΣΤΕΦ σε συγκεκριμένα Τμήματα, σύμφωνα και με τα Τμήματα του ΤΕΙ στα οποία υπηρετούν σήμερα.