Άρθρο 09 – Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5. Οι φοιτητές εντάσσονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παρ. 1 του άρθρου 6, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5. Οι φοιτητές των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται σε Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2.
2. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να ασκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παρ. 1, Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15-9-2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 30-6-2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
6. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι..

 • 4 Μαρτίου 2019, 10:23 | Ελισάβετ

  Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων να έχει τετραετές πρόγραμμα σπουδών όταν όλα τα γεωπονικά τμήματα/ σχολές έχουν πενταετές πρόγραμμα σπουδών και αν θα υπάρχει ισοτιμία αυτού του πτυχίου με το πτυχίο των άλλων γεωπονικών τμημάτων.

 • 4 Μαρτίου 2019, 10:14 | Γιώργος

  Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Διατροφής

  Στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων λειτουργούν 4 κατευθύνσεις α)Φυτικής Παραγωγής,β)Ζωικής Παραγωγής,γ)Αγροτικής Οικονομίας και δ)Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων.Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε οι φοιτητές των τριών κατευθύνσεων θα μπορούν να συνεχίσουν στο πανεπιστημιακό τμήμα ενώ οι φοιτητές της κατεύθυνσης του Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων θα αναγκαστούν να πάρουν πτυχίο ΤΕΙ.Η λειτουργία του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής υπολογίζεται απο το ακαδημαικό έτος 2020-2021,εάν συμβεί αυτό θα χαθεί μία χρονιά και πολλοί φοιτητές θα χάσουμε το δικαίωμα να μπούμε στο τμήμα αφού θα έχουμε ξεπεράσει το ν+2 παρά μόνο με κατατακτήριες εξετάσεις εφόσον μας δωθεί το δικαίωμα γιατί δεν αναφέρεται πουθενά.Και γιατί το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων προορίζεται 4ετες σε αντίθεση με τις άλλες κατευθύνσεις που θα αναβαθμιστούν σε 5ετες;Γιατί αυτή η υποτίμηση του πτυχίου μας;;Γιατί αυτός ο διαχωρισμός;;

 • 4 Μαρτίου 2019, 09:58 | ΛΚ

  Το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής όπως πρέπει να είναι το σωστό όνομα του πρέπει να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με πενταετές πρόγραμμα σπουδών έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό οι φοιτητές του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που ήδη παρακολουθούν την κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων αλλά και οι πρωτοετείς φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παραπάνω κατεύθυνση. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι κατάφορη αδικία για τους φοιτητές που επέλεξαν να σπουδάσουν στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων με σκοπό να παρακολουθήσουν την κατεύθυνση ποιοτικού ελέγχου και οποίοί αποτελούν το 30% των φοιτητών του τμήματος.

 • 4 Μαρτίου 2019, 09:55 | ΜΑΡΙΑ

  Ποιο είναι το αιτιολογικό της εξαίρεσης των φοιτητών της ΣΤΕΦ από την απόκτηση ενός πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης; Ποια είναι τα κριτήρια που οδήγησαν την επιτροπή σύνταξης του νομοσχεδίου σε αυτόν τον αποκλεισμό;
  Δεν θα ήταν πιο δίκαιο να γίνει αντιστοίχηση του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ με αυτά του Πολυτεχνείου και να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων ;
  Όπως επίσης, για ποιο λόγο εξαιρούνται, με την κατά την γνώμη μου «τιμωρητική» διάταξη του άρθρου 9.6, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη ; Θα έπρεπε ίσως να μην αγνοούμε ότι υπάρχουν σπουδαστές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες (πχ δυσλεξία) ή με οικονομικές δυσκολίες οι οποίοι παλεύουν για τη απόκτηση του πτυχίου τους, και τους οποίους εσείς απαξιώνετε σαν άτομα δεύτερης κατηγορίας.

 • 3 Μαρτίου 2019, 23:28 | Έτερος Διδάσκων

  «1 Μαρτίου 2019, 09:50 | Διδάσκων
  Μία πρόταση βελτίωσης για το Άρθρο 9 που αφορά τους Φοιτητές της ΣΤΕΦ είναι να γίνει μια αντιστοίχιση των μαθημάτων που διδάχθηκαν στο ΤΕΙ και ποια από αυτά θα μπορούσαν να αναγνωριστούν από το Πολυτεχνικό Τμήμα, ότι δηλαδή θα συνέβαινε και για κάποιον που θα περνούσε με κατατακτήριες, και να ανακοινωθεί η λίστα με τα υπόλοιπα μαθήματα του Πολυτεχνικού Τμήματος που θα πρέπει να παρακολουθήσουν (κάποια από αυτά ίσως και εκ νέου) για να πάρουν Δίπλωμα από την Πολυτεχνική Σχολή. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει άδικη μεταχείριση ως προς τους φοιτητές της ΣΤΕΦ, στερώντας μόνο από αυτούς την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, και ταυτόχρονα θα εξασφαλιστεί η ομοιομορφία, το επίπεδο σπουδών και ίση μεταχείριση όλων των φοιτητών των Πολυτεχνικών Τμημάτων.»
  Συμφωνώ με την παραπάνω πρόταση, το υπουργείο θα πρέπει να την μελετήσει.

 • 3 Μαρτίου 2019, 23:05 | Στέλιος

  Το Άρθρο 09 – Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να μετονομαστεί σε:

  «Ένταξη φοιτητών και αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

  Στη παράγραφο 5 να προστεθούν και οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τ.Ε. που κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης Σχολής Πανεπιστημίου συναφές με το αντικείμενο σπουδών της Σχολής που θα ενταχθούν.

  Συγκεκριμένα να δοθεί το δικαίωμα και στους απόφοιτους Μηχανικούς Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τ.Ε. που κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης Σχολής Πανεπιστημίου συναφές με το αντικείμενο σπουδών της Σχολής που θα ενταχθούν να εγγράφονται με αίτηση τους (όπως ακριβώς και οι φοιτητές) και να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης δεδομένου ότι η κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τ.Ε. Υ Π Ο Β Α Θ Μ Ι Ζ Ε Ι τα έως και σήμερα Πτυχία Α.Τ.Ε.Ι. λόγω του ότι από την στιγμή που θα σταματήσουν να αποφοιτούν φοιτητές θα σταματήσει και η ζήτηση στην αγορά εργασίας της ειδικότητας – Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος και επιπλέον θα σταματήσει η ζήτηση στην αγορά εργασίας του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αφού καταργείται ολοκληρωτικά ο κλάδος.

 • 3 Μαρτίου 2019, 21:57 | ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΑΚΗ

  Ποιο είναι το αιτιολογικό της εξαίρεσης των φοιτητών της ΣΤΕΦ από την απόκτηση ενός πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης; Ποια είναι τα κριτήρια που οδήγησαν την επιτροπή σύνταξης του νομοσχεδίου σε αυτόν τον αποκλεισμό;
  Δεν θα ήταν πιο δίκαιο να γίνει αντιστοίχηση του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ με αυτά του Πολυτεχνείου και να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων ;
  Όπως επίσης, για ποιο λόγο εξαιρούνται, με την κατά την γνώμη μου «τιμωρητική» διάταξη του άρθρου 9.6, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη ; Θα έπρεπε ίσως να μην αγνοούμε ότι υπάρχουν σπουδαστές με
  μαθησιακές ιδιαιτερότητες (πχ δυσλεξία) ή με οικονομικές δυσκολίες οι οποίοι παλεύουν για τη απόκτηση του πτυχίου τους, και τους οποίους εσείς απαξιώνετε σαν άτομα δεύτερης κατηγορίας.

 • 3 Μαρτίου 2019, 21:20 | Κώστας

  Είναι άδικο για τους φοιτητές Γεωπονίας με κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου να μη δουν τη άμεση λειτουργία 5ετούς φοίτησης, του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής.

 • 3 Μαρτίου 2019, 19:13 | Νίκος

  Παρατηρήσεις στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» στα πλαίσια της διαβούλευσης

  Κοζάνη 1-3-2019

  Οι παρατηρήσεις αφορούν στην κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και τη μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών

  Γενικά.
  Μετεξελίξεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και ίδρυση νέων Τμημάτων ΑΕΙ γίνονταν πάντα σε όλο τον κόσμο, ώστε να υπάρχει προσαρμογή στις εξελίξεις της επιστήμης, της οικονομίας, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
  Όμως αυτές οι αλλαγές προϋποθέτουν τεκμηριωμένες και σοβαρές μελέτες, πράγμα που δεν είδαμε κατά τη διαδικασία των μαζικών συγχωνεύσεων που προωθεί το Υπουργείο σε συνεργασία με τις διοικήσεις των ΑΕΙ. Αντίθετα υπήρξε μια πρόχειρη συγκόλληση και μια απίστευτη διασπορά στη χωροθέτηση των τμημάτων με κριτήρια κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκά. Η παρατήρηση αυτή αφορά όλη τη χώρα.

  2. Νέο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Μια επιλογή χωρίς τεκμηρίωση
  Αν έρθουμε στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στα Τμήματαα) Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε (Μ.Π.-Μ.Α.) του ΤΕΙ ΔΜ και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΜ,θα διαπιστώσουμε ότι η πιο λογική αλλαγή – από πρώτη ματιά – θα ήταν η συγχώνευση των δύο Τμημάτων (σχεδόν όμοιων) σε ένα Τμήμα πολυτεχνικού επιπέδου με δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις.Αντί αυτού είδαμε να ανακοινώνεται η κατάργηση των εν λόγω Τμημάτων και να ιδρύεται στη θέση τους ένα (ακόμη) Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Χ.Μ.).

