Άρθρο 21 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι άδειες κατοχής και οπλοφορίας του ν. 2168/1993 για όπλα που κατατάσσονται στα σημεία 3 και 5 της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι του ως άνω νόμου που έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανακαλούνται, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που επιτρέπεται από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων η απόκτηση, κατοχή και οπλοφορία με πυροβόλα όπλα της εν λόγω κατηγορίας.

2. Οι άδειες κατοχής και οπλοφορίας του ν. 2168/1993 για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση που έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, επανεξετάζονται κατά την πρώτη θεώρηση της άδειας ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και εφόσον διαπιστωθεί ότι φέρουν γεμιστήρες χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων ή των 10 φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων:

α. αν ο κάτοχος/φέρων δικαιούται να κατέχει ή να φέρει πυροβόλο όπλο της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 2168/1993 η άδεια θεωρείται •

β. αν ο κάτοχος/φέρων δεν δικαιούται να κατέχει ή να φέρει όπλο της κατηγορίας Α΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 2168/1993:

βα) ο γεμιστήρας, εφόσον είναι προσθαφαιρούμενος, αφαιρείται και φυλάσσεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή μέχρι δύο έτη και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993, ενώ η άδεια κατοχής/οπλοφορίας θεωρείται, με ρητή μνεία στο σώμα αυτής περί της χωρητικότητας του γεμιστήρα που επιτρέπεται να φέρει το πυροβόλο όπλο,
ββ) εφόσον ο γεμιστήρας είναι μόνιμα προσαρμοσμένος στο πυροβόλο όπλο, ανακαλείται η άδεια κατοχής/οπλοφορίας, ενώ το πυροβόλο όπλο αφαιρείται και φυλάσσεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή μέχρι δύο έτη και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993.

3. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 2168/1993, ως είχε πριν τροποποιηθεί με τον παρόντα νόμο, εννοούνται εφεξής οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες ρυθμίσεις του ν. 2168/1993, ως αυτός τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.