Άρθρο 4 Προθεσμία ίδρυσης Εταιρείας

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης που εγκρίνει την ίδρυση της Εταιρείας -Τεχνοβλαστού, οι ιδρυτές – εταίροι προβαίνουν στην ίδρυση της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 3 και υπογράφεται, βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 3, η Σύμβαση Τεχνοβλαστού κατά τους όρους του άρθρου 10. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας των έξι (6) μηνών, οι ενδιαφερόμενοι Ερευνητές υποβάλλουν εκ νέου την αίτηση της παρ. 3 του άρθρου 3 και ακολουθείται εκ νέου η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2021, 15:21 | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩN

    Στη παράγραφο 3 είναι ασαφής ο τρόπος και τα κριτήρια με τα οποία συνυπολογίζεται στην υπηρεσιακή εξέλιξη του Ερευνητή η συμμετοχή του στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό, λαμβανομένης υπόψη και ενδεχόμενης άνευ αποδοχών άδειας του Ερευνητή για αποκλειστική εργασία στην ανάπτυξη της εταιρείας.