Άρθρο 17 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (Α’ 199), β) το π.δ. 17/2001 (Α’ 14), καθώς και γ) κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που αντίκειται στα άρθρα 1 έως 8 του παρόντος.