Άρθρο 10 Σύμβαση Τεχνοβλαστού

1. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 3 και ενώ εκκρεμεί η υποχρέωση των ιδρυτών-εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 4 να προβούν εντός έξι (6) μηνών στην ίδρυση της Εταιρείας, ο Ερευνητικός Οργανισμός υπογράφει με τους ιδρυτές – εταίρους, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας, τη Σύμβαση Τεχνοβλαστού.
2. Η Σύμβαση Τεχνοβλαστού ακολουθεί το εγκεκριμένο Σχέδιο Σύμβασης της περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 3, στο οποίο έχουν τεθεί οι όροι εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Οργανισμού από την Εταιρεία – Τεχνοβλαστό. Η υπογραφόμενη με τους ιδρυτές-εταίρους Σύμβαση Τεχνοβλαστού συνάπτεται με την αίρεση ίδρυσης της Εταιρείας και με την πρόβλεψη η Σύμβαση να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ίδρυση της Εταιρείας. Με την ίδρυσή της, η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός καθίσταται αυτοδικαίως συμβαλλόμενο μέρος.
3. Η Σύμβαση Τεχνοβλαστού είναι ορισμένης διάρκειας, η οποία ορίζεται στην απόφαση έγκρισης της ίδρυσης της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού του άρθρου 3, και δυνάμει αυτής ρυθμίζονται τα εξής ζητήματα:
(α) Ερευνητικός Οργανισμός αναλαμβάνει να παραχωρήσει στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό, ο ίδιος ως ιδιοκτήτης ή ως συνιδιοκτήτης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από κοινού με τους συνιδιοκτήτες Ερευνητές, οι οποίοι συμβάλλονται στη Σύμβαση ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την παρ. 4, δικαιώματα για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 3. Τα εν λόγω δικαιώματα δύνανται να συνίστανται στα εξής:
(i) είτε παραχώρηση άδειας, αποκλειστικής ή μη, εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων επί αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των εν λόγω αποτελεσμάτων έρευνας καθορίζοντας τους όρους της παραχώρησης, ήτοι τη γεωγραφική εμβέλεια και τη διάρκεια, η οποία δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια της σύμβασης, έναντι αντιτίμου, ήτοι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που ορίζονται στην περ. γ’,
(ii) είτε μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων επί αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων έρευνας, έναντι αντιτίμου, ήτοι τιμήματος που ορίζεται στην περ. γ’
(iii) είτε συνδυασμό των ανωτέρω.
(β) Δύναται να ορίζονται:
(ii) όροι εκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης έναντι ανταλλάγματος, εργαστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων για συγκεκριμένο χρόνο και υπό όρους που διασφαλίζουν τη λειτουργία των εργαστηρίων και των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη θεσμική αποστολή τους, εφόσον προβλέπεται τέτοια εκμίσθωση. Για ενδεχόμενη συνέχιση της έρευνας από την Εταιρεία – Τεχνοβλαστό, με χρήση των εγκαταστάσεων του Οργανισμού, καθορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν,
(ii) όροι εκμίσθωσης χώρου γραφείων σε ακίνητο στο οποίο έχει ιδιοκτησία, μισθώνει ή διαχειρίζεται ο Ερευνητικός Οργανισμός ή η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Οργανισμού, εφόσον προβλέπεται τέτοια εκμίσθωση,
(iii) όροι άδειας χρήσης της επωνυμίας ή του εγκεκριμένου λογοτύπου του Ερευνητικού Οργανισμού από την Εταιρεία – Τεχνοβλαστό, εφόσον παραχωρείται τέτοια άδεια. Η άδεια παραχωρείται με μοναδικό σκοπό να καταστεί γνωστή στις συναλλαγές η προέλευσή της από τον συγκεκριμένο Ερευνητικό Οργανισμό. Η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός δεν δύναται να περιλαμβάνει στην επωνυμία της, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό της, την επωνυμία του Ερευνητικού Οργανισμού ή τμήμα αυτής,
(iv) δυνατότητα ανανέωσης ή χορήγησης παράτασης της διάρκειας πέραν της αρχικώς ορισθείσας.
(γ) Ορίζεται το αντίτιμο που καταβάλλει η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός προς τον Ερευνητικό Οργανισμό για τα οριζόμενα ανωτέρω υπό (α) δικαιώματα και για τις οριζόμενες ανωτέρω υπό (β) παροχές. Το αντίτιμο στην περίπτωση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης στην περίπτωση του στοιχείου (i) της περ. α’ δύναται να υπολογίζεται είτε ως κατ’ αποκοπήν ποσό, είτε ως ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών είτε επί των καθαρών ετησίων λογιστικών κερδών της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, είτε ως συνδυασμός των παραπάνω.

