Άρθρο 12 Εταιρική συμμετοχή τρίτων – Επένδυση σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό

1. Στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας – Τεχνοβλαστού δύνανται να συμμετέχουν ως εταίροι φυσικά και νομικά πρόσωπα αποκτώντας εταιρική συμμετοχή στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό είτε κατά την ίδρυσή της, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο: (α) με απόκτηση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών από εταίρους, (β) με συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
2. Όταν οι τρίτοι εταίροι είναι εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών ή άλλου τύπου εταιρείες με αποκλειστικό αντικείμενο τις επιχειρηματικές συμμετοχές, πριν την απόκτηση της συμμετοχής τους στην εταιρεία, συνάπτεται συμφωνία μετόχων ή εταίρων με τους λοιπούς εταίρους της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού, μέσω της οποίας είναι δυνατόν να ορίζονται: (α) οι τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, (β) τα δικαιώματα ενημέρωσης και αρνησικυρίας, (γ) τα δικαιώματα του επενδυτή και των λοιπών εταίρων σε περίπτωση εξαγοράς ή λύσης της εταιρείας.
3. Εάν οι τρίτοι εταίροι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως ιδρυτές – εταίροι κατά την ίδρυση της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού τότε αναφέρονται στην αίτηση ίδρυσης Εταιρείας – Τεχνοβλαστού των Ερευνητών της παρ. 3 του άρθρου 3 και αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 3.
4. Η Εταιρεία – Τεχνοβλαστός δύναται να εκδίδει για τη χρηματοδότησή της εταιρικές ομολογίες ή εταιρικές ομολογίες μετατρεπόμενες σε εταιρικά μερίδια ή μετοχές κατά τη νομοθεσία που διέπει την εκάστοτε μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας.
5. Η διαδικασία για την εταιρική συμμετοχή τρίτων ως επενδυτών σε υπό ίδρυση Εταιρεία -Τεχνοβλαστό και ιδίως: (α) η δήλωση ενδιαφέροντος, (β) η διαχείριση της πληροφορίας και οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας για την ενημέρωση ενδιαφερόμενων επενδυτών, (γ) τα έγγραφα και οι όροι διαπραγμάτευσης και η τυχόν σύναψη προσυμφώνου ή προκαταρκτικής σύμβασης, είναι δυνατόν να ορίζονται στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού.