Άρθρο 1 Εταιρείες -Τεχνοβλαστοί για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων Ερευνητικών Οργανισμών

1. Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθμιση του θεσμού των «Εταιρειών-Τεχνοβλαστών» (spin-offs) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ερευνητικών Κέντρων, ήτοι των κεφαλαιουχικών εταιρειών που ιδρύονται από ακαδημαϊκό ή ερευνητικό προσωπικό των εν λόγω ερευνητικών οργανισμών προς τον σκοπό της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγουν στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους στον οργανισμό. Ειδικότερα, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης των Εταιρειών-Τεχνοβλαστών, οι όροι συμμετοχής σε αυτές του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού των οργανισμών, η σχέση των εν λόγω Εταιρειών με τον οργανισμό και οι όροι εταιρικής συμμετοχής τρίτων ενώ εισάγονται κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών-Τεχνοβλαστών.
2. Για την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγεται από μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), όπως ορίζονται στον ν. 4485/2017 (Α’ 114), από μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με ερευνητική δραστηριότητα των ΑΕΙ, όπως ορίζονται στον ν. 4009/2011 (Α’ 195), καθώς και από ερευνητές κάθε βαθμίδας και από ερευνητικό προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων, όπως ορίζονται στον ν. 4310/2014 (Α’ 258), είναι δυνατόν να ιδρύονται, κατά τους όρους του παρόντος, κεφαλαιουχικές εταιρείες με σκοπό την εν λόγω εμπορική αξιοποίηση, οι οποίες αποτελούν Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς (Spin Off) των εν λόγω ΑΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων.
3. Οι Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί έχουν ως αντικείμενο την εμπορική αξιοποίηση των ως άνω ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσης και ιδρύονται, στην περίπτωση των ΑΕΙ, από τα μέλη ΔΕΠ ή τα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με ερευνητική δραστηριότητα που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυνητική συμμετοχή του ιδίου του ΑΕΙ ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων, από τους Ερευνητές ή τα μέλη ερευνητικού προσωπικού που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσματα ή τη γνώση, με δυνητική συμμετοχή του Ερευνητικού Κέντρου ή τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων.