Άρθρο 6 Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων – Προσθήκη άρθρου 41ΙΑ στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται άρθρο 41ΙΑ ως εξής:

«Άρθρο 41ΙΑ
Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων
1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό την προσωποποίηση των εισιτηρίων και την ισχυρή αυθεντικοποίηση των θεατών που εισέρχονται σε αθλητική εγκατάσταση για να παρακολουθήσουν αθλητική συνάντηση. Ο ενδιαφερόμενος θεατής πραγματοποιεί ηλεκτρονική κράτηση του εισιτηρίου του από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί το αθλητικό σωματείο, το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.) και κάνει χρήση της πλατφόρμας του πρώτου εδαφίου, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της κράτησής του και να ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου του.
2. Χρήστες της πλατφόρμας είναι φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς και έκδοσης εισιτηρίου παρακολούθησης αθλητικής συνάντησης για τους ίδιους ή τα ανήλικα τέκνα τους, υπό την προϋπόθεση να έχουν ήδη καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β’ 3399), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 4727/2020 και επιβεβαίωσης του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου του στο ΕΜΕπ. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τον μοναδικό αριθμό εισιτηρίου που έλαβε κατά την αγορά και να επιλέξει αν αφορά στον ίδιο ή σε ανήλικο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.
4. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών της παρ. 3 και κατόπιν ανάκτησης από το ΕΜΕπ και επιβεβαίωσης των στοιχείων του αιτούντος την έκδοση του εισιτηρίου, οριστικοποιείται η διαδικασία ταυτοποίησης και εκδίδεται ψηφιακά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος στο κινητό τηλέφωνό του μέσω του gov.gr wallet σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 203). Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους δύνανται να λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, κατόπιν ρητής συναίνεσης του ασκούντος την επιμέλειά τους και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός του κινητού τους τηλεφώνου έχει ήδη καταχωριστεί για αυτούς στο ΕΜΕπ σύμφωνα με την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας, προκειμένου να λάβουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του gov.gr wallet, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 και να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 5. Η χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 και της ακύρωσης από τις συσκευές ανέπαφης σάρωσης και ανάγνωσης εισιτηρίων, που είναι εγκατεστημένες στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων. Την ημέρα της αθλητικής συνάντησης, ο θεατής θέτει ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου και, εφόσον το εισιτήριο αναγνωρίζεται και ακυρώνεται, ανοίγει η περιστρεφόμενη είσοδος (τουρνικέ) και ο θεατής εισέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση.
6. Για τους σκοπούς της λειτουργίας της πλατφόρμας του παρόντος, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.
7. Το παρόν εφαρμόζεται στις αθλητικές συναντήσεις του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), καθώς και στις αθλητικές συναντήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες, ως γηπεδούχος, αγωνίζεται ομάδα Α.Α.Ε. που συμμετέχει στο παραπάνω επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη εξειδικεύονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρόντος, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών, η διαδικασία χρήσης της πλατφόρμας για την έκδοση εισιτηρίων για ανήλικους, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής και ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ημερομηνία μετά την πάροδο της οποίας απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης στο πλαίσιο των διοργανώσεων της παρ. 7 σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στην Α.Α.Ε. που χρησιμοποιεί ως έδρα της αθλητική εγκατάσταση που διαθέτει το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών, καθώς και η διαδικασία και το όργανο επιβολής των κυρώσεων αυτών. Με όμοια απόφαση προβλέπεται η υποχρέωση διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου ή άλλων ομαδικών αθλημάτων.».

 • 11 Ιανουαρίου 2024, 23:00 | ΣΕΧΙΔΗΣ

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο θα πρέπει να προσέλθει στα εκδοτήρια και με την επίδειξη της ταυτότητας του και την δήλωση του ΑΜΚΑ να αγοράσει ονομαστικό εισιτήριο.Ομως οι ΠΑΕ/ΚΑΕ υπό την ανοχή της διοργανωτριας αρχής,του υφυπουργείου αθλητισμού και της αστυνομίας εξέδιδαν εισιτήρια σε πλασματικά ή ανύπαρκτα ΑΜΚΑ ή μερικές φορές και χωρίς ΑΜΚΑ και τα έδιναν στους συνδέσμους αλλά ενίοτε και στα εκδοτήρια..Επίσης κατά την είσοδο του φιλάθλου στην αθλητική εγκατάσταση θα γινόταν ταυτοποίηση του,αντιπαραβολή ταυτότητας με το όνομα το εισιτήριο από το προσωπικό ασφάλειας της ομαδας.Ο Νόμος υπάρχει κύριοι και κυρίες..απομένει να τον εφαρμόσετε στη πράξη…
  Η νέα διάταξη δεν έχει πρόβλεψη για αλλοδαπους τουριστες που δεν εχουν προσβαση στην εφαρμογη gov.gr,αλλα και σε οσους δεν ειναι εξιοικοιωμενοι με την σύγχρονη τεχνολογία οπως οι ηλικιωμενοι…τελος τι γινεται σε περιπτωση δυσλειτουργιας του κινητου ή οταν σβησει απο μπαταρια..
  Κλεινοντας,πριν πολλα χρονια ειχε βγει μια διαταξη νομου για υποχρεωτικη χρηση της καρτας φιλαθλου…σε αυτη θα ενσωματωνταν το εισιτηριο και ο φιλαθλος θα την σκαναρε κατα την εισοδο του στο γηπεδο..αλλα μετα απο αντιδρασεις εμεινε στις καλενδες..

 • 11 Ιανουαρίου 2024, 14:09 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Κατά την περίοδο 2011-2013 ορισμένα αθλητικά σωματεία όπως ο Εργοτέλης είχαν την δηνατότητα να εκδόσουν πλαστική ταυτότητα Κάρτα φιλάθλου στην οποία υπήρχε έγχρωμη φωτογραφία κατόχου εισητηρίου διαρκείας, Ονοματεπόνυμο, φύλο, ημερομηνια γέννησης, ΑΜΚΑ, ομάδα, ημερομηνία λήξης κάρτας. Στη πίσω όψη είχε μαγνητική ταινία για να μπορούμε οι φίλαθλοι να την περνάμε στο τουρνικέ και να ανοίγει η πόρτα. Μπορεί να μπει από πίσω QRCODE μαζί με barcode στη κάρτα φιλάθλου. Να επανέλθει η προσωποποιημένη κάρτα φιλάθλου, αλλιώς πάλι θα μπαίνουν στο γήπεδο ατομα χουλιγκαν με κάρτα άλλου προσωπου οταν δεν υπάρχει φωτογραφία. Ας εχουν σχεδιο οι κάρτες διαρκείας στη πίσω όψη αλλα να αναγράφονται τα στοιχεία κατοχου μπροστά.
  θα πρέπει να μουν μαγνητικές πύλες σε ορισμένα γήπεδα για έλεγχο μεταλλικών αντικειμένων ή η αστοινομία ή sequrity να φέρουν μαζί τους.

 • 11 Ιανουαρίου 2024, 09:06 | Vasily Psarommatis

  Έπρεπε