Άρθρο 18 Προσαρμογή λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Εταιρείες Τεχνοβλαστούς

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «εταιρεία έντασης γνώσης» ή σε «εταιρεία τεχνολογικής βάσης» εφεξής εννοείται «εταιρεία-τεχνοβλαστός» κατά την έννοια του άρθρου 1 . Ως προς τις διατάξεις της νομοθεσίας περί έρευνας ή περί ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίες παραπέμπουν σε καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες, ως προς το περιεχόμενό τους, διατάξεις των άρθρων 1 έως 17.
2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται και η περ. (γ) διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) Να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή καθώς και με αποζημίωση κατ’αποκοπήν κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα καθώς και να ασκούν τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου του ΝΠΙΔ του ιδρύματός τους που προβλέπεται στο νόμο. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως εμπορικής ιδιότητας, μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι, μέτοχοι, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin offs).»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται από δημόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς μπορούν να αξιοποιούνται, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με:
(α) Εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της σχετικής γνώσης μέσω παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης επί αυτών ή παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης επί των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή με διάθεση αυτών σε επιχειρήσεις ή σε άλλους οικονομικούς φορείς, με σχετικές εμπορικές συμφωνίες,
(β) Εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της σχετικής γνώσης μέσω της ίδρυσης εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin off) με παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης επί αυτών ή παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης επί των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί αυτών ή με διάθεση αυτών στην εταιρεία-τεχνοβλαστό μέσω σύμβασης τεχνοβλαστού ή ειδικής συμπληρωματικής σύμβασης,
(γ) Δημιουργία ή συμμετοχή σε Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα ή σε άλλα νομικά πρόσωπα, πέραν των εταιρειών-τεχνοβλαστών, με κύριο σκοπό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας ή συστάδες επιχειρήσεων.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των ερευνητών στα έσοδα από την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του οργανισμού που έχουν θεμελιωθεί επί αποτελεσμάτων της δικής τους έρευνας, καθώς και για άλλα δικαιώματα ως ανταμοιβή, όπως ο ορισμός ως προσόντος για την εξέλιξή τους, η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, αδειών άνευ αποδοχών και χρηματικών βραβείων.»
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ως προς τις αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου, προστίθεται περ. ι’ ως εξής:
«ι. ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του απονέμονται με διατάξεις νόμου με αντικείμενο την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 (Α’ 258)»
6. Η περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ως προς το περιεχόμενο του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι., αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. ειδικότεροι όροι για την ίδρυση εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin off) και τη συμμετοχή του Α.Ε.Ι. σε αυτούς, πέραν όσων ορίζονται στον νόμο, εκτός εάν, με απόφαση της Συγκλήτου, εκδοθεί ειδικό κανονιστικό κείμενο για τη ρύθμιση της ίδρυσης εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin offs) και της σχέσης του Α.Ε.Ι. με αυτές»