Άρθρο 7 Συμμετοχή Ερευνητών σε Εταιρεία – Τεχνοβλαστό

1. Οι Ερευνητές που συμμετείχαν στην παραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή της γνώσης που αποτελεί αντικείμενο αξιοποίησης της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού δύνανται: (α) να ιδρύουν ως ιδρυτές – εταίροι την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό για την αξιοποίησή τους, ή (β) να εισέρχονται ως εταίροι στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό μετά την ίδρυσή της, εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή τους σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 στο πλαίσιο της απόφασης έγκρισης Εταιρείας-Τεχνοβλαστού ή (γ) να γίνονται Εκτελεστικά Μέλη Διοίκησης στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό. Δύνανται να αποκτούν εταιρική συμμετοχή επί υφισταμένων Εταιρειών Τεχνοβλαστών και οι Ερευνητές οι οποίοι παρήγαγαν ή συμμετείχαν στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων που παραχωρούνται προς εκμετάλλευση στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό μετά την ίδρυσή της, μέσω σχετικής τροποποίησης της Σύμβασης Τεχνοβλαστού του άρθρου 10, εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή τους με απόφαση του οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 3, η οποία λαμβάνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 για την απόφαση έγκρισης Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, ήτοι κατόπιν αίτησης του Ερευνητή και με εισήγηση του οργάνου της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου.
2. Στην απόφαση έγκρισης συμμετοχής σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 αναγνωρίζεται ότι ο Ερευνητής δύναται να αφιερώνει μέρος του χρόνου άσκησης των καθηκόντων του στην υποστήριξη του έργου Εταιρείας – Τεχνοβλαστού, χωρίς να απαιτείται να λαμβάνει άδεια από την άσκηση των καθηκόντων του. Η σχετική απόφαση δύναται να προβλέπει όρους υπό τους οποίους το μέλος δύναται να ασκεί ερευνητική ή συμβουλευτική δραστηριότητα στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό.
3. Η συμμετοχή του ερευνητή σε Εταιρεία – Τεχνοβλαστό με την ιδιότητα του εταίρου, του μέλους διοίκησης, ή του επιστημονικώς υπεύθυνου συνυπολογίζεται στην υπηρεσιακή του εξέλιξη.
4. Οι Ερευνητές που συμμετέχουν στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό δύνανται να αναλαμβάνουν θέση Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης στην Εταιρεία, εφόσον προβλεφθεί ειδικά στην απόφαση έγκρισης της συμμετοχής τους. Στην απόφαση προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα ανάληψης θέσης ως Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη κάθε φορά, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αίτησης της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού προς το αρμόδιο όργανο του Ερευνητικού Οργανισμού, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3.
5. Στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να ορίζεται ότι με αίτημα του Ερευνητή μπορεί να χορηγείται ειδική άδεια από την άσκηση των καθηκόντων του, άνευ αποδοχών ή άδεια για μερική απασχόληση με αντίστοιχες μειωμένες αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή ο Κανονισμός ρυθμίζει τους όρους της μερικής απασχόλησης και της ειδικής άδειας, η οποία δεν υπόκειται στις προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), καθώς και κανόνες για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων, ιδίως για την αποφυγή υπέρμετρου περιορισμού του χρόνου άσκησης των ακαδημαϊκών ή ερευνητικών καθηκόντων του Ερευνητή.
6. Ερευνητής εταίρος Εταιρείας – Τεχνοβλαστού δύναται να ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού και να αφιερώνει μέρος του χρόνου άσκησης των ερευνητικών του καθηκόντων σε ερευνητική ή συμβουλευτική δραστηριότητα στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό. Η θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου δεν αποτελεί θέση Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης.
7. Κάθε Ερευνητής του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να συνάπτει σύμβαση έργου με την Εταιρεία – Τεχνοβλαστό με αντικείμενο την υλοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας της εταιρείας. Στην περίπτωση που η σύναψη σύμβασης έργου αφορά σε μέλος που είναι και εταίρος Τεχνοβλαστού ή είναι εκτελεστικό μέλος διοίκησης στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό, τότε η έγκριση μπορεί να δίνεται με την απόφαση χορήγησης άδειας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5. Για τις προϋποθέσεις σύναψης σύμβασης έργου μεταξύ εταίρων και εταιρείας ισχύει η εθνική ή αλλοδαπή νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με την έδρα της.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2021, 12:36 | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Άρθρο 7, παράγραφος 5: Η θέση Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης για μία νεοσύστατη εταιρία αποτελεί σημαντική θέση για την οργάνωση της στρατηγικής, διαπραγμάτευσης, εκπροσώπησης, καθώς και άλλων αρμοδιοτήτων της εταιρείας και ενδεχομένως ο Ερευνητής να είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο. Η νεοφυής εταιρεία επίσης δεν έχει κατ’ανάγκη διασφαλισμένους πόρους για τη μισθοδοσία του προσωπικού και των μελών διοίκησης στα αρχικά βήματα και αυτή η κατάσταση θα περιγράφεται εξάλλου από το επιχειρηματικό σχέδιο και το σχέδιο βιωσιμότητας. Η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών ή το καθεστώς μερικής απασχόλησης, ειδικά στα πρώτα βήματα της εταιρείας, ενδεχομένως να δράσει αποθαρρυντικά στην ανάληψη υποχρεώσεων από τους Ερευνητές αφού μεταφέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο σε προσωπικό τους πρόβλημα. Τονίζεται ότι η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται την άμεση βιομηχανική εκμετάλλευση με οικονομικό κέρδος αλλά απαιτείται συνήθως επιπλέον ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη σε υψηλό επίπεδο TRL στην αρχική περίοδο λειτουργίας της εταιρείας.

  Θα πρέπει να προσδιοριστεί το μέγιστο μέρος του χρόνου άσκησης των καθηκόντων του που θα αφιερώνει ο Ερευνητής στην υποστήριξη του έργου Εταιρείας – Τεχνοβλαστού χωρίς να απαιτείται να λαμβάνει άδεια άνευ αποδοχών ή να εντάσσεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2021, 11:55 | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Άρθρο 7, πάραγραφος 4: Η αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης απόφασης για τον ορισμό ή όχι Ερευνητή ως Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης, ακόμη και αν ο Ερευνητικός Οργανισμός μετέχει με ελάχιστο μειοψηφικό μετοχικό πακέτο στη σύνθεση της εταιρείας, ενδεχομένως να προκαλέσει δυσλειτουργία αν η πλειοψηφία της μετοχικής σύνθεσης έχει αντίθετη άποψη.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2021, 15:07 | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩN

  Άρθρο 7, παρ. 3: Είναι ασαφής ο τρόπος και τα κριτήρια με τα οποία θα συνυπολογίζεται στην υπηρεσιακή εξέλιξη του Ερευνητή η συμμετοχή του στην Εταιρεία -Τεχνοβλαστό, λαμβανομένης υπόψη και της ενδεχόμενης άνευ αποδοχών αδείας του Ερευνητή για αποκλειστική εργασία στην ανάπτυξη της εταιρείας.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2021, 16:25 | Γεώργιος Τζιραλής

  Περί της Παραγράφου 5, θα ήταν χρήσιμο να καταστεί σαφές τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο Κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δεν περιέχει σχετική πρόβλεψη (είτε, για παράδειγμα, να απαιτηθεί η προσθήκη σχετικής πρόβλεψης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, είτε να ισχύει η πρόνοια του παρόντος σχεδίου νόμου).

  Ιδεατά, ένας Ερευνητής (και ένα Επενδυτής που θα χρηματοδοτούσε το εγχείρημα) θα επιθυμούσε να αιτηθεί άδειας άνευ αποδοχών για όσο διάστημα επιθυμεί να ασχοληθεί αποκλειστικά με Εταιρεία-Τεχνοβλαστό, χωρίς να απωλέσει την θέση του.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 12:27 | Filippos Farmakis

  Σχετικά με την παράγραφο 7:
  «7. Κάθε Ερευνητής του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να συνάπτει σύμβαση έργου με την Εταιρεία – Τεχνοβλαστό με αντικείμενο την υλοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας της εταιρείας.»

  Μήπως θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε ερευνητή και όχι απαραίτητα του Ερευνητικού Οργανισμού, καθώς είναι πιθανό για την έρευνα ενός τεχνοβλαστού να χρειαστεί η ερευνητική βοήθεια συναδέλφου από άλλον Ερευνητικό Οργανισμό.