Άρθρο 3 Ίδρυση Εταιρείας-Τεχνοβλαστού

1. Για την ίδρυση Εταιρείας – Τεχνοβλαστού, αποφασίζει: α) το πρυτανικό συμβούλιο, στην περίπτωση των Α.Ε.Ι., (β) το διοικητικό συμβούλιο, στην περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου ή κάθε άλλου Ερευνητικού Οργανισμού. Το πρυτανικό συμβούλιο δύναται να εκχωρεί τη σχετική αρμοδιότητα στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του πανεπιστημίου.
2. Στην περίπτωση των Α.Ε.Ι., για τη λήψη της απόφασης του πρυτανικού συμβουλίου λαμβάνεται υπόψη εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών ή του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας. Στην περίπτωση Ερευνητικού Κέντρου ή άλλου οργανισμού, για τη λήψη της απόφασης λαμβάνεται υπόψη εισήγηση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ή της αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας.
3. Οι ενδιαφερόμενοι Ερευνητές υποβάλλουν στο αποφασίζον όργανο της παρ. 1 την αίτηση για ίδρυση Εταιρείας – Τεχνοβλαστού, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
(α) Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενους συνιδρυτές.
(β) Σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω Εταιρείας – Τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των αποτελεσμάτων ως Ερευνητές, καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρχονται.
(γ) Κλάδο ή κλάδους αγοράς επί της οποίας προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η Εταιρεία – Τεχνοβλαστός.
4. Η εισήγηση των οργάνων της παρ. 2 προς τα αποφασίζοντα όργανα της παρ. 1 για ίδρυση Εταιρείας-Τεχνοβλαστού αφορά κατ’ ελάχιστον τα εξής:
(α) Αίτημα ίδρυσης και ενδιαφερόμενους συνιδρυτές.
(β) Σαφή προσδιορισμό των αποτελεσμάτων έρευνας που προτείνονται προς αξιοποίηση μέσω Εταιρείας-Τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συμμετείχαν στην παραγωγή των αποτελεσμάτων ως Ερευνητές, καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρχονται.
(γ) Κλάδο ή κλάδους αγοράς επί της οποίας προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η προτεινόμενη Εταιρεία – Τεχνοβλαστός.
(δ) Σχέδιο Σύμβασης Τεχνοβλαστού του άρθρου 10, το οποίο διαμορφώνεται σε συνεργασία με την εισηγούμενη υπηρεσία της παρ. 2 του παρόντος.
(ε) Έκθεση βιωσιμότητας και στοιχεία επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Ο κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να προβλέπει πρόσθετες προϋποθέσεις και αναλυτικότερες ρυθμίσεις για το περιεχόμενο της αίτησης, για τον προτεινόμενο τρόπο προετοιμασίας επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς και για τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης από το αρμόδιο όργανο.
5. Οι Εταιρείες – Τεχνοβλαστοί ιδρύονται μετά από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 1. Με την εν λόγω απόφαση:
(α) εγκρίνεται η ίδρυση της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού,
(β) εγκρίνεται η συμμετοχή στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό Ερευνητών στην παραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η ενδεχόμενη συμμετοχή τους στη διοίκηση της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7,
(γ) αποφασίζεται η εταιρική συμμετοχή του Ερευνητικού Οργανισμού στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό και οι ειδικότεροι όροι της εταιρικής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 11,
(δ) εγκρίνεται το Σχέδιο Σύμβασης Τεχνοβλαστού, που έχει υποβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 10.
Ο Κανονισμός Ερευνητικού Οργανισμού είναι δυνατόν να ορίζει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία λήψης απόφασης.
6. Τα αρμόδια όργανα της παρ. 1 δύνανται να αρνηθούν να εγκρίνουν την ίδρυση Εταιρείας – Τεχνοβλαστού με αιτιολογημένη απόφαση, σε περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των οργανισμών. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η απόρριψη έγκρισης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας συνιστά προσβολή δικαιωμάτων τρίτων, ή εάν ο αιτών την άδεια ίδρυσης Ερευνητής αθέτησε κατά το παρελθόν συμβατικές υποχρεώσεις εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που είχε αναλάβει έναντι του Ερευνητικού Οργανισμού, ή όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας δημοσίου συμφέροντος.
7. Η απόφαση περί ίδρυσης ή μη Εταιρείας-Τεχνοβλαστού επί της αίτησης των Ερευνητών της παρ. 3, εκδίδεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης, άλλως θεωρείται ότι η αίτηση έχει εγκριθεί.
8. Εάν επί των προς ερευνητική αξιοποίηση αποτελεσμάτων εκκρεμεί η υποβολή αίτησης για κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ο Ερευνητικός Οργανισμός προβαίνει, πριν την έκδοση της απόφασης περί ίδρυσης της Εταιρείας-Τεχνοβλαστού, στην κατάθεση των απαιτούμενων αιτήσεων κατοχύρωσης ήτοι, σε περίπτωση εφεύρεσης, της αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε περίπτωση υποδείγματος χρησιμότητας, της αίτησης για το πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας και σε περίπτωση βιομηχανικού σχεδίου, της αίτησης για κατοχύρωση βιομηχανικού σχεδίου.

  • 17 Σεπτεμβρίου 2021, 08:45 | Βασίλειος Καμπουρλάζος

    Για την ίδρυση εταιρείας-τεχνοβλαστού, να προβλέπεται ρητά η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Επιστημονικής Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.