Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

  • 17 Σεπτεμβρίου 2021, 09:31 | Βασίλειος Καμπουρλάζος

    Να ξεκαθαρίζεται εάν θα υπάρχει εμπλοκή του ΕΛΚΕ στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης και εάν ναι σε τι βαθμό.