Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τρία (3) έτη, Ερευνητικοί Οργανισμοί δύνανται να προβλέψουν στον Κανονισμό τους τη δυνατότητα απόκτησης εταιρικής συμμετοχής από τον Ερευνητικό Οργανισμό και τη σύναψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 Σύμβασης Τεχνοβλαστού με υφιστάμενες εταιρείες που έχουν ιδρυθεί από την 1η.1.2016 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, από μέλη ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού και οι οποίες αξιοποιούν επιχειρηματικά ερευνητικά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν από τα εν λόγω μέλη στον πλαίσιο της δραστηριότητάς τους στον Ερευνητικό Οργανισμό.
2. Ο παρών νόμος αφορά σε όσες Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος του, χωρίς να θίγει τη λειτουργία των Εταιρειών – Τεχνοβλαστών που έχουν ήδη συσταθεί.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 7 περί συνυπολογισμού της συμμετοχής του Ερευνητή σε Εταιρεία – Τεχνοβλαστό εφαρμόζεται κατά τις διαδικασίες υπηρεσιακής εξέλιξης που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.