(δ) Ορίζονται:
(i) υποχρεώσεις περιοδικής ενημέρωσης της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού προς τον Ερευνητικό Οργανισμό για τη δραστηριότητά της και για τα οικονομικά στοιχεία της, βάσει των οποίων υπολογίζονται τα οφειλόμενα,
(ii) όροι τήρησης εχεμύθειας και προστασίας των εκχωρουμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
(iii) δεσμεύσεις για τη διασφάλιση αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τους εταίρους που είναι μέλη του ερευνητικού ή ακαδημαϊκού προσωπικού,
(iv) οι όροι πρόωρης καταγγελίας της Σύμβασης Τεχνοβλαστού για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο δύνανται να συνιστούν ιδίως: μη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων, μη εμπρόθεσμη καταβολή των συμφωνηθέντων ποσοστών από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, απόκρυψη εσόδων, εκχώρηση υποαδειών κατά παράβαση της σύμβασης Εταιρείας Τεχνοβλαστού, κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, οποιαδήποτε συμπεριφορά της Εταιρείας ή μελών της, που δύναται να προκαλέσει βλάβη στη φήμη ή στα συμφέροντα του Ερευνητικού Οργανισμού, απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, ανωτέρα βία.
4. Εάν επί των προς αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 3 υπάρχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας με ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία Ερευνητών, τότε στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού συμβάλλονται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι και οι Ερευνητές που είναι δικαιούχοι των εν λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για να αναλάβουν την υποχρέωση παραχώρησης άδειας επί των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος ή την υποχρέωση μεταβίβασης αυτών. Εάν σε έναν ερευνητή συμπίπτουν οι ιδιότητες δικαιούχου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και ιδρυτή-εταίρου, ο ερευνητής συμβάλλεται και υπό τις δύο ιδιότητες, με αντίστοιχες προβλέψεις στη σύμβαση.
5. Στις περιπτώσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων που δηλώθηκαν σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 3 και που παραχωρούνται προς αξιοποίηση στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό επί των οποίων δύναται να θεμελιωθούν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας με κατοχύρωση σε σχετικά μητρώα για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο του Ερευνητικού Οργανισμού να μην προβεί σε ενέργειες κατοχύρωσης σχετικών δικαιωμάτων, τότε μόνον η Εταιρεία-Τεχνοβλαστός έχει δικαίωμα να προβεί στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων, κατόπιν συνεννόησης με τους τυχόν συνιδιοκτήτες Ερευνητές και εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού,
6. Οι εκποιητικές συμβάσεις παραχώρησης άδειας ή μεταβίβασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή ερευνητικών αποτελεσμάτων, για τις οποίες αναλαμβάνεται η δέσμευση κατά το στοιχείο (i) της περ. α’ της παρ. 3, συνάπτονται μετά την ίδρυση της Εταιρείας μεταξύ της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού και του Ερευνητικού Οργανισμού ως ιδιοκτήτη του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, με τους συνιδιοκτήτες Ερευνητικό Οργανισμό και Ερευνητή ή Ερευνητές. Εάν στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού έχει αναληφθεί η δέσμευση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης επί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή επί ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εν λόγω εκποιητική σύμβαση καθορίζονται οι όροι της άδειας βάσει όσων έχουν συμφωνηθεί στην Σύμβαση Τεχνοβλαστό (αποκλειστικότητα, γεωγραφική εμβέλεια). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η διάρκεια της παραχωρούμενης άδειας εκμετάλλευσης δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια της Σύμβασης Τεχνοβλαστού.
7. Η Σύμβαση Τεχνοβλαστού διαμορφώνεται ως σχέδιο από την υπηρεσία ή το όργανο που κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 έχει την αρμοδιότητα εισήγησης προς το αποφασίζον όργανο σχετικά με την ίδρυση της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού.