  2.1) Χημικοί Μηχανικοί. Ένας υπερ-κορεσμένος κλάδος
  Για την ίδρυση Τμήματος Χ.Μ. στην Κοζάνη δεν προηγήθηκε καμία μελέτη, ούτε καν απλή Έκθεση. Ούτε επίσης η παραμικρή ανταλλαγή απόψεων με Συλλόγους αποφοίτων Χ.Μ καθώς και με τα υφιστάμενα Τμήματα Χ.Μ. των ελληνικών Πολυτεχνείων. Τα τελευταία καθώς και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών είναι αντίθετα στην ίδρυση Τμήματος Χ.Μ. στη Δυτική Μακεδονία για πολλούς λόγους με βασικότερο ότι ο κλάδος είναι υπερ-κορεσμένος και καταγράφει χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (και μάλιστα τα χειρότερα από τις ειδικότητες μηχανικών με βάση μελέτη του ΕΜΠ του 2015). Σημειώνεται ότι σήμερα η κατάσταση είναι πιο ζοφερή και η ανεργία μεγαλύτερη, αλλά δεν αποτυπώνεται σε όλη της την έκταση, γιατί μεγάλο μέρος των νέων αποφοίτων μεταναστεύει στο εξωτερικό και δεν καταγράφεται στους ανέργους. Ο «παραλογισμός» με τους Χημικούς Μηχανικούς εξαπλώνεται και στην Κρήτη, όπου εξαγγέλλεται επίσης Τμήμα Χ.Μ. (!). Εκεί όμως ο υπουργός κ. Γαβρόγλου μεταθέτει την ίδρυσή του για το 2020-21, ζητώντας πρώτα τεκμηριωμένη γνώμη (ή μελέτη) της Συγκλήτου, πράγμα που ΔΕΝ απαιτεί από την Κοζάνη.
  Πρόκειται για εξόφθαλμη αντίφαση, καθόσον εφαρμόζονται δυο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ; Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σπουδή να συμπεριληφθεί επειγόντως στα μηχανογραφικά του 2019 ένα «αναγνωρίσιμο» πολυτεχνικό τμήμα στη Δυτική Μακεδονία.Τα νέα Τμήματα Χ.Μ. θα εκτοξεύσουν τον αριθμό των εισαγόμενων Χ-Μ από 400 σε 700, χωρίς βέβαια αντίστοιχη αύξηση της «πίτας» στην αγορά εργασίας.
  Όσον αφορά στο τι θα κάνουν στην αγορά εργασίας οι – «ξεκρέμαστοι» πλέον – πτυχιούχοι των καταργούμενων τμημάτων Μηχανικών περιβάλλοντος Τ.Ε με τα βαλτωμένα εδώ και χρόνια επαγγελματικά δικαιώματα ή αν θα πάνε χαμένες επενδύσεις και τεχνογνωσία 20 ετών στο ΤΕΙΔΜ σε εξειδικευμένους τομείς περιβαλλοντικής μηχανικής (εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης, διαχείριση υγρών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ) ή αν δεν υπάρχουν οι υποδομές και το προσωπικό για να λειτουργήσει άρτια, ή έστω ικανοποιητικά ένα βιώσιμο Τμήμα Χ-Μ στην Κοζάνη, έ αυτά είναι .. «λεπτομέρειες». Το μάρμαρο θα το πληρώσουν τα γνωστά πειραματόζωα, φοιτητές και απόφοιτοι, τόσο των Μηχανικών Περιβάλλοντος όσο και των νεών Χημικών Μηχανικών της Κοζάνης.
  Τα παραπάνω δεν αποτελούν αυθαίρετες διαπιστώσεις, αλλά αποδεικνύονται με τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Έτσι, σχετικά με την ανυπαρξία σοβαρών προϋποθέσεων για τη λειτουργία ενός βιώσιμου τμήματος Χ.Μ. σημειώνουμε τα εξής.

  2.2) Σπουδές Χ.Μ.
  Δεν υπάρχει καμμιά προεργασία για το περιεχόμενο και το πρόγραμμα σπουδών, αλλά εάν πάρουμε ως οδηγό το πρόγραμμα του Τμήματος Χ.Μ του ΑΠΘ, τότε στους παρακάτω βασικούς τομείς (κυρίως μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) υπάρχει παντελής έλλειψη υποδομών και εργαστηρίων: – Φυσικές διεργασίες – Χημική Μηχανική Α΄
  – Χημική Μηχανική Β’
  – Τεχνολογία χημικών εγκαταστάσεων
  – Θερμοφυσικές ιδιότητες ρευστών και στερεών
  – Φαινόμενα μεταφοράς και διεργασίες χημικής μηχανικής
  – Υπολογιστική ρευστομηχανική
  – Ηλεκτροχημικές διεργασίες
  – Πετροχημική τεχνολογία
  – Τεχνολογία τροφίμων
  – Γενική Χημική Τεχνολογία
  – Οργανική Χημεία
  Πέραν του εξοπλισμού δεν υπάρχουν και καθηγητές με γνωστικά αντικείμενα για τα μαθήματα αυτά. Εύκολα κανείς μπορεί να το διαπιστώσει, αν ανατρέξει στα βιογραφικά των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και σταθεί στα γνωστικά αντικείμενα με βάση τα οποία προσελήφθηκαν ή εξελίχτηκαν (με μία μόνο εξαίρεση).Επίσης στους παρακάτω τομείς σπουδών ο υφιστάμενος εξοπλισμός είναι από μέτριος έως στοιχειώδης: Αναλυτική Χημεία, Ανόργανη χημεία, Φυσικοχημεία II, Τεχνολογία υλικών (με εξοπλισμό κυρίως μηχανολογικής κατεύθυνσης). Πρόκειται κυρίως για μαθήματα ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ και επομένως το υπάρχον διδακτικό προσωπικό μπορεί μεν να τους αναπτύξει ικανοποιητικά, αλλά σε βάθος χρόνου και εφόσον αγοραστεί άμεσα το «βαρύ πυροβολικό» του εξοπλισμού (χρωματογράφοι τελευταίας γενιάς, ατομ. απορρόφηση κλπ).
  Τονίζουμε ότι λειτουργία νέου Τμήματος δεν σημαίνει απλά να κάνουμε ένα «ξερό μάθημα» στον πίνακα, αλλά να πιάσουμε όλα τα ακαδημαϊκά standards (έρευνα, διδακτορικά, συνεργασία με ΟΤΑ, επιχειρήσεις κλπ)

  2.3) Σημαντική απαξίωση υφιστάμενου εξοπλισμού και τεχνογνωσίας.
  Αυτή η ξαφνική «αλλαγή ρότας», δηλ. η κατάργηση των Μ.Π. και η ίδρυση Χ.Μ. θα σημάνει τη συρρίκνωση μιας σειράς εργαστηρίων των Μ.Π (κυρίως του ΤΕΙ) που στήθηκαν με πολύ κόπο και χρήμα, απόκτησαν ερευνητικές διακρίσεις και πιστοποιήσεις, ανέπτυξαν τεχνογνωσία και υποστηρίζουν πολλά μαθήματα Μ.Π., ενώ παράλληλα έχουν να επιδείξουν σταθερή παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικούς χρήστες και τοπικά περιβαλλοντικά θέματα και. Τέτοια εργαστήρια είναι των υγρών αποβλήτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αρκετά άλλα. Τα εργαστήρια αυτά θα υπολειτουργήσουν, τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και της έρευνας. Ο λόγος είναι ότι 8 -10 ειδικά περιβαλλοντικά μαθήματα των Μ.Π. θα συρρικνωθούν σε 2-3 στους Χ.Μ, αφού τα 8 -10 αυτά μαθήματα (και τα αντίστοιχα ερευνητικά αντικείμενα) αφορούν ένα πολύ μικρό μέρος στις σπουδές Χ.Μ. Δηλ. επενδύσεις και επιστημονική εμπειρία 20 χρόνων ακυρώνονται σε μεγάλο βαθμό.

