Άρθρο 01 – Ίδρυση και Μετονομασία Σχολών

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη,
β) Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά,
γ) Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα,
δ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Κοζάνη.
2. Η ακαδημαϊκή τους λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
3. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
4. Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

 • Ο Δήμος Γρεβενών σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα «τη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ο χωροταξικός συνδυασμός» ,μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε τη δημιουργία 1)Σχολής Οικονομικών Σπουδών με έδρα τα Γρεβενά και τα τμήματα i)οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ii) τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής iii) τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης 2)τη δημιουργία τμήματος Γεωλογίας ή Δασολογίας με μελλοντική έναρξη λειτουργίας έπειτα από συνεκτίμηση του αντίστοιχου κόστους.

  Παρακάτω σας καταθέτουμε ολόκληρη την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με αρ. 571/2018.

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30/05.12.2018 Τακτικής Συνεδρίασης του
  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

  Αριθμός Απόφασης: 571/2018

  Θέμα: Η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ο χωροταξικός σχεδιασμός

  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 17.812/30-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
  Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης,, 9)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 10)Νασίκας Ιωάννης, 11)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15)Πέτρου Χρήστος, 16)Πόραβος Ιωάννης, 17)Τζιουβάρας Απόστολος, 18)Τζουβάρα Φωτεινή, 19)Τριγώνης Χρήστος, 20)Φαρμάκης Γρηγόριος και 21)Χαστάς Αθανάσιος.
  Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Κουπτσίδης Δημοσθένης 3)Λέτσιος Ιωάννης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Μίχος Ιωάννης, 6)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 7)Πέτρου Αικατερίνη, 8)Στουγιάννης Ιωάννης, 9)Τσακστάρας Αθανάσιος, 10)Τσένης Απόστολος, 11)Τσιρίκας Αναστάσιος και 12)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.
  Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
  Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.
  Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ’ ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ. Γεώργιο Δασταμάνη Δήμαρχο Γρεβενών, ο οποίος είπε τα εξής:

  Σε συνέχεια της από 12/11/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την παρούσα επανέρχομαι στο καίριο ζήτημα της συγχώνευσης του ΤΕΙ με το ΑΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο καθορισμού των σχολών και των τμημάτων του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  Η παρούσα πρόταση συμβαδίζει με το γράμμα και το πνεύμα των συνενώσεων λαμβάνοντας υπόψιν κάθε παράγοντα που δύναται να επηρεάσει ουσιαστικά και θετικά την εξέλιξη της ως άνω συγχώνευσης και την αναβάθμιση του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνάρτηση με τον Δήμο Γρεβενών.
  Η τοπική κοινωνία των Γρεβενών αποδεικνύει καθημερινά την φιλοξενία της στους φοιτητές που την επιλέγουν για τις σπουδές τους ενώ οι τοπικές αρχές έχουν θέσει ως προτεραιότητά τους την λειτουργία του ιδρύματος εκδηλώνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους και δηλώνοντας ηχηρά το παρόν σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την κοινότητα.
  Η ύπαρξη υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων στη Μυρσίνα Γρεβενών, οι οποίες εγκαινιάστηκαν το 2010 και η οριστική παράδοση έγινε τον Δεκέμβριο του 2012 και οι οποίες σαφώς χρειάζονται συντήρηση και επιδέχονται βελτιώσεων, σε συνδυασμό με την επικείμενη λειτουργία της φοιτητικής εστίας στην πόλη μας αποτελούν ασυναγώνιστο πλεονέκτημα για τη διατήρηση και ενίσχυση της σχολής στα Γρεβενά στο πλαίσιο μάλιστα μιας ισότιμης μεταχείρισης των πρωτευουσών των νομών από πλευράς Υπουργείου.
  Η πρόταση όπως διατυπώθηκε στο Προκαταρκτικό Σχέδιο Πορίσματος περί λειτουργίας στα Γρεβενά των τμημάτων Επιχειρηματικής Πληροφορικής και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στο πλαίσιο μιας Σχολής Οικομικών Σπουδών με έδρα την Κοζάνη μας βρίσκει πλήρως αντίθετους καθώς αφενός στερεί από την πόλη μας τη λειτουργία της έδρας της υπάρχουσας Σχολής και αφετέρου παραχωρεί το υπάρχον και άκρως ενδιαφέρον τμήμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων στην γειτονική πόλη της Κοζάνης.
  Ενόψει των ανωτέρω ο Δήμος Γρεβενών δύναται και απαιτεί να φιλοξενήσει κατά τη λειτουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενισχυμένη την υπάρχουσα δομή του ιδρύματος στην πόλη με την δημιουργία Σχολής Οικονομικών Σπουδών με τυπική και ουσιαστική έδρα τα Γρεβενά και τα κάτωθι τμήματα επίσης εδρεύοντα στα Γρεβενά:
  i. τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
  ii. τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής
  iii. τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης
  Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν τον φυσικό πλούτο της περιοχής (υπέδαφος και δάση) η πόλη μας δύναται να φιλοξενήσει επιτυχώς και ένα τμήμα Γεωολογίας ή Δασολογίας καθώς στο Προκαταρκτικό Σχέδιο Πορίσματος ήδη προβλέπεται Σχολή Γεωπονικών Σπουδών με έδρα τη Φλώρινα και τμήματα Γεωπονίας και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Η λειτουργία του άλλωστε δεν απαιτείται να είναι άμεση αλλά λαμβάνοντας υπόψιν και το πιθανό κόστος που δύναται να προκύψει να προγραμματιστεί στο άμεσο μέλλον.
  Για τους λόγους αυτούς
  Εισηγούμαι:
  1. Την δημιουργία Σχολής Οικονομικών Σπουδών με έδρα τα Γρεβενά και τα κάτωθι τμήματα:
  i. τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (με έδρα τα Γρεβενά)
  ii. τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής (με έδρα τα Γρεβενά)
  iii. τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης (με έδρα τα Γρεβενά)
  2. Την δημιουργία τμήματος Γεωολογίας ή Δασολογίας (με έδρα τα Γρεβενά) με μελλοντική έναρξη λειτουργίας έπειτα από συνεκτίμηση του αντίστοιχου κόστους.

  Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ραφαήλ Σταμάτογλου εκπρόσωπος των φοιτητών Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος είπε:
  Ονομάζομαι Σταμάτογλου Ραφαήλ, είμαι αντιπρόεδρος των συλλόγων φοιτητών, με έδρα τα Γρεβενά. Σήμερα πραγματοποιήσαμε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα το νέο πανεπιστήμιο και την χωροταξική συγκρότηση των τμημάτων. Με μεγάλη έκπληξή μας είδαμε σήμερα στα μέσα μαζικής δικτύωσης των Γρεβενών ότι ο Δήμος Γρεβενών συγκάλεσε δημοτικό συμβούλιο με θέμα το νέο πανεπιστήμιο και τα τμήματά του για την Τετάρτη 5/12/2018 και στον κατάλογο προσκεκλημένων βρισκόταν διάφοροι φορείς της πόλης και του Νομού. Απουσίαζαν όμως χαρακτηριστικά τόσο ο πρόεδρος του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων ο κύριος Κοντέος, όσο και εμείς ο σύλλογος των φοιτητών. Δυστυχώς από ότι φαίνεται ο Δήμος Γρεβενών θέλει να αγνοεί το γεγονός ότι στη πόλη λειτουργεί ένα τμήμα ενεργό με 1.500 φοιτητές που αποτελούν για την πόλη μια ενεργή δύναμη που συμμετέχει ζει και αναπνέει μέσα στα Γρεβενά. Συμμετέχει στην οικονομία της πόλης και διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την κουλτούρα και την φυσιογνωμία της. Προφανώς και ο Δήμος θέλει να πάρει τις αποφάσεις ερήμην όλων αυτών και πιθανότατα δεν αισθάνεται καμία ανάγκη να συνδιαμορφώσει την πρότασή του μαζί μας. Ίσως κάποιες ιδέες που εμείς βάλαμε στο τραπέζι να ενοχλούν κιόλας.
  Δηλώνουμε ότι θεωρούμε αυτήν την ενέργεια της δημοτικής αρχής αποσπασματική και μεμονωμένη και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι εκφράζει τους πολίτες των Γρεβενών, τους πολίτες της πόλης που επιλέξαμε να ζούμε. Θα συνεχίζουμε να δίνουμε την μάχη μέσα στα Γρεβενά για την αναβάθμιση των σπουδών μας την καταξίωση του τμήματος μας και την διερεύνηση του ΤΕΙ μας μέσα στα Γρεβενά με νέα τμήματα. Δυστυχώς ενέργειες σαν την σημερινή ούτε διευκολύνουν ούτε ενισχύουν την κοινή δράση όλων των δυνάμεων του τόπου που εμείς θα επιθυμούσαμε.
  Ζητούμε από το δημοτικό συμβούλιο την αναβολή της συζήτησης σήμερα και τον ορισμό νέας συνεδρίασης που θα διασφαλίζει την ενότητα και την ομοψυχία όλων. Για να γίνει το όνομα της αναβάθμισης των Γρεβενών στον νέο ακαδημαϊκό χάρτη της περιφέρειας πραγματικότητα.

  Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Χρήστος Βάιος Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, ο οποίος είπε:
  Πρόεδρε ευχαριστώ, να καλωσορίσω όλους τους αυτοδιοικητικούς και μη παράγοντες. Θέλω να ξεκινήσω και να πω ότι η σημερινή διαδικασία οπωσδήποτε πάσχει, έχει ξεφύγει πρόεδρε σήμερα η συζήτηση, νομίζω ότι και με δική σου ευθύνη και με του Δημάρχου. Δεν τηρήθηκε η διαδικασία και νομίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση θα έχει κάποια κενά. Παρόλα αυτά για να μην ειπωθεί ότι φυγομαχούμε, εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση και λέμε το εξής. Σε σχέση φυσικά με το πόρισμα των σοφών θεωρούμαστε αδικημένοι διότι δεν υπάρχει έδρα σχολής στα Γρεβενά και πρέπει οπωσδήποτε να ιδρυθεί ως έδρα Νομού, μια από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας.
  Η διαφοροποίηση όμως είναι η εξής , πρέπει η σχολή που θα φιλοξενηθεί στα Γρεβενά, να προσιδιάζει στα οικονομικά και στα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου μας. Συνεπώς το να ζητάμε να έρθει η έδρα της σχολής οικονομικών επιστημών είναι λάθος. Πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση του να ιδρύσουμε μια μεγάλη σχολή. Δεν ξέρω πως ακριβώς τον τίτλο, περιβαλλοντικών, φυσικών πόρων, διαχείρισης περιβάλλοντος και δεν ξέρω, ένας μακροσκελής τίτλος εν πάση περιπτώσει πως θα ήταν και με ανάλογα τμήματα στα Γρεβενά. Έχουμε πάρει κάποιες εισηγήσεις κάποιων πανεπιστημιακών ανθρώπων καταγωγή από τα Γρεβενά, μπορεί να ήταν τμήμα κάτω από αυτήν την σχολή βιολογικής γεωργίας δασοπονίας ακόμη και το γεωλογίας το οποίο εσείς εισηγείστε το οποίο κακώς επίσης λέτε να δημιουργηθεί σε εύθετο χρόνο. Και στην συνέχεια η έδρα της σχολής των οικονομικών επιστημόνων δεν είναι ανάγκη να είναι στα Γρεβενά, δεν ζητάμε όπως λέει και ο Δήμαρχος πολλές φορές να είναι, να ζητάμε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα και δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε στην πόλη μας. Να υπάρχουνε ένα ή δύο τμήματα οικονομικών επιστημών στην πόλη μας, εμείς λέμε διοίκηση επιχειρήσεων και το δεύτερο ασφαλιστική και αναλογιστική επιστήμη. Αυτά είχαμε να πούμε σαν εισήγηση και θα πάρουμε το λόγο στο δεύτερο γύρω των εισηγήσεων, ευχαριστώ.

  Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Παναγιώτα Ντάγκα επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, η οποία είπε:
  Είναι μια εισήγηση που έρχεται να στρώσει το έδαφος στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, τους οποίους θεωρεί δεδομένους και κοιτάει πώς αυτοί θα προωθηθούν χωρίς αντιδράσεις.
  Καταρχήν δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης.
  Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση και διάφορους τοπικούς παράγοντες, γαλαζοπράσινους και ροζ, για να στρωθεί το χαλί στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, οι οποίοι σφιχταγκαλιάζουν τα ιδρύματα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα της δήθεν «δίκαιης ανάπτυξης». Είμαστε στην φάση που γίνεται μια προσπάθεια να νομιμοποιηθεί στις συνειδήσεις των φοιτητών, των καθηγητών, των εργαζομένων, του λαού της περιοχής ο συγκεκριμένος σχεδιασμός. Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση βρίσκει αρκετούς πρόθυμους.
  Από τη δικιά μας πλευρά δίνεται μάχη για να μην κατατεθεί κανένα νομοσχέδιο που χτυπάει τα δικαιώματα των φοιτητών στη μόρφωση και αξιοπρεπή δουλειά.
  Στεκόμαστε στο πλευρό των φοιτητικών συλλόγων που αντιδρούν και αγωνίζονται, στην Κοζάνη οι καταλήψεις συνεχίζονται.
  Οι επικείμενες αλλαγές στο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης υλοποιούν στην ουσία τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημιουργία ακόμη στενότερων δεσμών μεταξύ των ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις.
  Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει την πολιτική «συμμαζέματος» των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη σύνδεσή τους με τους αναπτυξιακούς στόχους του μεγάλου κεφαλαίου.
  Οι όποιες διαφωνίες εκφράστηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση – πλην αυτών της Λαϊκής Συσπείρωσης – είχαν να κάνουν με τις επιμέρους αλλαγές στο χωροταξικό σχεδιασμό των ιδρυμάτων, την κατανομή των εδρών διοίκησης κλπ. Το ίδιο γίνεται και στην σημερινή εισήγηση.
  Εξάλλου είναι γνωστό ότι όλοι εκείνοι που σήμερα δήθεν αντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης, σπεύδουν να πάρουν μέρος στη διαβούλευση και να υποδείξουν οι ίδιοι το σχέδιο συγχωνεύσεων, για να εξασφαλίσουν τις «μπίζνες» και τις «θεσούλες» τους στα νέα όργανα διοίκησης των νεοϊδρυόμενων τμημάτων, στην κατεύθυνση ενίσχυσης του πανεπιστημίου της αγοράς, της «επιχειρηματικότητας» και της καπιταλιστικής ανάπτυξης που την κλίνουν σε όλες τις πτώσεις.
  Αντίθετα η «Λαϊκή Συσπείρωση» αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα και τις ελλείψεις που δεν «ακουμπάνε» οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης όπως π.χ. τις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, χρηματοδότηση και υποδομές. Την κατηγοριοποίηση σχολών και αποφοίτων, την αποσύνδεση του πτυχίου από την εργασία με δικαιώματα, την πλήρη και σταθερή εργασία για όλους τους αποφοίτους με κατώτατο μισθό τα 751 ευρώ.
  Εμείς δεν παίρνουμε μέρος σε «παζάρια» και ζητάμε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο και καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πάλης που μπορεί να αποτελέσει βάση για να δυναμώσει η ενότητα και η κοινή πάλη όλων, ανεξαρτήτως τμήματος και σχολής, κόντρα στη λογική «ο καθένας για την πάρτη του» που καλλιεργούν διάφοροι.
  Σ’ αυτό το μετερίζι καλούμε τους φοιτητές – σπουδαστές, τους καθηγητές και τους εργαζόμενους να συμπορευτούν στο πλευρό των κομμουνιστών, που διαχρονικά παλεύουν για Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν προς όφελος των λαϊκών αναγκών και όχι του κεφαλαίου και να απαιτήσουν:
  Να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο.
  Να μην κλείσουν τμήματα και σχολές. Όχι στις συγχωνεύσεις που γίνονται με κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και οδηγούν σε συγκολλήσεις τμημάτων που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
  Σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο να υπάρχει ένα και μοναδικό πτυχίο, πανεπιστημιακού επιπέδου. Ενιαία προγράμματα σπουδών/επιστημονικό αντικείμενο, που να υπηρετούν τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, τις ανάγκες του λαού και όχι των μονοπωλίων.
  Το πτυχίο είναι η μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα και εμπεριέχεται σε αυτό όλη η απαραίτητη γνώση για την κατανόηση και αφομοίωση του επιστημονικού αντικειμένου και για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος.
  Όχι στην κατηγοριοποίηση Ιδρυμάτων, πτυχίων και αποφοίτων, που διευρύνεται σήμερα με τα διετή και μονοετή προγράμματα σπουδών.
  Να παρθούν μέτρα για να μην πληρώσουν οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι τις αλλαγές που θα γίνουν. Να μην κλείσουν τμήματα, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους, να μην ανεχθούν την υποβάθμιση των σχολών τους.
  Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών. Αποκλειστικά δωρεάν σπουδές. Δωρεάν σίτιση – στέγαση – μετακίνηση – αναλώσιμα – υλικά. Άμεση λειτουργία της φοιτητικής εστίας.
  Προσλήψεις μόνιμου διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι υπηρεσίες του ιδρύματος.
  Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδρύματος.
  Πλήρη και σταθερή εργασία με δικαιώματα για όλους τους αποφοίτους. Κανένας απόφοιτος με μισθό κάτω από 751 ευρώ.

  Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κωνσταντίνος Καναβός Περιφερειακός Σύμβουλος Γρεβενών, ο οποίος είπε:
  Καλησπέρα κύριε πρόεδρε ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Δήμαρχε αρχηγοί των αντιπροσωπευτικών σωμάτων, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί συμπολίτες. Εύχομαι κάποια στιγμή στα Γρεβενά, τόσο μεγάλα ζητήματα όπως είναι αυτό, να γίνουν σημεία που μας ενώνουν όλους και όχι σημεία που να αντιδικούμε για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Έγινε κύριε Δήμαρχε απόλυτα κατανοητός ο λόγος της σημερινής σας σύσκεψης και θέλω να πω ότι θα πρέπει να ετοιμάσουμε και ένα πλαν β, ωραία όλα αυτά που είπατε κύριε Δήμαρχε συμφωνούμε. Ο κύριος Κοντέος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή τοποθέτηση και πρέπει αυτό να το κρατήσουμε ότι, για να έχουμε επιτυχία τα αιτήματά μας να επικεντρωθούμε σε τμήματα πολύ χαμηλού κόστους, όπως είναι για παράδειγμα οι ανθρωπιστικές σπουδές. Δεν έχει κανένα νόημα να διεκδικούμε σχολές ειδικού βάρους αλλά ελλειμματικού αριθμού φοιτητών. Δεν έχει νόημα αν έχουμε μεγάλα ονόματα ξέρω εγώ ,γεωπονίας, γεωλογίας, τα οποία εισάγουν πενήντα και εξήντα φοιτητές ετήσια. Ενώ τμήματα κυρίως οικονομικών σπουδών, ανθρωπιστικών σπουδών, είναι και πολυπληθή, μπορούν να λειτουργήσουνε γιατί είναι χαμηλού κόστους, έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα των υποδομών που είναι οι καλύτερες σε επίπεδο περιφέρειας. Αλλά εγώ θέλω κύριε Δήμαρχε και κύριοι της αντιπολίτευσης να σχεδιάσουμε και ένα πλαν β, αν αυτό το σχέδιο που προτείνει ο κύριος Δήμαρχος μας το αρνηθεί η πολιτεία. Εμείς τι θα κάνουμε δεν πρέπει να ορίσουμε και να οριοθετήσουμε αυτό το σχέδιο, μέχρι που θα πάμε; Είχα τοποθετηθεί και στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και σας είχα πει ότι τότε μου είχε τύχει ο κλήρος μιας και έλειπε ο τότε Δήμαρχος στη Αυστραλία να συνομιλήσω με τον αρμόδιο υπουργό που ήταν ο κύριος Ευθυμίου. Ήταν τόσο σκληρή η κόντρα μας που στο τέλος θυμάμαι τι του είχα πει. Ότι χαιρετίσματα στη εξουσία στην Αθήνα κύριε υπουργέ και να πείτε στην εξουσία στην Αθήνα , ήταν τότε η περίοδος που θα παραδιδόταν η Εγνατία οδός, δεν είχε ολοκληρωθεί. Ότι η Εγνατία οδός που σχεδιάζεται και θα ενωθούν τέσσερις περιφέρειες, αν τα Γρεβενά μείνουν έξω από το σχεδιασμό να τους πείτε ότι η Εγνατία θα χωρίζει πλέον τέσσερις περιφέρειες. Άρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε αυτό το πλαν β σε περίπτωση, γιατί όλοι ξέρουμε, δεν είμαστε αφελείς πολιτικά ότι η πολιτεία αποφασίζει, δεν υπάρχει πανεπιστημιακό αυτοδιοικητικό, αυτό είναι ανέκδοτο. Η εξουσία έχει την ισχύ να αποφασίζει και να ορίζει χωροταξικά τα τμήματα που θα λειτουργήσουν. Και αν είχαμε ένα κράτος σύγχρονο θα έπρεπε να αποκεντρωθεί κάποια στιγμή, θα έκανε το αυτονόητο το απλό. Ότι όσα καινούργια τμήματα αυτήν η χώρα αποφασίζει να ιδρύει να λειτουργούν στην επαρχία, η πιο απλή σκέψη και το πιο απλό βήμα της αποκέντρωσης. Εννιά εκατομμύρια πληθυσμός είμαστε, τα τεσσεράμισι είναι στην Αθήνα. Αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε μόνο από την Αφρική και κάτω, δεν υπάρχει στο σύγχρονο κόσμο ο μισός πληθυσμός μιας χώρας να είναι στοιβαγμένος σε μια πόλη και κανενός το αυτί να μην ιδρώνει και αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίζουν να εξακολουθούν να ζητούν την ψήφο μας με τις ίδιες ιδεολογίες με τις ίδιες απόψεις και τα ίδια πιστεύω. Άρα λοιπόν εμείς εδώ αποφασίσουμε πως θα αντιδράσουμε και μέχρι που θα το πάμε. Παράδειγμα μια πρόχειρη σκέψη που τώρα μου ήρθε και σας στην καταθέτω, είναι ότι να αποφασίσουμε όλοι ότι στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά να το αποφασίσουμε όλοι ότι τα Γρεβενά απέχουν, ψηφίζουν μόνο για Δήμαρχο δεν ψηφίζουνε για περιφερειάρχη, γιατί και που ψηφίζουμε τι κερδίζουμε δηλαδή. Να μην πω και άλλα, πιθανόν, θα τοποθετηθούνε και άλλοι, ευχαριστώ όμως για το λόγο που μου δώσατε κύριε πρόεδρε.

  Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Νικόλαος Ράμμος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γρεβενών, ο οποίος είπε:
  Ευχαριστούμε και εμείς με την σειρά μας για τη πρόσκληση. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να ισχυροποιήσουμε το τμήμα που έχουμε με σχολή. Πρέπει να έχουμε ισχυρή σχολή για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και παραπέρα άλλα πράγματα. Έτσι εδραιώνονται τα τρία τμήματα , θα υπάρχουνε οι καθηγητές που πρέπει να υπάρχουνε, θα υπάρχουνε κάποιοι που θα ενδιαφέρονται και μέσα από το πανεπιστήμιο αλλά και γενικότερα όλοι εμείς που θα βοηθούμε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και η δασολογία και η γεωλογία είναι μια καλή πρόταση , δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο από εκεί και πέρα όμως θα το διεκδικήσουμε. Εμείς σαν επιμελητήριο θα συνεδριάσουμε και αποφασίσουμε, αυτό είναι προσωπική μου άποψη που λέω, και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πρέπει και εσείς σαν δημοτική αρχή, αλλά και όλοι οι φορείς να κάνουμε και δύο και τρις και πέντε συνεδριάσεις, να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμη πιο διεκδικητικοί στο κομμάτι αυτό. Γιατί όσο πιο πολύ ομοφωνούμε τόσο πιο δυνατή θα είναι η πρόταση. Και μια έτσι για το προηγούμενο κύριε Δήμαρχε και κύριε Παλάσκα, πιστεύω για την προηγούμενη συνεδρίαση που ήταν για την συνένωση ΑΕΙ ΤΕΙ και επεκταθήκαμε και παραπέρα. Οι πρυτάνεις μας κάνανε μια γενική πρόταση για το πόσα τμήματα μετά από τη συνεδρίαση του ΤΕΙ και του ΑΕΙ, για πόσα τμήματα θα δημιουργηθούν και τα άλλα πέντε τμήματα που θα διεκδικήσει το πανεπιστήμιο μέχρι το 2021. Όσον αφορά για την συζήτηση που και πως θα πάνε τα τμήματα δεν έγινε. Άρα αυτό που πρέπει να συζητήσουμε από εδώ και πέρα και αν θα ακολουθήσει και άλλη συνεδρίαση είναι πως θα μπορέσουμε να εντείνουμε την διεκδίκηση και όλα αυτά, θεωρούμε ότι είμαστε από έξω από όλα. Και εγώ πιστεύω ότι φορείς έχουμε, επιστημονικούς συλλόγους οτιδήποτε, πρέπει να συμπράξουμε όλοι μαζί και με την δική σας απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που πιστεύω θα καταλήξουμε, βλέπω ότι περίπου όλοι συμφωνούμε, τώρα είναι λεπτομέρειες, δεν πρέπει να μείνουμε στις λεπτομέρειες πρέπει να καταλήξουμε και να ξεκινήσουμε από χθες την διεκδίκηση. Τίποτε άλλο ευχαριστώ.

  Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Γεώργιος Δρόσος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γρεβενών, ο οποίος είπε:
  Λοιπόν και εγώ εν πολλοίς συμφωνώ με την θέση της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Αλλά αυτό είναι μια γενικότερη θέση και στάση επί της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μια γενικότερη θεώρηση της ζωής αν θέλετε, θα ήθελα να συζητάμε αν θέλετε αν θα ήθελα ντα πανεπιστήμια και η εκπαίδευση να παράγουν, να δώσουν λίγο περισσότερο βάρος στις ανθρωπιστικές επιστήμες και όχι στην παραγωγή τεχνοκρατών και υπηρετών του συστήματος που το αναπαράγουν και το κάνουν , θα μου άρεσε και μένα να είναι έτσι τα πράγματα. Ωστόσο, εδώ πέρα φτάσαμε να μπαίνουμε σε παζάρια, ναι θα μπούμε σε παζάρια, δεν έχει γίνει καλά κατανοητό νομίζω και φεύγω από τη ελάσσονα αντιπολίτευση, από όλους, από όλους μας δεν έχει γίνει κατανοητό, ότι αυτή η επιτροπή των σοφών όπως αποκαλείται, επίσημα αποκαλείται επιτροπή Γαβρόγλου. Συνέταξε ένα πόρισμα το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στο υπουργείο, και αυτό το πόρισμα είναι ουσιαστικά η εισήγηση προς το υπουργείο, είναι επιτροπή που την όρισε ο υπουργός για να του κάνει την ουσιαστική εισήγηση. Έτσι, όπως έχουμε εμείς σήμερα την εισήγηση του Δημάρχου και κοιτάμε πως να την κάνουμε καλύτερη αυτό το ρόλο έχει και το πόρισμα αυτής της επιτροπής έναντι του υπουργείου. Και το πόρισμα αυτής της επιτροπής ήρθε σε γνώση δικιά μας μέσω διαρροών, δεν ήρθε επίσημα. Και αυτό έχει την σημασία του και σημαίνει πολλά. Τι κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα, θα ήταν ουτοπία να ζητάμε πράγματα τα οποία είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή με το πόρισμα αυτής τα επιτροπής. Δεν θα το δώσει σημασία το υπουργείο θα το αφήσει στην γωνία, παραδείγματος χάρη να ζητήσουμε εμείς να ιδρυθεί ιατρική σχολή στα Γρεβενά, λέω εγώ, θα σου πούνε, αυτοί δεν ξέρουν τι θέλουν, πέτα τους στην άκρη αυτό. Πρέπει λοιπόν να μπούμε στο πνεύμα του πορίσματος αυτής της επιτροπής, αυτήν είναι η άποψή μου, η γνώμη μου και μέσα από εκεί να κοιτάξουμε, να διεκδικήσουμε όσο το δυνατό περισσότερα μπορούμε. Με αυτήν την λογική και έχοντας και την εισήγηση του Δημάρχου στη οποία εκεί πάνω πρέπει να πατήσουμε όλοι, να δούμε τι τροποποιήσεις μπορούμε να κάνουμε. Συμφωνώ και για την ιστορικότητα της σχολής, συμφωνώ καταρχάς, ότι πρέπει να υπάρχει έδρα μιας σχολής στα Γρεβενά. Έτσι άμα πούμε τρεις και τέσσερεις σχολές δεν θα υπάρξει καμία θα είναι ουτοπικό, μια σχολή. Η ιστορικότητα της σχολής, σχολή οικονομικών επιστημών, ναι το δέχομαι, δεν θα με πείραζε να είναι και γεωπονία, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε μια κοινή γραμμή. Να βρούμε μια, να πάρουμε μια απόφαση την οποία θα την στηρίξουμε όλοι εν τέλει. Ιστορικότητα της οικονομικής σχολής ναι, έδρα τα Γρεβενά λοιπόν η σχολή οικονομικών σπουδών. Από εκεί και πέρα δύο τμήματα θα έχει τρία δεν μπορώ να πω εντάξει, το δεύτερο το περιβάλλον των Γρεβενών απαιτεί, ας μην είναι έδρα η σχολή γεωπονίας, δασολογίας στα Γρεβενά, ας ονομαστεί σχολή φυσικών πόρων γεωπονία δασολογίας και αειφόρου ανάπτυξης, ας είναι η έδρα στην Φλώρινα λόγω της ιστορικότητας πάλι, σύμφωνα με όσα ακούσαμε και να είναι το τμήμα γεωλογίας που έχουμε και την προοπτική του γεωπάρκου, ας είναι το τμήμα δασολογίας δεν ξέρω ποιο τμήμα να είναι στα Γρεβενά. Παράλληλα με εκείνα τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης που λέει κάτι εργαστήρια,αυτό ,έτσι ,αυτήν είναι η δική μου πρόταση και θα επιθυμούσα ας πούμε νομίζω συμβαδίζει και με τη εισήγηση, την σημερινή εισήγηση, μπορεί να γίνου αυτές οι μικροδιορθώσεις, και είναι και στο πνεύμα εν τέλει της επιτροπής των σοφών. Που θα είναι ένα δέλεαρ και για το υπουργείο να δεχθεί την πρότασή μας. Για την οικονομία της συζήτησης θα μπορούσα να πω αντεπιχειρήματα πάλι, δεν θα τα πω γιατί θα μακρηγορήσουμε πάλι. Ωστόσο επειδή γενικά υπάρχει διάθεση ενωτική και συμπόρευσης και κοινών αγώνων από εδώ και πέρα τουλάχιστον και από τις παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, θα ήθελα να κάνω μια άλλη πρόταση που συγκεράζει και τις τρις προτάσεις. Στην πρότασή μας να προηγηθεί ένας πρόλογος που να καλύπτει τις ανησυχίες της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που να μιλάει πράγματι για αναβαθμισμένες σχολές, προγράμματα σπουδών και επαρκή χρηματοδότηση του νέου πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να κατατεθεί και η πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο στην οποία να την ψηφίσει. Αλλά δεδομένο ότι πρέπει να κατεβούμε με μια πρόταση που να φαίνεται ότι στηρίζεται ουσιαστικά από όλα τα Γρεβενά . Να υπάρχει δέσμευση τέλος πάντων ότι ασχέτως των επι μέρους διαφωνιών και προτάσεων στην κατανομή, μάλλον στην επιλογή των σπουδών που θέλουμε να είναι στην πόλη μας. Αυτήν η πρόταση που θα υπερψηφιστεί να στηριχθεί από όλους εν τέλει. Αυτό είναι το όλο νόημα, μπορεί να έχουμε διαφορετικές προτάσεις έξω με μια πρόταση θα κατεβούμε στο υπουργείο, ευχαριστώ.

  Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ισαάκ Ισαακίδης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γρεβενών, ο οποίος είπε:
  Ευχαριστώ πρόεδρε, καταρχήν η συζήτηση θεωρώ ότι είναι σοβαρή και όλοι ο προλαλήσαντες και οι παρευρισκόμενοι που είναι εδώ αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα και αυτοί που επίσης απουσιάζουν σήμερα. Ξεκινώ, βασικά θα διατυπώσω το έξης ότι εδώ είμαστε εμείς, δεν κάνουμε πολιτική παιδείας αλλά κάνουμε παιδείας πολιτική. Δηλαδή πρώτα από όλα να μάθουμε να διατυπώνουμε κάποια πράγματα, καταλαβαίνω η αγωνία ολονών μπορεί να ξεφύγει από την συζήτηση και ενδεχομένως να διατυπωθεί διαφορετικά. Αναζητούμε τους συμμάχους μας, έχουμε μπροστά μας ένα θέμα ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και πρέπει να αναζητήσουμε τους συμμάχους μας ποιοι είναι μαζί μας. Και θα συμφωνήσω με μερικούς προηγούμενους δημοτικούς συμβούλους, να δούμε τι προθέσεις υπάρχουνε από τους φορείς τους παράγοντες, από αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες της περιοχής, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε αντιπεριφερειάρχης είτε βουλευτής, δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι. Είδαμε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο δύο εξαίρετοι κύριοι δεν τους γνώριζα εγώ που αναφέρθηκε ο κύριος Παλάσκας μας δείξανε τουλάχιστον ότι είναι μαζί μας και αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα, τα οποία με αυτούς πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει με αυτούς να έχουμε επικοινωνία, γιατί ο καθένας από μας δεν έχουμε ενημέρωση, δεν ξέρουμε κάποια πράγματα τι γίνεται ή πως μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Ψάχνουμε τα δυνατά σημεία, ποια είναι τα δυνατά σημεία για να μπορέσουμε η πρόταση, όποια πρόταση κάνουμε για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα στο υπουργείο ότι τα Γρεβενά κάτι ζητάνε για τη σχολή για το πανεπιστήμιο και έχει κάποια δυνατά σημεία. Που έχει να κάνει είτε με τη ιστορικότητα, έχει να κάνει με την χωροταξική θέση είναι κόμβος τα Γρεβενά, η Εγνατία πρόσβασιμο από όλη την Ελλάδα και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα δυνατό σημείο και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με όποια πρόταση. Η εισήγηση που έρχεται εδώ θεωρώ ότι πιθανόν εν μέρει από όλους να είναι αποδεχθεί, αλλά δεν πρέπει να μείνει σε αυτό το κομμάτι μόνο αυτήν η εισήγηση, πρέπει να το συζητήσουμε. Θεωρώ ότι καλή εν μέρει τις διεκδικήσεις και την επιθυμητή βούληση του καθενός είτε από εμάς εδώ είτε από έξω που σκέφτονται για το πανεπιστήμιο Γρεβενών. Αλλά θεωρώ ότι από σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαβούλευση με όλους τους φορείς όλους να ξεκινήσει ένας αγώνας ακατάπαυστος, όπως ο κύριος Κυρατζής, είπε πρέπει να κάνουμε επαφές συνέχεια. Από αύριο ξεκινάμε, όταν θα είναι και ο βουλευτής εδώ θα κληθεί και ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφερειάρχης για να συγκροτήσουμε ένα κοινό μέτωπο. Μια πρόταση ή οποία θα έχει τα σημεία αυτά που θα δείξει ότι ναι εμείς στα Γρεβενά ζητούμε κάτι που έχει και βάση έχει και πνεύμα έχει και όραμα. Για τα παιδιά μας, γιατί δεν ξέρουμε μπορεί αύριο και τα παιδιά μας να σπουδάσουν στα Γρεβενά. Θεωρώ λοιπόν πρόεδρε, καλά είναι να ξεκινήσουμε σήμερα, να δώσουμε την συγκατάθεση όσον αφορά την εισήγηση που έρχεται, θεωρώ ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Σε πρώτη φάση στηρίζουμε την κίνηση αυτήν, αλλά δεν μένουμε εκεί. Και στο προσεχές από αύριο να κάνουμε επαφές, να γίνει ανοιχτό προσκλητήριο και να ξαναβρεθούμε εδώ και μια φορά και δύο φορές και τρις φορές. Και να κληθούν όλοι αυτοί που θεωρούμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουνε. Είτε να έχει να κάνει, ακόμη και για τους φοιτητές να τους ακούσουμε δηλαδή αποφασίζουμε για αυτούς , να μας πούνε και αυτοί τι άποψη έχουνε, δεν είναι κακό να ακούμε μια γνώμη ενός ανθρώπου ή μιας ομάδας ανθρώπων ή πολύ περισσότερο φοιτητών, τους εκπαιδευτικούς, τους διοικητικούς να μας δώσουν τα φώτα, να μας δώσουν προτάσεις τίποτα άλλο ευχαριστώ.

  Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Κωνσταντίνος Παλάσκας Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γρεβενών, ο οποίος είπε:
  Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, το δικό μου σκεπτικό συμβαδίζει κατά πολύ με το σκεπτικό του Δημάρχου και θα αιτιολογήσω για πιο λόγο. Μένω και εγώ στη σχολή διοίκησης οικονομίας με τα τμήματα που αναφέρθηκαν. Και ο λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα συγκροτημένο τμήματα διοίκησης που με τα δύο τμήματα τα επιπλέον που αν έρθουνε νομίζω αυξάνουν τον αριθμό των φοιτητών. Σήμερα έχουμε φοιτητές τετρακόσιες με τετρακόσιες πενήντα κάθε χρόνο με την προσθετική των δύο επιπλέον τμημάτων πάμε γύρω στα οκτακόσια άτομα, νομίζω ένας αριθμός συμβατός και καλός για την περιοχή μας. Από την άλλη μεριά ίσως να μην συμβαδίζει με το όλο περιβάλλον τους Δήμου μας. Για να γίνει η αλλαγή την οποία πολλοί επικαλούμαστε και πολλοί θέλουμε. Σίγουρα έχουμε πει ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία το 2006 όταν είχε γίνε πρόταση από το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την δημιουργία σχολής δασοπονίας, δασολογίας αειφόρου ανάπτυξης κ.λ.π. νομίζω ότι πρέπει να μεταφερθεί ολόκληρη η σχολή από την Φλώρινα στα Γρεβενά. Εδώ στην παρούσα φάση πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι από την συγκεκριμένη σχολή της Φλώρινας να έρθει ένα τμήμα δασοπονίας. Δηλαδή να γίνει ένα ξεκίνημα στα Γρεβενά ώστε κάποια στιγμή να κάνουμε μια αλλαγή και να περάσουμε να γίνει μια σχολή στην μετεξέλιξη και στην πορεία η οποία να συμβαδίζει με το περιβάλλον και τον τόπο στον οποίο ζούμε. Τι επιτυγχάνουμε με την προσθετική δύο επιπλέον τμημάτων. Σίγουρα επιτυγχάνουμε την αυτοδυναμία του τμήματος γιατί αυτήν την στιγμή το τμήμα που έχουμε δεν είναι αυτοδύναμο, είναι έξι καθηγητές. Για να γίνει ένα τμήμα αυτοδύναμο χρειάζονται οκτώ καθηγητές. Θέλω να πιστεύω ότι με την πρόσθεση των δύο τμημάτων εξασφαλίζεται η αυτοδυναμία του τμήματος, επομένως ισχυροποιείται ως τμήμα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία αυτή την στιγμή κατά τα λεγόμενα των ανθρώπων που είναι στα ΤΕΙ πάνω, είναι γύρω στους 1600 εγγεγραμμένους φοιτητές. Γύρω στα 300 με 400 άτομα μένουν στα Γρεβενά, το να προσθέσουμε και άλλους για το λόγο, και το προνόμιο που έχουμε και εκεί που πρέπει να πατήσουμε και να διεκδικήσουμε περισσότερο είναι ότι υπάρχουνε οι κτιριακές εγκαταστάσεις. Δηλαδή έχουμε κτιριακές εγκαταστάσεις για δύο ή και τρία τμήματα ακόμη, επομένως αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό όταν γνωρίζουμε και σε άλλες περιοχές και της Δυτικής Μακεδονίας οι φοιτητές είναι ο ένας πάνω στον άλλο.
  Επομένως η δυναμική υπάρχει, δεν πρέπει με τίποτα να φύγει το τμήμα διοίκησης γιατί ακούστηκε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξουμε πάλι εμείς ονομασία και να μείνει το τμήμα διοίκησης στην Κοζάνη, το οποίο τέθηκε και την προηγούμενη φορά. Το τμήμα διοίκησης το οποίο έχουμε πρέπει με πάση θυσία να το κρατήσουμε στα Γρεβενά όπως είναι με την προσθετική αυτήν που είπαμε προηγούμενα. Και αν θέλουμε να πάμε δασολογία, δασοπονία ,μπορεί να γίνει το ξεκίνημα με ένα τμήμα δασοπονίας αρχικά και στην πορεία αν μπορέσουμε το συγκεκριμένο τμήμα να το προχωρήσουμε συν και άλλα τμήματα και μετά από λίγα χρόνια να κάνουμε μια σχολή δασοπονίας αειφόρου ανάπτυξης, περιβάλλοντος κ.λ.π., ευχαριστώ.

  Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο Αθανάσιος Χαστάς Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Γρεβενών, ο οποίος είπε:
  Κατά την γνώμη μου το μόνο που μπορεί να ενώσει εργαζόμενους φοιτητές τον λαό της περιοχής είναι οι προτάσεις που καταθέσαμε πριν. Που παίρνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών και των εργαζομένων. Για την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης, για προσωπικό, για τα πτυχία που θα έχουν αντίκρισμα στην δουλειά αύριο μεθαύριο. Και δεν θα είναι απλά ένα χαρτί το οποίο δεν θα έχει καμία ανταπόκριση πουθενά. Για δουλειά και μισθούς με δικαιώματα. Νομίζω ότι πάνω σε αυτήν την Βάση πρέπει να ενωθεί και ο λαός των Γρεβενών και οι φοιτητές και όλοι. Το λέω γιατί κατά την άποψή μου , διεξάγεται σήμερα μια συζήτηση και ας μου επιτρέψετε την έκφραση παζάρι για θεσούλες για τμήματα και δεν ξέρω εγώ τι. Μακριά από τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών και των εργαζομένων. Η εισήγηση με το που την είδα δίνει κα την εντύπωση να το πω έτσι δούρειου ίππου από την πλευρά της κυβέρνησης. Μάλλον είναι σε αγαστή συνεργασία ο Δήμος με την κυβέρνηση (παρακαλώ μην με διακόπτετε, μισό λεπτό για να το εξηγήσω). Δεν υπάρχει ,μισό λεπτό , κύριε Δήμαρχε μισό λεπτό. Δεν υπάρχει κανένα προσχέδιο νομοσχεδίου πουθενά. Το λέω γιατί δημοτικά συμβούλια σε άλλες περιοχές συζητάγανε έχοντας και συγκεκριμένες προτάσεις Νόμου, δεν υπάρχει καμία πρόταση Νόμου. Κάποια πορίσματα που αναφέρθηκαν εδώ είναι διαρροές στον τύπο. Και τα λέγανε εδώ πέρα στην προηγούμενη συνεδρίαση , βγήκε το ένα πόρισμα από την μια μεριά, τα άλλα μέλη της επιτροπής βγάζανε το δικό τους πόρισμα, το λέω γιατί όντως αυτά κατά την γνώμη μου επιβεβαιώνουν τα παζάρια που γίνονται και το ξαναλέω, μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών. Οι οποίοι ήδη για παράδειγμα στην Κοζάνη αντιδρούν βρίσκονται σε πόσες βδομάδες σε κατάληψη των σχολών της διοίκησης με στόχο να μην κατατεθεί κανένα νομοσχέδιο και εμείς ερχόμαστε εδώ και το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να κατατεθεί το νομοσχέδιο , δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Οι φοιτητές εδώ από ότι κατάλαβα αντιδρούν και για αυτό και αποχωρήσανε. Και σε μια σειρά άλλες πόλεις στη Θεσσαλία αυτή την περίοδο συζητιέται κάτι αντίστοιχο και δεν ξέρω αν έχετε και καμία ενημέρωση παραπάνω. Γιατί στην αρχή η κυβέρνηση είχε πει ότι θα έφερνε για την Δυτική Μακεδονία τον Δεκέμβρη, αλλά μάλλον για να μπορέσει να το φέρει πρέπει και να προετοιμάσει και την κοινή γνώμη. Και εδώ έχει πάρα πολλούς πρόθυμους να το πω έτσι για να την βοηθήσουν να προετοιμάσει την κοινή γνώμη, την συναίνεση πάνω στους βασικούς στόχους και από την αντιπαράθεση στα επιμέρους. Αυτά είχα εγώ να πω από τη δική μου την πλευρά και νομίζω το πραγματικό πλαίσιο πάλης στα αιτήματα που μπορούμε να ενώσουμε και το λαό της περιοχής και τους φοιτητές, είναι η πρόταση στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Και αυτήν καλούμε να υιοθετήσουν οι μαζικοί φορείς , οι σύλλογοι, ήδη μια σειρά φοιτητικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι για παράδειγμα του πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη την υιοθετούν.

  Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Χρήστος Τριγώνης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γρεβενών, ο οποίος είπε:
  Παρά την ένταση που είπα και πριν νομίζω ότι, που ξεκίνησε στην αρχή , νομίζω ότι η συζήτηση έχει στρώσει σε εισαγωγικά, ακούγονται απόψεις θετικές και απόψεις που συγκλίνουν ως προς τη εισήγηση το Δημάρχου, η οποία προφανώς και δεν είναι θέσφατο ή δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν επιδέχεται καμίας τροποποίησης. Και στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, το πολύ καλό που είχε γίνει στις 12/11 κλήθηκαν άπαντες, ακούστηκαν όλοι και νομίζω όλοι μπορούσαμε αυτό το διάστημα και να αναλύσουμε τις τοποθετήσεις και να δούμε για πιο λόγο ο καθένας είπε τι και να δούμε και το συμφέρον το δικό μας. Το συμφέρον της πόλης, το συμφέρον των Γρεβενών, είναι το ΤΕΙ να παραμείνει, μάλλον να δημιουργηθεί σχολή και τουλάχιστον τρία τμήματα σε αυτό νομίζω συγκλίνουμε όλοι. Το συμφέρων των Γρεβενών είναι να έχουμε εδώ τους φοιτητές μας, ίσως δικαίως – ίσως αδίκως, σήμερα εκδήλωσαν μια αντίδραση, δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί. Δεν νομίζω ότι υπήρξε εδώ κανένας που δεν μπόρεσε να μιλήσει όποιος θέλε να τοποθετηθεί και να υπερασπιστεί τα πιστεύω του έρχεται και το ζητάει και το κερδίζει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτήν η ένταση, εγώ δεν κατάλαβα από το πρωί, ερχόταν και μηνύματα και τα λοιπά, ότι θα δείτε τι θα γίνει θα βγουν ανακοινώσεις το ένα το άλλο. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτήν την ένταση, αυτό το πράγμα δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Όποιος ήθελε να τοποθετηθεί τοποθετήθηκε σαφώς την προηγούμενη φορά, και μπορούσε να ξαναρθεί σήμερα και να πει ναι κακώς δεν με καλέσατε, διαμαρτύρομαι, εξανίσταμαι κ.λ.π. δώστε μου το λόγο να συμμετέχω στην συζήτηση και να σας βοηθήσω, κάνατε λάθος που δεν με καλέσατε είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Δεν βοηθάς από έξω από τη αίθουσα, βοηθάς όταν είσαι μέσα. Και όλοι όσοι είμαστε μέσα βοηθάμε τη συζήτηση, όλοι όσοι είμαστε παρόντες και θέλουμε να δώσουμε έστω αυτό το μικρό λιθαράκι στην κουβέντα.
  Για να μην κουράζω και να μη ταλαιπωρώ κανένα άλλον, νομίζω ότι αφού λάβουμε υπόψη τα δεδομένα που είχαμε μέχρι σήμερα, τις εγκαταστάσεις την διαθεσιμότητα των καθηγητών γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές δεν θα αρχίσουνε να μετακινούνται καθηγητές σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα και να καταλήξουμε σε μια ομόφωνη απόφαση, μια απόφαση που θα απαιτεί μια σχολή στα Γρεβενά με έδρα τα Γρεβενά, τουλάχιστον τρία τμήματα, που εκεί πάνω ίσως να υπάρξει μια ευελιξία στο τι θα μας δώσουν, τα οποία τμήματα τι θα είναι, θα είναι αυτά που θα έχουνε και ζήτηση. Δηλαδή του να φτιάξουμε και πέντε τμήματα και να μην έρχεται κανένας, δεν έχει καμία ουσία να λέμε ζήτω έχουμε πέντε τμήματα. Εδώ πρέπει να έχουμε φοιτητές με υψηλό επίπεδο καλές σχολές να συμμετέχουνε και στην πόλη και να είναι ελκυστική η παρουσία τους και το γνωστικό αντικείμενο, να αρχίσει να διευρύνεται σε όλη την Ελλάδα, ώστε να ζητάνε τα Γρεβενά, που δόξα το θεό είναι κοντά παντού τώρα. Αυτό πρέπει να διαφημίσουμε και αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε κλείνοντας συμφωνώ με την εισήγηση του Δημάρχου, η οποία βέβαια μπορεί να διορθωθεί ή να δοθεί ένα περιθώριο μέσα στη συνεννόηση να υπάρχει μια διεκδίκηση στο παρακάτω επίπεδο.

  Στη συνέχεια πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν επί του θέματος, ο πρώην Βουλευτής Νομού Γρεβενών κ. Τιμολέων Κοψαχείλης, ο συντονιστής της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών κ. Γεώργιος Καλαμάρας και ο Δημότης κ. Θεόδωρος Κυρατζής.
  Το δημοτικό Συμβούλιο συνέχισε τη συνεδρίαση δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόντες αγορητές να πάρουν το λόγο για δευτερομιλία.

  Στη συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Βάιος πήρε το λόγο και είπε:
  Ευχαριστούμε πρόεδρε, πράγματι ενώ η συζήτηση ξεκίνησε έτσι με ένταση νομίζω ότι λειάνθηκε προς το τέλος και έγινε εποικοδομητική. Ήταν χρήσιμα όσα ακούστηκαν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες κρατάω κάποια πράγματα από την όλη συζήτηση. Το πρώτο είναι ότι όντως πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο β στο μυαλό μας, σε περίπτωση που δεν υλοποιηθούν οι προτάσεις μας, κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Καναβός και καλώς το ανέφερε και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ένα δεύτερο είναι ότι εμένα κατά κάποιο τρόπο με φόβισε η επιθυμία σας, η πρότασή μας να είναι ομόφωνη. Έχουμε κάποιες διαφορετικές προτάσεις και κυρίως η πρότασή μας διαφοροποιείται ως προς την ίδρυση σχολής, να το πω έτσι, Φυσικών Πόρων και Γεωπονίας στα Γρεβενά και όχι της Οικονομικής Σχολής. Αυτό ως σκεπτικό έχει να κάνει την σύνδεση της τοπικής αγοράς, των τοπικών χαρακτηριστικών, με ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον τομέα, να υπάρξουνε συνέργειες, αλληλοεπιδράσεις και να βελτιώνεται και το ΤΕΙ και η τοπική αγορά και οι επιχειρήσεις που επιτηδεύουν στα Γρεβενά. Αυτός είναι ο λόγος και της διαφοροποίησης μας.
  Ωστόσο εμείς δεν θα είμαστε διχαστικοί, θα δράσουμε ενωτικά, παρότι θα δώσουμε την διαφορετική αυτήν ψήφο, δεν έχουμε κάποιο λόγο να αντιπαρατεθούμε ούτε με τον κύριο Δήμαρχο ούτε με τους υπόλοιπους που ακούστηκαν. Ούτως ή άλλως νομίζω στα περισσότερα συμφωνούμε και σε αυτό θα μείνουμε. Αλλά, να το πω έτσι αυτήν η εμμονή στο να ψηφίσουμε όλοι ομόφωνα δεν την καταλαβαίνω, δεν είναι ανάγκη να υπεκφυγούμε των απόψεών μας, για να πάμε με μια ομόφωνη πρόταση.
  Και κατάληξε λέγοντας ότι μπορούν να ξεπεραστούν οι τεχνικές δυσκολίες όσον αφορά τη δική μας παράταξη.

  Στη συνέχεια η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Παναγιώτα Ντάγκα πήρε το λόγο και είπε:
  Καταρχήν, εμείς δεν αναφέρουμε κάτι γενικό αόριστο ότι το πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι εκτός της πραγματικότητας. Ποτέ δεν το είπαμε αυτό και βέβαια το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο, οι σπουδές με την οικονομία και την κοινωνία, δεν μπορεί να είναι εκτός της πραγματικότητας και να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Το ζήτημα είναι ποιας κοινωνίας και ποιας οικονομίας εκεί είναι το κουμπί τα Αλέξινας που λέγαμε στα χωριά μας. Σήμερα το πανεπιστήμιο υπηρετούσε και τώρα προσπαθεί να υπηρετήσει ακόμα περισσότερο την οικονομία αυτήν που μας τσακίζει, που όλοι διαφωνούμε αλλά συμφωνούμε να ιδρυθεί τέτοιο πανεπιστήμιο. Αυτήν την οικονομία έρχεται να υπηρετήσει αυτό το πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, αυτά που λέμε απαντούν κυρίως στο σήμερα δεν μιλάμε πως θα κάνουμε το πανεπιστήμιο στον σοσιαλισμό εκεί ξέρουμε όπως θα το κάνουμε. Σήμερα αν δεν διεκδικήσουμε αυτά τα νέα ιδρύματα που θα δημιουργηθούν, γιατί εμείς λέμε να μην κλείσει κανένα, καμία σχολή και νέες να ιδρυθούν, αλλά αν αυτό δεν συνδυαστεί με εξασφάλιση των οικονομικών πόρων. Γιατί στα σχέδια που έχουνε κατατεθεί μέχρι τώρα και στα πανεπιστήμια που έχουνε ιδρυθεί, το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το πανεπιστήμιο Ηπείρου, δεν προβλέπεται καμία αύξηση της χρηματοδότησης, καμία πρόσληψη προσωπικού. Άρα αυτά που λέμε θα είναι στα χαρτιά, στον αέρα.
  Αν θα είναι εξασφαλισμένες οι σπουδές φυσικά και θα συμφωνήσουμε. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι φοιτητές που θα έρθουνε δηλώνουν στο μέρος που ζούνε, γιατί δεν έχουνε να σπουδάσουν, πως θα εξασφαλίσουμε τα παιδιά γιατί λέμε θα έρθουνε 800, 1000, 2000, πως θα έρθουνε τα παιδιά στα Γρεβενά να σπουδάσουνε αν δεν εξασφαλιστεί η σίτιση, η στέγαση, πληρώνουν ένα ευρώ εισιτήριο να πάνε και ένα ευρώ να γυρίσουνε δύο, που θα βρούνε αυτά τα χρήματα. Και αυτούς τους σχεδιασμούς στα Γρεβενά τους έχουμε ζήσει πάρα πολύ καλά και θυμάμαι και παλιά δημοτικά συμβούλια, ιδρύθηκε το ΤΕΙ ναι να έρθει αυτό το ΤΕΙ έτσι, ιδρύθηκε να έρθει καινούργιο τμήμα, έρχεται το σχέδιο ΑΘΗΝΑ είχαμε τρία τμήματα τα κάνει ένα, έρχεται το σχέδιο Γαβρόγλου τώρα διεκδικούμε άλλα χωρίς να τα συνδέουμε με το γενικότερο πλαίσιο. Άρα αν δεν συνδέσουμε το ειδικό με το γενικό, στην ουσία αποφασίσουμε, ωραία διεκδικούμε αλλά τι κάνουμε, υλοποιούμε την πολιτική αυτήν που θέλει να εφαρμοστεί, που στην ουσία το ξέρουμε όλοι κατά βάθος, πάλι να υποβαθμίσει το νέο πανεπιστήμιο και φοβάμαι σε λίγα χρόνια σε αυτήν την αίθουσα, μπορεί εμείς να μην είμαστε εδώ αλλά αν είμαστε εν ζωή, θα θυμόμαστε αυτά που λέμε. Γιατί σε λίγα χρόνια θα λέμε α! αυτό το τμήμα έκλεισε γιατί θα έρθει ένα νέο σχέδιο από τη άλλη κυβέρνηση που θα θέλει ακόμη μεγαλύτερα ιδρύματα. Με αυτήν την έννοια εμείς καταψηφίζουμε την εισήγηση γιατί δεν θέλουμε να μπούμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πολιτικής.
  Το κρίμα να είναι, γιατί τόσα χρόνια είμαστε όλοι στα όρια του εφικτού, της πραγματικότητας και όσο προσαρμοζόμαστε στο εφικτό και στην πραγματικότητα τόσο υποβαθμίζουμε την ζωή μας. Και για να πούμε και τις αλήθειες μας ποιοι από τους κυρίους που είμαστε εδώ μέσα, τα παιδιά μας που έχουνε υψηλές βάσεις και καλούς βαθμούς τους είπαμε, όχι δεν θα πας στο Μετσόβιο των Μηχανικών θα πας στο Μηχανικών της Κοζάνης. Γιατί δεν τα στέλνουμε στο Μηχανικών της Κοζάνης και τα στέλνουμε στο Μετσόβιο. Για να λέμε πραγματικότητες και για να μην λέμε για τους άλλους να λέμε και για τον εαυτό μας.
  Εμείς λοιπόν με αυτήν την έννοια, μπορεί να φαίνεται διαφορετική αλλά η ζωή δυστυχώς μας επαληθεύει πάντα, ελπίζουμε αυτήν την φορά να μην μας επαληθεύσει, με αυτήν την έννοια καταψηφίζουμε κύριε πρόεδρε.

  Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης πήρε το λόγο και είπε:
  Αν και η συζήτηση ξεκίνησε με ένταση ίσως και εγώ ύψωσα τον τόνο της φωνής μου και ζητώ συγνώμη, πλέον είμαστε οριακά στα χρονικά περιθώρια. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε το ταχύτερο δυνατόν με μια πρόταση. Δεν είναι τυχαίο ότι έφυγα από το συνέδριο της ΚΕΔΕ απόψε άρον – άρον γιατί δεν μας παίρνουν τα χρονικά περιθώρια, δεν θα μπορούσε να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Σίγουρα έχω συζητήσει και με τον κύριο βουλευτή, σίγουρα έχω συζητήσει και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με πάρα πολλούς άλλους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και όλους. Διαφάνηκε από τη συζήτηση στο τέλος , συμφωνώ με τον κύριο Δρόσο, ότι μπορούν να συγκεραστούν τα πάντα.
  Η πρόταση μου ήταν η δημιουργία οικονομικής σχολής με έδρα τα Γρεβενά και τα κάτωθι τμήματα:
  -Τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά, πρώτον, δεύτερον
  -Τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής με έδρα τα Γρεβενά και τρίτον
  -Τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης με έδρα τα Γρεβενά.
  Αυτά είναι τα τμήματα της σχολής. Δεύτερον τη δημιουργία τμήματος γεωλογίας ή δασολογίας με έδρα τα Γρεβενά, με μελλοντική έναρξη, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν μπορεί να γίνει άμεσα αυτό, έναρξη λειτουργίας έπειτα από συνεκτίμηση του αντίστοιχου κόστους. Αυτό δηλαδή το βλέπουμε και το παλεύουμε. Σίγουρα θα μπορούσε να ενσωματωθεί και η άποψη της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ότι για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να αυξηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία κ.λ.π.. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, άλλο να πας σε έναν υπουργό ή σε ένα υπουργείο με ομόφωνη απόφαση δημοτικού συμβουλίου και άλλο να πας κατά πλειοψηφία. Είναι ένα ατού το οποίο το διαπραγματεύεσαι εντελώς διαφορετικά, φαίνεται ότι όλη η κοινωνία ότι όλοι είμαστε σύμφωνοι να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εάν θέλετε κάτι άλλο, να το προσθέσουμε πολύ ευχαρίστως, πάρα πολύ ευχαρίστως, να προστεθεί στην πρόταση. Αλλά καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είτε λέγομαι εγώ που είμαι τελευταίος, γιατί εγώ αυτήν την πρόταση που θα αποφασίσουμε, τι θα αποφασίσουμε απόψε, θα την κοινοποιήσω και θα πάω και εγώ ο ίδιος στον Υπουργό, στον κύριο Βουλευτή, στον κύριο Περιφερειάρχη και σε όλους τους συναρμόδιους υπουργούς. Είναι εντελώς διαφορετικό όμως όταν πας με τον υπουργό να συζητήσεις και του λες ότι εγώ έχω ομόφωνη απόφαση. Πέρα του δημοτικού συμβουλίου και όλοι οι φορείς και αναφέρομαι στους φορείς που βλέπω από κάτω το επιμελητήριο με τον κύριο Ράμμο, τον κύριο Δημάδη από τον εμπορικό σύλλογο, όλοι οι φορείς, άπαντες οι φορείς. Αν τη στηρίξουμε όλοι μας πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερη τύχη. Αν θέλετε κάτι να προσθέσουμε σε αυτήν την πρόταση ή να αφαιρέσουμε να το κάνουμε, αλλά θα ήταν καλό να φύγουμε με μια απόφαση ομοφωνούντες. Δεν μας χωρίζει τίποτε άλλωστε πιστεύω, από ότι διαφάνηκε στην συζήτηση είναι ελάχιστες οι διαφορές, πέρα των γενικών πολιτικών πεποιθήσεων, ευχαριστούμε και εμείς.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω μετά από διαλογική συζήτηση

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

  1. Την δημιουργία Σχολής Οικονομικών Σπουδών με έδρα τα Γρεβενά και τα κάτωθι τμήματα:
  I. τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (με έδρα τα Γρεβενά)
  II. τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής (με έδρα τα Γρεβενά)
  III. τμήμα στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης (με έδρα τα Γρεβενά)
  2. Την δημιουργία τμήματος Γεωολογίας ή Δασολογίας (με έδρα τα Γρεβενά) με μελλοντική έναρξη λειτουργίας έπειτα από συνεκτίμηση του αντίστοιχου κόστους.

  Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα και Αθανασίου Χαστά, για τους λόγους που αναφέρει στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της παράταξης Παναγιώτα Ντάγκα.

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 571/2018.
  …………………………………………………………………………………………………………….
  Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

  Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
  Υπογραφή Υπογραφές
  Ακριβές απόσπασμα
  Γρεβενά 31-12-2018
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

 • 4 Μαρτίου 2019, 09:30 | Σαριαννιδης Νίκος

  Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια με πολλά δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα, καθώς αποτελεί μια από τις φτωχότερες περιφέρειες στην Ευρώπη, ενώ οι προοπτικές της στη μεγάλη βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό, είναι περιορισμένες (0,3 % του συνόλου της χώρας, ΕΛΣΤΑΤ 2018). Ταυτόχρονα, η πρόσφατη κρίση διόγκωσε το ήδη μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις με τη συρρίκνωση της δραστηριότητας της ΔΕΗ στον λιγνίτη δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αντιστροφή του κλίματος. Η δημιουργία, λοιπόν, ενός νέου ισχυρού Πανεπιστημίου στη Δυτική Μακεδονία είναι αναγκαιότητα όχι μόνο εκπαιδευτική και επιστημονική, αλλά ταυτόχρονα οικονομική και κοινωνική.
  Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην κάθε πόλη της Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, στην Κοζάνη με τη ΔΕΗ, τη τεράστια ανεργία και τη χαμηλή επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται η Πολυτεχνική Σχολή και τα Οικονομικά τμήματα, γεγονός που στηρίζεται στο επιστημονικό προσωπικό που ήδη διαθέτει. Στην Φλώρινα, που είναι μια αγροτική περιοχή, αλλά και με κουλτούρα στις τέχνες, δημιουργείται η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αξιοποιώντας το επιστημονικό προσωπικό που ήδη υπάρχει. Στα Γρεβενά και στην Καστοριά, περιοχές με επίσης πολλά προβλήματα ανεργίας και χαμηλής επιχειρηματικότητας δημιουργούνται οικονομικά τμήματα, ενώ παράλληλα η Καστοριά ενισχύεται με τη Σχολή Θετικών Επιστημών, αλλά και το τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων που τόσο έχει ανάγκη λόγω της εξωστρεφούς οικονομίας της με το γουνεμπόριο. Τέλος, στην Πτολεμαΐδα δημιουργούνται τμήματα υγείας, γεγονός που στηρίζεται από το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, αλλά και υπηρετεί το λαϊκό αίσθημα όπως και την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί λόγω της λειτουργίας των εργοστασίων και των παρεπόμενων προβλημάτων υγείας.
  Επομένως, το παρόν σχέδιο ισχυροποιεί τη Δυτική Μακεδονία στον ακαδημαϊκό χάρτη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργική επανεκκίνηση της ανώτατης εκπαίδευσης στη περιοχή, με όραμα να αποτελέσει θύλακα γνώσης και προσφοράς στην κοινωνία, αλλά και σημαντικό μοχλό οικονομικής άνθησης και ανάπτυξης. Είναι πλέον υποχρέωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του νέου Ιδρύματος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δίνει το νέο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να παίξει έναν ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

 • 4 Μαρτίου 2019, 07:39 | ΦΩΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

  Η έδρα της Σχολής Επιστημών Υγείας πρέπει να είναι στην Πτολεμαϊδα,λόγω ύπαρξης εκεί των τμημάτων που ιδρύονται. Άλλωστε το ίδιο ανέφερε και ο Υπουργός κ. Γαβρόγλου στη συνάντηση που είχαμε το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 στην Κοζάνη λίγο πριν τη συνέντευξη τύπου, παρουσία των κ. Αριστερίδη Ιωάννη, Πασσαλίδη Κων/νου και των δύο βουλευτών του νομού μας Μουμουλίδη Θέμη και Δημητριάδη Μίμη, κάνοντας λόγο για τυπογραφικό λάθος.

 • 3 Μαρτίου 2019, 16:52 | Αλέξανδρος Κ.

  Όταν τα τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής των Πολυτεχνικών σχολών των Χανίων και του Βόλου μετονομάστηκαν σε Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, δόθηκε η δυνατότητα στους εν ενεργεία φοιτητές -με την προσθήκη κάποιων μαθημάτων- να πάρουν το πτυχίο τους με τον νέο τίτλο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο παρόν νομοσχέδιο δηλαδή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως αντιμετωπίσθηκε προϋπάρχουσα παρόμοια κατάσταση.

  <>

 • 2 Μαρτίου 2019, 21:18 | Π. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

  Στο σχέδιο νόμου υπάρχουν πολλά οικονομικά Τμήματα, μερικά εκ των οποίων θεραπεύουν παραπλήσιο γνωστικό αντικείμενο με διαφορετικό τίτλο. Κάποια από αυτά είναι ειδικεύσεις που θα μπορούσαν εύκολα να υπάρξουν ως ειδικεύσεις στο προπτυχιακό πρόγραμμα ή σαν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

  Πιστεύω ότι πρέπει να ιδρυθούν Τμήματα που δεν είναι κορεσμένα, θα έχουν παρόν και κυρίως μέλλον στο νέο μας Πανεπιστήμιο

  Προτείνω τα εξής εξής Τμήματα σε αντικατάσταση κάποιων οικονομικών Τμημάτων
  1. Χωροταξίας και Ανάπτυξης με έδρα την Κοζάνη
  2. Κοινωνιολογίας με έδρα την Κοζάνη
  3. Βιοχημείας με έδρα την Κοζάνη

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 16:59 | Κωνσταντίνος Κοκόλης

  * Πρόταση για την Ονομασία του Νέου Πανεπιστημίου :

  «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  «Ο Παύλος Μελάς»»

  Ο λογότυπος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προτείνεται να έχει τη μορφή (εικόνα) του Παύλου Μελά (από αντίστοιχο φιλοτεχνημένο πίνακα ασπρόμαυρης φωτογραφίας) σε συνδυασμό με σχήμα-«σήμα» τύπου «παράσημου», με τα αρχικά (Π Δ Μ) του Πανεπιστημίου, σε καλλιτεχνική μορφή και κορδόνι.
  «Ο Παύλος Μελάς δίνει το όνομά του στο Πανεπιστήμιο και εκείνο τον παρασημοφορεί».

  Η εικόνα του Παύλου Μελά, που έμελλε να γίνει το γνωστότερο και μακροβιότερο σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνα, παραπέμπει συνειρμικά αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία, σε όλους τους Νομούς της οποίας έδρασε.

  Κατά συνέπεια με το λογότυπο προβάλλεται μια αντιπροσωπευτική προσωπικότητα της ιστορικής παράδοσης της Δυτικής Μακεδονίας.

  Μάλιστα το νεαρό της ηλικίας του και η αλκή της νιότης του, που εκείνος πρόσφερε με ηρωισμό και υπερηφάνεια σ’ αυτό που λέγεται πατρίδα, αποτελεί συμβολισμό, μιας ιδέας, για όλους μας, και προπαντός για όλους τους νέους ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. «Γιατί όλες οι ευγενικές ιδέες έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Και καμιά δεν προκόβει χωρίς ηρωισμό» (Ναταλία Π.Μελά 1926.
  Πηγή, για την αιτιολόγηση, [Ο Μακεδονικός Αγώνας (τα ΝΕΑ)]

 • 26 Φεβρουαρίου 2019, 10:58 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα σας.Η έδρα της Σχολής Επιστημών Υγείας πρέπει να είναι στην Πτολεμαϊδα,όχι μόνο γιά λόγους ύπαρξης εκεί των τμημάτων που ιδρύονται,αλλά και γιά ευρύτερους ιστορικούς λόγους.
  Επίσης,πρέπει να γίνει συντονισμένη προσπάθεια απ’όλους,ώστε να μπεί ένας ευρύτερα αποδεκτός τίτλος στο νέο ίδρυμα από ιστορικά ονόματα της περιοχής.Εγώ γιά παράδειγμα προτείνω το όνομα της ηρωϊδας δασκάλας Βελίκας Τράικου ή του μακεδονομάχου οπλαρχηγού Κώττα,οι οποίοι αν και σλαβόφωνοι και άρα δίγλωσσοι, έδωσαν τη ζωή τους πολεμώντας γιά την ελληνική Μακεδονία σε χρόνια σκοτεινά.Θα αποδοθεί έτσι η καλύτερη τιμή σε μερικούς από τους προγόνους των σημερινών κατοίκων που αν και σλαβόφωνοι,αποφάσισαν να μην ενταχτούν στη βουλγαρική εξαρχία,γιατί είχαν ελληνική συνείδηση.Επίσης έτσι θα δοθεί το μήνυμα από το κέντρο ότι θυμάται και δεν εγκατέλειψε ποτέ τους Δυτικομακεδόνες.

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 17:01 | Μιχάλης Αγραφιώτης

  Η δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι μια πρόσκληση για την περιοχή μας, ενώ η κοινωνία μας οφείλει πλέον να αγκαλιάσει το νέο ίδρυμα κάτι που δεν έκανε με το νυν Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ. Οι προτάσεις που έχω να κάνω για το νέο Πανεπιστήμιο είναι οι εξής:

  1. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να ονομάζεται απλά «Δυτικής Μακεδονίας» ως γεωγραφικός προσδιορισμός. Θα πρέπει να του δοθεί μια ονομασία τιμής ένεκεν στους λόγιους της περιοχής μας που ως γνωστόν ήταν άνθρωποι που έδωσαν τα φώτα τους κατά καιρούς στην Ευρώπη. Αυτό το θέμα θα ήθελα να το εξετάσετε προσωπικά ως Υπουργός Παιδείας, κ. Γαβρόγλου και να εντοπίσετε μια ευρύτερη ονομασία. Δική μου πρόταση είναι να ονομαστεί «Λασσάνειο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» προς τιμή του λόγιου Γεώργιου Λασσάνη (1793 – 1870) από την Κοζάνη. Ο Λασσάνης ανέπτυξε δραστηριότητα ως συγγραφέας, δραματουργός, δάσκαλος, ήταν από τις κορυφαίες προσωπικότητες εκείνης της εποχής. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες προσωπικότητες που διέπρεψαν κατά την αναγέννηση στην Κεντρική Ευρώπη που θα μπορούσαν να δώσουν το όνομα τους στο νέο Πανεπιστήμιο.
  2. Θεωρώ επιβεβλημένη τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και με τα τοπικά νοσηλευτικά ιδρύματα όπως το Μποδοσάκειο στην Πτολεμαΐδα και το Μαμάτσειο στην Κοζάνη που το πρώτο λόγω εγκαταστάσεων θα μπορούσε να φιλοξενήσει Ιατρικό τμήμα μέσα στην ευρύτερη σχολή επιστημών Υγείας που οι περισσότερες θα εδρεύουν στην Πτολεμαΐδα. Είναι άδικο για την περιοχή μας να μην έχει Ιατρική σχολή, που θα μπορούσε να στελεχωθεί από καθηγητές από όλη την Ελλάδα που θα μπορούσαν να ερευνήσουν μια περιοχή πολύπαθη, όπως η Δυτική Μακεδονία που μαστίζεται ιδιαίτερα από Καρκίνους.
  3. Τα Γρεβενά που έχουν ήδη ένα σχεδιασμό για το Αστεροσκοπείο του Όρλιακα θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τμήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αστροφυσική και να αναδείξουν αυτή την επιστήμη που στην Ελλάδα έχουν παραγκωνιστεί από τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια.
  4. Από το Πανεπιστήμιο λείπει ένα τμήμα για την ιστορία της γούνας και την εκμετάλλευση βάσει των νέων τεχνολογιών της τοπικής παραγωγής με έδρα ή τη Σιάτιστα ή την Καστοριά που έχουν μεγάλη παράδοση και τεχνοτροπία που θα χαθεί.
  5. Η πόλη της Κοζάνης πρέπει να διατηρήσει τη βάση της οικονομικής σχολής, ενώ τα Γρεβενά πρέπει να εξειδικευθούν κυρίως στον πρωτογενή τομέα, στη δασολογία και στον φυσικό πλούτο, οπότε η μετακίνηση τμημάτων που παραδοσιακά εδρεύουν στην Κοζάνη δεν πρέπει να μετακινηθούν εκεί, αντιθέτως να γίνουν τμήματα που έχουν να κάνουν με το φυσικό πλούτο της περιοχής των Γρεβενών
  6. Πρέπει να υπάρξουν τμήματα ξενόγλωσσα που να έχουν στραμμένη την κατεύθυνση τους προς τη Βαλκανική, όπως δημιουργία τμημάτων Αλβανικής και Σλαβικής Γλώσσας και φιλολογίας, ώστε να αναπτυχθούν οι επιστήμες των γειτονικών κρατών και στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσει η περιοχή μας δίαυλο επικοινωνίας και γραμμάτων.
  7. Το έμβλημα του νέου Πανεπιστημίου να είναι ο Κρόκος Κοζάνης, το γνωστό φυτό παγκοσμίως για τις ιδιότητές του που θα δώσει μια νέα δυναμική στο νέο Πανεπιστήμιο.

 • 25 Φεβρουαρίου 2019, 16:41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ

  Πως γίνεται η έδρα της Σχολής Επιστημών Υγείας να έχει Έδρα την Κοζάνη και τα τμήματά της να είναι στην Πτολεμαϊδα.
  Προφανώς κάποιο λάθος υπάρχει εκτός αν αναφέρεται ως Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
  Είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσει και η Έδρα της Σχολής Επιστημών Υγείας να είναι στην Πτολεμαϊδα.