Άρθρο 14 Κίνητρα για τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών-Τεχνοβλαστών

Οι ερευνητικοί Οργανισμοί δύνανται να κρατούν ποσοστό 0,5% από τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή από τις δαπάνες (overheads) των κρατήσεων του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σε περίπτωση Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) και μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών σε περίπτωση λοιπών Οργανισμών, προκειμένου να τα διαθέσουν ως κεφάλαιο σποράς για συμμετοχές τους στις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς του Οργανισμού.