  2.4) «Έλλειμμα βιομηχανικού χώρου» και γεωγραφικό μειονέκτημα. Κρίσιμο θέμα και αυτό για τη βιωσιμότητα ενός τμήματος Χ.Μ. Η Δυτική Μακεδονία δεν έχει βιομηχανία (πέραν της ΔΕΗ που πρακτικά είναι «τελειωμένη»). Οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις των όμορων Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας προτιμούν την επιστημονική υποστήριξη είτε της Θεσσαλονίκης (όπου υπάρχει και το πανίσχυρο τμήμα των Χ.Μ. του ΑΠΘ) ή του Παν/μίου Θεσσαλίας. Η Δυτ. Μακεδονία είναι στριμωγμένη ερευνητικά από όμορα μεγάλα Ιδρύματα και δεν μπορεί να μπει εύκολα «στα χωράφια τους», ενώ το αντίθετο γίνεται κατά κόρο και ειδικά από το ΑΠΘ. Αναγνωρίζουμε μεν τις προσπάθειες που γίνονται από τα δικά μας Ανώτατα Ιδρύματα (συχνά και με τα δεκανίκια του τοπικού πόρου), αλλά ας πάψουμε να μικρομεγαλίζουμε και – εν προκειμένω – να φαντασιωνόμαστε ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να σηκώσει ένα αξιοπρεπές και βιώσιμο Τμήμα χημικών μηχανικών και να το υποστηρίξει με συνέργειες και συνεργασίες συμβατές με την οικονομική της δομή και τη μελλοντική της προοπτική. (Τουναντίον, το μεταλιγνιτικό μέλλον της περιοχής και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και κυκλικής οικονομίας – αξιοποίησης αποβλήτων συνάδουν περισσότερο με την ειδικότητα των Μ.Π και γενικά με τις «πράσινες» ειδικότητες, παρά με τις κλασσικές και «αναγνωρίσιμες» ειδικότητες όπως οι Χ.Μ.)

  Εν κατακλείδι, είμαστε αντίθετοι σε ένα Τμήμα Χ.Μ. στην Κοζάνη, το οποίο απαιτεί μεγάλη υλικοτεχνική υποδομή και υψηλότατες ετήσιες λειτουργικές δαπάνες Αν τελικά επιλεχτεί αυτή η λύση, θα χρειαστούν τουλάχιστον δέκα χρόνια και γύρω στα 15-20 εκ. € κατ’ εκτίμηση για να στηθεί, να στελεχωθεί και να λειτουργήσει στοιχειωδώς το Τμήμα Χ.Μ. Ένα τμήμα το οποίο θα είναι μετέωρο ανά πάσα στιγμή, πασχίζοντας να κερδίσει το στοίχημα της επιβίωσής του με ελάχιστες αντικειμενικές προϋποθέσεις και σε ζωτικό χώρο περιορισμένο «από κούνια».Επίσης θεωρούμε τουλάχιστον άτοπο να ξεκινήσει το τμήμα εσπευσμένα το Σεπτέμβριο του 2019 και οι πρώτοι φοιτητές Χ.Μ. να βρεθούν μπροστά σε έναν ωκεανό προβλημάτων και προχειροτήτων. Εκτός αν θέλουμε να κοροϊδέψουμε πάλι τα νέα παιδιά, ακολουθώντας τη γνωστή ελληνική συνταγή να ιδρύουμε νέα τμήματα και μετά να ψάχνουμε για υποδομές – καθηγητές και το πώς θα τους απορροφήσει η αγορά εργασίας.

  3) Κάθε μετεξέλιξη η ίδρυση νέου τμήματος πρέπει να συνοδεύεται από σοβαρή μελέτη.
  Στο προηγούμενο κεφάλαιο (2) καταλήξαμε στην απόρριψη της πρότασης για τμήμα Χ.Μ. στην Κοζάνη, αφού πρώτα κάναμε μια στοιχειώδη έρευνα εξετάζοντας σημείο προς σημείο τα προαπαιτούμενα λειτουργίας ενός τέτοιου τμήματος (εργαστήρια, εξοπλισμό, μαθήματα, γνωστικά αντικείμενα). Αντίθετα η πρόταση για ίδρυση Τμήματος Χ.Μ δεν συνοδεύτηκε από κάτι ανάλογο. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης μελέτη κοστολογημένη, με αξιόπιστη διερεύνηση της αγοράς εργασίας στον τομέα του Χ.Μ., με αναλυτική τεκμηρίωση για την ανάγκη ίδρυσης του νέου Τμήματος, με λεπτομερή κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα για τη μεταβατική και πλήρη λειτουργία του τμήματος, με σενάρια αξιοποίησης του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Όμως δεν υπήρξε απολύτως τίποτα, παρά μόνο μια φράση δύο σειρών που ανάγγειλε τη δημιουργία τμήματος Χ.Μ !! ( σσ. Ένα μαγαζάκι πας να ανοίξεις και ετοιμάζεις ολόκληρο φάκελο κι εδώ που πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση και μάλιστα στον πολύπαθο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης δεν υπήρξε ούτε μια σελίδα προεργασίας !)Τόσο οι καθηγητές όσο και οι φοιτητές του Τμήματος Μηχ. Περιβάλλοντος του ΤΕΙ έχουν αποδείξει ότι είναι ανοιχτοί σε αλλαγές, αρκεί να βασίζονται σε τεκμηριωμένες μελέτες και πλήρη στοιχεία, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Συνεπώς δεν μπορούμε να γίνουμε συνεργοί σε άλλη μια προχειρότητα και συνένοχοι στο «διαρκές έγκλημα» των τελευταίων 20-30 ετών που έχει οδηγήσει την Ελλάδα να έχει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης των νέων επιστημόνων στην Ε.Ε. με 49.9%, (δηλ. μόνον ένας στους δύο νέους επιστήμονες εργάζεται στην ειδικότητά του).

  Ζητούμε λοιπόν να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για έναν τεκμηριωμένο διάλογο. Αυτό απλά σημαίνει :
  Να ανακληθεί η απόφαση για κατάργηση του Τμήματος Μ.Π. του ΤΕΙ και η μετονομασία του αντίστοιχου Τμήματος Μ.Π του Πολυτεχνείου σε Τμήμα Χ.Μ.
  Να μην υπάρξει καμία ίδρυση ή μετεξέλιξη τμήματος αν δεν προηγηθεί αντικειμενική μελέτη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, με συγκριτική ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων. Η μελέτη να ανατεθεί σε ερευνητική ομάδα εγνωσμένου κύρους & αντικειμενικότητας. Μεταξύ άλλων η μελέτη θα πρέπει :
  να συνεκτιμά ακαδημαϊκά κριτήρια και προοπτικές απασχόλησης,
  να ενσωματώνει κριτικά τις διεθνείς τάσεις & εμπειρίες στον τομέα σχεδίασης νέων τμημάτων μηχανικών.
  να συμπεριλαμβάνει ανάλυση αγοράς εργασίας με πρόσφατα στοιχεία ανεργίας, ετεροαπασχόλησης και «μετανάστευσης» των μελετώμενων ειδικοτήτων
  να περιέχει βασικά στοιχεία κόστους κάθε λύσης και πηγές χρηματοδότησης
  να συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μετάβασης σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας του τμήματος, με τα απαιτούμενα «παραδοτέα» κάθε φάσης.
  να προτείνει περισσότερα του ενός εναλλακτικά προγράμματα σπουδών, καθώς και αντιστοιχήσεις μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων των διαθέσιμων μελών ΔΕΠ. (Επαναλαμβάνεται ότι για τη πολλά από τα μαθήματα των Χ.Μ. δεν υπάρχουν σήμερα εξειδικευμένα εργαστήρια & προσωπικό)

  Εξυπακούεται ότι στη μελετητική ομάδα πρέπει να εκπροσωπούνται και καθηγητές των Ιδρυμάτων οι οποίοι έχουν συγγενές αντικείμενο, αλλά με τρόπο που δεν θα επηρεάζει την αντικειμενικότητα της ομάδας. (σσ. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα τα προγράμματα σπουδών συχνά τροποποιούνται με βάση τις προσωπικές ανάγκες των καθηγητών και όχι του Τμήματος).Τέλος, επειδή οι μελέτες τέτοιου είδους απαιτούν αρκετό χρόνο, (τουλάχιστον ένα έτος), πρέπει να υπάρξει πάγωμα ίδρυσης ομοειδών τμημάτων σε όλη τη χώρα μέχρι να βγουν τα τελικά πορίσματα. Ο λόγος είναι προφανής : Εάν η μελέτη βασίζεται στα σημερινά δεδομένα και την ίδια ώρα ξεφυτρώνουν Τμήματα Χημ. Μηχ. ή Περιβάλλοντος σε όλη τη χώρα –όπως ήδη γίνεται στην Κρήτη, Λάρισα, Θεσ/νίκη – τότε η μελέτη ανατρέπεται και ακυρώνεται πριν καν τελειώσει.

  4) Συνένωση των δύο τμημάτων Μ.Π της Δυτ. Μακεδονίας σε ένα πολυτεχνικό τμήμα.
  Εάν το νομοσχέδιο τελικά κατατεθεί παρά την ανεπαρκή τεκμηρίωσή του (ειδικά στον τομέα της ίδρυσης τμημάτων), τότε ως λύση με τα σημερινά – ελλιπή – δεδομένα και υπό την πίεση του χρόνου προτείνουμε να ενοποιηθούν τα δύο υπάρχοντα Τμήματα Μ.Π. σε ένα τμήμα πολυτεχνικού επιπέδου. Δηλ. να καταργηθεί το τμήμα Μ.Π του ΤΕΙ, όπως λέει το Ν/Σ, και να συνεχίσει το Τμήμα Μ.Π του Πολυτεχνείου ως έχει. Το διατηρούμενο Τμημα Μ.Π θα αξιοποιήσει πλήρως και θα αναπτύξει τις υφιστάμενες σημαντικές υποδομές του καταργούμενου Τμήματος Μ.Π του ΤΕΙ, θα δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να αναβαθμιστούν επιστημονικά και επαγγελματικά και τέλος θα αποσυμφορήσει μερικώς την αγορά εργασίας των Μ.Π., αφού ο αριθμός εισακτέων θα μειωθεί πάνω από 50%.

  5) Οριστική επίλυση του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχ. Περ. Τ.Ε.
  Στο νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριληφθεί διάταξη και για αυτό το θέμα, η οποία θα ορίζει ότι μέχρι το τέλος του 2019 θα εκδοθεί Π.Δ. που θα αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχ. Περ. Τ.Ε. Γενικά πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε κατάργηση Τμήματος ανά την Ελλάδα πρέπει να πάει «πακέτο» με τη -συνεχώς αναβαλλόμενη- κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των καταργούμενων τμημάτων, δηλ. να περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή υποχρεωτική διάταξη στους σχετικούς νόμους και με συγκεκριμένη προθεσμία θεσμοθέτησης ενός έτους.

  6) Ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις για όσους αποφοίτους Μηχανικών Περι. Τ.Ε θέλουν να πάρουν και το πολυτεχνικό δίπλωμα Μηχ. Περ. εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και με καθορισμένη λίστα αναγνωρισμένων μαθημάτων. Διαφωνούμε δηλ. με ευνοιοκρατικές λύσεις «αυτόματης προαγωγής» των φοιτητών ΤΕΙ σε φοιτητές πανεπιστημίου, πράγμα που θα ισχύσει για τις σχολές 4ετούς φοίτησης του Παν/μίου. Για μας πρέπει να ισχύει η απλή αρχή «ό,τι μπαίνεις βγαίνεις». Απορρίπτουμε τις πρακτικές που «κλείνουν το μάτι» επιλεκτικά στους σημερινούς φοιτητές και υποστηρίζουμε εκείνες τις λύσεις που δίνουν ίδιες ευκαιρίες αξιοκρατικά και ενιαία σε όλους τους αποφοίτους των καταργούμενων τμημάτων, παλιούς και αυριανούς, να κάνουν ένα βήμα παραπάνω εφόσον αποδείξουν με εξετάσεις ότι το αξίζουν.

  ΣΥΝΟΨΗ:
  Από που και ως που η επιστήμη του περιβάλλοντος δεν θεωρείται βασική επιστήμη και καταργείται ενώ ταυτόχρονα στο εξωτερικό θεωρείται ως βασικότατος κλάδος; Υπάρχουν μείζονα περιβαλλοντικα προβλήματα που θα χρειαστούν καταρτισμενους επιστήμονες για να τα επιλύσουν. Η πιο ρεαλιστική, βιώσιμη και οικονομική πρόταση σήμερα είναι η ενοποίηση των δύο τμημάτων Μ.Π. της Δυτ. Μακεδονίας σε ένα. Δηλαδή η κατάργηση του Τμήματος Μ.Π του ΤΕΙ και η «απορρόφησή του» από το Τμήμα Μ.Π της Πολυτεχνικής Σχολής, το οποίο θα συνεχίσει τη λειτουργία του ενισχυμένο από τον σημαντικότατο εξοπλισμό και τα πολύ περισσότερα μέλη ΔΕΠ του καταργούμενου τμήματος του ΤΕΙ. Παράλληλη υποχρέωση του νομοθέτη είναι η σαφής δέσμευση μέσω ειδικού άρθρου περί έκδοσης του Π.Δ με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του καταργούμενου Τμήματος εντός ενός έτους.Τέλος, προτείνεται η θεσμοθέτηση ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων για όσους αποφοίτους Μ.Π του ΤΕΙ επιθυμούν να πάρουν και το δίπλωμα Μ.Π. Πολυτεχνείου για μια μεταβατική περίοδο συγκεκριμένης διάρκειας και καθορισμένης ποσόστωσης θέσεων

 • 3 Μαρτίου 2019, 16:34 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Με λύπη διαπιστώνω μια εντελώς άνιση μεταχείριση προς τους φοιτητές της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, η οποία θα αποδειχθεί δικαστικά, μόλις κατατεθούν οι πρώτες προσφυγές στη δικαιοσύνη. Οι εν ενεργεία φοιτητές αυτής της σχολής θα είναι οι μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα που θα αποφοιτήσουν ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΠΕ, όταν οι αντίστοιχοι της ίδιας σχολής και ειδικότητας στα άλλα ιδρύματα θα γίνουν ΠΕ , εφόσον το επιθυμούν, δίνοντας επιπλέον μαθήματα. Βάση των αρχών της ισονομίας, της νομιμότητας και της ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να δοθεί αυτή η δυνατότητα της παραγράφου 5 του άρθρου 9 και στους φοιτητές της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Ειδάλλως θα αναγκαστεί μια μεγάλη μερίδα φοιτητών να ζητήσει μεταγραφή προς άλλα ομοειδή τμήματα της χώρας, για τους προαναφερθέν λόγους. Θεωρώ ότι δεν αντιστοιχούν στο επίπεδο της πολυτεχνικής σχολής που θέλετε να τους εντάξετε υποχρεωτικά και το γνωρίζουν. Ζητούν ίσα δικαιώματα με τους ομοειδούς τους, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο.
  Όσον αφορά την μετατροπή της σχολής ΣΤΕΦ σε πολυτεχνική σχολή, αυτό θα πρέπει να ισχύσει από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2019-20 με τις μελλοντικές προϋποθέσεις εισαγωγής των φοιτητών (βάσεις, μόρια κλπ.).

 • 3 Μαρτίου 2019, 12:27 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Μετά τη χθεσινή συνέντευξη του υπουργού στην Κοζάνη επανέρχομαι με νεότερο σχολιασμό σχετικά με της σχολές ΣΤΕΦ.
  Είναι οι μόνες σχολές που θα γίνουν πολυτεχνικές, ενώ οι υπόλοιπες όμοιες των άλλων ΤΕΙ απλά γίνονται πανεπιστήμια, όπου οι φοιτητές θα διαλέξουν εάν θέλουν να αποφοιτήσουν με πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ. Μόνο στην Κοζάνη δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, γιατί απλά θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ. Με αποτέλεσμα από δυο διαφορετικές σχολές, πχ Κοζανη και Λάρισα ο πρώτος απόφοιτος θα παρει πτυχίο ΤΕΙ και ο δεύτερος που είχε το δικαίωμα τις παραγράφου 5, θα πάρει το πτυχίο ΠΕ. Σε έναν διαγωνισμό στο δημόσιο τομέα ή σε μια θέση στον ιδιωτικό τομέα ο δεύτερος θα εχει προτεραιότητα έναντι του πρώτου γιατί θα θεωρείτε ΠΕ, ή ακόμη θα είναι συνάδελφοι με διαφορετικές αποδοχές και εργασιακά δικαιώματα.
  Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα συναντήσουν οι απόφοιτοι που είχαν εισαχθεί στην ίδια σχολή, στην ίδια ειδικότητα, το ίδιο εξάμηνο, αλλά σε διαφορετική πόλη.
  Συνεπώς θα πρέπει να έχουν και οι φοιτητές της Κοζάνης το δικαίωμα τις παρ. 5.
  Όσον αφορά την αιτιολογία ότι θα είναι πολυτεχνική σχολή,
  θα μπορούσε να γίνει διαχωρισμός των φοιτητών σε ποιο εξάμηνο έχουν εισαχθεί, ειδικά στα δυο πρώτα χρονια της εισαγωγής τους, που δεν έχουν παρει ακόμη καμία κατεύθυνση και είναι στα υποχρεωτικά μαθήματα, να μην αποκλείονται από το να αποφοιτήσουν με πτυχίο ΠΕ. Φανταστείτε να σπουδάζουν φοιτητές που ο ένας να έχει εισαχθεί το έτος 2018 και ο άλλος το 2019, στην ίδια ειδικότητα και να πάρουν διαφορετικά πτυχία. Εάν ούτε αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να πάρουν τουλάχιστον το πτυχίο ΠΕ.
  Θεωρώ την ιδέα της κατατακτήριας εξέτασης για τη σχολή ΣΤΕΦ λανθασμένη, διότι δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή που ενσωματώνονται στην πολυτεχνική σχολή χωρίς να ερωτηθούν, θα πρέπει να δίνουν κατατακτήριες για να αποφοιτήσουν από αυτή.
  Συνεπώς θα πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αδικία ως προς τους φοιτητές της σχολής ΣΤΕΦ της Κοζάνης με δυο πιθανές λύσεις.
  1) Οι μεταβατικοί φοιτητές να έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα πάρουν πτυχίο ΠΕ, εφόσον το επιθυμούν, δίνοντας επιπλέον μαθήματα, ώστε να υπάρχει ίση μεταχείρισή τους με τους αποφοίτους των υπολοίπων ίδιων τμημάτων και ειδικοτήτων ανά την χώρα.
  2) Οι μεταβατικοί φοιτητές χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις και αναλόγως το εξάμηνο που βρίσκονται, δίνοντας πρόσθετα μαθήματα να ολοκληρώνουνε τις σπουδές, λαμβάνοντας δίπλωμα πολυτεχνικής σχολής, εφόσον το επιθυμούν
  Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρείτε λύση, γιατί το προβλημα το δημιουργείτε εσείς (και δεν αναφέρομαι προσωπικά ) και όχι οι φοιτητές, εκτός εάν θέλουμε τους νέους να σπουδάζουν 8 με 12 χρόνια απλά για να λέμε ότι δεν έχουμε ανεργία.

 • 2 Μαρτίου 2019, 22:37 | Ζωή

  Με ποιο σκεπτικό αποκλειονται οι φοιτητές του ΣΤΕΦ απο την παράγραφο 5;Σε μια κοινωνια που πρεσβευει την ισότητα, την απροσκοπτη συμμετοχή στη μόρφωση, να αντιμετωπιζονται ως κατωτεροι; Πρέπει να ισχυσει και για αυτούς ο τι και στους υπόλοιπους φοιτητες των άλλων τμηματων του ΤΕΙ.Οι αρμοδιοι φορεις πρέπει να επανεξετασουν το ζητημα,γιατί έτσι γκρεμιζουν τα ονειρα των παιδιών. Πως περιμένουμε ενα καλύτερο αύριο αν κοβουμε τα φτερά των νέων, που ειναι το αυριο;

 • 2 Μαρτίου 2019, 21:14 | Γιωργος

  Συνέργεια, ΟΧΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ των Περιβαλλοντικών Σχολών της Δυτικής Μακεδονίας

  Παρατηρήσεις στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συνέργεια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» στα πλαίσια της διαβούλευσης

  Κοζάνη 1-3-2019

  Οι παρατηρήσεις αφορούν στην κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και τη μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών

  Γενικά.
  Μετεξελίξεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και ίδρυση νέων Τμημάτων ΑΕΙ γίνονταν πάντα σε όλο τον κόσμο, ώστε να υπάρχει προσαρμογή στις εξελίξεις της επιστήμης, της οικονομίας, της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
  Όμως αυτές οι αλλαγές προϋποθέτουν τεκμηριωμένες και σοβαρές μελέτες, πράγμα που δεν είδαμε κατά τη διαδικασία των μαζικών συγχωνεύσεων που προωθεί το Υπουργείο σε συνεργασία με τις διοικήσεις των ΑΕΙ. Αντίθετα υπήρξε μια πρόχειρη συγκόλληση και μια απίστευτη διασπορά στη χωροθέτηση των τμημάτων με κριτήρια κάθε άλλο παρά ακαδημαϊκά. Η παρατήρηση αυτή αφορά όλη τη χώρα.
  2. Νέο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Μια επιλογή χωρίς τεκμηρίωση
  Αν έρθουμε στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στα Τμήματαα) Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε (Μ.Π.-Μ.Α.) του ΤΕΙ ΔΜ και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Μ.Π.) της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΜ,θα διαπιστώσουμε ότι η πιο λογική αλλαγή – από πρώτη ματιά – θα ήταν η συγχώνευση των δύο Τμημάτων (σχεδόν όμοιων) σε ένα Τμήμα πολυτεχνικού επιπέδου με δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις.Αντί αυτού είδαμε να ανακοινώνεται η κατάργηση των εν λόγω Τμημάτων και να ιδρύεται στη θέση τους ένα (ακόμη) Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Χ.Μ.).
  2.1) Χημικοί Μηχανικοί. Ένας υπερ-κορεσμένος κλάδος
  Για την ίδρυση Τμήματος Χ.Μ. στην Κοζάνη δεν προηγήθηκε καμία μελέτη, ούτε καν απλή Έκθεση. Ούτε επίσης η παραμικρή ανταλλαγή απόψεων με Συλλόγους αποφοίτων Χ.Μ καθώς και με τα υφιστάμενα Τμήματα Χ.Μ. των ελληνικών Πολυτεχνείων. Τα τελευταία καθώς και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών είναι αντίθετα στην ίδρυση Τμήματος Χ.Μ. στη Δυτική Μακεδονία για πολλούς λόγους με βασικότερο ότι ο κλάδος είναι υπερ-κορεσμένος και καταγράφει χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (και μάλιστα τα χειρότερα από τις ειδικότητες μηχανικών με βάση μελέτη του ΕΜΠ του 2015). Σημειώνεται ότι σήμερα η κατάσταση είναι πιο ζοφερή και η ανεργία μεγαλύτερη, αλλά δεν αποτυπώνεται σε όλη της την έκταση, γιατί μεγάλο μέρος των νέων αποφοίτων μεταναστεύει στο εξωτερικό και δεν καταγράφεται στους ανέργους. Ο «παραλογισμός» με τους Χημικούς Μηχανικούς εξαπλώνεται και στην Κρήτη, όπου εξαγγέλλεται επίσης Τμήμα Χ.Μ. (!). Εκεί όμως ο υπουργός κ. Γαβρόγλου μεταθέτει την ίδρυσή του για το 2020-21, ζητώντας πρώτα τεκμηριωμένη γνώμη (ή μελέτη) της Συγκλήτου, πράγμα που ΔΕΝ απαιτεί από την Κοζάνη. Πρόκειται για εξόφθαλμη αντίφαση, καθόσον εφαρμόζονται δυο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ; Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σπουδή να συμπεριληφθεί επειγόντως στα μηχανογραφικά του 2019 ένα «αναγνωρίσιμο» πολυτεχνικό τμήμα στη Δυτική Μακεδονία.Τα νέα Τμήματα Χ.Μ. θα εκτοξεύσουν τον αριθμό των εισαγόμενων Χ-Μ από 400 σε 700, χωρίς βέβαια αντίστοιχη αύξηση της «πίτας» στην αγορά εργασίας.
  Όσον αφορά στο τι θα κάνουν στην αγορά εργασίας οι – «ξεκρέμαστοι» πλέον – πτυχιούχοι των καταργούμενων τμημάτων Μηχανικών περιβάλλοντος Τ.Ε με τα βαλτωμένα εδώ και χρόνια επαγγελματικά δικαιώματα ή αν θα πάνε χαμένες επενδύσεις και τεχνογνωσία 20 ετών στο ΤΕΙΔΜ σε εξειδικευμένους τομείς περιβαλλοντικής μηχανικής (εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης, διαχείριση υγρών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση κλπ) ή αν δεν υπάρχουν οι υποδομές και το προσωπικό για να λειτουργήσει άρτια, ή έστω ικανοποιητικά ένα βιώσιμο Τμήμα Χ-Μ στην Κοζάνη, έ αυτά είναι .. «λεπτομέρειες». Το μάρμαρο θα το πληρώσουν τα γνωστά πειραματόζωα, φοιτητές και απόφοιτοι, τόσο των Μηχανικών Περιβάλλοντος όσο και των νεών Χημικών Μηχανικών της Κοζάνης. Τα παραπάνω δεν αποτελούν αυθαίρετες διαπιστώσεις, αλλά αποδεικνύονται με τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Έτσι, σχετικά με την ανυπαρξία σοβαρών προϋποθέσεων για τη λειτουργία ενός βιώσιμου τμήματος Χ.Μ. σημειώνουμε τα εξής.
  2.2) Σπουδές Χ.Μ. Δεν υπάρχει καμμιά προεργασία για το περιεχόμενο και το πρόγραμμα σπουδών, αλλά εάν πάρουμε ως οδηγό το πρόγραμμα του Τμήματος Χ.Μ του ΑΠΘ, τότε στους παρακάτω βασικούς τομείς (κυρίως μαθήματα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) υπάρχει παντελής έλλειψη υποδομών και εργαστηρίων: – Φυσικές διεργασίες
  – Χημική Μηχανική Α΄
  – Χημική Μηχανική Β’
  – Τεχνολογία χημικών εγκαταστάσεων
  – Θερμοφυσικές ιδιότητες ρευστών και στερεών
  – Φαινόμενα μεταφοράς και διεργασίες χημικής μηχανικής
  – Υπολογιστική ρευστομηχανική
  – Ηλεκτροχημικές διεργασίες
  – Πετροχημική τεχνολογία
  – Τεχνολογία τροφίμων
  – Γενική Χημική Τεχνολογία
  – Οργανική Χημεία
  Πέραν του εξοπλισμού δεν υπάρχουν και καθηγητές με γνωστικά αντικείμενα για τα μαθήματα αυτά. Εύκολα κανείς μπορεί να το διαπιστώσει, αν ανατρέξει στα βιογραφικά των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και σταθεί στα γνωστικά αντικείμενα