Άρθρο 15 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί ερευνητικών αποτελεσμάτων

1. Ο δικαιούχος των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσμάτων έρευνας Ερευνητών ορίζεται στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 11 του ν. 2919/2001 (Α’ 128) όπου προσδιορίζονται οι περιπτώσεις εξαρτημένων και υπηρεσιακών εφευρέσεων για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι όροι κατανομής ιδιοκτησίας για τα άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
2. Εάν ο Κανονισμός δεν ορίζει σχετικά, τότε οι εφευρέσεις των Ερευνητών θεωρούνται «υπηρεσιακές εφευρέσεις» κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 1733/1987 (Α 171) και συνεπώς πλήρης δικαιούχος των σχετικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ο Ερευνητικός Οργανισμός, με υποχρέωση απόδοσης ωφελημάτων στον Ερευνητή. Στην περίπτωση που ο Ερευνητικός Οργανισμός αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε κατάθεση αίτησης για έκδοση τίτλου διανοητικής ιδιοκτησίας, δύναται να παραχωρεί το δικαίωμα στον Ερευνητή/Εφευρέτη κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του.

  • 17 Σεπτεμβρίου 2021, 12:02 | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

    Άρθρο 1, παράγραφος 2: Θα πρέπει στην περίπτωση των «Υπηρεσιακών Εφευρέσεων» εάν ο Ερευνητικός Οργανισμός αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε κατάθεση αίτησης για έκδοση τίτλου διανοητικής ιδιοκτησίας το δικαίωμα να παραχωρείται στον Ερευνητή/Εφευρέτη.

    Συνεπώς, η τελευταία πρόταση προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:
    «Στην περίπτωση που ο Ερευνητικός Οργανισμός αποφασίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε κατάθεση αίτησης για έκδοση τίτλου διανοητικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να παραχωρεί το δικαίωμα στον Ερευνητή/Εφευρέτη κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός του.