8. Σε περίπτωση που η Σύμβαση Τεχνοβλαστού παραλείπει να ορίσει κάποιους εκ των όρων της παρ. 3, ισχύουν τα εξής:
(α) εάν παραλείπεται να ορισθεί διάρκεια σύμβασης, ισχύει διάρκεια δέκα (10) ετών,
(β) εάν παραλείπεται να ορισθεί το είδος της άδειας που παραχωρείται επί της διανοητικής ιδιοκτησίας, θεωρείται ότι παραχωρείται μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
(γ) εάν παραλείπεται να ορισθεί η διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης επί της διανοητικής ιδιοκτησίας των εταίρων-μελών ερευνητικού ή ακαδημαϊκού προσωπικού, βάσει της οποίας προέκυψαν τα ερευνητικά αποτελέσματα, θεωρείται ότι η παραχώρηση ισχύει κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Τεχνοβλαστού,
(δ) εάν παραλείπεται να ορισθούν η καταβολή αμοιβής και ο χρόνος, ισχύει εκ του νόμου αμοιβή ύψους 1% επί των εσόδων της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού από το πρώτο έτος λειτουργίας της Εταιρείας και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξαρτήτως εάν ο Ερευνητικός Οργανισμός έχει εταιρική συμμετοχή στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό κατά το άρθρο 5.
9. Στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού δύναται να ορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που θεωρείται κρίσιμο από τον Ερευνητικό Οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των όρων ίδρυσης, οργάνωσης και σχεδιαζόμενης επιχειρηματικής λειτουργίας της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού, όπως η εταιρική συμμετοχή του Ερευνητικού Οργανισμού βάσει του άρθρου 11, η συμμετοχή επενδυτών κατά το άρθρο 12 ή το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει συνταχθεί. Ο Κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να ρυθμίζει αναλυτικότερα τη διαδικασία διαμόρφωσης ή το περιεχόμενο της Σύμβασης Τεχνοβλαστού.
10. Μετά τη σύναψη Σύμβασης Τεχνοβλαστού και καθ’ όλη τη διάρκεια της Εταιρείας Τεχνοβλαστού, η Εταιρεία δύναται να εκμεταλλεύεται επιπλέον ερευνητικά αποτελέσματα που παράγουν εντός των Ερευνητικών Οργανισμών οι Ερευνητές, μέλη της Εταιρείας ή μη, εφόσον συνάπτεται με τους αρμόδιους Ερευνητικούς Οργανισμούς ή, στην περίπτωση που έχουν ήδη κατοχυρωθεί δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας με συνιδιοκτησία ερευνητή, με τον Ερευνητικό Οργανισμό και τον Ερευνητή ή Ερευνητές, ως συνιδιοκτήτες, σύμβαση για την παραχώρηση εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων ή των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων, συμπληρωματικών προς τη Σύμβαση Τεχνοβλαστού, το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με την παρ. 6. Η εν λόγω Σύμβαση διατηρεί την αυτοτέλειά της έναντι της Σύμβασης Τεχνοβλαστού και η λύση, λήξη ή ακύρωση κάποιας εξ αυτών με οιονδήποτε τρόπο και για οιανδήποτε αιτία, δεν επηρεάζει την ισχύ της έτερης σύμβασης.
11. Με τη λύση της Σύμβασης – Τεχνοβλαστού, είτε λόγω παρέλευσης του συμφωνηθέντος χρόνου διαρκείας της άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που εκχωρήθηκαν με αυτήν, είτε λόγω πρόωρης καταγγελίας της Σύμβασης:
α) λύονται ισχύουσες μισθώσεις μηχανημάτων, υποδομών και χώρων που προβλέπονται στη Σύμβαση,
β) ανακαλείται η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 3 για την έγκριση συμμετοχής των Ερευνητών και για τη συμμετοχή τους ισχύουν οι διατάξεις περί αναγκαίας χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου,
γ) η Εταιρεία παύει να απολαύει των φορολογικών ή άλλων προνομίων που προβλέπει η νομοθεσία για τις Εταιρείες – Τεχνοβλαστούς και τα μέλη τους και,
δ) η Εταιρεία υποχρεούται να αφαιρέσει τον όρο «τεχνοβλαστός» από την επωνυμία της και να παύσει άμεσα οποιαδήποτε αναφορά που δηλώνει προέλευσή της από τον Ερευνητικό Οργανισμό.
12. Στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού ή στην ίδια τη Σύμβαση Τεχνοβλαστού είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την προβλεπόμενη στην περ. β’ της παρ. 3 παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και υποδομών μετά τη λύση της Σύμβασης Τεχνοβλαστού, με σύναψη νέας σύμβασης.
13. Η εκτέλεση της Σύμβασης Τεχνοβλαστού και η σχέση του Ερευνητικού Οργανισμού με την Εταιρεία – Τεχνοβλαστό βασίζονται στις αρχές της καλής πίστης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, όπως οι αρχές αυτές δύνανται να εξειδικεύονται στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού και στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού.