Άρθρο 11 Εταιρική συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε Εταιρεία-Τεχνοβλαστό

1. Ο Ερευνητικός Οργανισμός δύναται να συμμετέχει ως εταίρος στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό:
(α) είτε κατά την ίδρυσή της, ως συνιδρυτής,
(β) είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον το προβλέπει η Σύμβαση Τεχνοβλαστού. Στην περίπτωση αυτή ο Ερευνητικός Οργανισμός αποκτά εταιρική συμμετοχή με μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών από εταίρο ή με συμμετοχή σε αύξηση εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η απόφαση για τη συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε Εταιρεία – Τεχνοβλαστό λαμβάνεται και το ύψος της εταιρικής συμμετοχής του καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Ερευνητικού Οργανισμού που χορηγεί την άδεια ίδρυσης εταιρείας της παρ. 5 του άρθρου 3. Εάν η απόφαση λαμβάνεται κατά την ίδρυση της Εταιρείας, η αναφορά συμμετοχής του Οργανισμού περιλαμβάνεται στη συνολική απόφαση άδειας ίδρυσης Εταιρείας – Τεχνοβλαστού της παρ. 5 του άρθρου 3 και αποτελεί στοιχείο του περιεχομένου της άδειας κατά την περ. (γ) της εν λόγω παραγράφου
3. Όταν ο Ερευνητικός Οργανισμός συμμετέχει ως εταίρος στην Εταιρεία – Τεχνοβλαστό, συνυπογράφει υποχρεωτικά τη συμφωνία εταίρων – μετόχων (shareholders agreement), εφόσον υπογράφεται τέτοια συμφωνία, καθώς και κάθε συμφωνία με ενδιαφερομένους υποψηφίους εταίρους.
4. Σε περίπτωση συμμετοχής του Ερευνητικού Οργανισμού στην Εταιρεία Τεχνοβλαστό, στη Σύμβαση Τεχνοβλαστού δύναται να συμφωνηθεί ότι:
(α) η εταιρική συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε Εταιρεία – Τεχνοβλαστό δεν αίρει το δικαίωμα του Οργανισμού να απαιτεί την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή αντιτίμου για τη μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αντίστοιχα, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 10.
(β) δεν καταβάλλονται στον Οργανισμό δικαιώματα εκμετάλλευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά εφάπαξ αντίτιμο μετά την πάροδο συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας.