Άρθρο 8 Συγκρούσεις συμφερόντων

Στον Κανονισμό των Ερευνητικών Οργανισμών είναι δυνατόν να ορίζονται ειδικοί όροι για τη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και για τους όρους ανάληψης δεσμεύσεων για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων από τα μέλη ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που συμμετέχουν σε Εταιρείες Τεχνοβλαστούς, ως εταίροι, με ή χωρίς θέση Εκτελεστικού Μέλους Διοίκησης. Σύγκρουση συμφερόντων τίθεται ιδίως: (α) όταν η δραστηριότητα του μέλους στο πλαίσιο της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού περιορίζει τον χρόνο που αφιερώνει στην ερευνητική του δραστηριότητα, προκαλώντας καθυστερήσεις ή επιδρώντας αρνητικά στην αποτελεσματικότητα του έργου της ερευνητικής ομάδας στην οποία συμμετέχει, (β) όταν ο Ερευνητής αποτελεί μέλος του αποφασίζοντος οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 3 ή του εισηγούμενου οργάνου της παρ. 2 του άρθρου 3, (γ) όταν η χρήση υποδομών και εγκαταστάσεων του Ερευνητικού Οργανισμού από το μέλος ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού, εφόσον έχει παραχωρηθεί τέτοια χρήση στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό, βάσει της Σύμβασης του άρθρου 10 περιορίζει τη διαθεσιμότητα των υποδομών και εγκαταστάσεων αυτών για το υπόλοιπο ερευνητικό ή ακαδημαϊκό προσωπικό του Ερευνητικού Οργανισμού.