Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. «Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας»:
αα) τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις,
αβ) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία, στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις.
β. «Εκτελεστικό μέλος διοίκησης»:
Ως εκτελεστικό μέλος διοίκησης ορίζεται η ιδιότητα άσκησης εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης σε εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία βάσει της εταιρικής νομοθεσίας και ιδίως οι ιδιότητες διαχειριστή, μέλους ή προέδρου διοικητικού συμβουλίου, ή διευθύνοντος συμβούλου, ή νομίμου εκπροσώπου εταιρείας.
γ. «Ερευνητές»:
γα) Τα μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στον ν. 4485/2017 (Α’ 114), συμπεριλαμβανομένων και των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ, και όσοι έχουν ερευνητική δραστηριότητα από τα λοιπά μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Ε.Π.) των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4009/2011 (Α’ 195).
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως «Ερευνητές» νοούνται οι συνεργαζόμενοι ή επισκέπτες ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό με τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση έργου, μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, εφόσον στην αίτηση ίδρυσης εταιρείας τεχνοβλαστού της παρ. 3 του άρθρου 3 δηλωθεί ότι συμμετείχαν στη δημιουργία της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ερευνητικό οργανισμό.
γβ) Οι ερευνητές κάθε βαθμίδας και τα μέλη ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων με ερευνητική δραστηριότητα όπως ορίζονται στον ν. 4310/2014 (Α’ 258).
δ. «Ερευνητικός Οργανισμός»:
Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ορίζονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα ερευνητικά κέντρα (Ε.Κ.) δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα (ΕΠΙ), τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα (ΕΤΠ), οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου, οι τεχνολογικοί φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα ερευνητικά κέντρα, τα ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
ε. «Κανονισμός Ερευνητικού Οργανισμού»:
Εσωτερικοί κανονισμοί, οργανισμοί, κανονισμοί διαχείρισης υπηρεσιών ή οργάνων των Ερευνητικών Οργανισμών, αποφάσεις συγκλήτου ή διοικητικού συμβουλίου και πρυτανικού συμβουλίου, που αποτελούν διοικητικές πράξεις, μέσω των οποίων ρυθμίζονται ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ερευνητικών Οργανισμών.
ζ. «Σύμβαση Τεχνοβλαστού»:
Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ερευνητικού Οργανισμού και της Εταιρείας Τεχνοβλαστού για τη ρύθμιση της σχέσης του Ερευνητικού Οργανισμού με την Εταιρεία-Τεχνοβλαστό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

η. «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας»:
Η ειδική δομή που λειτουργεί σε Ερευνητικό Οργανισμό, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την υποστήριξη του Ερευνητικού Οργανισμού και των Ερευνητών στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσης και στη μεταφορά τεχνολογίας επί αυτών και η οποία είτε προβλέπεται στον οργανισμό ή εσωτερικό κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού, είτε έχει συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Οργανισμού, ήτοι της Συγκλήτου για τα ΑΕΙ και του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Ερευνητικά Κέντρα. Η ονομασία της εν λόγω δομής δύναται να είναι διαφορετική από τον όρο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας», όπως «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας» ή «Μονάδα Καινοτομίας» ή «Γραφείο Καινοτομίας». Για τους σκοπούς του παρόντος κάθε τέτοια δομή, ανεξαρτήτως της ονομασίας της, ορίζεται ως «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας»

  • 16 Σεπτεμβρίου 2021, 14:40 | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩN

    Στη παράγραφο 5β η φράση «εγκρίνεται η συμμετοχή στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό Ερευνητών στην παραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η ενδεχόμενη συμμετοχή τους στη διοίκηση της Εταιρείας Τεχνοβλαστού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7» προτείνεται η φράση «στην παραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων» να απαλειφθεί.