Άρθρο 08 – Ένταξη λοιπού προσωπικού

1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με το βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται αυτοδίκαια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια.
2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

  • 1 Μαρτίου 2019, 16:32 | Παρασκευή Μητλιάγκα

    Το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΤΕΙ ΔΜ προσλαμβάνεται ανά εξάμηνο και η σύμβαση του θα λήξει τέλη Ιούνη.
    Από εκεί και πέρα πως θα «τρέξουν» τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ μέχρι να αποφοιτήσουν οι φοιτητές που υπάρχουν;Τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ θα επιφορτιστούν με τη διδασκαλία και στα δύο προγράμματα σπουδών και κατά συνέπεια θα απαιτηθεί η πρόσληψη ΕΕΠ

  • 25 Φεβρουαρίου 2019, 16:42 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ

    Σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου σχετικά με την ένταξη λοιπού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο ιδρυθέν νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ποια θα είναι τα κριτήρια πρόσληψης των επιστημονικών συνεργατών και εργαστηριακών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020? Θα μπορούν απόφοιτοι ΤΕΙ με μεταπτυχιακό και διδακτική εμπειρία να διδάξουν στο νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα?