Άρθρο 5 Κοινή Εταιρεία-Τεχνοβλαστός περισσότερων Ερευνητικών Οργανισμών

1. Σε περίπτωση που οι Ερευνητές προέρχονται από διαφορετικούς Ερευνητικούς Οργανισμούς, η αίτηση ίδρυσης Εταιρείας – Τεχνοβλαστού υποβάλλεται από τον κάθε Ερευνητή στον Οργανισμό στον οποίο ανήκει, στο αρμόδιο όργανο της παρ. 1 του άρθρου 3. Ο κάθε Ερευνητικός Οργανισμός ακολουθεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 διαδικασία. Ως προς τη Σύμβαση Τεχνοβλαστού του άρθρου 10 ισχύουν τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο.
2. Ο Κανονισμός του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να ορίζει ότι μπορεί να εκχωρείται η αρμοδιότητα διαχείρισης Εταιρειών – Τεχνοβλαστών στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ερευνητικού Οργανισμού. Στον Κανονισμό του Ερευνητικού Οργανισμού δύναται να προβλέπεται ως υποχρεωτική η γνωμοδότηση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, για την ίδρυση της Εταιρείας – Τεχνοβλαστού, εφόσον λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας στον Οργανισμό.
3. Σε περίπτωση Εταιρείας-Τεχνοβλαστού που ιδρύεται από Ερευνητές περισσότερων Ερευνητικών Οργανισμών σύμφωνα με την παρ. 1 συντάσσεται κοινό σχέδιο Σύμβασης Τεχνοβλαστού του άρθρου 10. Σε αυτό καθορίζεται το ποσοστό ιδιοκτησίας εκάστου Οργανισμού επί των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που εκχωρούνται στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό. Η εν λόγω σύμβαση Τεχνοβλαστού συνάπτεται ως ενιαία σύμβαση για όλους τους Ερευνητικούς Οργανισμούς και έχει συμβαλλόμενα μέρη αφενός την Εταιρεία – Τεχνοβλαστό ή τους ιδρυτές-εταίρους αυτής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 10 και αφετέρου από κοινού τους Ερευνητικούς Οργανισμούς από τους οποίους προέρχονται οι Ερευνητές – εταίροι.